H’aafidhz al-Qor-aan

Degene die de Koran geheel gememoriseerd heeft.

Koran lerenDoor zuster Oemm Yoesoef & sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjied.

Waarlijk, alle lof behoort aan Allah; we prijzen Hem, we zoeken onze toevlucht bij Hem en vragen Hem om vergeving. Wie door Allah wordt geleid, niemand kan hem laten dwalen; en wie Allah laat dwalen, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen god is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, de Enige, Hij heeft geen deelgenoten, en ik getuig dat Moh’ammed ibn ‘Abdoellaah Zijn boodschapper is. Voorts:

Alles wat wij mensen weten en alles wat wij kennen is een gift van Allah (Verheven en Geprezen is Hij). Wij weten iets niet, als Allah dat niet wil. Als het voor ons tijd is om iets nieuws te leren, dan “onderwijst” Allah de Alwetende ons dat en leren we dat, anders niet. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Hij onderwees de mens wat hij niet wist.” [Soerat al-‘Alaq (96), aayah 5.]

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…En zij kunnen niets van Zijn Kennis omvatten, behalve dat wat Hij wil…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 255.]

Het was tijd voor de mensheid voor een nieuwe boodschap. Men was ver afgedwaald van de waarheid en de Arabieren, bijvoorbeeld, geloofden in vele afgoden. In 23 jaar werd de Qor-aan geopenbaard aan de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). De openbaringen werden geopenbaard via de engel Gabriël (vrede zij met hem) die de Boodschap onderwees aan de nieuwe en laatste profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).

Allah de Verhevene gaf Gabriël (vrede zij met hem) de opdracht om de door Hem gekozen Woorden door te geven aan de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). De Woorden (in de vorm van verzen, aayaat) van de Qor-aan werden in delen geopenbaard, afhankelijk van het belang en gebeurtenissen. Als de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) een openbaring had gekregen, vertelde hij dit meteen door aan zijn metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen). Zij leerden de woorden uit hun hoofd en schreven ze op. De boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei hen ook op welke plaats en in welk hoofdstuk (soerah) de bepaalde verzen moesten komen. Dit bepaalde hij echter niet zelf, maar in opdracht van de engel Gabriël (vrede zij met hem) die het weer van Allah (Verheven en Geprezen is Hij) had doorgekregen. Zo werd de hele Qor-aan in 23 jaar geopenbaard en door vele metgezellen opgeschreven en uit het hoofd geleerd. (Zie de artikelen De openbaring van de Koran en De verzameling van de Koran.)

De Qor-aan is de laatste openbaring van Allah (Verheven en Geprezen is Hij), Die ons vertelt in de Qor-aan dat Hij Zijn Boek zal beschermen tegen veranderingen (iets waar de mensen in het verleden niet toe instaat zijn gebleken), en dit geeft aan dat de Qor-aan tot op de dag van vandaag niet veranderd is (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Wij zijn het Die ad-Dzikr (de Herinnering, de Vermaning: de Qor-aan) hebben neergezonden. En waarlijk, Wij zijn zeker Wakers daarover.” [Soerat al-H’idjr (15), aayah 9.]

Dat het memoriseren van de Koran zeer belangrijk was in het verleden en nu nog steeds zeer waardevol is, blijkt uit het volgende artikel, inshaa-a Allaah.

Houden wij echt van onze kinderen? Houden wij van onszelf? Alle ouders willen het beste voor hun kinderen. Zij werken hard om een goede toekomst voor hen te ‘garanderen’. Zij sturen hen naar de beste en duurste scholen. Het is tegenwoordig belangrijk dat de kinderen meerdere talen kennen. Het is belangrijk dat zij een goede opleiding volgen, zodat zij een goede baan kunnen krijgen en een goede boterham kunnen verdienen, inshaa-a Allaah.

Het leven is zeker moeilijk. Iedereen kan een goede opleiding gebruiken. Maar is het laten volgen van een goede opleiding, het laten leren van talen en het verdienen van geld, het belangrijkste dat wij aan onze kinderen kunnen geven? En als dat zo is in dit leven, is het ook belangrijk voor het Hiernamaals? Nog liever dan een zak vol met goud, zouden wij aan onze kinderen een toverlamp willen geven, en elke keer wanneer hij er over wrijft, komt er een geest uit de lamp en in een fractie van een seconde komen zijn dromen uit.

Natuurlijk wil iedereen zo’n lamp aan zijn kind gegeven, maar jammer genoeg bestaat deze lamp niet in de werkelijkheid. Maar wat gaat u doen als u weet dat zo’n lamp wel bestaat en voor iedereen verkrijgbaar is? Bovendien is deze lamp niet alleen voor onze kinderen, maar ook voor onszelf. Ik vermoed dat het antwoord zou zijn: “Vertel ons waar die lamp is en wij gaan alles doen om het te halen en aan onze kinderen te geven.” Alles doen??? Weet u zeker dat u alles gaat doen? Nou, wij zullen zien…

Inderdaad, er bestaat een “lamp” die alle wensen laat uitkomen, en zelfs meer dan dat. Het is een lamp met een licht dat sterker is dan de zon, een licht dat eeuwig blijvend is. Het kan al het verdriet wegnemen en het laat alleen gelukzaligheid, tevredenheid en rust in het hart achter. Een touw waaraan je jezelf kunt vasthouden als de grond verdwijnt van onder je voeten. Het is ook een vriend die er altijd is voor jou, dag en nacht, het maakt niet uit, die altijd het allerbeste advies geeft, wat je moet doen en wat je moet laten om je leven goed te kunnen besturen. En niet alleen in dit leven, maar ook in het Hiernamaals. Op de Dag der Opstanding, als iedereen aan het wachten is en zich afvraagt wat er met hem of haar gaat gebeuren, verschijnt hij en gaat ten gunste voor je spreken bij de Heer, mits je zijn metgezel was. En de Heer zal er naar luisteren. Het is tijd voor u om te weten waar u deze lamp kunt vinden. Hij is overal verkrijgbaar. Misschien hebt u er al een of twee in uw huis. Iedereen weet hoe waardevol het is, maar toch gebruiken zij het niet of nauwelijks. Weet u voldoende, of toch niet?

Deze ‘lamp’, of dit ‘touw’, is de Qor-aan. Djoebayr (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Verheug je! Want waarlijk, deze Qor-aan – een deel ervan is in de Handen van Allah, en het andere deel is in jullie handen [als een touw]. Houd je er daarom aan vast, opdat jullie nooit vernietigd zullen worden, noch zullen jullie daarna afdwalen!” (Moesnad Ah’mad.)

De Qor-aan, een rustgevende vriend, de Woorden van Allah, de Genade van Allah voor de mensen. De weg en de manier die Allah voor zijn loyale dienaren gekozen heeft. Maar de vraag is of wij ook voor de Qor-aan kiezen, of hechten wij meer waarden aan wereldse zaken? Waarom zijn er zo weinig kinderen die de Qor-aan uit hun hoofd kennen? Waarom zijn er zo veel mensen die stotteren bij het lezen van de Qor-aan? Komt dat doordat wij niet van onze kinderen houden, of dat wij niet van onszelf houden? Of komt dat door onwetendheid!?

Wat is er belangrijker dan de Woorden van God? Ik denk dat wij wakker moeten worden voordat het te laat is. En het einde kan heel dicht bij zijn. Als wij echt van onszelf en van onze kinderen houden, dan moeten wij als ouders zorgen dat onze kinderen de Koran leren in hun kindertijd. Voor de kinderen is het niet moeilijk om te leren, ze zijn net als een spons en alles wat zij geleerd hebben in hun kindertijd, het blijft voor altijd in hun geheugen gegrift, inshaa-a Allaah. Dat doen wij niet voor niets. De beloning is groot in dit leven en in het Hiernamaals. En niet alleen voor de kinderen, maar ook de ouders die hun kinderen de Koran hebben geleerd of laten leren.

Wij moslims moeten ons best doen om onze kinderen te helpen de Koran uit het hoofd te leren. Dat is wat ik op de eerste plaats mijzelf adviseer en daarna al mijn broeders en zusters. Als wij dat niet doen, dan is het een verloren kans, ‘gratis punten’ die wij weg gooien. Wijs je kind naar de weg, de enige weg: de Islaam, de Qor-aan en de Soennah van onze geliefde profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) volgens het begrip van de selef (de eerste drie generaties moslims).

Wat heeft droge grond nodig? Als je gouden munten er op strooit, zal dat zijn behoefte niet wegnemen. Het heeft water nodig. En dat bent u precies na uw dood. Wat kan een kaars op je graf of een bos bloemen voor je doen? Is er iets mooiers dan een kind die doe’aa-e voor je maakt omdat je hem met taqwaa (vroomheid, godsvrees) voor Allah opgevoed hebt? Of een kind dat Qor-aan voor je reciteert en Allah om vergiffenis vraagt voor jou?

(Nu volgt een vertaling van een artikel van sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjied.)

De h’aafidhz (de persoon die de Qor-aan uit zijn hoofd geleerd heeft) moet geen bedoelingen hebben om wereldse voordelen te krijgen van het leren van de Qor-aan, omdat het leren van de Qor-aan geen product is om mee te handelen in deze wereld. Integendeel, het is een daad van aanbidding die wordt gedaan voor je Heer, de Schepper van de hemelen en de aarde. Allah heeft aan diegene die de Qor-aan uit zijn hoofd leert op verschillende manieren speciale privileges gegeven in dit leven en in het Hiernamaals, bijvoorbeeld:

 

1. Hij krijgt voorrang om het gebed te leiden

Het is overgeleverd dat Aboe Mas’ood al-Ansaarie (moge Allah tevreden zijn met hem) gezegd heeft: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘De mensen moeten in het gebed geleid worden door de persoon die onder hen de meeste kennis heeft van het Boek van Allah; als zij even veel kennis over de Qor-aan hebben, dan degene die de meeste kennis heeft over de Soennah; als zij even veel kennis over de Soennah hebben, dan degene die als eerst geëmigreerd is (hidjrah naar al-Medienah); als zij gelijk zijn betreft de termijn van hidjrah, dan degene die als eerste moslim is geworden. Niemand mag een ander in het gebed leiden in zijn domein of autoriteit (zijn huis b.v.), noch mag hij op zijn plaats in zijn huis zitten, behalve met zijn toestemming.’” (Moeslim, 673.)

Het is overgeleverd dat ‘Abdoellaah ibn ‘Omar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) zei: “Toen de eerste moehaadjiroen (emigranten) waren gekomen, vóór de komst van de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (naar al-Medienah), leidde Saalim, de bevrijde slaaf van Aboe Hoedhayfah, hen (de moslims) altijd in het gebed, omdat hij de meeste kennis over de Qor-aan had.” (Al-Boekhaarie, 660.)

 

2. Hij wordt voor anderen geplaatst in een gezamenlijk graf, dichter bij de qiblah, als het noodzakelijk is om hem met anderen te begraven

Het is overgeleverd dat Djaabir ibn ‘Abdoellaah (moge Allah tevreden met hen beide zijn) zei: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) wikkelde twee mannen die gedood waren bij Oeh’oed (de tweede veldslag in de geschiedenis van de Islaam) in één kleed, en vroeg (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wie van hen kende meer Qor-aan?’ Als er één van hen werd aangewezen, legde de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) hem als eerste in de lah’d (nis van het graf) en hij zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Ik zal een getuigen zijn voor deze mensen op de Dag der Opstanding.’ Hij beval dat zij begraven moesten worden met hun bloed en zonder te wassen en dat er voor hen geen begrafenis gebed gebeden moet worden.” (Al-Boekhaarie, 1278.)

 

3. Hij krijgt voorrang in leiderschap, als hij dat aan kan

Het is overgeleverd door ‘Aamir ibn Waathilah, dat Naafi’ ibn ‘Abdel–Haarith een ontmoeting had met ‘Omar in ‘Oesfaan, en ‘Omar had hem gekozen als bestuurder van Mekkah. ‘Omar zei: “Wie heb je gekozen als leider voor de mensen van de vallei?” Hij zei: “Ibn Abza.” ‘Omar vroeg: “Wie is Ibn Abza?” Hij zei: “Een van onze bevrijde slaven.” ‘Omar zei: “Heb je een bevrijde slaaf als een leider voor hen gekozen!?” Hij zei: “Hij is goed ervaren in het Boek van Allah en hij heeft kennis over de wetten van erfenis.” ‘Omar zei: “Jullie profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Inderdaad, door dit Boek verheft Allah sommigen en degradeert anderen.’” (Moeslim, 817.)

De privileges voor de h’aafidhz in het Hiernamaals:

 

4. De status van de h’aafidhz is gelijk aan de laatste aayah die hij geleerd heeft

‘Abdoellaah ibn ‘Omar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Er zal gezegd worden tegen de metgezel van de Qor-aan (degene die de Qor-aan uit zijn hoofd geleerd heeft en het bestudeerd heeft): ‘Lees, ga vooruit in status en reciteer de Qor-aan zoals je dat altijd gedaan hebt in de wereld. Jouw status zal gelijk zijn aan de laatste aayah die je reciteert.’” (At-Tirmidzie, 2914. Hij zei dat het een sah’ieh’ h’asan h’adieth is. Al-Albaanie zei in Sah’ieh’ at-Tirmidzie, nr. 2329, dat het een h’asan sah’ieh’ is. Ook overgeleverd door Aboe Dawood, 1464.)

Wat hier bedoelt wordt met reciteren, is het uit het hoofd leren van de Koran.

 

5. Hij zal met de engelen zijn, hen vergezellend

‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die de Qor-aan reciteert en hem uit zijn hoofd leert, zal met de nobele rechtschapen schrijvers (in de hemel) zijn, en degene die zichzelf inspant om de Qor-aan uit zijn hoofd te leren en hem met grote moeite reciteert, zal dubbel beloond worden.” [Al-Boekhaarie, 4653; Moeslim, 798.]

 

6. Hem wordt een kroon van eer en een kledingstuk van eer gegeven om te dragen

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De Qor-aan zal komen op de Dag der Opstanding en zal zeggen: ‘O Heer! Versier hem.’ Hem zal een kroon van eer gegeven worden om te dragen. Daarna zal het zeggen: ‘O Heer! Geef hem meer.’ Dus zal hem een kledingstuk van eer gegeven worden. Dan zal het zeggen: ‘O Heer! Wees tevreden met hem.’ Allah zal tevreden zijn met hem. Dan zal er tegen hem gezegd worden: ‘Reciteer en ga vooruit in status en voor elke aayah zal je een h’asanah (beloning voor een goede daad) meer krijgen.’” (At-Tirmidzie, 2915. Hij zei dat het een sah’ieh’ h’asan h’adieth is. Al-Albaanie zei in Sah’ieh’ at-Tirmidzie, 2328, deze is h’asan.)

 

7. De Qor-aan zal ten gunste spreken voor de h’aafidhz tegenover zijn Heer

Het is overgeleverd dat Aboe Oemaamah al-Baahili zei: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Reciteer de Qor-aan, zodat het zal komen op de Dag der Opstanding om ten gunste te spreken voor zijn metgezel. Reciteer de twee stralende, al-Baqarah (2) en Aal ‘Imraan (3), zodat zij zullen komen op de Dag der Opstanding als twee wolken of twee schaduwen of twee zwermen vogels in rijen, die voor degenen die ze reciteerde zullen pleiten. Reciteer soerat al-Baqarah om er toevlucht naar te zoeken en het is een zegen en het er mee ophouden is een oorzaak van verdriet en de tovenaren kunnen er niet tegen.’” (Moeslim, 804; al-Boekhaarie.)

 

Nog meer voordelen

Wat betreft de familie en de afstammelingen van de h’aafidhz; er zijn bewijzen betreffende zijn ouders, dat zij gekleed zullen worden met kledingstukken die alles dat gevonden kan worden op deze wereld ver zullen overtreffen en dat zal alleen komen doordat zij hun kinderen de Koran leerden of zorgden dat hun kinderen de Koran geleerd hebben (door iemand anders). Zelfs als zij zelf onwetend waren. Allah zal hen eren vanwege hun kinderen. Maar degene die verhinderde dat zijn kind de Koran leerde, hij zal een van de mensen zijn die misdeeld zijn.

Het is overgeleverd dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘De Qor-aan zal komen op de Dag der Opstanding als een bleke man, die zal zeggen tegen zijn metgezel: ‘Herken je mij? Ik ben degene die je ‘s nachts wakker hield en je dorstig maakte tijdens de dag…’ Dan zal er een domein in zijn rechterhand en eeuwigheid in zijn linkerhand gegeven worden en een kroon van waardigheid zal op zijn hoofd geplaatst worden en zijn ouders zullen gekleed worden met kledingstukken die alles dat gevonden kan worden op deze wereld ver zal overtreffen. Zij zullen zeggen: ‘O Heer! Hoe hebben wij dit verdiend?’ Er zal tegen hen gezegd worden: ‘Omdat jullie de Qor-aan aan jullie kinderen hebben geleerd.’” (At-Tabaraanie in al-Awsat, 6/51.)

Het is overgeleverd dat Boeraydah zei: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Iedereen die de Qor-aan leest, het uit zijn hoofd leert en er naar handelt, zijn ouders krijgen op de Dag der Opstanding een kroon om te dragen, waarvan het licht zal zijn zoals het licht van de zon, en zijn ouders zullen kledingstukken gegeven worden die alles ver overtreffen dat gevonden kan worden in deze wereld. Zij zullen zeggen: ‘Waarom hebben wij ze gekregen om te dragen?’ Er zal tegen hen gezegd worden: ‘Omdat jullie kind de Qor-aan geleerd heeft.’” (Al-Haakim, 1/756.) (Deze twee h’adieth bevestigen elkaar. Zie al-Silsilah as-Sah’ieh’ah, 2829.)

En tot Allah keren wij allemaal terug.

Relevante artikelen:

Artikelen over de Koran.

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan