H’adieth 30

Het in acht nemen van de voorschriften en grenzen van Allah.

40 NawawiehOverzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

Aboe Tha’labah al-Khoeshanie Djoerthoem ibnoe Naashir (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Allah heeft (religieuze) plichten opgelegd, verwaarloos deze dan niet. En Hij heeft grenzen vastgelegd, overschrijd deze dan niet. En Hij heeft bepaalde zaken verboden verklaard, schend deze dan niet. En Hij heeft over bepaalde zaken gezwegen uit genade voor jullie en niet uit vergeetachtigheid, zoek deze dan niet op.” (Een goede overlevering. Overgeleverd door ad-Daaraqoetnie en anderen.)

 

Uitleg

“Waarlijk, Allah heeft (religieuze) plichten opgelegd.” Met andere woorden, Allah de Verhevene heeft voor Zijn dienaren absolute plichten opgelegd die in het algemeen bekend zijn, alle lof is voor Allah, zoals de vijf dagelijkse gebeden, az-zakaah (de verplichte liefdadigheid), het vasten (as-sawm), al-h’addj (de bedevaart), het goed zijn voor de ouders en het onderhouden van de familiebanden en dergelijke. (Zie o.a. De 5 zuilen van de Islam.)

“Verwaarloos deze dan niet” beduidt dat men deze plichten niet dient te verwaarlozen door deze achterwege te laten, veronachtzamen, onderwaarderen of tekortkomingen hierin te vertonen.

“Hij heeft grenzen bepaald.” Met andere woorden, Hij, de Verhevene, heeft religieuze plichten opgelegd met bepaalde voorwaarden en beperkingen. “Overschrijdt deze dan niet.”

“Hij heeft bepaalde zaken verboden.” Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) heeft bepaalde zaken verboden, zoals shirk (polytheïsme – zie o.a. de rubriek Monotheïsme voor diverse artikelen), slechte omgang met de ouders, het onrechtmatig doden van een ziel die door Allah onschendbaar is verklaard, bedwelmende dranken (khamr – zie het artikel Kun jij de verleiding van C2H5OH weerstaan?), diefstal en vele andere zaken.

“Schend deze dan niet.” Nader deze grenzen niet. Het feit dat men deze overtreedt, houdt in dat hij deze heeft geschonden.

“En Hij heeft over bepaalde zaken gezwegen.” Met andere woorden, specifieke zaken heeft Hij niet opgelegd, noch verboden.

“Uit genadigheid voor jullie.” Vanuit genade en vergemakkelijking voor jullie.

“En niet uit vergeetachtigheid.” Allah de Verhevene vergeet nooit, zoals profeet Moesaa (Mozes – vrede zij met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Hij (Moesaa) zei: ‘De kennis daarover is bij mijn Heer, in een Boek. Mijn Heer vergist Zich niet en Hij vergeet niet.’” [Soerat Taa Haa (20), aayah 52.]

Echter, Allah heeft deze zaken onbenoemd gelaten vanwege Zijn Genade jegens de schepselen en niet dat Hij deze is vergeten.

“Zoek deze dan niet op.” Met andere woorden, vraag er niet naar.

 

Wat leert deze overlevering ons?

1.) De goede manier van het verduidelijken door de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem), aangezien hij deze overlevering heeft aangehaald met zo’n voortreffelijke opsomming.

2.) Allah de Verhevene heeft een aantal zaken met zekerheid voor Zijn dienaren verplicht gemaakt. Verplichtingen zijn volgens de geleerden in twee categorieën onder te verdelen, namelijk fardh kifaayah (een verplichting die rust op een groep) en fardh ‘ayn (een verplichting die rust op een individu).

Wat betreft fardh kifaayah, hierbij wordt de daad beoogd, afgezien van degene die deze daad moet verrichten. Het islamitische wetoordeel hierover is als volgt: wanneer deze verplichting door een voldoende aantal mensen wordt verricht, komt deze voor de rest te vervallen. Wat betreft fardh ‘ayn, hierbij wordt zowel de daad als de verrichter ervan beoogd en is dus verplicht (waadjib, fardh) voor eenieder afzonderlijk.

Voorbeelden van fardh kifaayah zijn de eerste en tweede oproep tot het gebed, het dodengebed (zie Salaat al-Djanaazah) en dergelijke.

Voorbeelden van fardh ‘ayn zijn de vijf dagelijkse gebeden, az-zakaat, het vasten (in de maand Ramadhaan) en de h’adj.

3.) Wat betreft de volgende uitspraak van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) (Nederlandstalige interpretatie): “Hij heeft grenzen bepaald,” Hij, de Verhevene, heeft verplichtingen opgelegd met de nodige begrenzingen en voorwaarden.

4.) Men moet de grenzen van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) niet overschrijden. Hieruit vloeit voort dat het niet toegestaan is te overdrijven in de religie van Allah. Daarom keurde de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) de uitspraken af van degenen die zeiden: “Ik vast en eet niet.” De tweede (persoon) zei: “Ik verricht nachtgebed en slaap niet.” En de derde zei: “Ik trouw niet met vrouwen.” Toen zei de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) (Nederlandstalige interpretatie): “Wat mij betreft, ik bid en slaap (ook), vast en eet (ook) en trouw wel met vrouwen. Wie zich van mijn Soennah (levenswijze, weg) afwendt, behoort niet tot mij.” (Zie de rubriek De Soennah voor diverse artikelen.)

5.) Het verbod op het schenden van de verboden zaken. Dit op basis van de volgende uitspraak (Nederlandstalige interpretatie): “Schend deze dan niet.”

De verboden zaken kunnen opgedeeld worden in twee categorieën: grote en kleine verboden. Wat betreft grote verboden zaken, het begaan ervan wordt alleen middels berouw (tawbah) vergeven. (Zie o.a. de artikelen De bittere gevolgen van zonden en De boetedoening voor zonden is berouw.) En de kleine verboden zaken worden kwijtgescholden door het gebed, verrichten van de bedevaart, gedenken van Allah (dzikr) en dergelijke.

<<<Noot uwkeuze.net: Aboe Sa’ied al-Khoedrie en Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hen beide) verhaalden: “De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Geen vermoeidheid treft een moslim, noch ziekte, noch leed, noch verdriet, noch letsel, noch zorg, zelfs als hij door een doorn geprikt wordt, of Allah vergeeft daardoor enkelen van zijn zonden.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) Zie o.a. “de 11 filters” in het artikel De liefde van Allah.>>>

6.) Datgene waarover Allah de Verhevene heeft gezwegen valt onder Zijn Genade. Als wij moeite hebben om te achterhalen of iets verplicht is of niet en geen grond van verplichting hiervoor hebben, dan kunnen wij aannemen dat dit valt onder de Genade van Allah. En als wij twijfelen of iets verboden (h’araam) of toegestaan (h’alaal) is en geen verbod hiervoor kunnen vinden, dan valt dit ook onder de Genade van Allah. (Zie o.a. H’adieth 6 – al-h’alaal is duidelijk en al-h’araam is duidelijk.)

7.) Allah de Verhevene vrijwaren van vergeetachtigheid. Dit duidt op de compleetheid van Zijn Kennis, want Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) heeft over alles Kennis en Hij vergeet niet datgene wat Hij kent. Noch is Zijn Kennis voorafgegaan door enkele vorm van onwetendheid. Hij heeft eeuwig en voorgoed Kennis over alles.

8.) Het is niet gewenst om te veel te graven en te vragen, behalve als het nodig is. Dit was slechts van toepassing in de tijd van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem), want dat was de tijd waarin de voorschriften tot stand kwamen. Er werd gevreesd dat als iemand om iets zou vragen wat niet verplicht was, dat dit wellicht verplicht zou worden gemaakt. Of dat iets wat toegestaan is, verboden zou worden verklaard ten gevolge van deze vraagstelling. Vandaar dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) het verboden heeft om te veel te graven naar deze zaken, zeggende: “Zoek deze dan niet.”

<<<Noot uwkeuze.net: Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Vraag niet over zaken die jullie belasten indien zij aan jullie duidelijk gemaakt worden. (#1) En als jullie daarover vragen terwijl de Qor-aan (Koran) wordt geopenbaard, wordt het voor jullie duidelijk gemaakt. Allah heeft het (wat jullie voorheen deden) vergeven en Allah is Vergevensgezind, Meest Verdraagzaam.” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 101.] (#1) Vraag niet naar nutteloze dingen, of hele theoretische en fictieve zaken.>>>

 

Overzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

 

(Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Raan

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan