H’adieth 31

De deugd van ascetisme.

40 NawawiehOverzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

Aboel ‘Abbaas Sahl ibnoe Sa’d as-Saa’idie (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “Er kwam een man naar de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en zei: ‘O boodschapper van Allah! Wijs mij op een daad die wanneer ik deze verricht, (ervoor zal zorgen dat) Allah van mij zal houden en de mensen van mij zullen houden.’ Hij (de profeet – salallaahoe ‘alayhie wa sellem) antwoordde (Nederlandstalige interpretatie): ‘Leef een ascetisch leven en Allah zal van jou houden en onthoud je van wat de mensen bezitten en de mensen zullen van jou houden.’” (Een goede overlevering, overgeleverd door Ibnoe Maadjah en anderen, met goede ketens van overleveraars.)

 

Uitleg

Aboel ‘Abbaas Sahl ibnoe Sa’d as-Saa’idie (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “Er kwam een man naar de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem).” De naam van de man wordt niet bekendgemaakt aangezien hiertoe geen noodzaak is. Wat wel noodzakelijk is, is het islamitische oordeel en het verduidelijken van deze kwestie.

De man zei: “O boodschapper van Allah! Wijs mij op een daad die wanneer ik deze verricht, (ervoor zal zorgen dat) Allah van mij zal houden en de mensen van mij zullen houden.” Deze vraag is zonder twijfel een belangrijke vraag. De vraagsteller vraagt naar datgene wat de liefde van Allah en de liefde van de mensen oplevert.

“Hij (de profeet – salallaahoe ‘alayhie wa sellem) antwoordde (Nederlandstalige interpretatie): ‘Leef een ascetisch leven.’” Oftewel, onthoud je in dit wereldse leven van datgene wat jou niet zal baten in het Hiernamaals (al-Aakhierah). Dit betekent dat men naar het Hiernamaals dient te verlangen. Want het wereldse leven en het Hiernamaals verdragen elkaar niet. Als men zich onthoudt van de ene zal men naar de andere verlangen. Men dient zich in te spannen om daden voor het Hiernamaals te verrichten, zoals het naleven van de geboden, het nalaten van de verboden en het laten van datgene wat men in het Hiernamaals niet baat en de tijd slechts verspilt.

<<<Noot uwkeuze.net: imaam Ah’med leverde over van Aboe Moesaa al-Ash’arie (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Wie zijn wereldse leven liefheeft, benadeelt zichzelf in het Hiernamaals, en wie zijn Hiernamaals liefheeft, benadeelt zichzelf in het wereldse leven. Verkies daarom dat wat eeuwig is boven dat wat tijdelijk is.”>>> (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

En wat betreft het middel waarmee de liefde van mensen wordt verkregen, hierover zei de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) (Nederlandstalige interpretatie): “En onthoud je van wat de mensen bezitten en de mensen zullen van jou houden.” Men dient niets van de mensen te vragen, noch dient men hiernaar te verlangen of op te kijken. Men dient zich ver weg te houden van dit soort praktijken, zodat de mensen van hem zullen houden. Dit omdat wanneer men vraagt naar datgene wat zich in de handen van de mensen bevindt, zij dit als een last (of bedreiging) zullen ervaren en een afkeer van deze persoon zullen krijgen. Degene daarentegen die zich ver hiervan houdt zal merken dat de mensen van hem zullen houden (in shaa-a Allaah).

 

Wat leert deze overlevering ons?

1.) De sterke mate waarin de metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gewoon waren te vragen naar datgene wat hen zou baten.

2.) De mens houdt er van nature van dat Allah de Verhevene en de mensen van hem houden en hij verafschuwt het als Allah en de mensen een afkeer van hem hebben. De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) verduidelijkte hoe dit bereikt kan worden.

3.) Wie zich van het wereldse leven onthoudt, Allah zal van hem houden. Want het zich onthouden van het wereldse leven vereist het verlangen naar het Hiernamaals. Ascetisme houdt in dat men datgene laat wat hem niet zal baten in het Hiernamaals.

4.) Het zich onthouden van datgene wat de mensen bezitten, leidt ertoe dat de mensen van je zullen houden (in shaa-a Allaah).

5.) Het verlangen naar het wereldse leven (al-h’ayyaat ad-doenyaa) en het verknocht zijn hieraan is een reden voor Allahs haat jegens de dienaar (#1). Daarnaast leidt het verlangen en uitkijken naar wat zich bij de mensen bevindt tot hun afschuw voor deze persoon. Terwijl het zich onthouden van wat zich in de handen van de mensen bevindt de belangrijkste reden is voor hun liefde voor deze persoon.

<<<(#1) Noot uwkeuze.net: Aboe Moesaa (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Eenieder die houdt van de ontmoeting met Allah, Allah houdt ook van de ontmoeting met hem; en eenieder die de ontmoeting met Allah haat, Allah haat ook de ontmoeting met hem.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.)>>>

 

Overzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

 

Relevante artikelen:

Al-Wahn, een dodelijke ziekte

 

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan