H’adieth 26

Het dankbaar zijn voor de gunsten van Allah.

40 NawawiehOverzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Elk bot van de mens moet elke dag dat de zon opkomt liefdadigheid verrichten. Het brengen van rechtvaardigheid tussen twee mensen is liefdadigheid. En een man helpen met zijn rijdier, hem erop helpen of voor hem zijn bagage erop laden is liefdadigheid. En een goed woord is liefdadigheid. En elke stap die je neemt (naar de moskee) om het gebed te verrichten is liefdadigheid. En iets schadelijks van de weg verwijderen is liefdadigheid.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

 

Uitleg

“Elk bot van de mens moet elke dag dat de zon opkomt liefdadigheid verrichten.” Met andere woorden, men dient voor elk deel van het skelet liefdadigheid te verrichten.

“…elke dag dat de zon opkomt…” betekent dat men iedere dag dat de zon opkomt voor elk deel van het gebeente liefdadigheid dient te verrichten, als dankbetuiging aan Allah de Verhevene, voor de gift van gezondheid en het in stand houden ervan. Liefdadigheid verrichten is niet alleen maar bezittingen uitgeven, maar er zijn ook andere manieren, zoals:

“Het brengen van rechtvaardigheid tussen twee mensen is liefdadigheid.” Met andere woorden, je ziet twee mensen ruziën en je oordeelt rechtvaardig tussen hen. Dit behoort overigens tot de beste liefdadigheden, dit op basis van de volgende aayah uit de Koran (Nederlandstalige interpretatie): “Er is geen goeds in veel van hun vertrouwelijke gesprekken, behalve waarin sadaqah (liefdadigheid omwille van Allah) of ma’roef (#1) (het goede) of verzoening (#2) tussen de mensen wordt opgedragen…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 114.]

<<< (#1) Ma’roef: een algemeen woord dat alle vormen van goedheid omvat. (Zie Zoebdatoe t-Tefsier mien Fet-h’ie l-Qadier van dr. Moh’ammed ibn Soelaymaan al-Ashqar.)>>>

<<< (#2) Imaam Ah’med leverde over dat Aboe ad-Dardaa-e (moge Allah tevreden zijn met hem) zei dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Zal ik jullie vertellen wat beter is dan het niveau van vasten, bidden en sadaqah?” Zij (zijn metgezellen) zeiden: “Ja, O boodschapper van Allah!” Hij zei: “Het teweegbrengen van verzoening tussen mensen.” (Ook overgeleverd door Aboe Daawoed en at-Tirmidzie.)>>>

“En een man helpen met zijn rijdier, hem erop helpen of voor hem zijn bagage erop laden is liefdadigheid.” Het behoort ook tot liefdadigheid dat jij jouw broeder helpt met zijn rijdier, door hem te helpen met opstappen, zodat hij hierop kan zitten als hij daar zelf niet toe in staat is. Of je laadt voor hem zijn spullen, ofwel bagage op het rijdier. (Of iets dat hier op lijkt.) Dit is tevens een weldaad en Allah houdt van de weldoeners.

“En een goed woord is liefdadigheid.” Het goede woord is elk woord dat jou dichter bij Allah brengt, zoals de tasbieh’, tahliel, takbier, tah’mied (#3), het goede (al-ma’roef) aanbevelen en het slechte (al-moenkar) verbieden, het reciteren van de Koran (al-Qor-aan), het opdoen van islamitische kennis etc. Dus elk goed woord is liefdadigheid.

<<< (#3) Tasbieh’ is het zeggen van “Soebh’aan Allaah (Glorieus is Allah)”. Tahliel is het zeggen van “laa ilaaha ill-Allaah (er is geen God Die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah)”. Takbier is het zeggen van “Allaahoe Akbar (Allah is de Grootste)”. Tah’mied is het zeggen van “al-h’amdoelillaah (alle lof is voor Allah)”. Zie H’adieth 25.>>>

“En elke stap die je neemt (naar de moskee) om het gebed te verrichten is liefdadigheid.” Al-Boekhaarie en Moeslim verhaalden in een overlevering op autoriteit van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) dat als iemand thuis de woedhoe-e (de kleine wassing) op de beste wijze verricht en vervolgens uit huis gaat naar de masdjid (moskee) – en dat het gebed de enige reden is waarvoor hij erop uittrekt – hij geen één stap zet of Allah zal hem daarmee in graad verheffen en zal (ook) daarmee een slechte daad voor hem uitwissen.

“En iets schadelijks van de weg verwijderen is liefdadigheid.” Iets schadelijks houdt alles in wat een weggebruiker kan hinderen zoals water, stenen, glas of doornen enz., ongeacht of dat op de grond of ergens anders ligt. Als er bijvoorbeeld ergens boomtakken hangen die de mensen hinderen en jij deze vervolgens op de een of andere manier verwijdert, dan is dit een daad van liefdadigheid.

 

Wat leert deze overlevering ons?

1.) Ieder mens dient elke dag dat de zon opkomt evenveel liefdadigheid te verrichten als het aantal beenderen. Er wordt gezegd dat er driehonderd zestig beenderen zijn. En Allah weet het het best.

2.) Alles wat een dienaar dichter bij Allah de Verhevene brengt, waaronder de daden van aanbidding en het op de beste wijze behandelen van Allah Zijn schepselen, is een daad van liefdadigheid. En wat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) in deze overlevering genoemd heeft, zijn hier slechts voorbeelden van. In een andere overlevering wordt het volgende vermeld (Nederlandstalige interpretatie): “Het volstaat om daarvoor in de plaats (het verrichten van liefdadigheid voor alle beenderen) twee rak’aat te verrichten van ad-dhohaa (vrijwillig gebed dat kort na de zonsopgang wordt verricht).” (Zie het artikel De voortreffelijkheid van het dhoh’aa gebed.)

 

Overzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan