Het grote vermogen van de mens om zichzelf voor de gek te houden

Er is geen probleem te groot of het kan opgelost worden met een beetje zelfmisleiding.

Zelfmisleiding klDoor imaam Ibn al-Qayyim al-Djawziyyah (moge Allah hem genadig zijn).
Uit al-Djawaab al-Kaafie li-men sa-al ‘an al-Dawaa-e as-Shaafie.
Vertaald door Rabi’a Frank.

Lees ook de artikelen Soorten moslims die misleid zijn en Zonden heroverwegen: zijn kleine zonden echt klein? en Taqwaa (Godvrezendheid), dat moet je hebben. Zie onder aan deze pagina voor nog meer relevante artikelen.

Er zijn twee zaken waar men op moet letten als men succes en geluk wil behalen:

1.) Ken de details van de manieren waarop je het goede en het slechte verkrijgt en heb hier helderheid over door ze in de wereld om je heen te zien, door eigen ervaring of die van anderen, of door verslagen die je gehoord hebt van vroegere en latere generaties. Eén van de meest effectieve manieren om dit te bereiken is door na te denken over de Qor-aan, want samen met de Soennah legt het duidelijk de weg naar het goede en het kwade uit. Als je jouw aandacht hierop richt, zal dat voldoende zijn. Het zal je informeren over Allahs behandeling van de gehoorzame mensen en de zondaars.

En als je het geleerde in de praktijk brengt, zul je het resultaat ervan bemerken – dat Allah waar is, de boodschapper waar is, de Qor-aan waar is en dat Allah Zijn belofte nakomt. De geschiedenis kent genoeg verhalen over de wegen naar het goede en het kwade, die in de Qor-aan en Soennah genoemd worden.

2.) Pas op dat je jezelf niet bedriegt met betrekking tot deze wegen. Dit is erg belangrijk, want de dienaar weet dat zonde en onoplettendheid schadelijk voor hem zijn in deze wereld en het Hiernamaals: en toch kan hij zichzelf misleiden door te vertrouwen op de vergiffenis van Allah, door berouw uit te stellen, door istighfaar alleen mondeling te verrichten [en niet met het hart (#1)], door goede daden te verrichten [na veelvuldig zondigen], door kennis, door zijn zonden te rechtvaardigen door te argumenteren dat het komt door de voorbestemming (al-qadar) (#2), door het geven van voorbeelden van mensen met gelijke zonden, of door in de voetsporen te treden van voorouders en ouderen.

<<<(#1) Noot uwkeuze.net: waar berouw dient oprecht omwille van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) te zijn. Men dient zich tot Allah de Alwetende te richten met een oprecht gevoel van schuld en spijt en een serieuze vastbeslotenheid om de zonde niet te herhalen (zie aayah 20:82). Bovendien dient de zondaar meer goede daden te verrichten zodat Allah de Verhevene daarmee het kwaad dat hij heeft aangericht zal uitwissen (zie aayah 11:114). Onderdeel van oprecht berouw is ook dat als men anderen onrecht heeft aangedaan, men dat recht herstelt door b.v. gestolen goederen terug te geven en vergeving te vragen aan degenen waarover men geroddeld heeft etc.>>>

<<< (#2) Noot uwkeuze.net: als de eer en bezittingen van degene die al-qadar gebruikt als excuus om te zondigen aangevallen zou worden, zou hij dan het excuus van de aanvaller accepteren, als deze zou zeggen dat hij hem aangevallen heeft omdat dit zijn qadar is, en daarom daarvoor niet beschuldigd kan worden? Nee, inderdaad! Waarom weigert deze persoon dan al-qadar als een excuus voor wie hem aangevallen heeft, terwijl hij vertrouwt op al-qadar als een excuus voor het opgeven van Allahs rechten op hem!? Er is overgeleverd dat een man bij ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met hem) werd gebracht, die betrapt werd op diefstal. ‘Oemar gebood dat de hand van deze man eraf gehakt moest worden. De man zei: “Wacht, O leider der gelovigen! Ik heb slechts gestolen omdat dit de qadar van Allah was.” ‘Oemar zei: “En wij zullen jouw hand er slechts af hakken omdat dit de qadar van Allah is.” Ga naar Geloof in het lot voor meer informatie over al-qadar.>>>

Veel mensen denken dat ze wel wat zonden kunnen verrichten en als ze dan astaghfiroellaah zeggen, dat de zonde dan verdwijnt. Of ze misleiden zichzelf met ah’aadieth zoals deze (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die 100 keer per dag ‘Soebh’aan-Allaahie wa bih’amdih’ zegt, zal zijn zonden verwijderd zien zelfs al zijn ze als het schuim van de zee.”

Of (Nederlandstalige interpretatie): “Een dienaar beging een zonde en zei toen: ‘O Heer! Ik heb een zonde begaan, dus vergeef mij,’en dus werd hij vergeven… Allah zegt vervolgens: ‘Mijn dienaar weet dat hij een Heer heeft Die zonden vergeeft, alsook [iemand onderhanden] neemt wegens hen. Ik heb Mijn dienaar vergeven, dus laat hem doen wat hij wil.’”

Dergelijke mensen houden zich met beide handen vast aan hoopvolle teksten en stellen al hun vertrouwen daarop; zodanig dat als zij berispt worden voor een begane zonde, ze alles zullen aanhalen wat ze weten over de Genade en Vergevensgezindheid van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke). Sommigen gingen naar het extreme en beweerden dat men vrij van zondes kan blijven door onwetend te zijn of door de Genade en Vergevensgezindheid van Allah te onderschatten.

Sommige misleide mensen houden zich vast aan fatalisme; dat de dienaar geen vrije wil heeft en dat hij gedwongen wordt om zondes te begaan. Anderen houden zich vast aan het begrip irdja’ (valse hoop), bewerend dat geloof slechts een bevestiging is en dat daden geen deel van het geloof uitmaken noch enig effect erop hebben. Volgens hun bewering is de imaan (het geloof) van de meest zondige onder de gelovigen hetzelfde als de imaan van de engelen Gabriël en Michaël (vrede zij met hen beide).

Sommigen zijn misleid door hun (voor-)ouders en voorgangers en denken dat zij een rang boven Allah hebben zodat zij hen nooit verloren zullen laten gaan. Zij gaan uit van de analogie van de wereldse koningen die een gunst of vergiffenis kunnen schenken aan iemand gebaseerd op de deugd van hun vader of familielid. Zulke mensen zijn gewend uit moeilijke situaties gered te worden door hun vaders en gaan ervan uit dat dit in het Hiernamaals ook zo zal gaan.

<<< Noot uwkeuze.net: de Qor-aan bevat verschillende aayaat die aangeven dat een relatie niemand kan redden van de verschrikkelijke gevolgen van zijn/haar zonden. Zie o.a. aayah 11:81 over de vrouw van profeet Loet (Lot – vrede zij met hem), of aayah 11:42-46 over de zoon van profeet Noeh’ (Noah – vrede zij met hem).>>>

(Lees verder onder de afbeelding. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

Zelfmisleiding wp

 

Anderen misleiden zichzelf door te redeneren dat Allah de Verhevene geen behoefte heeft om hen te straffen, omdat Hij daar niets bij wint en Hij verliest niets door hen genade te tonen. Zo iemand kan zeggen: “Ik heb enorm behoefte aan Zijn Genade en Hij heeft nergens behoefte aan. Als een dorstig iemand enorm behoefte zou hebben aan een slok water van iemand door wiens terrein een rivier stroomde, dan zou het hem niet ontzegd worden en Allah is guller en genadevoller.”

Anderen worden bedrogen door belachelijke misinterpretaties of verkeerd begrip van bijvoorbeeld:

“En zeker, jouw Heer zal jou (al het goede) geven waarna jij tevreden zult zijn.” [Nederlandstalige interpretatie van soerat ad-Dhoh’aa (93), aayah 5.]

Zo iemand zegt dan: “Ik ben niet tevreden met het binnengaan van de hel.” Dit is weerzinwekkende onwetendheid en een duidelijke leugen, want hij zou tevreden moeten zijn met waar Allah tevreden mee is en het gaat Allahs Tevredenheid niet tegen om onderdrukkers, kwaaddoeners, bedriegers en volhardende zondaars te straffen.

<<<Noot uwkeuze.net: de correcte interpretatie van aayah 93:5 is: hiermee stelde Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gerust, want de kaars van de Islaam flikkerde slechts in Mekkah, terwijl er vele stormen woedden om het uit te blazen. En Allah weet het best.>>>

“…Allah vergeeft alle zonden…” [Nederlandstalige interpretatie van soerat az-Zoemar (39), aayah 53.]

Dit is ook weerzinwekkende onwetendheid, want dit vers refereert aan hen die berouw tonen, anders zou het betekenen dat de verzen waarin de zondaars gedreigd worden met de bestraffing niet gelden. Dit wordt uitgelegd door een ander vers (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Allah vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem toegekend worden (d.w.z. shirk – polytheïsme, tenzij men vóór de dood er berouw voor toont), maar Hij vergeeft behalve dat (alle andere zonden), aan wie Hij wil…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 48.]

Alsook het vers (Nederlandstalige interpretatie): “Niemand zal daarin branden behalve de meest ellendige. Degene die (de openbaring) loochende en zich afkeerde (van de verplichte en verboden zaken).” [Soerat al-Layl (92), aayah 15-16.]

Dit is een specifiek Vuur van de verschillende niveaus van Djahannam (de Hel). Bovendien sluit het feit dat voornamelijk de loochenaars hierin zullen branden niet uit dat anderen hier ook in terecht zullen komen. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…(Het Hellevuur is) gereedgemaakt voor de ongelovigen.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah
24.]

Het feit dat het voorbereid is voor de ongelovigen, betekent niet dat zondige moslims er niet in gestraft zullen worden, net zoals dat het Paradijs – “…voorbereid voor al-moettaqien (de vromen)” [Nederlandstalige interpretatie van soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 133] – niet betekent dat mensen met het kleinste geloof er niet terecht kunnen komen, ook al waren ze niet vroom.

Sommigen zijn misleid door het vasten van ‘ashoeraa-e en de dag van ‘arafah, zodat sommigen zelfs zeggen dat het vasten van ‘ashoeraa-e de zondes van een heel jaar wegwist en het vasten op de dag van ‘arafah een vermeerdering van beloning is. Dergelijke mensen beseffen niet dat het vasten tijdens Ramadhaan (Ramadan) en de vijf dagelijkse gebeden grootser en edeler zijn dan het vasten van ‘ashoeraa-e en de dag van ‘arafah en dat erkend wordt dat zondes alleen vergeven worden als de grote zondes vermeden worden. Dus het vasten van de ene Ramadhaan tot de andere, bidden van de ene djoemoe’ah (vrijdaggebed) tot de andere, werkt op een zelfde versterkende manier om voor kleine zondes vergeven te krijgen, zolang grote zondes vermeden worden. Dus hoe kan een vrijwillig vasten elke grote zonde uitwissen van iemand terwijl hij deze zonde blijft verrichten en geen berouw getoond heeft!? Het is mogelijk dat deze twee vrijwillig vasten alle zondes totaal uitwissen, maar dat dit wel bepaalde voorwaarden vereist, zoals het mijden van grote zondes of dat de kwijtschelding samengaat met andere goede daden, net zoals de vijf dagelijkse gebeden en het vasten in Ramadhaan kleine zondes uitwist als dit samengaat met het mijden van grote zondes. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Als jullie de grote zonden (#3) mijden, hetgeen verboden is voor jullie, zullen Wij jullie kleine zonden voor jullie vergeven…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 31.]

<<< (#3) Noot uwkeuze.net: tot de grote zonden behoren: shirk (polytheïsme, het toekennen van deelgenoten aan Allah), sih’r (tovenarij), moord (het doden van een persoon zonder recht), ribaa (rente), het verteren (gebruiken) van het eigendom van een wees, zinaa (ontucht, overspel), het vluchten van het slagveld op het moment van vechten, het beschuldigen van kuise gelovige vrouwen van zinaa, valse getuigenissen en het slecht behandelen van je ouders.>>>

Sommigen worden misleid door de h’adieth Qoedsie (Nederlandstalige interpretatie): “Ik ben in overeenstemming met de goede verwachting/gedachte van Mijn dienaar, dus laat hem van Mij denken wat Hij wil.” Dus, wat hij ook verwacht dat Ik zal doen, dat zal Ik doen. Maar goede verwachtingen gaan alleen samen met goed gedrag, want degene die goed doet, verwacht dat zijn Heer hem goed zal behandelen, Zijn belofte niet zal verbreken en zijn berouw zal aanvaarden. Wat degene met slecht gedrag betreft, die grote zondes, onderdrukking en ander kwaad blijft begaan, de verwoesting van zonde, wangedrag en [andere] verboden zaken weerhouden hem ervan goede verwachtingen van zijn Heer te hebben. Dit zien we in het dagelijks leven. Een opstandige werknemer die vlucht met bezittingen van de zaak, zal geen goede verwachtingen hebben van zijn baas. Het kwaad van slechte daden kan niet samengaan met goede verwachtingen. Degene die het meest verwacht van de Genade van zijn Heer, is degene die het meest gehoorzaam aan Hem is. Al-H’asan al-Basrie zei: “De gelovige heeft goede verwachtingen van zijn Heer, dus maakt hij zijn daden goed. Maar de slechte persoon heeft slechte verwachtingen van zijn Heer, dus begaat hij slechte daden.”

Hoe kan iemand beweren goede verwachtingen van zijn Heer te hebben als hij als een deserteur is en dingen doet die zijn Heer ontstemmen en boos maken en hij Zijn bevelen genegeerd heeft en oorlog voert met Hem!? Hoe kan iemand goede verwachtingen van zijn Heer hebben als hij denkt dat Hij hem niet ziet!? Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En jullie verborgen je niet (voor ons tijdens het zondigen) zodat jullie gehoor (oren) en jullie ogen en jullie huiden niet tegen jullie zouden getuigen, maar jullie veronderstelden dat Allah niet veel weet over hetgeen jullie deden. (#4) En dat was jullie veronderstelling – die jullie veronderstelden aangaande jullie Heer – die jullie vernietigd heeft, waarna jullie tot de verliezers behoorden.” [Soerat Foessilat (41), aayah 22-23.]

<<< (#4) Noot uwkeuze.net: Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zal de eigenaar van deze ledematen ondervragen omdat zij slechts instrumenten zijn en de gebruiker is de menselijke ziel. Indien deze het gebruikt heeft in het goede, verdient hij de beloning en indien hij deze in het kwade gebruikt heeft, verdient hij de bestraffing. Allah de Almachtige zal de ledematen doen spreken wanneer Hij hen ondervraagt, waarna deze zullen vertellen wat hun eigenaar heeft uitgevoerd. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan bij aayah 17:36.) Ibn Abie H’aatim leverde over dat Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Wij waren bij de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) en hij lachte zo breed dat zijn kiezen gezien konden worden, vervolgens zei hij (Nederlandstalige interpretatie): ‘Weten jullie waardoor ik lach?’ Wij zeiden: ‘Allah en Zijn boodschapper weten het best.’ Hij zei: ‘Vanwege de manier waarop een dienaar op de Dag der Opstanding met zijn Heer zal discussiëren. Hij zal zeggen: ‘O Heer! Heeft U mij niet beschermd tegen onrecht?’ Allah zal zeggen: ‘Jawel.’ Hij zal zeggen (denkend dat hij slim is): ‘Ik zal geen enkele getuige tegen mij accepteren behalve mijzelf.’ Allah zal zeggen: ‘Vandaag zul jij voldoende zijn als getuige tegen jezelf en de edele schrijvers zullen voldoende als getuigen tegen je zijn.’ Dan zal zijn mond verzegeld worden en er zal gezegd worden tegen zijn zintuigen (en ledematen): ‘Spreek!’ Dus zullen zij zeggen wat hij deed. Daarna zal hij toegestaan worden om te spreken, en hij zal zeggen: ‘Moge jullie ver verwijderd en vernietigd worden! Het was voor jullie dat ik vocht.’” (Overgeleverd door Moeslim en an-Nasaa-ie.)>>>

Deze mensen die dachten dat Allah de Verhevene niet veel wist van wat zij deden (of dat zij Hem kunnen misleiden), hadden juist slechte verwachtingen van hun Heer en dat was de oorzaak van hun vernietiging. Zulke mensen komen bedrogen uit als zij denken dat zij rechtstreeks naar het Paradijs gaan; ze houden zichzelf voor de gek. Shaytaan (satan) misleid en bedriegt hen.

(Lees verder onder de afbeelding. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

Beoordelen 5

 

Denk eens na over het volgende:

Hoe is het mogelijk voor iemands hart om ervan overtuigd te zijn dat men Allah zal ontmoeten, dat Allah alles wat hij doet, ziet en hoort en dat Hij zijn geheime zaken kent en dat hij voor Allah zal komen te staan en verantwoording moet afleggen over al zijn daden – hoe kan iemand van dit alles overtuigd en bewust zijn en toch volharden in dingen die Allah misnoegen? Volharden in het negeren van Allahs bevelen, Zijn rechten ontkennen en toch beweren dat hij goede verwachtingen van Allah heeft!?

Aboe Oemamah Sahl ibn Hanif verhaalde: “‘Oerwah ibn az-Zoebayr en ik kwamen bij ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) en zij zei: ‘Hadden jullie de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) maar kunnen zien tijdens zijn ziekte; toen hij 6 of 7 dinar had. De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gaf opdracht dit te verdelen, maar zijn pijnen weerhielden mij hiervan totdat Allah hem genas. Toen vroeg hij mij ernaar (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wat heb je gedaan? Heb je de 6 dinar verdeeld?’ Ik zei: ‘Nee, bij Allah. Uw pijnen hebben me ervan weerhouden.’ Hij wilde dat ze naar hem gebracht zouden worden en legde ze in zijn hand en zei: ‘Wat zou de verwachting van Allahs profeet zijn als hij Allah ontmoette met deze bezittingen!?’

Wat zal dan de verwachting zijn van mensen met grote zondes, alsook de onderdrukkers, als zij Allah zouden ontmoeten met deze zondes en ontzegde rechten van mensen als last op hun schouders!? Als hun bewering dat zij goede verwachtingen van Allah hebben en dat Allah slechte en kwade mensen niet zal straffen voordeel voor hen had, dan kon iedereen doen wat hij wilde, alles wat Allah verboden heeft, zolang hij maar goede verwachtingen van Allah bleef houden en geloven dat het Vuur hem niet zal raken. Soebh’aan Allaah! Hoe misleid kun je zijn!? Profeet Ibraahiem (Abraham – vrede zij met hem) zei tegen zijn volk (Nederlandstalige interpretatie): “Wensen jullie goden naast Allah te aanbidden om valsheid te bewerkstelligen!? Wat denken jullie dan over de Heer van al-‘aalamien (de werelden – de volledige schepping) (#5)!?” [Soerat as-Saaffaat (37), aayah 86.] Met andere woorden: wat is jullie verwachting van Allah, wat verwachten jullie dat Hij zal doen als jullie Hem ontmoeten terwijl jullie anderen dan Hij aanbaden?

<<< (#5) Noot uwkeuze.net: d.w.z., waarom hebben jullie zo’n onjuiste opvatting aangaande Allah gevormd? Denken jullie dat de goden die jullie zelf uit hout en steen hieuwen zoals Hem kunnen zijn, of dat zij Zijn deelgenoten kunnen zijn in Zijn Eigenschappen en rechten? En zijn jullie in de veronderstelling dat jullie op de een of andere manier kunnen ontsnappen aan Zijn bestraffing nadat jullie je hebben overgegeven aan zulke blasfemie? (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

Als we hierover nadenken, zullen we beseffen dat goede verwachtingen van Allah [Die ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige) en al-‘Afoew (de Schenker van Vergiffenis) is, maar ook al-Khaafid (de Vernederaar) en al-Moentaqim (de Vergelder)] gelijk gaan met goede daden, want iemand wordt aangezet tot goede daden door goede hoop op Allah, dat Hij hem zal belonen voor zijn inzet en het zal accepteren. Aan de andere kant is een goede verwachting hebben terwijl men lusten en verlangens nastreeft, onmogelijk.

Kortom, goede verwachtingen kunnen alleen bestaan als de middelen tot verlossing nagestreefd worden. Het nastreven van middelen tot zelfvernietiging kunnen niet samengaan met goede verwachtingen.

Je kunt zeggen: “Dat kan wel, gebaseerd op de grootsheid van Allahs Genade en Vergevensgezindheid en Grootmoedigheid en dat Zijn Genade Zijn Toorn overtreft en dat Hij geen voordeel heeft bij het bestraffen zoals vergeving Hem niet schaadt.” Het antwoord is: Allah is zeker Grootmoedig en Genadevol, maar wel op de juiste plaats. Allah wordt ook omschreven als Bezitter van Wijsheid en Macht en dat Hij vergeldt, met kracht grijpt en degenen die bestraffing verdienen straft. Dus als de goede verwachting slechts gebaseerd is op enkele van Allahs Eigenschappen, dan zouden de rechtgeaarden en de kwaaddoeners, de gelovigen en ongelovigen gelijke aanspraak kunnen maken. Maar de Namen en Eigenschappen betreffende genade schenken de ongelovigen geen voordeel en ook niet degene die zijn plicht verzaakt heeft en zichzelf blootstelde aan Allahs Toorn. Goede verwachtingen van Allah de Verhevene gelden voor degene die berouw toont, spijt heeft van zijn zondes en ervan wegblijft.

Dit zijn goede verwachtingen, het andere is misleiding.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, degenen die geloofden en degenen die emigreerden en zich inspanden op de weg van Allah, zij zijn het die hopen op de Genade van Allah…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 218.]

Deze mensen kunnen dus terecht hopen op de Genade van Allah, niet de slechte en zondige mensen.

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Vervolgens is jouw Heer – voor degenen die uit onwetendheid het slechte doen en die vervolgens daarna berouw tonen [zie (#1)] en (hun daden) verbeteren – daarna zeker Vergevensgezind, Barmhartig.” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 119.]

Dus degene met kennis plaatst hoop op de juiste plek, terwijl degene die misleid is zijn hoop elders plaatst.

(Lees verder onder de afbeelding. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Relevante artikelen:

Soorten moslims die misleid zijn

Zonden heroverwegen: zijn kleine zonden echt klein?

Taqwaa (Godvrezendheid), dat moet je hebben

Wanhoop niet aan de Barmhartigheid van Allah

De liefde van Allah

De boetedoening voor zonden is berouw (tawbah)

Berouw tonen… en weer zondigen (Regelgeving aangaande tawbah – berouw tonen)

Vergiffenis van Allah

De vallen van Iblies

Valkuilen tijdens het zoeken van kennis

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan