Het aantal engelen bij iedere persoon en hun taken

Na onze geboorte worden we constant door vier engelen vergezeld.

Engelen kl2Door sheikh Muhammed Salih al-Munajjid.
Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Alle lof is voor Allah, Heer der werelden, en moge de vrede en de zegeningen van Allah neerdalen op de voornaamste van alle boodschappers, Moh’ammed, alsook op zijn familie, al zijn metgezellen en iedereen die hun voorbeeld volgt. Voorts:

De eerbare engelen vergezellen de kinderen van Adam (oftewel alle mensen) vanaf de dag dat zij in hun moeders schoot gevormd zijn en tot de dag waarop hun zielen uit hun lichamen gehaald worden op het moment van sterven. (Zie het artikel De dood.) Zij vergezellen hen ook in hun graven en in het Hiernamaals.

De engelen vergezellen de mens tijdens zijn leven op de volgende manieren:

 

1. Zij zorgen voor hem wanneer hij geschapen wordt.

Er is overgeleverd van Anas (moge Allah tevreden over hem zijn) dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Allah stelt een engel in de baarmoeder aan, die zegt: ‘O Heer, een noetfah (mengsel van mannelijk en vrouwelijk vocht)? O Heer, een ‘alaqah (een klonter die gehecht zit)? O Heer, een moedhghah (vleesklont)?’ Wanneer Allah besluit dat het geschapen wordt (dat de ziel er in geblazen wordt), zegt (de engel): ‘O Heer, mannelijk of vrouwelijk? Verdoemd of gezegend? Wat zal zijn voorziening zijn? Wat zal zijn levensduur zijn?’ En dat wordt opgeschreven in zijn moeders schoot.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

 

2. Zij waken over de zoon van Adam.

Allah de Meest Barmhartige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Voor Hem is degene van jullie die zijn uitspraak geheim houdt en hij die het openlijk verkondigt gelijk, alsook hij die zichzelf ‘s nachts verbergt en hij die zichzelf overdag vertoont. Voor hem (elke persoon) zijn er engelen die elkaar opvolgen, voor hem en achter hem. Zij waken over hem op het Bevel van Allah…” [Soerat ar-Ra’d (13), aayah 10-11.]

<<<Noot van vertaler: imaam Ah’med leverde over dat ‘Abdoellaah (moge Allah tevreden over hem zijn) zei dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, eenieder van jullie heeft zijn metgezel van de djinn (een duivel, die hem aanspoort tot het kwade) en zijn metgezel van de engelen (die hem aanspoort tot het goede).” Zij zeiden: “En u ook, o boodschapper van Allah?” Hij zei: “En ik ook, maar Allah heeft mij geholpen tegen hem (de djinn), dus roept hij mij slechts op om het goede te doen.” (Moeslim verzamelde deze h’adieth.)>>>

De uitlegger van de Qor-aan die het beste begrip daarover had, Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden over hem zijn), legde uit dat moe’aqqibaat (hier vertaald als “engelen die elkaar opvolgen”) verwijst naar de engelen die Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) aangesteld heeft om de mens van voren en van achteren te beschermen. Wanneer het besluit van Allah komt – wanneer Hij besluit dat er een ongeluk of calamiteit enzovoort hem dient te overkomen – dan gaat de engel bij hem weg.

Moedjaahid zei: “Iedereen heeft een engel die aangesteld is om over hem te waken wanneer hij slaapt en wanneer hij wakker is, tegen de djinn, mensen en wilde dieren. Er is niets dat tot hem komt of de engel zegt er tegen om weg te gaan, behalve datgene wat Allah toestemming geeft om hem te overkomen.”

Een man zei tegen ‘Alie ibn Abie Taalib (moge Allah tevreden over hem zijn): “Een groep van (de stam van) Moerad wilde jou vermoorden.” ‘Alie (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “Bij elk persoon zijn er twee engelen die hem beschermen tegen alles dat niet voorbeschikt is; wanneer de voorbeschikking komt, trekken zij zich terug en staan niet tussen hem en het (lot). Iemands voorbeschikte levensduur is zijn bescherming.”

De “engelen die elkaar opvolgen” genoemd in de aayah van soerat ar-Ra’d zijn waar in een andere aayah ook naar verwezen wordt (Nederlandstalige interpretatie): “En Hij is al-Qaahir (de Onderwerper), boven Zijn dienaren, en Hij zendt wakers (engelen) over jullie. Wanneer de dood tot één van jullie komt, nemen onze boodschappers (de engel des doods en zijn helpers) zijn ziel en zij schieten niet tekort.” [Soerat al-An’aam (6), aayah 61.]

De wakers die Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zendt beschermen een persoon tot aan de bepaalde tijd (van overlijden) die voor hem voorbeschikt is. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Engelen wp2

 

3. De engelen die de h’asanaat (goede daden) en de sayyie-aat (slechte daden, zonden) opschrijven.

Elk mens heeft twee engelen die zijn/haar daden noteren, de goede en de slechte, de kleine en de grote. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En waarlijk, over jullie zijn zeker wakers (aangewezen engelen om jullie gade te slaan). Eerbiedwaardig, schrijvend (die al jullie daden noteren). Zij weten alles wat jullie doen.” [Soerat al-Infitaar (82), aayah 10-12.]

“Denken zij zelfs dat Wij hun geheimen en hun vertrouwelijke gesprekken niet horen!? Jawel! En Onze boodschappers (engelen) zijn bij hen om te schrijven (alles wat zij doen en zeggen).” [Soerat az-Zoekhroef (43), aayah 80.]

“En bij Allah! Wij schiepen werkelijk de mens en Wij weten wat zijn ego (nefs) hem influistert (#2) en Wij zijn dichter bij hem dan zijn halsslagader (#3). Wanneer de twee ontvangers (de twee engelen), zittend aan de rechterzijde en aan de linkerzijde, ontvangen (de handelingen van de mens noteren). Hij (de mens) zegt geen woord of er is bij hem een waarnemer (engel), die gereed staat (om het te noteren) (#4).” [Soerat Qaaf (50), aayah 16-18.]

<<<(#2) Noot van vertaler: zie het artikel De ziel, maak kennis met je ware zelf voor meer informatie over de ziel.>>>

<<<(#3) Noot van vertaler: oftewel, Onze Macht en Kennis omvat de mens dermate van binnen en van buiten, dat Onze Macht en Kennis dichter bij hem zijn dan zijn eigen halsslagader. Wij hoeven, bijvoorbeeld, niet een lange afstand te reizen om te horen wat hij zegt, maar Wij weten direct elke gedachte dat in zijn hoofd opkomt. (Tafheem-ul-Qur’an van Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

<<<(#4) Noot van vertaler: we dienen te begrijpen dat men niet bestraft wordt louter op basis van Allahs Eigen Kennis, maar nadat aan alle vereisten van rechtvaardigheid voldaan is. Dit is waarom een volledig verslag van eenieders woorden en daden voorbereid is, zodat een allesomvattend en onbetwistbaar bewijs van ieders levenswerk en activiteiten beschikbaar is. Naast de twee engelen die alles noteren, doet ook je eigen lichaam dienst als je persoonlijke band en film waarop alles opgenomen wordt. (Naar Tafheem-ul-Qur’an.) Zo zegt Allah de Meest Barmhartige in aayah 24:24 (Nederlandstalige interpretatie): “Op de Dag dat hun tongen en hun handen en hun voeten tegen hen zullen getuigen betreffende hetgeen zij plachten te doen.” [Soerat an-Noer (24), aayah 24.] Zie ook aayah 17:36, 36:65, 41:20-22 en 75:14.>>> (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Engelen wp4

 

De engel aan de rechterkant noteert de h’asanaat (goede daden) en de engel aan de linkerkant noteert de sayyie-aat (slechte daden, zonden).

Er is overgeleverd van Aboe Oemaamah dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De engel aan de linkerkant schrijft niets op totdat zes uur voorbij zijn gegaan nadat een moslim een slechte daad begaan heeft. Als hij er spijt van heeft en Allah om vergeving vraagt, dan gooit hij het weg (dan schrijft hij het niet op) (#5), anders schrijft hij één (sayyi-ah, slechte daad) op.” [Overgeleverd door at-Tabaraanie in al-Moe’djam al-Kabier (8/158). Door al-Albaanie als sah’ieh’ (authentiek) verklaard in Sah’ieh’ al-Djaami’ (2/212).]

<<<(#5) Noot van vertaler: het berouw moet wel oprecht zijn. Als de ongehoorzaamheid van een persoon enkel iets is tussen hem en Allah, de Meest Verhevene, en niet verbonden is met de rechten van andere mensen, dan heeft zijn berouw drie voorwaarden: (1) hij dient te stoppen met het begaan van de zonde, (2) hij dient spijt te hebben dat hij de zonde verricht heeft en (3) hij dient zich voor te nemen om het nooit meer te verrichten. Als één van deze voorwaarden niet oprecht aanwezig is, dan is zijn berouw niet geldig!! Indien de handeling van ongehoorzaamheid verbonden is met de rechten van andere mensen, dan heeft het berouw vier voorwaarden: de drie bovengenoemde voorwaarden en de vierde is het teruggeven van het recht van de andere persoon. Als dit recht een eigendom is, of iets dergelijks, dan dient hij dit terug te geven aan de eigenaar.” (Riyaadh as-Saalieh’ien, bewerkt door al-Arnaa-oet, blz. 10-11.)  Zie het artikel De boetedoening voor zonden is berouw (tawbah).>>>

<<<Noot van vertaler: Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem), verhalend over zijn Heer, heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Allah liet (de aangewezen engelen over jullie) de goede daden en de slechte daden opschrijven en Hij verduidelijkte hoe. Als iemand van plan is om een goede daad te verrichten en hij doet het niet (iets verhindert hem), dan zal Allah voor hem een volledige goede daad opschrijven (in zijn verslag bij Hem); en als hij van plan is om een goede daad te verrichten en het werkelijk doet, dan zal Allah schrijven voor hem (in zijn verslag) bij Hem (de beloning gelijk aan) tien tot zevenhonderd keer, tot vele keren meer; en als iemand van plan is om een slechte daad te verrichten en hij doet het niet (hij ziet er zelf van af), dan zal Allah een volledige goede daad opschrijven (in zijn verslag) bij Hem, en als hij van plan is om het (een slechte daad) te verrichten en het werkelijk doet, dan zal Allah één slechte daad opschrijven (in zijn verslag).’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.)>>> (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Engelen wp1

 

Nu we dit weten kunnen we stellen dat er vier engelen zijn die de zoon van Adam (elk mens) vergezellen nadat hij geboren is.

Ibn Kethier (moge Allah hem genadig zijn) zei: “De aayah (Nederlandstalige interpretatie): ‘Voor hem (elke persoon) zijn er engelen die elkaar opvolgen, voor hem en achter hem. Zij waken over hem op het Bevel van Allah’ [soerat ar-Ra’d (13), aayah 10-11] betekent: elk mens heeft engelen die ‘s nachts en overdag om de beurt over hem waken, die hem beschermen tegen het kwaad en tegen ongelukken, net zoals andere engelen die ‘s nachts en overdag om de beurt zijn daden, goede en slechte, opschrijven.

Twee engelen, eentje rechts en eentje links, noteren zijn daden. Degene aan de rechterkant schrijft zijn h’asanaat (goede daden) op en degene aan de linkerkant schrijft zijn sayyie-aat (slechte daden, zonden) op.

Twee andere engelen waken over hem en beschermen hem, eentje van voren en eentje van achteren.

Er zijn dus vier engelen overdag en vier anderen ‘s nachts.” [Tefsier Ibn Kethier (2/504).]

En Allah weet het best.

Bron: https://islamqa.info/en/6523 (Engels) – https://islamqa.info/ar/6523 (Arabisch).

 

Relevante artikelen:

Engelen – al-malaa-ikah

De 6 pilaren van imaan (geloof) —> 2.) Geloof in de engelen

De dood

De wereld van de djinn

 

(Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Djinn bot

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan