Het doel van de schepping

Waarom is de mens geschapen?

Doel van de scheppingVertaald door Ibn al-Masry

Abu Ameenah Bilal Philips zegt in zijn boek Het doel van de schepping:

Het doel van de schepping is een onderwerp waar elk mens wel eens over na denkt op een bepaald punt in zijn of haar leven. Iedereen zal zich zelf vroeg of laat de vraag stellen: “Waarom besta ik?,” of: “Om welke reden ben ik op aarde?,” of: “Wat is de zin van het leven?”

De variatie en complexiteit van de ingewikkelde systemen, die zowel de constructie van de mensen en de aarde (en alles daar om heen) waarop zij leven vormen, indiceert dat er ongetwijfeld een perfect Wezen geweest moet zijn Die dit heeft geschapen. Een ontwerp duidt op een ontwerper. Wanneer men op het strand voetsporen ziet, dan trekt men gelijk de conclusie dat hier een tijdje geleden iemand heeft gelopen.

Niemand zal zich voorstellen dat de golven van de zee zich hebben afgezet tegen het zand en dat toen toevallig precies de vormen van voetstappen van mensen zijn gevormd op het strand. Noch zal de mens instinctief concluderen dat zij zonder doel tot bestaat zijn gebracht. Aangezien doelgerichte handelingen een natuurlijk resultaat zijn van het menselijk verstand, concluderen mensen dat het Perfecte Alwijze Wezen dat hen heeft gecreëerd, hen wel moet hebben geschapen voor een bepaald doel. Daarom dient men het doel van het bestaan te kennen zodat men zin kan geven aan het leven en zodat men kan doen wat uiteindelijk voordelig is voor hen.

Door de jaren heen is er toch altijd een minderheid geweest onder de mensen die het bestaan van God ontkende. Materie is volgens hen iets oneindigs en de mensheid is slechts een toevallig product ontstaan door toevallige combinaties van deze elementen (van materie). Daarom was er voor hen geen antwoordwoord op de vraag: “Waarom heeft God de mens geschapen?” Volgens hen is er simpelweg geen doel van bestaan. Hoe dan ook, de grote meerderheid van de mensheid over de jaren heen geloofden en bleven geloven in het bestaan van een Perfect Wezen (God) Die de aarde heeft geschapen met een doel/reden. Voor hen was en is het belangrijk om kennis te hebben over hun Schepper en over het doel waarvoor Hij de mensheid heeft geschapen.

Boek doel van de schepping[Bron: Bilal Phillips – The purpose of the creation. Dit interessante boek is in het Nederlands uitgegeven (86 pagina’s) door Uitgeverij Momtazah en te bestellen in onze islamwinkel.]

Op www.islamqa.info wordt het als volgt samenvattend weergegeven:

 

Ten eerste:

Een van de meest geweldige Eigenschappen van Allah is Wijsheid, en één van Zijn meest geweldige Namen is al-H’akiem (de Alwijze). (Zie het artikel De 99 Namen van Allah.) Het dient duidelijk gemaakt te worden dat Hij niets van Zijn schepping “voor niets” heeft geschapen, Verheven is Hij boven dit. Het is juist zo dat Allah dingen schept om geweldige en wijze redenen en voor sublieme doelen. Degenen die ze kennen, kennen ze, en degenen die ze niet kennen, kennen ze niet. Allah de Verhevene heeft dit in Zijn Edele Boek gezegd, waar Hij zegt dat Hij de mensheid niet nutteloos heeft geschapen, en zo ook niet de hemelen en de aarde. Allah zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Dachten jullie dat Wij jullie doelloos (#1) geschapen hebben en dat jullie niet tot Ons terug zullen worden gebracht!? (#2) Dus Verheven is Allah, de Ware Koning: er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Hij, Heer van de Edele Troon.” [Soerat al-Moe-eminoen (23), aayah 115-116.]

<<< (#1) D.w.z.: zomaar en zonder enig doel, om louter te eten en te drinken en om je te vermaken en te genieten met genietingen van het wereldse leven en dat wij jullie zonder bevelen laten en niets verbieden en jullie niet belonen noch bestraffen!? (Teysier al-Kariem ar-Rah’maan fie Tefsier Kalaam al-Mannaan van sheikh ‘Abdoer-Rah’maan ibn as-Sa’die.)>>>

<<< (#2) Allah de Verhevene schiep de mens niet voor louter amusement (want Hij heeft dat niet nodig), maar met grote Wijsheid en een rechtvaardig doel, “…zodat Hij degenen die kwaad deden zal vergelden met wat zij deden (d.w.z. hen bestraffen in het Hellevuur) en zodat Hij degenen die goed deden zal belonen met het beste (d.w.z. het Paradijs).” [Soerat an-Nadjm (53), aayah 31.]>>>

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En Wij schiepen de hemel en de aarde en wat tussen hen beide is niet als een spel (#3).” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 16.]

<<< (#3) De schepping van de hemelen en de aarde dient als bewijs voor de mensheid dat zij een Schepper, Instandhouder en Heer hebben en dat Hij slechts één is – God, of Allah: laa ilaaha illallaah, er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, Die dit alles niet schiep om Zichzelf te vermaken (want Hij heeft dit niet nodig en Hij is verheven boven zo’n menselijke eigenschap).>>>

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En Wij schiepen de hemelen en de aarde en (alles) wat tussen hen beide is niet als een spel (ter vermaak). Wij schiepen hen niet behalve met de waarheid (d.w.z. als test voor de mensen om vervolgens degenen die gehoorzaam waren te belonen en degenen die ongehoorzaam waren te bestraffen), maar hun meerderheid weet (dit) niet.” [Soerat ad-Doekhaan (44), aayah 38-39.]

H’aa Miem. Het neerzenden van het Boek (deze Qor-aan) is van Allah, al-‘Aziez (de Almachtige), al-H’akiem (de Alwijze). Wij schiepen de hemelen en de aarde en wat tussen hen beide is slechts met de waarheid en een bepaalde termijn. En degenen die ongelovig zijn wenden zich af van hetgeen waarvoor zij gewaarschuwd worden.” [Soerat al-Ah’qaaf (46), aayah 1-3.]

Net zoals is bewezen dat er wijsheid zit achter de schepping van de mensheid vanuit het standpunt van de sharie’ah (de islamitische wetgeving), is het ook bewezen vanuit het standpunt van redenatie.
De wijze persoon kan niet anders dan accepteren dat dingen zijn geschapen om een reden, en de wijze persoon acht zichzelf ook boven het doen van dingen in zijn leven zonder enige reden; wat dan te zeggen over Allah, de Meest Wijze der wijzen!?

Hierom bevestigen de verstandige gelovigen dat er wijsheden zitten achter de scheppingen van Allah, en de ongelovigen ontkennen dit. Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, in de schepping van de hemelen en de aarde (#4) en in de wisseling van de nacht en de dag zijn zeker tekenen voor bezitters van verstand (en die nadenken over de ware aard van dingen). Degenen die Allah gedenken, staand en zittend en (liggend) op hun zij (tijdens en buiten de gebeden) en nadenken over de schepping van de hemelen en de aarde, (zeggende): ‘Onze Heer! U schiep dit (alles) niet doelloos, glorieus bent U (verheven boven wat zij allemaal aan U als deelgenoten toekennen)! Bescherm ons daarom tegen de kwelling van het Vuur.’” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 190-191.]

<<< (#4) De hemelen: de onmetelijkheid, het complexe design, de hemellichamen en hun banen etc. De aarde: de leefbaarheid, beschermende lagen rondom de aarde, bergen, zeeën, woestijnen, valleien, oerwouden, luchtsamenstelling (een kleine afwijking in de luchtsamenstelling is al dodelijk voor de mens), rivieren, de dieren en planten en alle andere noodzakelijke, nuttige en wonderbaarlijke dingen en processen. Zie o.a. Wonderen in ons en rondom ons en De Hemelen – een uitnodiging om na te denken op deze website.)>>>

En Allah beschrijft de houding van de ongelovigen jegens de wijsheid van Zijn schepping. Allah zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “En Wij schiepen de hemel en de aarde en wat tussen hen beide is niet doelloos! (#5) Dat is de veronderstelling van degenen die ongelovig zijn. Wee dan degenen die ongelovig zijn voor het Vuur!” [Soerat Saad (38), aayah 27.]

<<< (#5) Allah de Verhevene vertelt ons dat Hij de schepping niet voor de grap heeft geschapen. Hij heeft de mensheid slechts geschapen om Hem te aanbidden en Zijn Eenheid te erkennen. Hij zal hen dan verzamelen op de Dag van de Verzameling en zal degene die gehoorzaam was belonen en degene die ongelovig was bestraffen. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

Sheikh ‘Abd al-Rah’maan al-Sa’die (moge Allah hem genadig zijn) zei:

Allah vertelt ons over zijn perfecte Wijsheid in het scheppen van de hemelen en de aarde, en dat Hij hen niet nutteloos heeft geschapen zonder enig heilzaam doel.

“Dat is de veronderstelling van degenen die ongelovig zijn,” omdat zij denken over hun Heer wat niet past bij Zijn Majesteitelijkheid. (Zie o.a. het artikel Hoe ziet God er uit?)

“Wee dan degenen die ongelovig zijn voor het Vuur!” Allah heeft de hemelen en de aarde geschapen met de waarheid en voor de waarheid. Hij heeft hen geschapen zodat zijn dienaren hopelijk de perfectie van Zijn Kennis en Macht en de mate van Zijn Heerschappij zullen inzien, en dat Hij de Enige is Die het recht heeft om aanbeden te worden, en niet degenen die niets hebben geschapen, niet eens een atoom in de hemelen of de aarde.

En dat zij hopelijk zullen weten dat de opwekking (op de Dag des Oordeels) waarheid is en dat Allah zal gaan berechten tussen de mensen van het goede en het slechte. Degene die onwetend is over de Wijsheid van Allah zou niet moeten denken dat Allah hem het zelfde zal berechten als de gelovigen. Daarom zegt Allah in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Of zullen Wij degenen die geloven en rechtschapen daden verrichten behandelen als de verderfzaaiers op aarde!? Of zullen Wij al-moettaqien (de vromen) behandelen als degenen die veelvuldig zonden begaan!?” [Soerat Saad (38), aayah 28.] Dit past niet bij Onze Kennis, noch Onze Berechting. (Einde citaat.) (Tefsier al-Sa’die, p. 712.)

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Ten tweede:

Allah heeft de mensen niet slechts geschapen om te eten, drinken en zich voort te planten. In dit geval zou de mens net zijn als de dieren. Allah heeft de mensen geëerd en geprefereerd boven vele van zijn scheppingen, maar desondanks blijven vele mensen steevast op het ongeloof omdat zij onwetend zijn over, of wel ontkennend zijn jegens, de ware wijsheid achter de schepping. En het enige waar zij om geven is genieten van de genietingen van deze wereld. Het leven van zo’n persoon is als het leven van een dier, en waarlijk, zij zijn zelfs nog meer dwalend (dan het dier!) Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “…terwijl degenen die ongelovig zijn genieten (van deze wereld) en eten zoals het vee eet (#6): en het Vuur (van de Hel) is de verblijfplaats voor hen!” [Soerat Moh’ammed (47), aayah 12.]

<<< (#6) D.w.z.: net zoals een dier eet en niet nadenkt waar het voedsel dat hij eet vandaan komt, wie het geschapen heeft en welke rechten dat met zich meebrengt voor de Schepper Die hem met voedsel voorziet, zo eten ook deze mensen en zij hebben geen hogere waarden of idealen behalve het vullen van hun maag . (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Laat hen maar eten en genieten en laat (valse) hoop hen maar afleiden (van gehoorzaamheid aan Allah). Zij zullen dan te weten komen (wat de realiteit is)!” [Soerat al-H’idjr (15), aayah 3.]

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt ook in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “En bij Allah, Wij schiepen werkelijk velen van de djinn (#7) en de mensen voor de Hel. Zij hebben harten waarmee zij niet begrijpen en zij hebben ogen waarmee zij niet zien en zij hebben oren waarmee zij niet horen. (#8) Zij zijn zoals het vee (#9). Nee! Zij dwalen nog meer (#10). Zij zijn het die de onachtzamen zijn (#11).” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 179.]

<<< (#7) Djinn: schepsels geschapen van rookloos vuur. Zie het artikel De wereld van de djinn.)>>>

<<< (#8) Hoewel mensen en djinn ogenschijnlijk alle vermogens hebben om na te denken en waar te nemen, hebben zij ze dermate verzwakt (door o.a. de voorkeur te geven aan begeerten) dat deze vermogens niet goed werken, en zij gaan aldus met het hoofd voorover de Hel in. Zij zijn, als het ware, gemaakt of geschapen voor de Hel.>>>

<<< (#9) Dit is een perfecte gelijkenis voor hen die (bijvoorbeeld) hun vaders blindelings volgen zonder hun verstand te gebruiken om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Wanneer het vee tot iets wordt opgeroepen, voert het een bepaalde opdracht uit, zonder te weten wat de woorden van de oproeper precies inhouden (zij horen immers slechts onbegrijpelijke geluiden). Als men het vee zou oproepen om elkaar b.v. te waarschuwen voor iemand die het naar het slachthuis wil drijven, zou het toch geen gehoor geven. Het vee dat verstandloos is begrijpt die woorden immers niet.>>>

<<< (#10) Imaam Ibn al-Qayyiem al-Djawziyyah schreef in zijn boek ‘Oeddat oes-Saabirien wa Dzakhirat oes-Shaakirien: “Allah heeft engelen geschapen met verstand en geen begeertes, dieren met begeertes en geen verstand, en de mens (alsook de djinn) met zowel verstand als begeertes. Dus als het verstand van een persoon sterker is dan zijn begeertes, is hij (bij wijze van spreken) beter dan een engel. En als zijn begeertes sterker zijn dan zijn verstand, dan is hij (bij wijze van spreken) erger dan een dier…”>>>

<<< (#11) D.w.z. dat zij geen voordeel halen uit deze zintuigen die Allah de Verhevene maakte voor hen als middelen om leiding te verwerven.>>>

Het is algemeen bekend bij de verstandigen onder de mensen, dat degene die iets doet, meer weet over de wijsheid er achter dan iemand anders. En aan Allah behoort de meest verheven omschrijving toe [zie aayah 16:60 (#12)]. Hij is Degene Die de mensheid heeft geschapen en Hij is Degene Die de wijsheid achter deze schepping het beste kent. Niemand zou dit betwijfelen aangaande wereldse zaken. Alle mensen zijn er zeker van dat hun zintuigen zijn geschapen om een reden; het oog is om te zien, het oor om te horen enzovoort. Is het dan logisch dat hun zintuigen voor een doel zijn geschapen maar zij zelf zijn nutteloos en doelloos geschapen!? Of gaan zij niet akkoord met het beantwoorden van Degene Die hen heeft geschapen wanneer Hij (Allah) hen vertelt over de reden achter de schepping!?

<<< (#12) “Voor degenen die niet geloven in het Hiernamaals is de slechte beschrijving, en voor Allah is de meest verheven beschrijving. (#A) En Hij is al-‘Aziez (de Almachtige), al-H’akiem (de Alwijze).” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 60.] (#A) Hij is absoluut perfect op elk gebied en deze absolute perfectie behoort slechts Hem toe: “…er is niets zoals Hem…” [soerat as-Shoeraa (42), aayah 11] en: “En niet één (niemand of niets) is gelijkwaardig (vergelijkbaar) aan Hem” [soerat al-Ikhlaas (112), aayah 4], dus verdient alleen Hij het om aanbeden te worden. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

Allah heeft ons ervan bericht dat de hemelen en de aarde, het leven en de dood, er zijn met het doel een test te zijn voor de mensheid. Wie Hem gehoorzaam is, Allah zal hem/haar belonen; en wie Hem ongehoorzaam is, Allah zal hem/haar bestraffen. Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “En Hij is Degene Die de hemelen en de aarde schiep in zes dagen – en Zijn Troon was op het water (vóór de schepping) – om jullie te beproeven wie van jullie de beste daden verricht. (#13) En als jij (O Moh’ammed) zou zeggen: ‘Waarlijk, jullie zullen opgewekt worden na de dood,’ zullen degenen die ongelovig zijn zeker zeggen: ‘Dit is slechts duidelijke tovenarij.’” [Soerat Hoed (11), aayah 7.]

<<< (#13) Allah de Verhevene schiep dit alles niet voor louter amusement (zie aayah 21:16), maar met grote wijsheid en perfecte redenering (zie aayah 38:27). Ibn Kethier zei in zijn tefsier: “Het is belangrijk om op te merken dat Allah de Alwijze hier niet zei: ‘Wie van jullie de meeste daden verricht.’ In plaats daarvan zei Hij: ‘…de beste daden verricht.’ Een daad wordt pas als een goede daad beschouwd wanneer deze oprecht voor Allah de Almachtige en Sublieme verricht is, en het dient ook in overeenstemming te zijn met de wetgeving van Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (d.w.z. de Soennah). Wanneer een daad één van deze voorwaarden mist, is deze ongeldig en nutteloos.”>>>

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Degene Die de dood en het leven heeft geschapen (#14) opdat Hij jullie beproeft (en aldus aantoont) wie van jullie de beste daden verricht (#15). En Hij is al-‘Aziez (de Almachtige), al-Ghafoer (de Meest Vergevingsgezinde).” [Soerat al-Moelk (67), aayah 2.]

<<< (#14) ‘Dood’ en ‘leven’ zijn geschapen. De dood is dus niet louter een negatieve toestand. In aayah 2:28 lezen we (Nederlandstalige interpretatie): “…Jullie (zielen) waren (tenslotte) levenloos, vervolgens bracht Hij jullie tot leven. Vervolgens zal Hij jullie laten sterven (in deze wereld), vervolgens zal Hij jullie wederom tot leven brengen (op de Dag der Opstanding)…” De dood is dan (1) de toestand (van de ziel) voordat leven (op aarde) begon, wat op de een of andere manier bestaand of niet bestaand is, (2) de toestand waarbij leven zoals wij dat kennen (waarnemen) stopt, maar het bestaan (van de ziel) niet eindigt; we gaan dan over naar al-barzakh, de periode in het graf, een tussenperiode tussen het wereldse leven en de Dag der Opstanding, waarna er een compleet nieuw leven zal zijn onder de term eeuwigheid. (Uit A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.) (Zie o.a. het artikel De ziel, maak kennis met je ware zelf.)>>>

<<< (#15) Niet de meeste daden maar de beste daden: de daden verrichten omwille van Allah de Verhevene met ikhlaas (oprechtheid, zuivere intentie) en in overeenstemming met de Soennah [wettige manieren van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem)].>>>

Van uit deze test resulteert een manifestatie van de Namen en Eigenschappen van Allah, zoals ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige), al-Ghafoer (de Vergevensgezinde), al-Hak’iem (de Alwijze), at-Tawwaab (de Berouwaanvaardende), ar-Rah’iem (de Meest Genadevolle) en andere Schone Namen.

Één van de grootste redenen waarvoor Allah de mensheid heeft geschapen, wat overigens ook één van de grootste testen is, is het gebod om de Eenheid van God te erkennen en om Hem alleen te aanbidden zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen. Allah heeft deze reden (voor het scheppen van de mensheid) ook genoemd in de Edele Qor-aan. Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En Ik (Allah) schiep de djinn en de mensheid enkel om Mij (alleen) te aanbidden (#16).” [Soerat ad-Dzaariyaat (51), aayah 56.]

<<< (#16) De schepping is niet voor zinloos spel en vermaak (zie aayah 21:16). Allah de Verhevene heeft een serieus doel erachter, wat we, in onze onvolmaakte toestand, alleen kunnen uitdrukken door te zeggen dat elk schepsel (onder de mensheid en de djinn) de kans gegeven wordt om zich te ontwikkelen en vooruit te gaan richting het doel, d.w.z. Allah. Allah de Verhevene is de Bron en Kern van alle macht en alle goedheid, en onze vooruitgang hangt af van het in overeenstemming brengen (onderwerpen) van onszelf met Zijn Wil (dit is de betekenis van islaam): dit is het aanbidden van Hem. Het is van geen enkel voordeel voor Hem (want Hij heeft dat niet nodig), het is voor ons eigen voordeel. (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.)>>>

Ibn Kethier (moge Allaah hem genadig zijn) zei in zijn uitleg bij dit vers (51:56):

Ik heb hen geschapen zodat ik hen kan bevelen Mij te aanbidden, niet omdat Ik ook maar één iemand van hen nodig heb. ‘Aliy ibn Abie Talh’ah [een geleerde van de taabi’ien (volgelingen van de sah’abah – metgezellen van de profeet Moh’ammed, Allahs zegeningen en vrede zijn met hem)] verhaalde van Ibn ‘Abbaas: “‘…enkel om Mij (alleen) te aanbidden’ gewillig of ongewillig.” Dit is de mening die Ibn Djarier at-Tabaarie [een klassieke geleerde van tefsier (uitleg, exegese)] prefereerde.

Ibn Djoeraydj zei: “Dit wil zeggen, slechts zodat zij Mij zullen kennen.” Al-Rabie’ ibn Anas zei aangaande het vers: “‘…enkel om Mij (alleen) te aanbidden,’ dat wil zeggen, voor het doel van aanbidding.” (Einde citaat.) (Tefsier Ibn Kethier, 4/239.)

Sheikh ‘Abd al-Rah’maan al-Sa’die (moge Allah hem genadig zijn) zei:

Allah, verheven en verheerlijkt is Hij, heeft de mensheid geschapen zodat zij Hem zullen aanbidden en zodat zij Hem zullen kennen en aanroepen bij Zijn Schone en Verheven Namen en Eigenschappen, en zodat Hij dat hen kan opleggen. Wie zich overgeeft aan Hem en doet wat hem is opgelegd, diegene zal behoren tot de succesvolle mensen, maar wie zich afkeert van dit, hij is diegene die de ware verliezer is. Hij zal hen ongetwijfeld allemaal verzamelen in het Hiernamaals waar Hij hen zal belonen, dan wel bestraffen voor wat Hij hen had geboden en verboden te doen. Daarom zegt Allah in de Qor-aan over de moeshrikien (polytheïsten) hoe zij de beloning en de bestraffing hebben ontkend. Allah zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “…En als jij (O Moh’ammed) zou zeggen: ‘Waarlijk, jullie zullen opgewekt worden na de dood,’ zullen degenen die ongelovig zijn zeker zeggen: ‘Dit is slechts duidelijke tovenarij.’” [Soerat Hoed (11), aayah 7.]

Dat wil zeggen, als jij met hen zou praten en zou vertellen over de Wederopstanding na de dood, dan zullen zij jou niet geloven. In tegendeel! Ze zouden jou en hetgeen waarmee jij bent gekomen hardvochtig afkeuren, en dan zullen zij zeggen (aangaande jouw boodschap): “Dit is slechts duidelijke tovenarij.” Maar eigenlijk is het niets anders dan de duidelijke waarheid! (Einde citaat.) (Tefsier al-Sa’die, p. 333.)

En Allah weet het beste.

Voor meer informatie over dit belangrijke onderwerp, zie het reeds genoemde boek Het doel van de schepping van Bilal Phillips, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah, te bestellen in onze islamwinkel.)

 

Relevante artikelen:

De schepping van Adam van aarde

Hoe ziet God er uit?

Wat God niet is

Artikelen over Allah (diverse artikelen)

De ziel, maak kennis met je ware zelf

De 99 Namen van Allah

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan