H’adieth 14

Het verbod op bloedvergieten.

40 NawawiehOverzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

Ibn Mas’oed (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Het is niet toegestaan om het bloed van een moslim te vergieten, behalve in één van de volgende drie gevallen: (1) de gehuwde die overspel pleegt, (2) een leven voor een leven (in geval van vergelding inzake doodslag of moord), en (3) de afvallige die zijn geloof en de gemeenschap verlaat (#1).” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

<<< (#1) Noot al-yaqeen.com: hier wordt gerefereerd naar de afvallige die zich tegen de gemeenschap en de leiders keert.>>>

 

Uitleg

In deze overlevering maakt de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) duidelijk dat het bloed van een moslim een ernstige zaak is, en dat het vergieten daarvan verboden is, behalve in de volgende drie gevallen:

1.) De gehuwde die overspel (zinaa) pleegt. Nadat Allah de Verhevene hem heeft gezegend met het huwelijk, pleegt hij de zonde van overspel. In dit geval wordt het bloed van zo een persoon toegestaan verklaard, want de islamitische wetgeving schrijft voor dat de hiervoor geldende straf steniging tot de dood is.

<<< Noot uwkeuze.net: een dergelijke straf wordt door een islamitische rechtbank opgelegd als er voldoende bewijs is. Zie de artikelen Zinaa, een gruweldaad en een slechte weg en Waarom legt de Islaam zulke harde bestraffingen op voor seks buiten het huwelijk?>>>

2.) Een leven voor een leven. Als vergelding voor een moord of doodslag, op basis van de Woorden van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Al-Qisaas (#2) (de wet van gelijkheid in bestraffing) is jullie voorgeschreven in geval van moord (#3)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 178.]

<<< (#2) Noot uwkeuze.net: qisaas (rechtmatige vergelding) betekent letterlijk gelijkstelling en houdt volgens de islamitische wetgeving in: de bestraffing van de dader overeenkomstig de door het slachtoffer geleden (lichamelijke) schade (wat volgens een islamitische rechtbank toegekend dient te worden – men mag nooit het recht in eigen hand nemen). Khalid Baig schreef in zijn artikel What Does Islam Teach About Justice? (zie Wat onderwijst de Islam over rechtvaardigheid?): “Rechtvaardigheid vereist vergelding/straf en de Islaam acht ‘oog om oog’ noodzakelijk. Maar dit betekent niet een onschuldig oog voor een (on)schuldig oog, maar het betekent het oog van de dader voor het oog van het slachtoffer (een onderscheid waar terroristen geen rekening mee houden). Het is verbazingwekkend dat degenen die dit laatstgenoemde als barbaars bestempelen, in feite neigen naar het eerstgenoemde wanneer een serieuze crisis zich ontwikkeld.”>>>

<<< (#3) Noot uwkeuze.net: onder moord wordt verstaan: het onrechtmatig en met opzet (al dan niet met voorbedachten rade) doden van iemand.>>>

3.) De afvallige (moerted) die zijn geloof en de gemeenschap verlaat. Hiermee wordt degene bedoeld die zich opstandig opstelt tegenover de leider. In dit geval is het toegestaan hem te doden wanneer hij geen berouw toont en niet terugkeert naar Allah. (#4) Ook zijn er andere zaken waarbij het toegestaan is om het bloed van een moslim te vergieten, maar die in deze overlevering niet genoemd zijn, maar het is algemeen bekend dat de overleveringen van de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) elkaar aanvullen.

<<< (#4) Toevoeging uwkeuze.net: Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, degenen die ongelovig zijn na hun (acceptatie van) geloof (en) vervolgens hun ongeloof laten toenemen (tot aan hun dood), hun berouw zal nooit aanvaard worden en zij zijn het die de dwalenden zijn.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 90.] Allah de Verhevene waarschuwt degenen die afvallig zijn en naar ongeloof terugkeren nadat zij geloofden en die vervolgens volharden in ongeloof tot aan hun dood. Hij verklaart dat in dit geval geen berouw aanvaard zal worden van hen op het moment van hun dood. (Tefsier Ibn Kethier.) Een afvallige kan dus berouw tonen en naar het geloof terugkeren voordat de dood tot hem komt. Sheikh ‘Abd al-Kareem al-Khudayr zei: “Als iemand de Islaam verlaat en besluit weer terug te keren, dient hij te getuigen dat er geen god is behalve Allah en dat Moh’ammed Zijn dienaar en boodschapper is. Als zijn afvalligheid was wegens het ontkennen van een van de basisprincipes van de religie, dan is zijn terugkeer tot de Islaam niet compleet totdat hij het principe dat hij ontkent heeft bevestigt.” [www.islamqa.info/en/7057 (Engels) – www.islamqa.info/ar/7057 (Arabisch).]>>>

 

Wat leert deze overlevering ons?

1.) Het met respect behandelen van de moslim. Zijn leven is immers onschendbaar. Dit op basis van de uitspraak van de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) (Nederlandstalige interpretatie): “Het is niet toegestaan om het bloed van een moslim te vergieten, behalve in één van de volgende drie gevallen.”

2.) Het is toegestaan om het bloed van de moslim te vergieten in de volgende drie gevallen:

a. De gehuwde die overspel pleegt. Het betreft hier iemand die overspel pleegt nadat Allah hem een vrouw heeft geschonken en hem in de gelegenheid heeft gesteld om legale geslachtsgemeenschap te bedrijven, maar hij alsnog verkiest overspel te plegen. De straf die hiervoor geldt, is steniging tot de dood.

<<< Noot al-yaqeen.com: deze lijfstraffen worden slechts tot uitvoer gebracht in een islamitische staat, nadat een rechter zich hierover heeft gebogen en het is geen van de moslims toegestaan eigenrichting te plegen.>>>

<<< Noot uwkeuze.net: eigenrichting is het eigenhandig oplossen van strafrechtelijke kwesties zonder dat er een (straf)rechterlijke procedure aan te pas komt; zonder tussenkomst van een rechter – het recht in eigen hand nemen.>>>

b. Een leven voor een leven. Dit houdt in dat wanneer iemand wordt gedood en de voorwaarden voor de qisaas aanwezig zijn, vergelding plaatsvindt. Dit op basis van de volgende Woorden van Allah de Verhevene (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Al-Qisaas (de wet van gelijkheid in bestraffing) is jullie voorgeschreven in geval van moord…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 178.]

“En Wij schreven voor hen daarin (de Thora) voor (wat de vergelding betreft): de ziel voor de ziel…” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 45.]

c. De afvallige die zijn geloof en de gemeenschap verlaat. Het bloed van de afvallige mag vergoten worden, omdat zijn bloed niet meer als onschendbaar beschouwd wordt.

3.) De verplichting om degene die overspel pleegt te stenigen (zowel de getrouwde man als de getrouwde vrouw). Dit op basis van de uitspraak van de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) (Nederlandstalige interpretatie): “De gehuwde die overspel pleegt.”

4.) Het recht om moord of doodslag te vergelden. Overigens heeft men hierin wel een keuze. Degene aan wie het recht van vergelding toekomt, mag kiezen tussen het vergelden, vergeven tegen betaling van bloedgeld of het schenken van een algeheel pardon.

5.) De verplichting om de afvallige te doden als hij geen berouw (tawbah) toont en niet terugkeert naar Allah.

 

Overzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

 

Relevante artikelen:

Stop terrorisme (diverse artikelen)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan