H’adieth 23

De meerdere wegen die leiden naar het goede.

40 NawawiehOverzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

Aboe Maalik al-Haarith ibnoe ‘Aasim al-Ash’aariy (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Reinheid is de helft van het geloof. (Het zeggen van) al-h’amdoelillaah (alle lof is voor Allah) maakt de weegschaal vol, en (het zeggen van) Soebh’aan-Allaah en al-h’amdoelillaah (Glorieus is Allah en alle lof is voor Allah) vullen de ruimte tussen de hemel en de aarde. Het gebed is licht, liefdadigheid is een bewijs. Geduld is een lichtgloed en de Koran (al-Qor-aan) is een getuige vóór jou of tegen jou. Iedereen vertrekt (‘s ochtends voor het verrichten van werkzaamheden), om zichzelf te verkopen. Sommigen bevrijden zichzelf hiermee, terwijl anderen zich juist te gronde richten.” (Overgeleverd door Moeslim.)

 

Uitleg

“Reinheid is de helft van het geloof”, omdat het geloof bestaat uit het mijden van de verboden zaken en het zich inlaten met de geboden. Wat betreft het mijden van de verboden zaken; het betreft hier in het bijzonder het mijden van polytheïsme (shirk). Het toekennen van deelgenoten aan Allah (d.w.z. shirk) is namelijk een onreine daad, zoals Allah de Verhevene duidelijk maakt in Zijn Boek (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Waarlijk, de polytheïsten (afgodenaanbidders) zijn onrein (#1). Dus laat hen na dit jaar al-Masdjid al-H’araam (de Heilige Moskee in Mekkah) niet naderen…” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 28.]

<<<(#1) Noot uwkeuze.net: de polytheïsten zijn spiritueel onrein omdat zij een bedorven geloof aanhangen. Zij kennen deelgenoten toe aan Allah de Verhevene, die geen voordeel brengen noch schade berokkenen. Zij aanbidden afgodsbeelden en geloven in mythes en legenden. Zij eten het kadaver en het bloed en staan het gokken en overspel toe. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ war-Rayh’aan fie rawaabie ‘oeloemiel-Qor-aan van Moh’ammed al-Amien ibn ‘Abdiellaah al-Oeramiy al-‘Alawiey al-Harariy as-Shaafi’ie.)>>>

Om deze reden is de reinheid de helft van het geloof. Er wordt ook gezegd dat met reinheid gedoeld wordt op de kleine wassing (al-woedhoe-e). En de reden waarom deze kleine wassing als de helft van het geloof wordt beschouwd, is omdat het gebed een onderdeel is van het geloof en het gebed niet geldig is zonder de kleine wassing. Echter, de eerste interpretatie verdient de voorkeur en is alles omvattend.

“(Het zeggen van) al-h’amdoelillaah maakt de weegschaal vol”: het omschrijven van Allah met prijzenswaardige zaken en met Zijn volmaakte Eigenschappen en Daden maakt de weegschaal van de daden van de dienaar vol. De daden zijn bij Allah de Verhevene van zeer groot belang, daarom heeft de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) het volgende gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Twee woorden die geliefd zijn bij de Meest Barmhartige, die licht zijn op de tong, maar zwaar wegen in de weegschaal: Soebh’aan-Allaahie wa bih’amdihie (Glorieus is Allah en alle lof is voor Hem), Soebh’aan-Allaah il-‘Adhziem (Glorieus is Allah, de Bezitter van Grootheid).” (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

“En (het zeggen van) Soebh’aan-Allaah en al-h’amdoelillaah (Glorieus is Allah en alle lof is voor Allah) vullen de ruimte tussen de hemel en aarde” wil zeggen: Soebh’aan-Allaah samen met al-h’amdoelillaah vullen de ruimte tussen de hemel en aarde. Dit vanwege de grootsheid van deze woorden, omdat die elke vorm van tekortkoming die (door ongelovigen en onwetenden) aan Allah wordt toegeschreven verwerpen. Ook bevatten zij de bevestiging van Zijn Volmaaktheid. Met tasbieh’ (het zeggen van Soebh’aan-Allaah) verheft men Allah boven elke vorm van tekortkoming en met al-h’amd (het zeggen van al-h’amdoelillaah) beschrijft men Allah met elke vorm van volmaaktheid. Dit is de reden dat deze twee woorden de ruimte tussen de hemel en de aarde vullen.

“Het gebed is licht” betekent dat het gebed een licht is in het hart, en als het hart licht geeft, zal het gezicht ook licht uitstralen. Het is tevens ook een licht op de Dag des Oordeels. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Gedenk de Dag dat jij de gelovige mannen en de gelovige vrouwen zult zien, terwijl hun licht zich snel voortbeweegt voor hen en rechts van hen (#2)…” [Soerat al-H’adied (57), aayah 12.]

<<<(#2) Noot uwkeuze.net: ‘Abdoellaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Zij zullen over de siraat (de brug over de Hel) gaan in overeenstemming met hun daden. Sommigen zullen een licht hebben zo groot als een berg, sommigen als een dadelpalm, sommigen zo groot als een man in staande houding. De minste onder hen heeft een licht zo groot als zijn wijsvinger, soms licht het op en soms dooft het.” (Overgeleverd door Ibn Abie H’aatim en Ibn Djarier.)

Het gebed is bovendien een licht wat betreft de leiding en kennis die hierin verscholen ligt. (Ga naar de rubriek Het gebed voor diverse artikelen.)

“Liefdadigheid is een bewijs,” met andere woorden, dit toont de oprechtheid aan van degenen die liefdadigheid geven, omdat zij graag dichter bij Allah de Verhevene willen komen. Het bezit is namelijk iets wat zeer geliefd is onder de mensen. En men geeft datgene waar hij van houdt alleen uit als dit bestemd is voor iemand waarvan hij nog meer houdt, hopende op het verkrijgen van een beloning. Dit duidt op iemands oprecht geloof en hoge mate van yaqien (zekerheid in het geloof) [wat een voorwaarde is van de shahaadah – zie het artikel De voorwaarden van as-shahaadah].

<<<Noot uwkeuze.net: denk niet dat als je iets weggeeft omwille van Allah, dat je dat kwijt bent of dat het weg is: integendeel! De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) vroeg (aan ‘Aa-ieshah – moge Allah tevreden zijn met haar) hoeveel er over was van een schaap dat zij geslacht hadden, en toen zij hem vertelde dat alleen de schouder over was, antwoordde hij (Nederlandstalige interpretatie): “Alles ervan is over behalve de schouder.” [Verhaald door ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar), overgeleverd door at-Tirmidzie, die zei dat het sah’ieh’ (authentiek) is.] D.w.z., alles wat je weggeeft omwille van Allah de Verhevene blijft van jou en zul je in het Hiernamaals terugvinden, tien tot zevenhonderd keer zo veel, of nog meer, en alles wat je nu houdt zul je in het Hiernamaals niet meer hebben. ‘Abdoellaah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wie van jullie beschouwt het bezit van zijn erfgenamen dierbaarder voor hem dan zijn eigen bezit?’ Zij antwoordden: ‘O boodschapper van Allah! Er is niemand onder ons of hij houdt meer van zijn eigen bezit.’ De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei: ‘Zijn bezit is hetgeen hij uitgeeft (omwille van Allah) tijdens zijn leven (aan goede daden) terwijl het bezit van zijn erfgenamen hetgeen is wat hij na zijn dood achterlaat.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 4/3467.)>>>

“Geduld is een lichtgloed” – geduld is onder te verdelen in drie categorieën:

1. Het hebben van volharding in het gehoorzamen van Allah de Alziende.

2. Het hebben van geduld om het begaan van zonden te mijden.

3. Het hebben van geduld wanneer men getroffen wordt door de voorbeschikking van Allah (d.w.z. een tegenspoed).

Een lichtgloed staat voor licht met hitte, zoals Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Hij is Degene Die de zon een stralend licht maakte en de maan een afgeleid licht (#3)…” [Soerat Yoenoes (10), aayah 5.]

<<<(#3) Noot uwkeuze.net: dit is één van de wonderen van de Qor-aan. Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt hier dat de zon een bron van licht is en de maan slechts een afgeleid licht, omdat de maan niet zelf licht geeft maar het licht van de zon reflecteert – een wetenschappelijk feit dat nog niet bekend was in de tijd dat de Qor-aan geopenbaard werd. Zie Wonderen in de Koran.>>> (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Geduld gedrag

 

De zon bevat licht en hitte en het geduld eveneens, want het zorgt voor veel vermoeienis voor een persoon. Men heeft het dan net zo zwaar bij het tonen van geduld, als met de hitte en de felle stralen van de zon.

“En de Koran is een getuige vóór jou of tegen jou” beduidt dat de Koran een getuige is vóór jou bij Allah de Verhevene. Wanneer je ernaar handelt, zal het een getuige voor jou zijn. Wend jij je daarentegen ervan af, dan zal het een getuige tegen jou zijn.

<<<Toevoeging uwkeuze.net: Ibn Mas’oed (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De Qor-aan is een bemiddelaar en een voorspraak (op de Dag der Opstanding) welke geaccepteerd is, en een maahil en een betrouwbaar (Boek). Eenieder die het voor zich plaatst, het zal hem leiden naar het paradijs; en eenieder die het achter zich neer gooit, het zal hem naar de Hel slepen.” (At-Tabaraanie.) Een maahil is iemand die volhardend is in zijn voorspraak en die tot het extreme gaat om een persoon te redden. Zie an-Nihaayah, vol. 4, p. 303.>>>

Vervolgens maakt de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) duidelijk dat iedereen met zijn dag begint. Met andere woorden, men gaat ‘s morgens naar het werk “om zichzelf te verkopen. Sommigen bevrijden zichzelf hiermee, terwijl anderen zich juist te gronde richten.” Als men daden van gehoorzaamheid verricht en standvastig is in Zijn religie, dan zal hij zichzelf daarbij bevrijden. Men wordt dan bevrijd van de slavernij van de shaytaan en zijn begeerten. Doet men het tegenovergestelde, dan zal men zichzelf te gronde richten.

 

Wat leert deze overlevering ons?

1.) Het aanmoedigen tot reinheid en het aantonen van de positie ervan in de Islaam en dat dit de helft is van al-imaan (het geloof).

2.) Het aanmoedigen tot het prijzen en verheffen van Allah (door het zeggen van al-h’amdoelillaah en Soebh’aan-Allaah). Dit vult de weegschaal, en samen vullen zij de ruimte tussen de hemel en de aarde.

3.) Het aansporen tot het verrichten van het gebed (as-salaah). Het gebed is een licht en het opent de deuren naar kennis en begrip.

4.) Het aansporen tot het geven van liefdadigheid (sadaqah). Dit dient als indicatie van oprecht geloof van degene die liefdadigheid uitgeeft.

5.) Het aansporen tot geduld (sabr), dat een lichtgloed is. Men doorstaat, door geduld op te brengen, behoorlijke ontberingen, wat ook het geval is bij hitte.

6.) De Koran is een getuige voor of tegen iemand. En er is geen tussenweg. Wij vragen Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) om de Koran tot een getuige vóór ons te maken en het ons van nut te laten zijn. (Zie de rubriek Artikelen over de Koran.)

7.) Men dient altijd bezig te zijn met het verrichten van werkzaamheden. (#4) Dit op basis van de uitspraak van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Iedereen vertrekt (‘s ochtends voor het verrichten van werkzaamheden).”

<<<(#4) Noot uwkeuze.net: de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Profiteer van vijf zaken vóór vijf anderen: jouw jeugd vóór jouw ouderdom, jouw gezondheid vóór jouw ziekte, jouw rijkdom vóór jouw armoede, jouw vrije tijd vóór jouw bezigheid en jouw leven vóór jouw dood.” (Sah’ieh’ al-Djaami’.)>>> (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

8.) Er is tevens overgeleverd dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De beste bijpassende namen (voor een persoon) zijn h’aarith (ploeger) en hammaam (iemand die ambitieus/actief is).”

Ieder mens is immers bij wijze van spreken een ploeger (werker) en ambitieus/actief.

9.) De werker zal zichzelf of bevrijden of zichzelf te gronde richten. Verricht men daden van gehoorzaamheid aan Allah en mijdt men de zonden, dan heeft men zichzelf weten te bevrijden van zijn begeerten en de shaytaan. Anders zal men zichzelf te gronde richten.

10.) Er is sprake van ware vrijheid wanneer men de daden van gehoorzaamheid aan Allah verricht, en niet wanneer men zichzelf de vrije loop geeft om al datgene te doen waar hij zin in heeft. Hierover zegt Ibn al-Qayyim in zijn gedichtenbundel an-Noeniyyah:

“Zij zijn gevlucht voor het dienen (van Allah),
waarvoor zij werkelijk zijn geschapen
en werden daarop beproefd met het dienen van
an-nefs (het ego) en as-shaytaan (de satan, duivel).”

Iedereen die vlucht voor de aanbidding van Allah zal terechtkomen in de slavernij van shaytaan om hem vervolgens te aanbidden (door zijn influisteringen te gehoorzamen).

 

Overzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan