Het Belang en de Autoriteit van de Soennah – boek

Kaft Het belang van de Soennah gr€ 11,00

Uitgeverij: Uitgeverij Momtazah
Auteur: Jamaal al-Din M. Zarabozo
Vertaalster: Oem Soelaym
Pagina’s: 225

Dit en andere interessante boeken en leuke producten zijn te bestellen in onze islamwinkel.

 

 

 

Volgens het algemeen begrip vormen de Qor-aan en de Soennah van de profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) de hoekstenen van de Islaam. Echter, sommige fenomenen die zich voor hebben gedaan hebben het noodzakelijk gemaakt om te schrijven over de Soennah en om voor eens en voor altijd haar plaats in de Islaam vast te stellen. Deze fenomenen zijn de volgende:

1. Er bestaat een misverstand over de plaats van de Soennah versus de Qor-aan. Het is niet ongebruikelijk om van sommige moslims uitspraken te horen als: “Wat in de Qor-aan staat, moet je volgen.” Men kan ook horen: “Iets kan niet verplicht gemaakt worden als het niet in de Qor-aan staat. Als het alleen in de Soennah vermeld wordt, dan kan het alleen opgevat worden als aangeraden en niet als iets dat verplicht nagevolgd dient te worden.” Dit misverstand komt gewoonlijk door het feit dat relevante informatie over en het gebruik van het woord Soennah de persoon op een verwarde manier heeft bereikt.

2. Er zijn ook groepen mensen die claimen dat moslims niet verplicht zijn de Soennah te volgen. Deze mensen beweren dat zij de Qor-aan volgen en alleen de Qor-aan. Zij proberen uitgebreide argumenten te geven om hun visies te ondersteunen. Helaas zijn zij er in geslaagd sommige mensen te bedriegen. In het bijzonder in het Westen proberen zij nieuwe bekeerlingen tot de Islaam te benaderen wiens begrip van, of ervaring met de Islaam beperkt genoemd kan worden. Wanneer hun argumenten echter in detail bestudeerd worden, komt men erachter dat ze geheel onacceptabel zijn.

3. Er is invloed geweest van sommige bewegingen onder de moslims die de rol van de Soennah in de Islaam teniet doen, om zo de Islaam moderner te maken en te laten passen bij (vooral) de westerse beschaving. De argumenten van deze mensen zijn meestal ingewikkelder en gedetailleerder dan van degenen die de Soennah in zijn geheel afwijzen. Soms laten zij een acceptatie van de autoriteit van de Soennah in zijn geheel zien, maar wijzen een bepaalde h’adieth af die zij “problematisch” vinden. Verder hebben zij de gewoonte om zich bezig te houden met terminologie die de luisteraar of lezer niet helemaal begrijpt, zoals het argument over moetawaatir h’adieth versus aah’aad h’adieth.

4. Tot slot, oriëntalisten, missionarissen en anderen vallen nog steeds de Soennah van Allahs boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) aan. Deze mensen realiseren zich heel goed wat het belang is van de Soennah in de Islaam. Wegens het algemene gebrek aan kennis onder de moslims wat betreft de Soennah en de ah’aadieth, kunnen zij gemakkelijk via deze weg de Islaam aanvallen. In sommige gevallen zijn hun argumenten zo langdradig en ingewikkeld en worden ze soms gepresenteerd in de vorm van proefschriften en wetenschappelijke artikelen. In andere gevallen, vooral onder de evangelisten, behoren de argumenten slechts tot schaamteloze misleidingen en leugens.

Dit specifieke werk gaat vooral over de bovengenoemde kwesties (1) en (2). Categorieën (3) en (4) vereisen discussies die in grote details ingaan op de h’adieth-wetenschap, het behoud ervan enzovoorts. Met de Wil van Allah de Verhevene zullen ze in een toekomstig werk behandeld worden. Het doel van dit huidige werk is eenvoudigweg om duidelijk te maken wat de positie en het belang van de Soennah en ah’aadieth zijn in de Islaam.

De behoefte aan dit boek

De betekenissen van de woorden “soennah en h’adieth

Bewijzen voor de autoriteit en het belang van de Soennah

– Qor-aanverzen betreffende de Soennah van de profeet ﷺ

– Gehoorzaamheid aan de profeet ﷺ is gehoorzaamheid aan Allah

– Allah beveelt gehoorzaamheid aan de profeet ﷺ en waarschuwt tegen ongehoorzaamheid aan hem

– Het accepteren van de profeets besluiten en oordelen is onderdeel van het geloof

– Het volgen van de boodschapper ﷺ is een sleutel tot Allahs Liefde, het echte leven en leiding

– Uitspraken van de profeet ﷺ betreffende het belang van de Soennah

– De visie van de metgezellen van de profeet ﷺ op de Soennah

– De meningen van geleerden betreffende de Soennah

– De vier imams en hun visies op de Soennah

De verschillende rollen van de boodschapper ﷺ

– De profeet Moh’ammed ﷺ als de uitlegger van de Qor-aan

– Manieren waarop de profeet ﷺ de betekenis van de Qor-aan uitlegde

– De profeet ﷺ corrigeerde de misvattingen van zijn metgezellen en anderen

– De profeet ﷺ gaf details over incidenten die de Qor-aan niet vermeldde

– De boodschapper van Allah ﷺ als een “onafhankelijk bron van wetgeving”

– Allahs bekrachtiging van de profeets wetgeving

De autoriteit van de Soennah versus de Qor-aan

Allahs behoud van de Soennah

Het opnemen of opschrijven van de h’adieth

De isnaad in de vroege jaren

Reizen met als doel het zoeken van h’adieth

Vroege h’adieth-kritiek en de evaluatie van overleveraars

Het begin van de fabricatie van h’adieth

De regels betreffende degene die de Soennah afwijst

Het ontkennen van iets dat definitief gevestigd is als deel van het geloof

Uitspraken van verschillende geleerden betreffende degene die de Soennah afwijst

De weg van de Soennah is de weg van de Islaam

Wat het betekent om te horen bij de mensen van de Soennah en de h’adieth

Het volgen van de Soennah vergt een oprechte verbintenis

Conclusies

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan