H’adieth 19

Waak over de voorschriften van Allah.

40 NawawiehOverzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

Aboel ‘Abbaas ‘Abdoellaah ibnoe ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “Op een dag zat ik achterop bij de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) waarop hij tegen mij zei (Nederlandstalige interpretatie): “O jongeman! Ik zal je een aantal woorden leren. Waak over (de voorschriften van) Allah en Hij zal over jou waken. Waak over (de voorschriften van) Allah en je zult Hem voor jou treffen. Als je vraagt, vraag dan aan Allah en als je hulp zoekt, zoek deze dan bij Allah. En weet dat als de (gehele) gemeenschap zich verzamelt om jou van enig voordeel te voorzien, zij daarin niet zullen slagen behalve als Allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven. En als zij zich verzamelt om jou met iets te benadelen, zij zullen daarin niet slagen behalve als Allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven. De pennen zijn reeds opgeheven en de geschriften zijn reeds opgedroogd.’” (Overgeleverd door at-Tirmidzie, die zei dat het een goede en authentieke overlevering is.)

In een andere overlevering dan die van at-Tirmidzie vindt men het volgende (Nederlandstalige interpretatie): “Waak over (de voorschriften van) Allah en je zult Hem voor jou treffen. Zorg dat jij Allah kent in voorspoedige tijden, dan zal Hij jou kennen in tijden van tegenspoed. En weet dat datgene wat jou niet is overkomen, jou nooit had kunnen overkomen. En (weet dat) datgene wat jou is overkomen, nooit aan jou voorbij kon gaan. En weet dan waarlijk dat de overwinning met geduld samengaat en de verlichting met tegenslag en gemak met tegenspoed.” (Overgeleverd door imaam Ah’mad.)

 

Uitleg

De profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) wilde de aandacht trekken van ‘Abdoellaah ibnoe ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) door te zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “O jongeman, ik zal je een aantal woorden leren.”

De betekenis van de volgende uitspraak van de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) (Nederlandstalige interpretatie): “Waak over Allah en Hij zal over jou waken” betekent dat een persoon ervoor moet zorgen dat hij de grenzen van Allah niet overschrijdt, dat hij de verplichte zaken nakomt en de verboden zaken verlaat. Hiertegenover staat dat Allah de Verhevene dan zal waken over zijn geloof, familie, bezit en ziel, dit omdat Allah Zijn oprechte dienaren beloont op de beste wijze. Hieruit kunnen wij ook opmaken dat degene die niet over de voorschriften van Allah waakt het niet verdient dat Allah over hem waakt.

De volgende uitspraak van de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) (Nederlandstalige interpretatie): “Waak over (de voorschriften van) Allah en je zult Hem voor jou treffen” duidt op het feit dat degene die zich aan het voorgaande houdt, Allah voor zich zal treffen, Die hem dan zal leiden tot al het goede, hem tot Zich zal doen naderen en hem zal leiden.

“Als je vraagt, vraag dan aan Allah” beduidt dat een persoon zich voor al zijn benodigdheden dient te richten tot Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij). Men dient geen ander dan Allah te vragen. Zelfs als iemand een andere persoon om hulp vraagt, dan dient hij te weten dat deze persoon slechts een middel is en dat Allah Degene is Die deze hulp werkelijk verstrekt.

“En als je hulp zoekt, zoek deze dan bij Allah” houdt in dat alle nodige hulp die een persoon zoekt bij Allah de Verhevene te vinden is, omdat in Zijn Handen de Heerschappij van alles ligt en Hij zal jou helpen als Hij dit wilt. Als je oprecht bent in jouw vertrouwen (tawakoel) op Allah, dan zal Hij jou zeker helpen.

“En weet dat als de (gehele) gemeenschap zich verzamelt om jou van enig voordeel te voorzien, zij daarin niet zullen slagen, behalve als Allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven” wil zeggen dat als de gehele gemeenschap, de eerste tot en met de laatste, bij elkaar zou komen om jou van enig voordeel te voorzien, dit alleen met de Toestemming van Allah zal gebeuren. Hieruit kunnen wij concluderen dat iedere hulp die ons door iemand wordt geboden, in werkelijkheid van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) afkomstig is.

“En als zij zich verzamelt om jou met iets te benadelen, zij zullen daarin niet slagen, behalve als Allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven” leert ons dat al het slechte wat ons overkomt, reeds voor ons is opgeschreven door Allah de Verhevene. Aanvaard dan ook de voorbeschikking (al-qadar) van Allah de Verhevene. Het is echter toegestaan om je te weren tegen al het slechte en tegen hen die je schade wensen toe te brengen. Allah de Almachtige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En de vergelding voor een kwaadaardigheid is een vergelijkbare kwaadaardigheid…” [Soerat as-Shoeraa (42), aayah 40.]

“De pennen zijn reeds opgeheven en de geschriften zijn reeds opgedroogd,” met andere woorden, datgene wat Allah de Verhevene heeft opgeschreven staat vast en de Woorden van Allah zijn niet te veranderen.

Met “zorg dat jij Allah kent in voorspoedige tijden, dan zal Hij jou kennen in tijden van tegenspoed” wordt bedoeld dat je Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) dient te gedenken in tijden van voorspoed, gezondheid, rijkdom, opdat Hij jou zal gedenken wanneer jouw gezondheid en rijkdom jou in de steek laten. Allah de Alwetende zal jou gedenken aan de hand van jouw eerdere verrichtingen.

“En weet dat datgene wat jou niet is overkomen, jou nooit had kunnen overkomen. En (weet dat) datgene wat jou is overkomen, nooit aan jou voorbij kon gaan,” oftewel, datgene wat Allah de Verhevene voor jou heeft voorgeschreven zal jou ook ongetwijfeld treffen. En datgene wat Allah Ta’aalaa niet voor jou heeft voorgeschreven, zal jou ook nooit overkomen. Dit omdat alles in de Handen van Allah ligt. Hieruit kunnen wij opmaken dat eenieder volledig op Allah dient te vertrouwen.

“En weet dan waarlijk dat de overwinning met geduld samengaat” moedigt de gelovigen aan geduldig te zijn, want geduld komt samen met de overwinning. Men dient dan ook geduldig te zijn wil hij de overwinning behalen. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Wat leert deze overlevering ons?

1.) De goede omgang van de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) met zijn metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen).

2.) Het trekken van de aandacht alvorens iets belangrijks te zeggen. Dit op basis van de uitspraak van de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) (Nederlandstalige interpretatie): “O jongeman! Ik zal je een aantal woorden leren.”

3.) Wie de rechten van Allah verwaarloost, zal door Allah verwaarloosd worden. Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “En wees niet zoals degenen die Allah vergeten, waarna Hij hen zichzelf liet vergeten. (#1) Zij zijn het die al-faasiqoen zijn (grote zondaren, goddelozen, opstandig en ongehoorzaam jegens Allah).” [Soerat al-H’ashr (59), aayah 19.]

<<< (#1) Noot uwkeuze.net: d.w.z., vergeet niet Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) te gedenken (en te gehoorzamen), anders zal Hij jullie het verrichten van goede daden, die jullie zullen baten op de Dag der Opstanding, laten vergeten. (Tefsier Ibn Kethier.)

4.) Als de mens hulp nodig heeft, dan dient hij hulp te vragen aan Allah de Almachtige. Er is echter niets op tegen om een ander dan Allah datgene te vragen wat binnen diens vermogen ligt. De profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “…En dat jij een man helpt zijn rijdier te bestijgen of om zijn bagage er bovenop te plaatsen is een liefdadigheid (sadaqah).” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

5.) Een persoon moet zijn hoop vestigen op Allah de Verhevene en niet op één van Zijn schepselen. Zij zijn niet in staat ons van enig voordeel of nadeel te voorzien.

6.) Alles is reeds voorbeschikt en staat vast. De profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Allah heeft alles betreffende de schepping voorbeschikt vijftigduizend jaar voordat Hij de hemelen en de aarde schiep.” (Overgeleverd door Moeslim.)

7.) De blijde tijding voor hen die door moeilijke tijden gaan, dat voorspoed in aantocht is. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Want waarlijk, met elke moeilijkheid is er verlichting. Waarlijk, met elke moeilijkheid is er verlichting.” [Soerat as-Sharh’ (94), aayah 5-6.]

Wanneer je dus door moeilijke tijden gaat, keer je dan tot Allah de Verhevene en wacht dan op voorspoedige tijden, zoals Hij heeft beloofd.

 

Overzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

 

Relevante artikelen:

H’adieth 4 – De voorbeschikking (al-qadar)

Geloof in het lot (onderdeel van De 6 pilaren van imaan)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan