H’adieth 10

Het eten van datgene wat toegestaan is.

40 NawawiehOverzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Allah de Verhevene is goed en aanvaardt alleen het goede. En Allah heeft de gelovigen datgene opgedragen wat Hij de boodschappers heeft opgedragen. Hij, de Verhevene, zegt (Nederlandstalige interpretatie): ‘O boodschappers! Eet van de goede en toegestane dingen en verricht rechtschapen daden…’ (#1) [Soerat al-Moe-eminoen (23), aayah 51.] En Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): ‘O degenen die geloven! Eet van de goede dingen waarmee Wij jullie voorzien hebben…’ [soerat al-Baqarah (2), aayah 172].”

Daarna vertelde hij over een man, die een lange reis maakt, met verwarde haren en onder het stof, die zijn handen ter hemel strekt (smekende): “O Heer! O Heer!” Dit terwijl zijn eten h’araam is, zijn drinken h’araam is, zijn kleding h’araam is en hij door h’araam wordt gevoed. Hoe kan hij dan verhoord worden!? (Overgeleverd door Moeslim.)

<<< (#1) Toevoeging uwkeuze.net: het feit dat de instructie “eet van de goede en toegestane dingen” voorafgaat aan “verricht rechtschapen daden” is bedoeld om te benadrukken dat rechtschapen daden zinloos zijn indien er gegeten wordt van onwettige voorzieningen (d.w.z. verboden etenswaar of verkregen op een ongeoorloofde manier). (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) In Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan wordt aangegeven: “Dit is een bewijs voor de onjuiste houding van monniken (of extreme asceten) die goede dingen weigeren.”>>>

 

Uitleg

“Allah de Verhevene is goed en aanvaardt alleen het goede” beduidt dat Allah Zelf goed is. Hij is goed wat betreft Zijn Eigenschappen en Daden. Hij accepteert slechts datgene wat goed is en datgene wat op een goede (toegestane – h’alaal) manier verdiend is. Wat betreft datgene wat slecht is, zoals bedwelmende drank en wat op een slechte manier wordt verdiend, zoals de verdiensten uit rente [noot uwkeuze.net: alsook door te liegen, stelen of bedriegen, of het verkopen van verboden zaken], Allah accepteert dit niet. Dit op basis van de volgende woorden van de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) (Nederlandstalige interpretatie): “En Allah heeft de gelovigen datgene opgedragen wat Hij de boodschappers heeft opgedragen. Hij, de Verhevene, zegt (Nederlandstalige interpretatie): ‘O boodschappers! Eet van de goede en toegestane dingen en verricht rechtschapen daden…’ [soerat al-Moe-eminoen (23), aayah 51].”

De opdracht van Allah de Verhevene aan de profeten (vrede zij met hen allen) en de gelovigen is één en dezelfde; namelijk dat zij van de goede zaken dienen te eten en de verwerpelijke zaken zijn hen verboden. Dit op basis van de Woorden van Allah waarmee Hij Zijn boodschapper (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) beschrijft (Nederlandstalige interpretatie): “…hij gebiedt hen al-ma’roef (het goede) en verbiedt hen al-moenkar (het verwerpelijke) (#2) en hij staat hen de goede en toegestane zaken toe en hij verbiedt hen de slechte en onwettige zaken…” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 157.]

<<< (#2) Toevoeging uwkeuze.net: al-ma’roef is het goede, deugdzame, d.w.z. het islamitische monotheïsme en alles wat de Islaam opdraagt om te doen; al-moenkar is het afkeurenswaardige, slechte, verwerpelijke, d.w.z. koefr (ongeloof), shirk (polytheïsme) en alles wat de Islaam verbiedt.>>>

Daarna vertelde de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) dat het verhoren van de smeekbede (doe’aa-e of dua) van deze man achterwege bleef, omdat zijn voedsel verboden was. Ondanks dat de vereiste middelen aanwezig waren om verhoord te worden. Hij vertelde over een man, die een lange reis maakt, met verwarde haren en onder het stof, die zijn handen ter hemel strekt (zeggende): “O Heer! O Heer!” Dit terwijl zijn eten h’araam is, zijn drinken h’araam is, zijn kleding h’araam is en hij door h’araam wordt gevoed. Hoe kan hij dan verhoord worden!?

De volgende vier kenmerken worden van deze man beschreven:

1.) Hij maakt een lange reis. Dit kan (normaliter) ertoe leiden dat de smeekbede van een dienaar verhoord wordt.

2.) Zijn haren waren verward en hij zat onder het stof. Allah de Verhevene is met degenen wiens harten gekweld zijn omwille van Hem. Hij kijkt naar Zijn dienaren op de Dag van ‘Arafah (#3) en zegt: “Zij kwamen tot Mij met verwarde haren en onder het stof.”

<<< (#3) Toevoeging uwkeuze.net: Yawm al-‘Arafah (de dag van ‘Arafah) is de negende dag van de maand Dzoel H’idjah, waarop de rituelen van de h’adj (bedevaart) verricht worden.>>>

Dit behoort ook tot de redenen voor het verhoord worden van smeekbeden.

3.) Hij strekte zijn handen uit naar de hemel. Ook dit behoort tot de redenen voor het verhoord worden van de smeekbeden. Allah de Verhevene acht het Hem onwaardig wanneer Zijn dienaar zijn handen naar Hem opheft, dat Hij hem vervolgens met lege handen achterlaat.

4.) Zijn smeekbede tot Allah: “O Heer! O Heer!” Dit is een poging van toenadering tot Allah middels het aanroepen van Zijn Heerschappij. Ook dit behoort tot de redenen voor het verhoord worden van de smeekbede.

Ondanks al deze aanwezige zaken wordt zijn smeekbede niet verhoord, omdat zijn eten, drinken en kleding h’araam zijn. Dit is de reden waarom de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) zei dat het onwaarschijnlijk was dat de smeekbede van deze man verhoord zou worden. Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “Hoe kan hij dan verhoord worden!?”

 

Wat leert deze overlevering ons?

1.) Allah de Verhevene Zelf is goed en Hij is goed wat betreft Zijn Eigenschappen en Daden.

2.) Het stellen van Allah boven elke vorm van tekortkoming.

3.) De wetenschap dat er daden zijn die Allah wel accepteert en daden die Hij niet accepteert.

4.) Allah de Verhevene heeft Zijn boodschappers (vrede zij met hen allen) en de mensen naar wie zij gestuurd zijn bevolen om van de reine zaken te eten en dat zij Hem dankbaar moeten zijn.

5.) Het dankbaar zijn jegens Allah behoort tot de goede daden, dit op basis van de volgende Woorden van Allah (Nederlandstalige interpretatie): “O boodschappers! Eet van de goede en toegestane dingen en verricht rechtschapen daden…” [Soerat al-Moe-eminoen (23), aayah 51.]

En Allah de Verhevene zegt tegen de gelovigen (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Eet van de goede dingen waarmee Wij jullie voorzien hebben en wees Allah dankbaar (door Hem te gehoorzamen)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 172.]

6.) Wil iemand dat zijn smeekbede verhoord wordt, dan moet hij weten dat het mijden van h’araam eten en drinken hiervoor een voorwaarde is, dit op basis van de uitspraak van de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam) (Nederlandstalige interpretatie): “Hoe kan hij dan verhoord worden!?”

7.) Tot de redenen die ertoe leiden dat een smeekbede verhoord wordt, behoren:

a. Het feit dat men op reis is.
b. Het heffen van de handen naar de hemel.
c. Het toenadering zoeken tot Allah middels het aanroepen van Zijn Heerschappij. Allah is immers de enige ware Heer, Hij is de Schepper en de Bestuurder (van het universum).

8.) De boodschappers (vrede zij met hen) werden net als de gelovigen belast met het verrichten van daden van aanbidding.

9.) De verplichting om Allah de Almachtige dankbaar te zijn voor Zijn gunsten, dit op basis van de volgende Uitspraak van Allah de Verhevene (Nederlandstalige interpretatie): “…en wees Allah dankbaar (door Hem te gehoorzamen)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 172.]

10.) Het is niet slechts gewenst, maar zelfs verplicht dat iemand daden verricht die ertoe leiden dat zijn smeekbeden verhoord zullen worden. Daarnaast dient men daden te mijden die een belemmering vormen voor het verhoord worden van de smeekbeden.

 

Overzicht “De veertig ah’aadieth van an-Nawawie”.

 

Relevante artikelen:

Smeekbeden – doe’aa-e

 

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan