H’adieth 29

De wegen naar het Paradijs.

40 NawawiehOverzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

Moe’aadz ibnoe Djabal (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “Ik vroeg: ‘O boodschapper van Allah! Vertel mij over een daad die mij het Paradijs doet binnentreden en die mij weghoudt van het Hellevuur.’ Hij (de profeet – sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Waarlijk, je hebt over iets groots gevraagd dat gemakkelijk is (te realiseren) voor degene voor wie Allah de Verhevene dit gemakkelijk heeft gemaakt: je dient Allah te aanbidden zonder Hem deelgenoten toe te kennen, het gebed te onderhouden, az-zakaah (de verplichte liefdadigheid) te betalen, (de maand) Ramadan te vasten en de h’addj (de bedevaart) te verrichten.’

Vervolgens vroeg hij (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem): ‘Zal ik jou de deuren naar het goede aanwijzen? Het vasten is een schild, (het geven van) liefdadigheid blust de zonden zoals water het vuur uitdooft en eveneens het gebed van een man in de holst van de nacht.

Hierna reciteerde hij (Nederlandstalige interpretatie): ‘Hun zijden verlaten de bedden (om nachtgebeden te verrichten), hun Heer aanroepend, (Zijn bestraffing) vrezend en (Zijn beloning) hopend en van hetgeen waarmee Wij hen voorzien hebben geven zij uit. En niemand weet wat voor verrukking voor de ogen verborgen voor hen wordt gehouden als beloning voor wat zij plachten te doen.’ [Soerat as-Sadjdah (32), aayah 16-17.]

Vervolgens vroeg hij (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam): ‘Zal ik jou vertellen over de hoofdzaak, de zuil en het hoogtepunt hiervan?’ Ik antwoordde: ‘Jazeker, O boodschapper van Allah!’ Hij zei: ‘De hoofdzaak is de Islam en de zuil ervan is het gebed en het hoogtepunt hiervan is de djihaad.’

Verder vroeg hij (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam): ‘Zal ik jou vertellen hoe jij dit allemaal kunt beheersen?’ Ik antwoordde: ‘Jazeker, O boodschapper van Allah!’ Hij pakte zijn tong beet en zei: ‘Beheers dit.’ Ik vroeg: ‘O profeet van Allah! Worden wij dan verantwoordelijk gehouden voor datgene wat wij uitspreken?’ Hij zei: ‘Had je moeder jou maar verloren! Waardoor zouden de mensen anders op hun gezichten – of hij zei: op hun neuzen – in het Hellevuur worden geworpen dan door de oogsten van hun tongen?’” (Overgeleverd door at-Tirmidzie, die zei dat het een goede en betrouwbare overlevering is.)

 

Uitleg

Moe’aadz ibnoe Djabal (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “Ik vroeg: ‘O boodschapper van Allah! Vertel mij over een daad die mij het Paradijs doet binnentreden en die mij weghoudt van het Hellevuur.’”

Het Paradijs is de plaats die Allah de Verhevene klaar heeft gemaakt voor Zijn godsvruchtige dienaren. Daarin bevindt zich datgene wat geen oog ooit heeft gezien, wat geen oor ooit heeft gehoord en wat nooit bij iemand (in zijn/haar gedachten) is opgekomen.

De Hel daarentegen is de plaats die Allah de Verhevene klaar heeft gemaakt voor de ongelovigen. Daarin bevindt zich de zware foltering. Dit is in het algemeen bekend vanuit de Koran en de Soennah.

Kaft Een glimp van de binnenkant van de Hel kl<<<Noot uwkeuze.net: zie het 243 pagina’s tellende boek Een glimp van de binnenkant van de Hel van sheikh ‘Abdoer-Rah’maan ‘Abdoel-Khaaleq. Hoewel we het Hellevuur en de bestraffingen daarin nooit exact kunnen begrijpen en voorstellen, tracht dit boekje enigszins een beeld te geven van de Hel en waarom we Allah en Zijn bestraffing dienen te vrezen. Bestel dit boek via onze webshop, en met uw aankoop steunt u de da’wah van www.uwkeuze.net.>>>

Hij, Moe’aadz ibnoe Djabal (moge Allah tevreden zijn met hem), vroeg over deze zaak, omdat dit voor hem het allerbelangrijkste was. En voor iedere gelovige zou het binnentreden van het Paradijs en het verwijderd blijven van de Hel het allerbelangrijkste streven moeten zijn. Dit is immers de beste overwinning, zoals Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Wie dan van het Vuur verwijderd wordt en het Paradijs wordt binnengeleid, is werkelijk succesvol…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 185.]

<<<Noot uwkeuze.net: Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Een plaats in het Paradijs zo klein als wat in beslag genomen wordt door een zweep, is beter dan de wereld en al hetgeen op zijn oppervlakte is. Lees als jullie willen: ‘Wie dan van het Vuur verwijderd wordt en het Paradijs wordt binnengeleid, is werkelijk succesvol.’ (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)>>>

Hij (de profeet – sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, je hebt over iets groots gevraagd dat gemakkelijk is (te realiseren) voor degene voor wie Allah de Verhevene dit gemakkelijk heeft gemaakt.” Oftewel, je hebt over een gewichtige zaak gevraagd, namelijk het winnen van het Paradijs en het gered worden van de Hel. Waarschijnlijk wordt met ‘iets groots’ het volgende bedoeld: de daden die iemand naar het Paradijs leiden en die hem weghouden van de Hel.

Hierna noemde de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) specifiek welke daden dit zijn, namelijk:

“Je dient Allah te aanbidden.” Het aanbidden van Allah houdt in dat je Hem gehoorzaamt door Zijn geboden na te komen en Zijn verboden te mijden, dit alles met een oprechte intentie voor Hem.

“Zonder Hem deelgenoten toe te kennen.” Zelfs geen nabije engel, noch een gezonden profeet dienen als deelgenoten naast Allah geplaatst te worden. Tot de voorwaarden van het verrichten van een daad van aanbidding behoort immers het hebben van de zuivere intentie voor Allah alleen. [Zie de rubriek Monotheïsme (tawh’ied) voor enkele artikelen over tawh’ied en shirk.]

Tot de daden die iemand naar het Paradijs leiden en hem weghouden van de Hel behoort het onderhouden van het gebed, aangezien de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “(Je dient) het gebed te onderhouden.”

Het onderhouden van het gebed houdt in dat je het volledig verricht, terwijl alle zuilen (arkaan), verplichtingen (waadjibaat), voorwaarden (shoeroet) in acht worden genomen en dat je het vervolmaakt met zijn compleetheden (moekammilaat). (Zie de rubriek Het gebed voor diverse artikelen.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

“(Je dient) az-zakaah (de verplichte liefdadigheid) te betalen.” Dit is een verplichting die Allah de Verhevene heeft opgelegd aan Zijn dienaren. Deze verplichting is verschuldigd over bepaalde bezittingen, dit indien aan bepaalde, in het algemeen bekende voorwaarden wordt voldaan. De zakaah is men verschuldigd aan de mensen die daar recht op hebben. Dit alles wordt uitgelegd in de boeken van de geleerden. (Zie het artikel az-Zakaah en Vraag 66 – Aan wie wordt zakaat afgestaan?)

“(Je dient de maand) Ramadan te vasten.” Deze maand is bekend onder de mensen. Het vasten is een daad van aanbidding van Allah de Verhevene. De dienaar onthoudt zich vanaf morgenschemering tot en met de zonsondergang van de zaken die het vasten verbreken (moeftiraat). (Zie de rubriek Vasten en de maand Ramadhaan voor diverse artikelen.)

“(Je dient) de h’addj (de bedevaart) te verrichten.” Met andere woorden, men dient het Gewijde Huis, de Ka’bah, te bezoeken voor het verrichten van de riten van de bedevaart (als men daar toe in staat is, financieel en wat betreft gezondheid etc.). (Ga naar de rubriek H’adj & ‘Oemrah voor diverse artikelen en foto’s.)

Dit zijn overigens de vijf pilaren van de Islam, namelijk: “Je dient Allah te aanbidden zonder Hem deelgenoten toe te kennen, het gebed te onderhouden, de zakaah (armenbelasting) te betalen, (de maand) Ramadan (Ramadhaan) te vasten en de h’addj (de verplichte uitgebreide bedevaart) te verrichten.”

De tweede getuigenis ‘Moh’ammed is de boodschapper van Allah’ is inbegrepen in de eerste getuigenis ‘niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden behalve Allah’ indien deze niet samen genoemd worden. Want de eerste getuigenis houdt namelijk in dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah. Tot het aanbidden van Allah behoort tevens het geloven in Zijn boodschapper (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) en het volgen van hem.

Verder zei hij, de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) (Nederlandstalige interpretatie): “Zal ik jou de deuren naar het goede aanwijzen?” Dit wil zeggen, datgene waarmee je het goede kunt bereiken.

Waarschijnlijk antwoordde Moe’aadz ibnoe Djabal (moge Allah tevreden zijn met hem) bevestigend, waarna de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Het vasten is een schild…” Met andere woorden, het vasten dient als bescherming tegen het verrichten van zonden en het zal dienen als bescherming voor de vastende op de Dag der Opstanding.

Vervolgens zei hij (Nederlandstalige interpretatie): “…(het geven van) liefdadigheid blust de zonden zoals water het vuur uitdooft.” Liefdadigheid is het uitgeven van het bezit aan de arme en behoeftige met als doel het zoeken van toenadering tot Allah, maar ook tot de arme. Deze liefdadigheid dooft immers de zonde uit. Dit laatste houdt in datgene wat men aan fouten maakt door het nalaten van een verplichting of het verrichten van een verboden zaak.

<<<Noot uwkeuze.net: denk niet dat als je iets weggeeft omwille van Allah, dat je dat kwijt bent of dat het weg is: integendeel! De profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) vroeg (aan ‘Aa-ieshah – moge Allah tevreden zijn met haar) hoeveel er over was van een schaap dat zij geslacht hadden, en toen zij hem vertelde dat alleen de schouder over was, antwoordde hij (Nederlandstalige interpretatie): “Alles ervan is over behalve de schouder.” [Verhaald door ‘Aa-ieshah, overgeleverd door at-Tirmidzie, die zei dat het sah’ieh’ (authentiek) is.] D.w.z., alles wat je weggeeft omwille van Allah de Verhevene blijft van jou en zul je in het Hiernamaals terugvinden, tien tot zevenhonderd keer zo veel, of nog meer, en alles wat je nu houdt zul je in het Hiernamaals niet meer hebben.>>>

“Zoals water het vuur uitdooft.” Wij weten allen dat er niets meer overblijft van het vuur wanneer dit met water wordt uitgedoofd. Dit is ook het geval bij het geven van liefdadigheid, het laat namelijk niets achter van de zonden. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Gummen

 

“En eveneens het gebed van een man in de holst van de nacht.” Met andere woorden, deze daad wist ook de zonde zoals water het vuur uitdooft. Het beste nachtgebed is halverwege de nacht of het een derde deel daarvan na de eerste helft van de nacht. Profeet Daawoed (David – vrede zij met hem) sliep tot halverwege de nacht en stond in gebed in het een derde deel daarvan, en ging weer slapen in het een zesde deel daarvan.

Vervolgens reciteerde de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) (Nederlandstalige interpretatie): “Hun zijden verlaten de bedden (om nachtgebeden te verrichten), hun Heer aanroepend, (Zijn bestraffing) vrezend en (Zijn beloning) hopend (#1) en van hetgeen waarmee Wij hen voorzien hebben geven zij uit. En niemand weet wat voor verrukking voor de ogen verborgen voor hen wordt gehouden als beloning voor wat zij plachten te doen (#2).” [Soerat as-Sadjdah (32), aayah 16-17.]

<<< (#1) Noot uwkeuze.net: zij zijn niet als de wereldaanbidders, die vermaak zoeken in muziek en dansen, drinken en feestelijkheden, ‘s nachts (of ‘s avonds) om verlichting te krijgen van de inspanningen en het gezwoeg overdag. In plaats daarvan wijden zij zichzelf, wanneer zij vrij zijn van hun dagelijkse werkzaamheden, aan de aanbidding van hun Heer, brengen hun nachten (of avonden) door met het gedenken van Hem, beven uit vrees voor Hem en vestigen al hun hoop op Hem. “Hun zijden verlaten de bedden” betekent niet dat zij ‘s nachts helemaal niet slapen, maar dat zij een gedeelte van de nacht doorbrengen met de aanbidding van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij). (Uit Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

<<< (#2) Noot uwkeuze.net: Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Allah de Verhevene zegt: ‘Ik heb voor Mijn rechtschapen dienaren voorbereid wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en wat nooit in de gedachte van de mens is opgekomen.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)>>> (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Hij haalde dit vers aan als bewijsmiddel. In dit vers staat duidelijk dat hun zijden de slaapplaatsen mijden, dat wil zeggen: voor het verrichten van het gebed in de nacht. En zij geven uit van datgene waar Allah hun mee voorzag. Deze twee zaken zijn de liefdadigheid en het nachtgebed die de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) in deze overlevering heeft vermeld.

Verder zei hij (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) (Nederlandstalige interpretatie): “Zal ik jou vertellen over de hoofdzaak, de zuil en het hoogtepunt hiervan.” Moe’aadz (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Jazeker, O boodschapper van Allah!” De profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) antwoordde daarop: “De hoofdzaak is de Islam.”

De zaak wil zeggen iets met het allergrootste aanzien. Het hoofd ervan is de Islam, want de Islam verheft zich boven alles en niet andersom. Door de Islam verheft men zich boven de rest van de dienaren van Allah. De pilaar ervan, met andere woorden, de pilaar van de Islam is het gebed. De pilaar is datgene wat als basis voor iets functioneert en dient als steunzuil. Dat het gebed de pilaar is van de Islam, komt vanwege het feit dat het verlaten ervan men van de Islam naar het ongeloof plaatst. Moge Allah ons daarvoor behoeden. (Zie het artikel Het islamitische oordeel over degene die het gebed nalaat.) Het hoogtepunt van de Islam is djihaad op de weg van Allah. Dat djihaad (jihad) op de weg van Allah het hoogtepunt van de Islam is, komt vanwege het feit dat de moslims aan de hand hiervan hun vijanden van zich afhouden.

<<<Noot uwkeuze.net: imaam Ah’med en Aboe Daawoed (dit is de versie van Aboe Daawoed) leverden over dat Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) zei: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Als jullie je bezighouden met ‘ienah (een transactie met rente), de staarten van koeien volgen (het land bewerken), tevreden worden met landbouw en djihaad verlaten, Allah zal vernedering op jullie zenden die Hij niet zal verwijderen totdat jullie naar jullie religie terugkeren.’” Op gezag van Thawbaan (moge Allah tevreden zijn met hem) is overgeleverd dat de boodschapper van Allah (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) zei (Nederlandstalige interpretatie): “De gemeenschappen zullen spoedig elkaar oproepen om jullie aan te vallen, zoals mensen die eten anderen uitnodigen om hun voedsel van een teil te delen.” Iemand vroeg: “Zal dat zijn als gevolg van ons kleine aantal op dat moment?” Hij antwoordde: “Nee, jullie zullen met velen zijn op dat moment, maar jullie zullen zoals het schuim zijn (dat naar beneden wordt gedragen) door een stortvloed (van water), en Allah zal de vrees voor jullie wegnemen uit de borstkassen (harten) van jullie vijand en al-wahn in jullie harten werpen.” Iemand vroeg: “O boodschapper van Allah! Wat is al-wahn?” Hij antwoordde: “Liefde voor de wereld en afkeer van de dood.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed en imaam Ah’med.) Zie het artikel Al-Wahn, een dodelijke ziekte. Zie ook het artikel Jihad in de Islam.>>>

“Zal ik jou vertellen hoe jij deze allemaal kan beheersen?” Met andere woorden, hoe men al deze genoemde zaken kan beheersen.

Ik antwoordde: “Ja graag, O boodschapper van Allah!” Hij pakte zijn tong beet en zei (Nederlandstalige interpretatie): “Beheers deze.” Dat wil zeggen: laat deze tong niet te veel spreken, want het is gevaarlijk. (Zie o.a. het artikel Zeg het goede of blijf stil.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Spreken of zwijgen

 

Ik zei: “O profeet van Allah! Worden wij dan kwalijk genomen voor datgene wat wij uitspreken?” Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “Had je moeder jou maar verloren!” Er wordt niet de (letterlijke) betekenis van deze zin bedoeld, maar de bedoeling hierachter is om iemand aan het denken te zetten over datgene wat gezegd gaat worden.

Hij (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Had je moeder jou maar verloren! Waardoor zouden de mensen anders op hun gezichten – of hij zei: op hun neuzen – in het Hellevuur worden geworpen dan door de oogsten van hun tongen?” Het woord “of” in deze zin staat er omdat de overleveraar twijfelde of de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) nou “op hun gezichten” of “op hun neuzen” heeft gezegd.

“In het Hellevuur worden geworpen dan door de oogsten van hun tongen?” Met andere woorden, wat hun tongen door middel van het gepraat hebben opgebracht. De betekenis hiervan is dat wanneer men zijn tong niet beheerst (door te liegen en roddelen etc.), dit ertoe leidt dat men op het gezicht in het Hellevuur geworpen wordt. Moge Allah ons hiervoor behoeden.

 

Wat leert deze overlevering ons?

1.) Het verlangen van de metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) naar daden die hen naar het Paradijs leiden en hen weghouden van de Hel. Dit was hun hoogste prioriteit. Daarom vroeg Moe’aadz ibnoe Djabal (moge Allah tevreden zijn met hem) de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) naar daden die hem naar het Paradijs leiden en van de Hel weggehouden.

2.) De bevestiging van het bestaan van het Paradijs en de Hel. Deze zijn beiden momenteel aanwezig en zullen nooit vergaan.

3.) De vraag van Moe’aadz ibnoe Djabal (moge Allah tevreden zijn met hem) is een gewichtige. Vandaar dat de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, je hebt om iets groots gevraagd.” Met andere woorden, je hebt om een grote daad gevraagd vanwege de beloning die daaruit voortvloeit. Vervolgens maakte de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) duidelijk dat deze gewichtige zaak heel makkelijk en eenvoudig te realiseren is voor degene die door Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) hierin geholpen wordt. Hieruit leren wij dat men zich tot Allah de Verhevene moet wenden om Hem te vragen de zaken te vergemakkelijken en te vereenvoudigen. Bovendien dient men te weten dat het hebben van godsvrucht (taqwaa – vroomheid, godsvrees) tot de middelen behoort die ervoor zorgen dat Allah de Meest Barmhartige iemands zaken vereenvoudigt. Dit op basis van de volgende Uitspraak van Allah (Nederlandstalige interpretatie): “…En wie Allah vreest (en Hem gehoorzaamt), Hij zal diens aangelegenheid gemakkelijk maken voor hem.” [Soerat at-Talaaq (65), aayah 4.]

4.) Het meest belangrijke en vooraanstaande aspect is het aanbidden van Allah alleen en het toegewijd zijn aan Hem, dit op basis van de uitspraak (Nederlandstalige interpretatie): “Je dient Allah te aanbidden zonder Hem deelgenoten toe te kennen.”

5.) Het belang van het verrichten van het gebed, want de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) noemde het direct na toewijding. Indien iemand de volgende vraag stelt: “Waar blijft de tweede getuigenis, namelijk het getuigen dat Moh’ammed de boodschapper is van Allah?” Daarop dient als volgt geantwoord te worden: “Dit is opgenomen in de volgende uitspraak van de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) (Nederlandstalige interpretatie): “Je dient Allah te aanbidden zonder Hem deelgenoten toe te kennen.” Dit is hierboven al besproken.

6.) De prioriteit van de verplichte liefdadigheid (az-zakaah) boven het vasten (as-sawm of as-siyaam) vanwege het bekrachtigen hiervan.

7.) De prioriteit van het vasten boven de bedevaart (al-h’adj), vanwege het feit dat het vasten zich jaarlijks herhaalt. Dit in tegenstelling tot de bedevaart die slechts één keer in het leven verricht dient te worden.

8.) De verwijzing in de volgende zin naar de vijf pilaren van de Islam (Nederlandstalige interpretatie): “Je dient Allah te aanbidden zonder Hem deelgenoten toe te kennen, het gebed te onderhouden, de zakaah (de verplichte liefdadigheid) te betalen, (de maand) Ramadan te vasten en de h’addj (de bedevaart) te verrichten.”

9.) Het voorleggen van een belangrijke kwestie aan een student op een inspirerende wijze. Dit op basis van de volgende uitspraak van de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) (Nederlandstalige interpretatie): “Zal ik jou de deuren naar het goede aanwijzen?”

10.) Het goede is te bereiken via verschillende deuren die op hun beurt diverse ingangen hebben. Dit is enigszins te vergelijken met de volgende uitspraak van de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) (Nederlandstalige interpretatie): “Het geloof bestaat uit een zeventigtal onderdelen.”

<<< Noot uwkeuze.net: de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): Al-Imaan (het geloof) bestaat uit iets meer dan zeventig delen, de meest hoge daarvan is het zeggen van ‘laa ielaaha iell-Allaah (er is geen God Die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah)’ en de laagste daarvan is het verwijderen van het schadelijke van de weg (wat schade kan veroorzaken voor anderen), en schaamte (h’ayaa-e) is een onderdeel van imaan.” (Moettafaqoen ‘alayh, en deze versie is van Moeslim.) (Zie o.a. het artikel H’ayaa-e – verlegenheid, schaamte…)>>>

11.) “Het vasten is een schild.” Met andere woorden, het weerhoudt de vastende van nutteloos gepraat, vulgaire taal, valse getuigenissen, onwetendheid en het handelen hiernaar. Voor de vastende geldt het vasten tevens als een schild tegen de Hel. Dit op basis van de volgende Uitspraak van Allah de Verhevene (Nederlandstalige interpretatie): “Het vasten is aan Mij en Ik geef hier de beloning voor.”

12.) De deugd van liefdadigheid. Dit op basis van de volgende uitspraak van de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) (Nederlandstalige interpretatie): “(Het geven van) liefdadigheid blust de zonden zoals water het vuur uitdooft.”

13.) Iemands gebed in de holst van de nacht doet de zonden uitwissen. Dit op basis van de volgende uitspraak van de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) (Nederlandstalige interpretatie): “(Het geven van) liefdadigheid blust de zonden zoals water het vuur uitdooft en eveneens het gebed van een man in de holst van de nacht.” (Zie het artikel Qiyaam al-layl (het nachtgebed) en al-witr.)

14.) De profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) haalde de Koran (al-Qor-aan) aan als bewijs (daliel), want hij reciteerde de volgende Woorden van Allah (Nederlandstalige interpretatie): “Hun zijden verlaten de bedden (om nachtgebeden te verrichten), hun Heer aanroepend, (Zijn bestraffing) vrezend en (Zijn beloning) hopend en van hetgeen waarmee Wij hen voorzien hebben geven zij uit. En niemand weet wat voor verrukking voor de ogen verborgen voor hen wordt gehouden als beloning voor wat zij plachten te doen.” [Soerat as-Sadjdah (32), aayah 16-17.]

15.) De profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) legde de zaken in een vragende vorm voor om iemands aandacht te trekken voor datgene wat komen gaat.

16.) De zaak, met andere woorden de kwestie van de schepselen bestaat uit een hoofdzaak, zuil en een hoogtepunt. De hoofdzaak is de Islam. Zijn zuil en hoogtepunt zijn respectievelijk het gebed en de djihaad op de weg van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke).

17.) De verlater van het gebed is een ongelovige. Dit op basis van de volgende uitspraak van de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) (Nederlandstalige interpretatie): “En de zuil ervan is het gebed.” ‘Ervan’ verwijst hier naar Islam. Het is over het algemeen bekend dat wanneer de pilaar bezwijkt, het gebouw instort.

Deze uitspraak aangaande de verlater van het gebed is tevens de meest voornaamste. Dit op basis van bewijzen uit de Koran, de Soennah van de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) en uitspraken van de metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen). Ook hebben wij dit duidelijk gemaakt in een verhandeling inzake deze kwestie. (Zie het artikel Het islamitische oordeel over degene die het gebed nalaat.)

18.) Middels de djihaad (jihad) wordt de verhevenheid van de Islam gewaarborgd. De profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) zei namelijk (Nederlandstalige interpretatie): “En het hoogtepunt hiervan is de djihaad.” (Zie het artikel Jihad in de Islam.)

19.) Datgene waarmee men dit alles kan bereiken, is door de tong te beteugelen. Dit op basis van de volgende uitspraak van de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) (Nederlandstalige interpretatie): “Zal ik jou vertellen hoe jij dit allemaal kunt beheersen?” Ik zei: “Ja graag, O boodschapper van Allah!” Hij pakte zijn tong beet en zei: “Beheers dit.” (Zie o.a. het artikel Kijk naar je tong en je handen.)

20.) Het onderrichten middels gebaren vanwege het feit dat de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) zijn eigen tong beetpakte en zei (Nederlandstalige interpretatie): “Beheers dit.”

21.) Het gevaar van de tong voor de mens, dit op basis van de volgende uitspraak van de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) (Nederlandstalige interpretatie): “Waardoor zouden de mensen anders op hun gezichten – of hij zei: op hun neuzen – in het Hellevuur worden geworpen dan door de oogsten van hun tongen?”

22.) Men dient voorzichtig te zijn inzake uitspraken van de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam). Vandaar dat de overleveraar zei: “Op hun gezichten – of hij zei: op hun neuzen.” Dit duidt op de volledige punctualiteit inzake het overdragen van overleveringen (ah’aadieth).

En alle lof zij Allah.

 

Overzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

 

Relevante artikelen:

De 5 zuilen van de Islam

Het gebed (diverse artikelen)

Jihad in de Islam

Az Zakaah

H’adj & ‘Oemrah (diverse artikelen)

Kijk naar je tong en je handen

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan