H’adieth 36

Het voorzien in de behoefte van je broeder.

40 NawawiehOverzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Wie een van de moeilijkheden van de gelovige verhelpt, Allah zal een van zijn moeilijkheden verhelpen op de Dag der Opstanding. En wie een ongemak (van een ander) vergemakkelijkt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn ongemak vergemakkelijken. En wie (de fouten van) een moslim bedekt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn (fouten) bedekken. En Allah blijft de dienaar helpen zolang hij zijn broeder helpt. En wie een pad bewandelt zoekende naar kennis, Allah zal voor hem hiermee een pad naar het Paradijs vergemakkelijken. En er is geen groep mensen die zich in een van de huizen van Allah verzamelt om het Boek van Allah te reciteren en onderling te bestuderen, of Hij doet innerlijke rust op hen neerdalen, en genade zal hen bedekken en de engelen zullen zich om hen scharen en Allah zal hen gedenken bij degenen die bij Hem zijn. En wie vertraagd wordt door zijn daden, zijn goede familienaam zal dit niet kunnen versnellen.” (Overgeleverd door Moeslim met deze bewoordingen.)

 

Uitleg

An-Nawawie (moge Allah hem genadig zijn) schrijft in zijn zesendertigste overlevering van al-Arba’ien an-Nawawieyyah dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Wie een van de moeilijkheden van de gelovige verhelpt, Allah zal een van zijn moeilijkheden verhelpen op de Dag der Opstanding.” Met een moeilijkheid wordt bedoeld: iets zwaars en benauwends (of een probleem et cetera).

Onder verhelpen wordt het opheffen van de moeilijkheid verstaan. “Wie een van de moeilijkheden van de gelovige verhelpt.” Er wordt hier over moeilijkheden in het algemeen gesproken, ongeacht of dit nu om een materieel, lichamelijk, gezins-, individueel of maatschappelijk probleem gaat.

“Allah zal een van zijn moeilijkheden verhelpen,” oftewel, opheffen en doen verdwijnen “op de Dag der Opstanding.” En er bestaat geen twijfel over het feit dat de moeilijkheden op de Dag der Opstanding vele malen groter zijn dan de moeilijkheden in dit wereldse leven. Wie dus een van de moeilijkheden van een gelovige verhelpt, Allah zal een van zijn moeilijkheden verhelpen op de Dag der Opstanding.

“En wie een ongemak (van een ander) vergemakkelijkt,” oftewel, zijn ongemak verhelpt en opheft, “Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn ongemak vergemakkelijken.” Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen een beloning in het wereldse leven en een beloning in het Hiernamaals. Toen er daarentegen gesproken werd over de moeilijkheden werd de beloning beperkt tot het verhelpen van een van de moeilijkheden op de Dag der Opstanding. Dit omdat de moeilijkheden op de Dag der Opstanding enorm zullen zijn.

“En wie de (fouten van een) moslim bedekt,” oftewel, een van zijn slechte tekortkomingen, hetzij qua uiterlijk, gedrag, geloof of betreffende wereldse zaken. Als hij dit bedekt en verhult en dit niet openbaart aan de mensen, “Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn (fouten) bedekken.” Oftewel, Allah zal zijn tekortkomingen bedekken voor de mensen in zowel het wereldse leven als het Hiernamaals.

Vervolgens deed de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) een allesomvattende uitspraak (Nederlandstalige interpretatie): “En Allah blijft de dienaar helpen zolang hij zijn broeder helpt.” Oftewel, Allah de Verhevene helpt de mens in de mate waarin hij zijn broeder helpt. Zolang een gelovige dus zijn broeder helpt, zal Allah hem helpen. In een andere overlevering zegt de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) (Nederlandstalige interpretatie): “Wie voorziet in de behoefte van zijn broeder, Allah zal in zijn behoefte voorzien.” (Zie het artikel Help elkaar!)

“En wie een pad bewandelt zoekende naar kennis, Allah zal voor hem hiermee een pad naar het Paradijs vergemakkelijken.” Met andere woorden, wie een weg inslaat zoekende naar kennis (‘ilm) – en met kennis wordt hier kennis van de islamitische wetgeving bedoeld – Allah zal voor diegene een pad naar het Paradijs vergemakkelijken. Dit omdat wanneer de mens de wetgeving van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) kent, het gemakkelijker voor hem wordt deze te bewandelen. Verder is het algemeen bekend dat het pad dat naar Allah de Meest Barmhartige leidt Zijn wetgeving is. Als iemand dus kennis opdoet over de wetgeving van Allah, zal Allah de Verhevene aan de hand hiervan een pad voor hem naar het Paradijs vergemakkelijken. (Zie de artikelen in de rubriek Kennis is licht.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

“En er is geen groep mensen die zich in een van de huizen van Allah verzamelt…” Hiermee wordt de moskee (masdjid) bedoeld, want de huizen van Allah zijn de moskeeën (masaadjid). Zo zegt Allah de Verhevene (Nederlandstalige interpretatie): “In huizen (#1) welke Allah gebood te verheffen (#2) en dat daarin Zijn Naam genoemd wordt (door Hem te gedenken)…” [Soerat an-Noer (24), aayah 36.]

<<<(#1) Noot uwkeuze.net: Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie gaf in zijn Tefhiem al-Qor-aan aan dat dit kan verwijzen naar moskeeën, maar ook naar de huizen van de gelovigen en “verheffen” beduidt dan het verheffen van hun morele status.>>>

<<<(#2) Noot uwkeuze.net: Allah de Verhevene gebood om de moskeeën te onderhouden en te reinigen van onreinheden en van ijdele spraak en handelingen die niet daarin gepast zijn… Er zijn verschillende ah’aadieth overgeleverd over het bouwen van moskeeën en het respecteren, waarderen, parfumeren ervan en het daarin gebruiken van wierook. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

Ook zegt Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) (Nederlandstalige interpretatie): “En (weet) dat de masaadjid (plaatsen van aanbidding, d.w.z. aanbidding) aan Allah toebehoren: dus roep naast Allah niet één aan.” [Soerat al-Djinn (72), aayah 18.]

<<<Noot uwkeuze.net: deze soerah is Mekkieyyah, en masaadjid (mv. van masdjid) dient niet begrepen te worden in de latere technische zin van moskeeën, maar volgens de oorspronkelijke betekenis: enige plaats of aangelegenheid van aanbidding (en dus aanbidding als zodanig). (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.) M.a.w.: bega nergens shirk (afgoderij)! H’asan al-Basrie zei: “De hele aarde is een plaats van aanbidding, en het vers wil dus eigenlijk zeggen: men dient nergens op Gods aarde polytheïsme te begaan.” Hij leidde deze betekenis af van de volgende h’adieth, waarin de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Voor mij is de hele aarde een plaats van aanbidding gemaakt en een middel om reinheid te verkrijgen.” (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

En verder zegt Hij (Nederlandstalige interpretatie): “En wie is er onrechtvaardiger dan hij die verhindert dat in de moskeeën van Allah Zijn Naam wordt verheerlijkt…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 114.]

Hij schrijft de moskeeën dus toe aan Zichzelf omdat dit de plaatsen van Zijn herdenking zijn.

Wat betreft zijn uitspraak (Nederlandstalige interpretatie): “…om het Boek van Allah te reciteren en onderling te bestuderen,” met reciteren wordt het lezen ervan bedoeld en met bestuderen het elkaar erin onderrichten. (Zie de artikelen in de rubriek Artikelen over de Koran.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Qoraan overpeinzen

 

“Of Hij doet innerlijke rust op hen neerdalen…” Innerlijke rust ofwel gemoedsrust en standvastigheid die Hij in hun harten doet neerdalen. “…en genade zal hen bedekken en de engelen zullen zich om hen scharen en Allah zal hen gedenken bij degenen die bij Hem zijn,” oftewel, de engelen.

“En wie vertraagd wordt door zijn daden, zijn goede familienaam zal dit niet kunnen versnellen.” Met andere woorden, wie achterblijft vanwege zijn slechte daden, zijn goede familienaam zal hem niet kunnen baten, in graad doen stijgen of vooruit doen komen. En met de familienaam wordt de afkomst bedoeld.

<<<Toevoeging van uwkeuze.net: Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt o.a. (Nederlandstalige interpretatie): “Dat was een gemeenschap die werkelijk heen is gegaan. Voor haar is hetgeen zij verworven heeft en voor jullie is hetgeen jullie verworven hebben. En jullie zullen niet gevraagd worden over hetgeen zij gewoon waren te doen.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 134.] Op de Dag des Oordeels zal elke persoon ter verantwoording geroepen worden voor zijn eigen daden. Verwantschap met profeten of rechtschapen mensen onder de voorouders – alsook familiebanden – zullen iemand niet tot voordeel zijn. Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Allah geeft aan degenen die ongelovig zijn een voorbeeld: de vrouw van Noeh’ (Noah) en de vrouw van Loet (Lot). Zij waren onder twee dienaren van Onze rechtschapen dienaren, waarna zij beide hen verraadden (door hun doctrines te verwerpen en met de ongelovigen te sympathiseren). Dus baatten zij (Noeh’ en Loet) hen niets tegen Allah, en zal er gezegd worden (tegen deze twee vrouwen, op de Dag der Opstanding): ‘Ga het Vuur (de Hel) binnen met degenen die (de Hel) binnengaan.’” [Soerat at-Tah’riem (66), aayah 10.] Dit beduidt dat zelfs de meest intieme relatie met een ware oprechte persoon – ook al betreft het een profeet – een zondaar die geen berouw wil tonen niet kan redden van de consequenties van zijn zonde.>>>

 

Wat leert deze overlevering ons?

1.) Het aansporen tot het verhelpen van de moeilijkheden van de gelovige (al-moe-emin). Dit op basis van de uitspraak van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) (Nederlandstalige interpretatie): “Wie een van de moeilijkheden van de gelovige verhelpt, Allah zal een van zijn moeilijkheden verhelpen op de Dag der Opstanding.”

2.) Deze overlevering (h’adieth) bevat een verwijzing naar de Opstanding en leert ons dat deze Dag gepaard gaat met enorme moeilijkheden. Allah de Verhevene verduidelijkt dit in Zijn Uitspraak (Nederlandstalige interpretatie): “O mensheid! Vrees jullie Heer! Waarlijk, de beving van het Uur is een geweldig iets. De dag dat jullie haar (de beving) zullen zien zal elke zogende vrouw haar zuigeling vergeten (door de verschrikkingen) en elke zwangere vrouw zal een miskraam krijgen en jij zult de mensen dronken zien terwijl zij niet dronken zijn, maar de kwelling van Allah is zwaar!” [Soerat al-H’addj (22), aayah 1-2.]

3.) Die Dag wordt de Dag der Opstanding genoemd, omdat de mensen uit hun graven zullen opstaan voor de Heer der werelden – Allah. Op die dag zal er recht worden gesproken en zullen de getuigen worden gehoord.

4.) Het aansporen tot het vergemakkelijken van de toestand van degenen die in ongemak verkeren. Dit op basis van de uitspraak van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) (Nederlandstalige interpretatie): “En Wie een ongemak (van een ander) vergemakkelijkt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn ongemak vergemakkelijken.” (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Help Elkaar 2

 

En het vergemakkelijken van de toestand van degenen die in ongemak verkeren is afhankelijk van zijn situatie. Zo kan de situatie van de schuldenaar die geen geld heeft om zijn schuld af te lossen verlicht worden door hem uitstel van betaling te geven, dan wel een algeheel pardon en het laatste is natuurlijk beter dan een uitstel van betaling.

Het vergemakkelijken van degene die getroffen is door een rampspoed kan zijn door hem door deze rampspoed heen te helpen, zijn toestand te verlichten en hem te laten denken aan de beloning die hem te wachten staat voor zijn geduld enz. Waar het om gaat is dat het vergemakkelijken verschilt van geval tot geval waarin men zich bevindt.

5.) Het aansporen tot het bedekken van de fouten van een moslim. Dit op basis van de uitspraak van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) (Nederlandstalige interpretatie): “Wie de (fouten van een) moslim bedekt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn (fouten) bedekken.” De bedoeling van het bedekken is het verhullen (geheim houden) van een fout. Het bedekken van een fout is echter alleen prijzenswaardig als dit een voordeel dient en het hier geen nadeel betreft. Een misdadiger bijvoorbeeld, dient niet in bescherming genomen te worden door zijn misdaad te bedekken als hij bekend staat om zijn slechtheid en verdorvenheid. Een man daarentegen die het voorkomen heeft van een rechtgeaarde persoon, maar die vervolgens iets doet wat niet toegestaan is, hier kan het in bescherming nemen van hem door zijn fout te bedekken gewenst zijn. Voor het bedekken van andermans fouten moet dus gekeken worden naar de voordelen hiervan. Het is dus niet gewenst om een persoon die bekend staat om zijn slechtheid en verdorvenheid in bescherming te nemen door zijn fout te bedekken. En degene die het voorkomen heeft van een rechtgeaarde persoon, maar gedaan heeft wat hij heeft gedaan, hier is het verhullen van zijn fout gewenst.

<<<Noot uwkeuze.net: zo behoort het getuigen in een rechtbank ook tot die situaties waar een fout niet bedekt hoeft te worden. Dit geldt ook voor het vragen om een fatwaa (islamitische uitspraak, wettige bepaling), bijvoorbeeld door tegen de moeftie (degene die fataawaa mag uitspreken) te zeggen: “Mijn broeder – of die-en-die – heeft me dit aangedaan, hoe kan ik uit deze situatie komen?” Hetzelfde geldt voor beraadslaging met betrekking tot een huwelijk (als iemand jou vraagt over een bepaalde man/vrouw dien je zijn/haar slechte eigenschappen te noemen etc.), zakelijk partnerschap of het vragen naar een bepaalde buurtgemeenschap (d.w.z. met de bedoeling om daar te gaan wonen) etc., het noemen van de zonde van degene die zijn zonde openlijk begaat, of de bid’ah van degene die deze innovatie invoert. De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Elke moslim heeft zes rechten op elkaar.” Er werd gevraagd: “Wat zijn zij, O boodschapper van Allah?” Hij zei: “Wanneer je hem ontmoet, dien je hem te begroeten met salaam; wanneer hij je uitnodigt, dien je het (de uitnodiging) te accepteren; als hij jou om advies vraagt, dien je hem te adviseren…” (Moeslim, h’adieth nr. 2162, en anderen.) Voor meer informatie, zie Roddelen boekhet 88 pagina’s tellende boek “Roddelen (al-Ghiebah) en de ongunstige effecten op de moslimgemeenschap”, geschreven door H’oesayn al-Awayishah, vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah en uitgegeven door Uitgeverij Momtazah (te bestellen via onze webshop, en met uw aankoop steunt u de da’wah van www.uwkeuze.net).>>>

6.) Het aansporen tot het helpen van de moslimdienaar. Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) helpt de dienaar in de mate waarin hij zijn broeder helpt. Dit op basis van de uitspraak van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) (Nederlandstalige interpretatie): “En Allah blijft de dienaar helpen zolang hij zijn broeder helpt.”

7.) Het aansporen tot het zoeken van kennis. Dit op basis van de uitspraak van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) (Nederlandstalige interpretatie): “En wie een pad bewandelt zoekende naar kennis, Allah zal voor hem hiermee een pad naar het Paradijs vergemakkelijken.” De uitleg van het woord ‘pad’ is reeds gegeven. Het heeft zowel een figuurlijke als letterlijke betekenis.

8.) De gunst dat mensen zich verzamelen om de Koran (al-Qor-aan) te reciteren (en bestuderen, waaronder lezingen et cetera). Dit op basis van de uitspraak van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) (Nederlandstalige interpretatie): “En er is geen groep mensen die zich in een van de huizen van Allah verzamelt om het Boek van Allah te reciteren en onderling te bestuderen, of Hij doet innerlijke rust op hen neerdalen en genade zal hen bedekken en de engelen zullen zich om hen scharen en Allah zal hen gedenken bij degenen die bij Hem zijn.” Deze beloning zal alleen intreden wanneer de mensen zich verzamelen in de huizen van Allah, oftewel in een van de moskeeën om zodoende te profiteren van de eerbaarheid van deze plaatsen. De moskeeën zijn immers de beste plaatsen op aarde.

9.) Het verduidelijken dat tot deze voortreffelijke beloning het nederdalen van innerlijke rust hoort (oftewel gemoedsrust), genade zal hen bedekken en omvatten en de engelen zullen zich om hen heen scharen. Zij zullen hen van alle kanten omgeven. En Allah de Verhevene zal hen gedenken bij degenen (engelen) die zich bij Hem bevinden. Dit omdat zij Allah ook herdachten in een gezelschap. Verder zegt Allah de Verhevene in een andere h’adieth qoedsie (Nederlandstalige interpretatie): “Wie Mij gedenkt in een gezelschap, Ik zal hem gedenken in een gezelschap die beter is dan deze.”

10.) De goede familienaam zal niet baten wanneer er geen goede daden zijn verricht. Dit op basis van de uitspraak (Nederlandstalige interpretatie): “En wie vertraagd wordt door zijn daden, zijn goede familienaam zal dit niet kunnen versnellen.”

11.) Het is van belang dat de mens niet vol raakt van zichzelf. Daarentegen dient hij goede daden te verrichten zodat hij het hoogste niveau weet te bereiken.

 

Overzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

 

Relevante artikelen:

Roddelen, je hebt je broeders vlees gegeten

Help elkaar!

Kennis is licht (diverse artikelen, waaronder Het zoeken naar kennis en Valkuilen tijdens het zoeken van kennis)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan