Het belang van het ‘asr gebed

Achteloosheid jegens het ‘asr gebed
maakt goede daden vruchteloos!!

Door Aboe Ayman.
Uit het maandblad Wij Moslims van uitgeverij Momtazah, jaargang 10, safar 1432 – februari 2011.

Alle lof komt Allah toe, en de zegeningen en vrede over de meester onder de profeten, Moh’ammed, alsook over zijn familie en metgezellen, voorts:

Boeraydah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De daden zijn vruchteloos van degene die het ‘asr gebed niet verricht.” (Overgeleverd door imaam al-Boekhaarie.)

Het gebed is na de twee getuigenissen (ash-shahaadah) de steunpilaar van onze religie en de geweldigste pilaar van de islam. Waarlijk, de gelukkige is degene die salaat al-‘asr (صلاة العصر) onderhoudt en op tijd verricht, en de ongelukkige is hij die achteloos is in het verrichten van dit geweldige gebed. De islam van een persoon kun je peilen aan de hand van hoe zijn gedrevenheid is in het verrichten van de gebeden, en dan met name het ‘asr gebed.

‘Oebadah ibn Saamit (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “(Het zijn) vijf gebeden die Allah Zijn dienaren heeft voorgeschreven. Wie niets van deze gebeden minachtend verwaarloosd, heeft een belofte van Allah dat Hij hem het Paradijs zal laten binnentreden. En wie dit niet doet heeft niet deze belofte van Allah. Als Hij wil zal Hij hem straffen en als Hij wil zal Hij hem het Paradijs laten binnentreden.” (Sah’ieh’ al-Djaami’, Sah’ieh’ Aboe Daawoed.)

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) heeft in zijn algemeenheid een bevel gegeven de gebeden te onderhouden en in het bijzonder het ‘asr gebed. Allah ‘Azza wa Djel zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waak over de gebeden en (vooral) het middelste gebed (salaat al-‘asr #1). En sta voor Allah terwijl jullie in een staat van onderwerping zijn.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 238.]

[#1 Noot van uwkeuze.net: verhaald door Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden over hem zijn): “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Eenieder die de ‘asr-gebeden (opzettelijk) mist, het is dan alsof hij zijn familie en bezit verloren heeft.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 1/552.) Verhaald door Aboel-Malieh: “Wij waren bij Boeraydah in een veldslag op een bewolkte dag en hij zei: ‘Verricht het ‘asr-gebed vroeg, omdat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): ‘Eenieder die het ‘asr-gebed verzuimt (uitstelt tot na haar tijd), al zijn (goede) daden zullen verloren zijn.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 1/553.) – Einde noot.]

Het middelste gebed is het ‘asr gebed, zoals de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) dit heeft uitgelegd. ‘Alie (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “Toen het de dag van al-Ah’zaab was (de slag van al-Ah’zaab was in het vijfde jaar na de hidjrah), zei de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Moge Allah hun #2 graven en hun huizen vullen met vuur; zij hebben ons afgehouden van het middelste gebed (‘asr) totdat de zon ondergegaan is.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

[#2 Noot van uwkeuze.net: de afgoddienaren, joden en hypocrieten. Deze drie groepen hadden zich verenigd tijdens de veldslag van Ah’zaab om Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) en zijn metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn) te vernietigen. – Einde noot.]

Tevens is er een andere overlevering via ‘Alie (moge Allah tevreden over hem zijn) overgeleverd dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Ze hebben ons afgehouden van het ‘asr gebed; moge Allah hun huizen en hun graven vullen met vuur.” (Overgeleverd door Moeslim.) Daarna verrichte hij het gebed tussen het maghrib en het ‘ieshaa-e gebed.

‘Abdoellaah ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “De afgoddienaren verhinderden de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) van het bidden van het ‘asr gebed totdat de zon geel of rood werd. Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Ze hebben ons afgehouden van het middelste gebed, het ‘asr gebed; moge Allah hun magen en graven vullen met vuur.’” (Overgeleverd door Moeslim.)

Uit al deze overleveringen is duidelijk geworden dat het middelste gebed het ‘asr gebed is. Pas daarom op en wees alert om niet nalatig te zijn met het ‘asr gebed, want de daden van degene die het ‘asr gebed verwaarloost zullen vruchteloos worden, en het is alsof hij zijn gezin en bezittingen verloren heeft!! Al-H’aafidhz Ibn H’adjar heeft vele verklaringen genoemd van de betekenis van de  uitspraak van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “De daden zijn vruchteloos,” en hij zei: “De meest nabije betekenis van dit zinsdeel is de uitleg van sommige geleerden die dit uitgelegd hebben als een duidelijke waarschuwing en niet de letterlijke betekenis. En Allah weet het het beste.”

‘Abdoellaah ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde ook dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Van degene die het ‘asr gebed (opzettelijk) mist, het is alsof hij zijn gezin en bezittingen verloren heeft.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Soebh’aan Allaah! Hoe groot is het verlies van degene die zijn ‘asr gebed (opzettelijk) mist!! Hij die het ‘asr gebed (door achteloosheid) mist, is als degene die zijn gezin en bezittingen verloren heeft! Dit heeft de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd. Stel je eens voor: een man die bezittingen en een gezin heeft en hij is blij en verheugd met deze gunst. Maar plots wordt hij getroffen door een rampspoed die zijn bezittingen en zijn gezin vernietigd…hoe zou de situatie dan zijn van deze man!?

En hoe zouden de mensen deze arme man benaderen!? Zij zouden enorm medelijden hebben met deze man en hem condoleren met dit verlies en alles doen om het leed van deze man te verlichten. Triest moeten wij constateren dat er velen (moslims) zijn die het ‘asr gebed bewust aan zich voorbij laten gaan, alsook andere gebeden, en zij zijn helemaal niet droevig hierom en zij liggen hier niet wakker van. Hun broeders van de moslims zien dit, doch zij waarschuwen hen niet voor de straf van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke)! Daarom heeft de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) ons sterk aangemoedigd het gebed te verrichten en heeft de moslim aangespoord er groot belang aan te hechten.

Aboe Moesaa al-Ash’arie (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Wie de twee koude gebeden bidt, zal het Paradijs binnengaan.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

De twee koude gebeden zijn het fadjr en het ‘asr gebed. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Er zijn engelen die jullie bezoeken bij nacht en er zijn engelen die jullie bezoeken bij dag. Zij komen bij elkaar bij het soebh (fadjr) gebed en het ‘asr gebed. Daarna stijgen de engelen die ‘s nachts bij jullie waren op en Allah vraagt hen, en Hij is Alwetend (over alles): ‘Hoe hebben jullie Mijn dienaren gelaten?’ Ze zeggen: ‘Wij hebben hen verlaten terwijl zij aan het bidden waren, en zijn bij hen gekomen terwijl zij aan het bidden waren.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Zoehayr ibn ‘Ammaara ibn Roewaybah zei: “Ik hoorde de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Degene die vóór het opkomen en vóór het ondergaan van de zon bidt (respectievelijk fadjr en ‘asr), zal het Hellevuur niet betreden.’” (Overgeleverd door imaam Moeslim.)

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Djarier ibn ‘Abdoellaah al-Badjallie (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “Wij waren bij de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) en hij keek naar de maan op een volle maannacht en zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Jullie zullen jullie Heer zien zoals jullie deze volle maan zien, moeilijkheid zal jullie niet treffen in het kijken naar jullie Heer. Als jullie in staat zijn niet overwonnen te worden #3, verricht dan een gebed vóór het opkomen van de zon (salaat al-fadjr) en een gebed vóór het ondergaan van de zon (salaat al-‘asr).’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

[#3 Noot van uwkeuze.net: dat wil zeggen dat de gelovige zijn best dient te doenom deze twee gebeden, het fadjr en het ‘asr gebed, te verrichten. De gelovige dient niet achteloos te zijn of zich te verslapen waardoor hij deze twee gebeden mist. – Einde noot.]

De betekenis van deze overlevering is: de gelovigen zullen hun Heer met een zeker oog zien, zonder twijfel, net zoals zij de volle maan zien zonder moeite.

Soehayb (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer de bewoners van het Paradijs eenmaal hun verblijfplaats binnen zijn gegaan, zal Allah hen vragen: ‘Willen jullie iets extra’s wat Ik jullie kan geven?’ Ze zullen zeggen: ‘Heeft U onze gezichten niet verlicht!? Heeft U ons niet het Paradijs doen binnentreden en ons gered van het Hellevuur!?’ (Zij erkennen de grote gunst van Allah aan hen.) Daarna zal Allah de afscheiding (h’idjaab) tussen Hem en de bewoners van het Paradijs verwijderen, en er zal hen geen betere gunst gegeven worden dan het zien van hun Heer.” Daarna las de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Voor degenen die het goede verrichten is er het beste en meer…” [Soerat Yoenoes (10), aayah 26.] (Overgeleverd door imaam Moeslim.)

[Het gedeelte ‘en meer’ is door vele geleerden uitgelegd als het kijken naar het Gezicht van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij). De vertaler. – Zie het artikel Is het mogelijk om Allah te zien?]

Het ‘asr gebed is een gunst die Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa geschonken heeft aan hen die er vóór ons waren, maar zij hebben het verwaarloosd. Wie het ‘asr gebed verricht en onderhoudt, wordt door Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa dubbel beloond. Aboe Boesrah al-Ghifaarie (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) verrichtte met ons (als voorganger – imaam) het ‘asr gebed bij al-Magmis (een benaming van een weg bij de berg al-‘Ayr die leidt naar Mekkah) en zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Dit gebed (salaat al-‘asr) is aan degenen die er vóór jullie waren (als gunst) geschonken, maar zij hebben het verwaarloosd. Wie van jullie (moslims) dit gebed onderhoudt en niet verwaarloosd, ontvangt waarlijk een dubbele beloning.’” (Overgeleverd door imaam Moeslim.)

En alle lof komt Allah toe.

PS: een andere zaak die daden vruchteloos maakt, is het verbreken van de familiebanden. Lees het artikel Het verbreken van de familiebanden.

 

Relevante artikelen:

Het gebed (diverse artikelen), waaronder:

Het belang van het gebed

Beschrijving van het gebed van de profeet

50 Veelvoorkomende fouten in het gebed

Ga terug en bid, want je hebt niet gebeden

Het islamitische oordeel over degene die het gebed nalaat

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan