H’adieth 7

Godsdienst is oprechtheid (nasieh’ah).

40 NawawiehOverzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

Aboe Roeqayyah Tamiem ibnoe Aws ad-Daarie (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De religie is nasieh’ah (#1).” Wij vroegen: “Ten opzichte van wie?” Hij (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) antwoordde: “Ten opzichte van Allah, Zijn Boek, Zijn boodschapper, de leiders van de moslims en de moslims in het algemeen.” (Overgeleverd door Moeslim.)

<<< (#1) Het Arabische woord nasieh’ah betekent advies of raadgeving, maar kan hier ook vertaald worden met oprechtheid of zuiverheid.>>>

Uitleg

Nasieh’ah ten opzichte van Allah” is tevens nasieh’ah ten opzichte van Zijn godsdienst. Dit door Zijn geboden na te komen, Zijn verboden te mijden, Zijn berichtgevingen te geloven, ons tot Hem te keren, op Hem te vertrouwen en de overige islamitische rituelen en voorschriften in acht te nemen.

Nasieh’ah ten opzichte van Zijn Boek” houdt in dat je dient te geloven dat de Koran (al-Qor-aan) het Woord van Allah (Kalaamoellaah) is. Het bevat ware berichtgevingen, rechtvaardige wetten en leerzame verhalen. Tevens houdt het in dat je voor al je zaken terugkeert naar de Qor-aan om hierover te oordelen.

Nasieh’ah ten opzichte van Zijn profeet” houdt in dat je in hem (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) gelooft als zijnde de boodschapper van Allah (rasoeloellaah) die naar alle inwoners van de werelden is gezonden, dat je van hem houdt, hem als voorbeeld neemt, gelooft in alles wat hij heeft verteld, doet wat hij ons heeft opgedragen, vermijdt wat hij ons heeft verboden en zijn godsdienst verdedigt (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam).

Nasieh’ah ten opzichte van de leiders van de moslims” houdt in dat je hen advies geeft door het verduidelijken van de waarheid, hen niet tot last bent, geduld toont als jou onrecht door hen wordt aangedaan en dat jij de overige algemeen bekende rechten die hen toekomen in acht neemt, zoals het helpen en bijstaan van hen in datgene waarin jij verplicht bent om hen steun te bieden. Hierbij kun je denken aan het bestrijden van de vijand.

Nasieh’ah ten opzichte van de moslims in het algemeen” houdt in dat je de overige moslims adviseert door hen uit te nodigen naar Allah (zie o.a. Da’wah ideeën), tot het goede (al-ma’roef) aanspoort, het verwerpelijke (al-moenkar) verbiedt en hen het goede onderwijst enz. Zodoende is godsdienst raadgeving geworden en de eerste die tot de moslimonderdanen hoort ben je zelf. Anders gezegd, men dient zichzelf allereerst te adviseren.

(Lees verder onder de afbeelding.)

Wat leert deze overlevering ons?

1.) De godsdienst is het elkaar adviseren. Dit op basis van de uitspraak van de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) (Nederlandstalige interpretatie): “De religie is nasieh’ah.”

2.) Nasieh’ah kan onderverdeeld worden in vijf categorieën, namelijk ten opzichte van:

a. Allah
b. Zijn Boek
c. Zijn boodschapper (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam)
d. De moslimleiders
e. De overige moslim

3.) De nadruk die gelegd wordt op nasieh’ah ten opzichte van de vijf genoemde categorieën. De profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) noemde dit immers de godsdienst en zonder meer dient men over zijn godsdienst te waken en dit in acht te nemen. Vandaar dat de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) nasieh’ah in deze vijf categorieën verdeelde.

4.) Het verbod op bedrog, want als godsdienst het geven van goed advies inhoudt, dan is misleiding het tegenovergestelde van goed advies en in strijd met de Islam.

Tevens is er overgeleverd dat de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Wie ons bedriegt, behoort niet tot ons.”

Overzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

Relevante artikelen:

Een moslim is een spiegel voor een moslim

De was is vies…

De zes rechten van een moslim op een andere moslim

Het beoordelen van anderen en het gevaar van zelfrechtvaardiging

Broeder- & zusterschap in de islam (diverse artikelen)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan