H’adieth 21

Allesomvattend advies.

40 NawawiehOverzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

Aboe ‘Amrah Soefyaan ibn ‘Abdoellaah at-Thaqafiy (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat hij het volgende zei: “O boodschapper van Allah! Vertel mij iets over de Islaam waarna ik niemand daarover hoef te vragen.” Hij (sallallaahoe ‘alayhie wa-sellem) antwoordde (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg ‘ik geloof in Allah’ en houd je hier vervolgens aan vast.” (Overgeleverd door Moeslim.)

 

Uitleg

Aboe ‘Amrah Soefyaan ibn ‘Abdoellaah (moge Allah tevreden zijn met hem) vroeg de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sellem) in deze overlevering om een duidelijke en allesomvattende uitspraak over de Islaam, waarna het niet meer nodig zou zijn om een ander hierover om uitleg te vragen. De profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sellem) antwoordde (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg ‘ik geloof in Allah’ en houd je hier vervolgens aan vast.” Met het geloven wordt hier gedoeld op de overtuiging in het hart (niet louter het uitspreken met de tong). Het vervolgens vasthouden aan dit geloof gebeurt door het verrichten van daden van aanbidding (niet louter een lippendienst bewijzen).

De profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sellem) gaf Aboe ‘Amrah (moge Allah tevreden zijn met hem) enkele woorden die het gehele geloof omvatten. Het geloven in Allah betekent; het geloven in al datgene wat Allah over Zichzelf heeft medegedeeld, het geloven in de Dag der Opstanding, het geloven in Zijn profeten, het geloven in hetgeen Hij heeft nedergezonden en het zich overgeven aan Zijn voorschriften.

<<<Noot uwkeuze.net: Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Treed de Islaam volledig binnen en volg niet de voetstappen van de satan (de duivel); waarlijk, hij is voor jullie een duidelijke vijand.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 208.] Elke daad van ongehoorzaamheid tegenover Allah de Alwetende behoort tot de voetstappen van de shaytaan (satan). Sheikh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz zei in Madjmoe’ Fataawaa wa Maqaalaat Moetanawwi’ah (1/346): “Op jullie rust de plicht om de volledige Islaam aan te nemen, niet alleen maar één deel aanvaarden en een ander nalaten. Aanvaard niet alleen de geloofsovertuigingen (‘aqiedah) terwijl je de regelgevingen (ah’kaam) nalaat. Pas niet de regelgevingen toe, terwijl je de geloofsovertuigingen verwaarloost. Accepteer de Islaam volledig; accepteer de geloofsleer (al-‘aqiedah), de wet (as-sharie’ah), de aanbidding, de djihaad, de sociale aspecten, de politieke aspecten en alle overige zaken.”>>> (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Islam is geen buffet

 

“Houd je hier vervolgens aan vast” duidt op het feit dat overgave aan de regels van Allah slechts kan geschieden indien er sprake is van ware geloofsovertuiging. Als men dit advies van de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sellem) volgt, zal hij ongetwijfeld zegevieren in dit leven en in het Hiernamaals.

 

Wat leert deze overlevering ons?

Men kan vele leringen trekken uit deze overlevering. Een aantal hiervan is:

1.) De metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) waren gewoon de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sellem) te vragen over hetgeen hen zal baten in zowel dit leven als in het Hiernamaals.

2.) Het geloof alleen is niet voldoende. Er dient daarnaast vastgehouden te worden aan de voorschriften van Allah.

3.) Het geloof is gebaseerd op de overtuiging van het hart en de onderwerping van de ledematen aan de voorschriften van Allah.

 

Overzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

 

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan