God in de Islam

God-Allah-Allaah-Elah-Jehovah-de Vader

God in de Islam“Waarlijk, jullie God is zeker één.” [Soerat as-Saffaat (37), aayah 4.]

“Allah heeft Zich geen zoon genomen, noch is er enige god naast Hem. Anders zou elke god zich onderscheiden met hetgeen hij schiep en dan zouden zij elkaar overheersen. (#1) Glorieus is Allah boven hetgeen zij toeschrijven!” [Soerat al-Moe-eminien (23), aayah 91.]

<<< (#1) Zoals in de Griekse mythologie, waarin goden met elkaar ruzieden en vochten!>>>

“Wat jullie aanbidden naast Hem (Allah) zijn slechts namen die jullie hen gegeven hebben – jullie en jullie vaders – waarvoor Allah geen bewijs heeft neergezonden. Al-H’oekm (het oordeel of besluit, heersen, gezag) behoort slechts toe aan Allah. (#2) Hij beveelt dat jullie niets aanbidden behalve Hem. Dat is de rechte religie, maar de meeste mensen weten het niet.” [Soerat Yoesoef (12), aayah 40.]

<<< (#2) Dit betekent niet dat mensen verboden zijn om een oordeel te vellen, maar dat alle oordelen gebaseerd dienen te zijn op de bevelen van Allah de Verhevene (en bij uitbreiding de bevelen van de profeet Moh’ammed – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).>>>

Zie ook de artikelen Hoe ziet God er uit?, De Handen van Allah (hoe dienen de Eigenschappen van Allah begrepen te worden?) en Allaahoe Akbar. Deze artikelen zijn opgenomen in het gratis e-boek God in de islam. Zie onder aan deze pagina voor meer informatie over dit e-boek en om het te downloaden.

 

God in de Islam

Een artikel van dr. Zakir Naik
Ontvangen van broeder Hamid

Hoofdstukken:

De meest bondige definitie van God
Soerat al-Ikhlaas – de toetssteen van de theologie
Wat zegt de Islaam van ‘God-mensen’?
Welke naam gebruiken we voor God?
God wordt geen menselijk wezen
God doet geen ‘ongoddelijke’ daden
God maakt geen fouten
God voert alleen maar goddelijke daden uit
De filosofie van het antropomorfisme
De Schepper maakt een gebruiksaanwijzing
De Heilige Koran is de gebruiksaanwijzing voor de mens
Allah de Verhevene koos boodschappers
Sommige mensen zijn ‘blind’ en ‘doof’
Eigenschappen van God
Eenheid van God
Tawh’ied – definitie en categorieën
Shirk (afgoderij)
Niemand verdient aanbidding en gehoorzaamheid behalve Allah
Gratis e-boek God in de islam

 


De meest bondige definitie van God

De meest beknopte (kort maar krachtige) definitie van God in de Islam wordt gegeven in de vier verzen van soerat al-Ikhlaas, soerah 112 van de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed): ‘Hij is Allah, de Enige. Allaahoes-Samad [de Onafhankelijke (Hij is van niets of niemand afhankelijk), van Wie al het geschapene afhankelijk is, de Heer Wiens controle volkomen is]. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niets is gelijkwaardig aan Hem.’”

Het woord as-Samad is moeilijk te vertalen. Het betekent ‘het absolute bestaan’, wat alleen aan Allah de Verhevene kan worden toegeschreven. Al het andere bestaan is tijdelijk of voorwaardelijk. Het betekent ook dat Allah de Verhevene niet afhankelijk is van enig persoon of ding, maar alle personen en dingen zijn afhankelijk van Hem.

 


Soerat al-Ikhlaas – de toetssteen van de theologie

Soerat al-Ikhlaas (112) van de Heilige Koran (Arabisch: Qor-aan) is de maatstaaf van de theologie. ‘Theo‘ betekent in het Grieks: God, en ‘logie‘ betekent studie. Dus theologie betekent ‘de studie van God’. En voor moslims dient deze definitie van God “in vier regels” als de maatstaaf (toetssteen) voor de studie van God. Elke kandidaat voor goddelijkheid moet deze zware test ondergaan. Want de eigenschappen van Allah die in deze soerah worden weergegeven zijn uniek; valse goden en degenen die doen alsof ze goden zijn, kunnen gemakkelijk worden getoetst aan de hand van deze verzen.

 


Wat zegt de Islaam van ‘God-mensen’?

India wordt vaak het land van de ‘God-mensen’ genoemd. Dit komt door de aanwezigheid van de zogenaamde spirituele meesters in India. Veel van deze ‘babas‘ of ‘heiligen’ hebben een grote aanhang in vele landen. De Islam (Arabisch: Islaam) verbiedt het aanbidden van enig menselijk wezen. Om te begrijpen hoe de Islaam staat tegenover zulke ‘nep-heiligen’, laten we eens zo’n ‘god-man’ analiseren, namelijk Osho Rajneesh.

Laten we deze kandidaat, ‘Bhagwan’ Rajneesh, testen aan de hand van soerat al-Ikhlaas, de toetssteen van de theologie.

1. Het eerste criterium: “Zeg: ‘Hij is Allah, de Enige.’” Is Rajneesh de enige? Nee! Rajneesh was één van de vele ‘spirituele leraren’ geproduceerd door India. Maar sommige volgelingen zullen toch vasthouden dat hij de enige is.

2. Het tweede criterium: Allaahoes-Samad.” We weten uit Rajneesh’s biografie dat hij leed aan diabetes, astma en chronische rugpijn. Hij beschuldigde de regering van de V.S. ervan dat hij is vergiftigd in de gevangenis. Stel je voor, de Almachtige God is vergiftigd! Rajneesh was dus noch eeuwig, noch absoluut.

3. Het derde criterium: “Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt.” We weten dat Rajneesh geboren is in Jabalpur in India en dat hij zowel een moeder als een vader had, die later zijn volgelingen werden.

In mei 1981 ging hij naar de V.S. en richtte een stad op met de naam ‘Rajneeshpuram’. Later ging hij in het westen de fout in, en werd uiteindelijk gearresteerd en werd gevraagd om het land te verlaten. Hij kwam terug in India en startte een commune in Pune, die we nu kennen als de ‘Osho’ commune. Hij stierf in 1990. De volgelingen van Osho Rajneesh geloven dat hij de Almachtige God is. In de Osho commune in Pune, kun je de volgende inscriptie vinden op zijn grafsteen: “Osho – nooit geboren, nooit gestorven; bezocht alleen de planeet, tussen 11 december 1931 tot 19 januari 1990.”

Ze vergeten te vermelden dat hij geen visa kon krijgen voor 21 landen in de wereld. Kan een persoon zich voorstellen dat ‘God’ de aarde bezoekt en een visum nodig heeft om een land binnen te komen! De aardbisschop van Griekenland zei dat als Rajneesh niet was uitgezet, ze zijn huis en de huizen van zijn volgelingen zouden hebben platgebrand.

4. De vierde test, welke de meest strikte regel is: “En niets is gelijkwaardig aan Hem.” Op het moment dat men ‘God’ kan inbeelden of kan vergelijken met iets, dan is hij (de kandidaat voor het heiligdom) geen God. Het is niet mogelijk om een inbeelding te maken van de Enige Ware God. (Zie het artikel Hoe ziet God er uit?) We weten dat Rajneesh een mens was, met twee ogen, twee oren, een neus, een mond en een witte baard. Foto’s en posters van Rajneesh zijn overal verkrijgbaar. Het moment dat je een beeld kan maken van iets of iemand, dan is die iets of iemand geen God.

Velen zijn geneigd om een antropomorfisch vergelijk te maken van God. Bijvoorbeeld, Arnold Schwarzenegger, de bekende bodybuilder en Hollywood acteur, die de titel won van Mr. Universe, de sterkste man van de wereld. Laten we eens zeggen dat iemand zegt dat de Almachtige God duizend maal sterker is dan Arnold Schwarzenegger. Het moment dat je ook maar enig levend wezen vergelijkt met God, of de vergelijking nu geldt voor Arnold Schwarzenegger of King Kong, of het nu duizend keer of een miljoen keer is, het voldoet niet aan het Koranisch criterium: “En niets is gelijkwaardig aan Hem.”

Dus niemand, behalve de Enige Ware God, kan voor deze zeer zware test slagen!

De volgende aayah van de Heilige Qor-aan laat eenzelfde boodschap zien (Nederlandstalige interpretatie): “Geen blik kan Hem omvatten, maar Hij omvat alle blikken; en Hij is al-Lateef (de Meest subtiele in Kennis en de Zorgzame), al-Khabier (de Alwetende omtrent subtiele zaken).” (Koran 6:103.)

 


Welke naam gebruiken we voor God?

Moslims geven er de voorkeur aan om de Schepper ‘Allah’ (Arabisch: Allaah) te noemen, in plaats van het woord ‘God’. Het Arabische woord ‘Allaah‘ is puur en uniek, niet zoals het woord God, waarmee gespeeld kan worden.

Als je ‘en’ toevoegt aan het woord God, dan wordt het ‘Goden’; dat is het meervoud van God. Allah is Een en enkelvoud, er is geen meervoud van Allah. Als je ‘in’ toevoegt aan het woord God, dan wordt het ‘Godin’, dat is een vrouwelijke God. Er bestaat geen mannelijke of vrouwelijke Allah. Allah de Verhevene heeft geen geslacht. Als je het woord ‘father‘ toevoegt aan God (in het Engels), dan wordt het ‘Godfather‘, dit betekend in het Nederlands peetvader. Er bestaat geen woord als Allah-father of Allah-vader. Als je in het Engels het woord ‘mother‘ toevoegt, dan wordt het ‘Godmother‘. Er bestaat niet zoiets als een Allah-mother of Allah-moeder. De naam Allah is een uniek woord, dat geen enkele inbeelding voor de geest kan oproepen, noch kan er met het woord ‘Allah’ gespeeld worden. Daarom verkiezen moslims het Arabische woord Allaah voor de Almachtige. Maar soms, wanneer er gesproken wordt met een niet-moslim, kunnen we het ongepaste woord God gebruiken, omdat dit makkelijker in de oren klinkt bij de niet-moslim. Ik heb het woord God meerdere malen gebruikt in dit artikel, in plaats van Allah.

 


God wordt geen menselijk wezen

Sommigen zullen zeggen dat God niet een mens wordt, maar dat Hij alleen maar een menselijke vorm aanneemt. Als God alleen maar een menselijke vorm aanneemt en niet echt een mens wordt, dan zou Hij geen menselijke kwaliteiten en eigenschappen moeten bezitten. We weten dat alle ‘God-mensen’ menselijke eigenschappen en tekortkomingen bezaten. Ze hadden allemaal menselijke behoeften zoals de behoefte om te eten, slapen etc.

De aanbidding van God in menselijke vorm is daarom logisch een misvatting en het zou moeten worden verafschuwd in al zijn vormen en manifestaties. Dat is de reden waarom de Qor-aan alle vormen van antropomorfisme tegenspreekt. De Heilige Qor-aan zegt in de volgende aayah (Nederlandstalige interpretatie): “De Voortbrenger van de hemelen en de aarde. Hij maakte voor jullie (huwelijks)partners van jullie zelf (eigen soort) en partners voor het vee, waardoor Hij jullie vermenigvuldigt. Er is niets zoals Hem (#3) en Hij is as-Samie’oe (de Alhorende), al-Basier (de Alziende).” (Koran 42:11.)

<<< (#3) Noot van uwkeuze.net. Letterlijk staat hier: “Niets is zoals Zijn gelijkenis”, wat het volgende beduidt: ook al zou er een gelijkenis van Allah zijn, niets zou er op lijken, om maar te zwijgen over het lijken op Allah Zelf. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) De Eigenschappen van Allah dienen niet op een antropomorfistische manier geïnterpreteerd te worden. Allah is Verheven boven het beperkte voorstellingvermogen van de mens, en Zijn Eigenschappen kunnen niet vergeleken worden met die van Zijn schepping. Zo hebben dieren poten, ogen en haar (en een stoel, b.v., heeft ook poten). Maar het feit dat zij dit gemeenschappelijk hebben, betekent niet dat hun poten, ogen en haar op elkaar lijken. Dus als het duidelijk is dat er tussen de gemeenschappelijke eigenschappen van schepsels een groot verschil is, dan is het verschil tussen de Schepper en de schepping nog veel duidelijker en groter.>>>

 


God doet geen ‘ongoddelijke’ daden

De Eigenschappen van de Almachtige God sluiten al het slechte uit, want God is de Bron van rechtvaardigheid, eerlijkheid en genade. Er mag nooit over God worden gedacht dat Hij ongoddelijke daden verricht. Vandaar dat we ons niet kunnen voorstellen dat God een leugen vertelt, onrechtvaardig is, een fout maakt, iets vergeet, of een andere menselijke tekortkoming heeft.

Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Allah doet niets (niemand) onrecht aan, niet eens het gewicht van een stofdeeltje; en als er enige goede daad is, vermenigvuldigt Hij haar (#4) en geeft van Zijn Zijde een geweldige beloning.” (Koran 4:40.)

<<< (#4) Noot van uwkeuze.net. Ibn ‘Abbaas (een metgezel – moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), verhalend over zijn Heer, zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Allah liet (de aangewezen engelen over jullie) de goede daden en de slechte daden opschrijven en Hij verduidelijkte hoe. Als iemand van plan is om een goede daad te verrichten en hij doet het niet (iets verhindert hem), dan zal Allah voor hem een volledige goede daad opschrijven (in zijn verslag bij Hem); en als hij van plan is om een goede daad te verrichten en het werkelijk doet, dan zal Allah schrijven voor hem (in zijn verslag) bij Hem (de beloning gelijk aan) tien tot zevenhonderd keer, tot vele keren meer; en als iemand van plan is om een slechte daad te verrichten en hij doet het niet (hij ziet er zelf van af), dan zal Allah een volledige goede daad opschrijven (in zijn verslag) bij Hem, en als hij van plan is om het (een slechte daad) te verrichten en het werkelijk doet, dan zal Allah één slechte daad opschrijven (in zijn verslag).’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.)>>>

 


God maakt geen fouten

Het maken van fouten beduidt een tekortkoming. Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Hij (Mozes) zei: ‘De kennis daarover is bij mijn Heer, in een Boek. Mijn Heer vergist Zich niet en Hij vergeet niet.’” (Koran 20:52.)

 


God voert alleen maar goddelijke daden uit

Het islamitisch denkbeeld van God is dat God macht heeft over alle zaken. In de Qor-aan lezen we op verschillende plaatsen dat Hij macht heeft over alle zaken (Qor-aan 2:106; 2:109; 2:284; 3:29; 16:77 en 35:1). “Welk vers Wij ook afschaffen of doen vergeten, Wij komen met iets beters dan haar of (met) iets dat daaraan gelijk is. (#5) Weet jij niet dat Allah over alle zaken Almachtig is?” (Koran 2:106.)

<<< (#5) Noot van uwkeuze.net. Dit is het concept van naskh: de afschaffing van een regel door een regel die erna geopenbaard is. Naskh is alleen van toepassing op wetten (sharie’ah) en niet op geloofsovertuigingen (‘aqiedah). Het lijkt erop dat het aantal naasikh/mansoekh verzen in de Qor-aan het dozijn niet overschrijdt, en Allah weet het best. De doctrine van progressieve openbaring betekent niet dat de fundamentele wet van Allah verandert, maar het is opvoedend van aard en gespitst op de omstandigheden en gebeurtenissen. Het is essentieel dat moslims het concept van naskh begrijpen en waarderen, zodat zij niet bedrogen worden door de verdraaiingen en verkeerde interpretaties van diegenen die trachten de Islaam in diskrediet te brengen. Zie het artikel an-Naasikh wa al-Mansoekh (het vervangende wetsoordeel en het afgeschafte wetsoordeel).>>>

Verder zegt Allah de Barmhartige in Zijn Heilige Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Uitvoerder van wat Hij wil.” (Koran 85:16.)

We moeten in onze gedachten houden dat Allah alleen maar Goddelijke daden uitvoert en geen ongoddelijke daden.

 


De filosofie van het antropomorfisme

Veel religies geloven op een of andere manier, direct of indirect, in de filosofie van het antropomorfisme, met andere woorden dat God in een mens verandert (of menselijke eigenschappen bezit). Hun standpunt is dat de Almachtige God zo puur en heilig is, dat Hij geen last heeft van de tekortkomingen en gevoelens van mensen. Om voor de mensen regels vast te stellen, kwam Hij naar de aarde als een mens. Deze bedrieglijke logica heeft door de jaren heen miljoenen mensen voor de gek gehouden. Laten we dit argument nu eens analyseren en kijken of het bestand is tegen redenering.

 


De Schepper maakt een gebruiksaanwijzing

Stel dat ik een videorecorder maak. Moet ik een videorecorder worden om te weten wat goed of slecht is voor de videorecorder? Wat ga ik doen? Ik maak een gebruiksaanwijzing: “Om een videoband te bekijken moet u de band in de videorecorder doen en druk op play. Om te stoppen druk op de stopknop. Als u vooruit wilt spoelen, druk op de FF knop. Laat het niet van een grote hoogte vallen, want dan gaat het kapot. Laat het niet onder water, want dan gaat het ook kapot.” Ik schrijf een gebruiksaanwijzing van de verschillende do’s en don’ts voor de machine.

 


De Heilige Koran is de gebruiksaanwijzing voor de mens

Op dezelfde manier heeft onze Heer en Schepper – Allah, Geprezen en Verheven is Hij – het niet nodig om een menselijke vorm aan te nemen om te weten wat goed en slecht is voor de mens. Hij koos ervoor om een gebruiksaanwijzing te openbaren. De laatste gebruiksaanwijzing voor de mens is de Heilige Qor-aan. De do’s en don’ts voor de mens worden vermeld in de Qor-aan.

Als je me toestaat om de mens te vergelijken met machines, dan zal ik zeggen dat de mens meer gecompliceerd is dan de meest gecompliceerde machine ter wereld. Zelfs de meest geavanceerde computers, die zeer complex zijn, zijn niets in vergelijking met het grote aantal fysieke, psychische, genetische en sociale factoren die invloed hebben op het individuele en collectieve menselijke leven.

Hoe ingewikkelder en geavanceerder de machine is, des te groter is er een behoefte aan een gebruiksaanwijzing. Met dezelfde logica, hebben mensen geen gebruiksaanwijzing om te weten hoe ze hun leven moeten leiden?

 


Allah de Verhevene koos boodschappers

Allah de Verhevene hoeft niet Persoonlijk naar beneden te komen om de gebruiksaanwijzing af te leveren. Hij kiest een man onder de mensen om de Boodschap te verkondigen en communiceert met hem op een hoger niveau, door middel van Openbaringen. Zulke gekozen mensen worden boodschappers en profeten van God genoemd.

 


Sommige mensen zijn ‘blind’ en ‘doof’

Ondanks de absurditeit van de filosofie van antropomorfisme, geloven volgelingen van vele religies er in en preken er over naar anderen. Is het niet een belediging voor de menselijke intelligentie en voor de Schepper Die ons deze intelligentie gegeven heeft? Zulke mensen zijn echt ‘doof’ en ‘blind’, ondanks de mogelijkheid van het gehoor en gezichtsvermogen dat hen is gegeven door Allah. Allah de Verhevene zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “(Zij zijn) doof (en kunnen de leiding dus niet horen), stom (waardoor zij de woorden die hen tot voordeel zijn niet uit kunnen spreken), en blind (in absolute duisternis en dwaling), dus keren zij niet terug (naar het rechte pad waarop zij voorheen verkeerden).” (Koran 2:18.)

De Bijbel geeft een vergelijkbare boodschap in de Gospel van Matheus: “…omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen…” (Bijbel, Matteüs 13:13.)

Eenzelfde boodschap wordt ook gegeven in de Hindoe geschriften in de Rigveda: “Er kan iemand zijn die de wereld ziet, en toch niet ziet; er kan een ander zijn die deze woorden hoort, maar ze toch niet hoort.” (Rigveda 10:71:4.)

Al deze geschriften vertellen hun lezer dat door de dingen die hen duidelijk zijn gemaakt, dat er toch veel mensen zijn die afdwalen van de waarheid.

 


Eigenschappen van God

Aan Allah behoren de Meest Schone Namen

In de Qor-aan lezen we (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed): ‘Roep Allah aan, of roep ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige) aan – hoe jullie Hem ook aanroepen – aan Hem behoren de Schone Namen (al-Asmaa-e oel-H’oesnaa)…’” (Koran 17:110.)

Eenzelfde boodschap met betrekking tot de schone namen van Allah de Verhevene wordt genoemd in de Qor-aan in soerat al-A’raaf (7:180), in soerat Taa Haa (20:8) en in soerat al-H’ashr (59:24).

De Qor-aan geeft niet minder dan 99 verschillende namen aan Allah de Almachtige. De Qor-aan verwijst naar Allah als ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige), ar-Rah’iem (de Meest Genadevolle) en al-H’akiem (de Alwijze) en vele andere namen. (Zie het artikel De Schone Namen van Allah, en de namen van de profeet Moh’ammed.)

Elke eigenschap van God is uniek en behoort alleen toe aan Hem

Niet alleen behoren er unieke Eigenschappen toe aan God, maar elke Eigenschap van de Almachtige God is voldoende om Hem te identificeren. Ik zal dit punt gedetailleerd toelichten. Laten we een voorbeeld nemen met een bekende persoonlijkheid, bijvoorbeeld Neil Armstrong. Neil Armstrong is een astronaut. De eigenschap van het astronaut-zijn die Neil Armstrong bezit, is goed maar niet uniek voor Neil Armstrong. Dus wanneer er gevraagd wordt “wie is een astronaut?”, dan luidt het antwoord dat er honderden mensen in de wereld zijn die astronaut zijn. Neil Armstrong is een Amerikaan. De eigenschap dat Neil Armstrong een Amerikaan is klopt, maar niet voldoende om hem te identificeren. Dus wanneer iemand vraagt “wie is een Amerikaan?”, dan luidt het antwoord dat er miljoenen mensen zijn die Amerikaan zijn. Om de persoon uniek te identificeren, moeten we zoeken naar een unieke eigenschap van die persoon, die alleen voor hem geldt. In het geval van Neil Armstrong: hij was de eerste man die een voet op de maan zette. Dus wanneer iemand vraagt “wie was de eerste man die een voet op de maan zette?”, dan is er maar één antwoord mogelijk, namelijk Neil Armstrong. Op diezelfde manier moeten de Eigenschappen van de Almachtige God uniek zijn, en alleen voor Hem gelden. Als ik zeg dat God de maker van gebouwen is, dan is dit mogelijk en waar, maar niet uniek. Duizenden mensen kunnen een gebouw maken. Maar elke Eigenschap van Allah is uniek en geld voor niemand dan Allah. Bijvoorbeeld, God is de Schepper van het universum. Als iemand vraagt “wie is de Schepper van het universum?”, dan is er maar één antwoord mogelijk, namelijk de Almachtige God is de Ultieme Schepper. Op dezelfde manier, hieronder staan enkele van de vele unieke Eigenschappen die in het bezit van niemand anders zijn dan Allah, de Almachtige:

ar-Rah’iem” de Meest Genadevolle
ar-Rah’maan” de Meest Barmhartige
al-H’akiem” de Meest Wijze

Dus wanneer iemand vraagt: “Wie is ar-Rah’iem (de Meest Genadevolle)?,” dan kan er maar één antwoordt zijn: “Allah, de Almachtige.”

Een Eigenschap van God mag andere Eigenschappen niet tegenspreken

Naast dat de Eigenschap uniek moet zijn, mag het niet in tegenspraak zijn met andere Eigenschappen. Om verder te gaan met het eerdere voorbeeld, stel dat iemand zegt dat Neil Armstrong een Amerikaanse astronaut is die als eerste man een voet op de maan zetten en een Indiaan was. De eigenschap die Neil Armstrong bezit, dat hij de eerste man was die een voet zette op de maan, klopt. Maar de eigenschap dat hij een indiaan was klopt niet. Op dezelfde manier, als iemand zegt dat God de Schepper is van het Universum en moe is van het scheppen (zoals dat in de Bijbel – OT- staat); de Eigenschap (Schepper van het Universum) klopt, maar de andere eigenschap (het moe worden zoals een menselijk wezen) is verkeerd en klopt niet.

Alle Eigenschappen zouden moeten wijzen op één en dezelfde God

Omdat er maar één God is, moeten alle Eigenschappen wijzen op één en dezelfde God. Om te zeggen dat Neil Armstrong een Amerikaanse astronaut is die als eerste mens een voet op de maan zette, maar dat hij geboren was in 1971, dat klopt niet, want hij is veel eerder geboren. Beide unieke kwaliteiten behoren toe aan een en dezelfde persoon, namelijk Neil Armstrong. Op dezelfde manier, is het zeggen dat de Schepper van het Universum een God is en de Meest Genadevolle een andere God, is een absurd idee. Want tot God behoren al deze Eigenschappen tezamen.

 


Eenheid van God

Sommige polytheïsten discussiëren door te zeggen dat het bestaan van meer dan 1 God niet onlogisch is. Laten we tegen hen zeggen dat als er meer dan één God zou zijn, ze met elkaar zouden redetwisten. Elke god zou zijn wens willen vervullen ten koste van de andere goden. Dit is te zien in de mythologie van de polytheïstische en pantheïstische religies. Als een ‘god’ is overwonnen of niet in staat is om de andere goden te overwinnen, dan is hij zeer zeker niet de Ene Echte God. Wat ook populair is onder de polytheïstische religies, is het idee van meerdere goden en elke god heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Elk van de goden zou verantwoordelijk zijn voor een onderdeel van het bestaan van de mens, bijvoorbeeld een zonnegod, een regengod etc. Dit wijst erop dat één ‘god’ er niet toe in staat zou zijn om meerdere zaken te regelen, en bovendien dat hij onwetend is over de krachten, taken en functies en verantwoordelijkheden van de andere ‘goden’. Er kan geen onkundige en incapabele god zijn. Als er meer dan één god zou zijn, dan zou dit zeker leiden tot chaos, verwarring, wanorde in en destructie van het universum. Maar het universum is in complete harmonie. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Indien er in hen beide (de hemel en de aarde) goden naast Allah zouden zijn, zouden beide zeker te gronde gaan (#6), dus Glorieus is Allah, Heer van de Troon, ver verheven boven hetgeen zij toeschrijven (aan Hem)!” (Koran 21:22.)

<<< (#6) Noot van uwkeuze.net. Zoals in de Griekse mythologie, waarin goden met elkaar ruzieden en vochten! Er kunnen geen twee kapiteins op één schip zijn! Als er meerdere goden (in de volledige betekenis van het woord: volmaakte wezens die almachtig zijn) zouden zijn, zouden zij in staat zijn elkaar en elkaars schepping te vernietigen en tegelijkertijd zichzelf en de eigen schepping te beschermen, en dit is onverenigbaar en elkaar wederkerig uitsluitend. Als je dit probeert te verklaren door te stellen dat elke god exclusieve controle heeft over zichzelf en hetgeen hij schiep en niet over andere goden en hetgeen zij schiepen, brengt dat een beperking in o.a. hun macht en heerschappij met zich mee, en Allah de Verhevene – de Enige Ware God – heeft geen enkele beperking.>>>

Als er meer dan één God zou zijn, dan zouden ze hebben weggenomen wat ze hadden gecreëerd. In de Qor-aan lezen we (Nederlandstalige interpretatie): “Allah heeft Zich geen zoon genomen, noch is er enige god naast Hem. Anders zou elke god zich onderscheiden met hetgeen hij schiep en dan zouden zij elkaar overheersen. Glorieus is Allah boven hetgeen zij toeschrijven!” (Koran 23:91.)

Dus het bestaan van de Ene, Echte, Unieke, Hoogste, Almachtige God, is het enige logische denkbeeld van God.

 


Tawh’ied – definitie en categorieën

De Islaam gelooft in tawh’ied (of tawhied, tawheed), wat niet alleen maar monotheïsme (het geloven in één God) inhoudt, maar zoveel meer. Tawh’ied betekend letterlijk ‘Eenmaking’, met andere woorden, ‘het verklaren van de eenheid’, en is afkomstig van het Arabische werkwoord wah’ada, en dit betekent zich verenigen, tot één maken, samengaan/fuseren. (Zie Belangrijke definities voor meer informatie over de juiste vertaling van tawh’ied.)

Tawh’ied kan worden onderverdeeld in drie categorieën

1.) Het uitzonderen van Allah in de Heerschappij (Tawh’ied ar-Roeboobiyyah)
2.) Het uitzonderen van Allah in de Namen en Eigenschappen (Tawh’ied al-Asmaa-e wa s-Sifaat)
3.) Het uitzonderen van Allah in de Aanbidding (Tawh’ied al-Oeloohiyyah)

Het uitzonderen van Allah in de Heerschappij (Tawh’ied ar-Roeboobiyyah)

De eerste categorie is Tawh’ied ar-Roeboobiyyah. Roeboobiyyah is afkomstig van het stamwerkwoord “Rabb”, wat Heer, Overheerser (Hij die Behoedt), Hij Die de mensen liefheeft, betekent.

Daarom betekend Tawh’ied ar-Roeboobiyyah het uitzonderen van Allah in de Heerschappij. Deze categorie is gebaseerd op het fundamentele principe dat Allah, Verheven en Geprezen is Hij, alles wat bestaat tot stand heeft gebracht toen er nog niets was. Hij schiep en maakte alles dat bestaat uit niets. Hij alleen is de Enige Schepper, Onderhouder en Eigenaar van het complete universum en alles wat er zich in bevind, zonder er zelf iets van nodig te hebben en Hij heeft ook geen hulp nodig bij het instandhouden en onderhouden van Zijn schepselen.

<<< Noot van uwkeuze.net. Moeslim leverde in zijn Sah’ieh’ over dat Aboe Dzarr (een metgezel – moge Allah tevreden zijn met hem) zei dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft dat zijn Heer zei (Nederlandstalige interpretatie): “O Mijn dienaren! Als de eerste en de laatste van onder jullie, mensen en djinn onder jullie, het hart hadden van de meest vrome en rechtschapen man onder jullie, dat zal Mijn Koninkrijk helemaal niet vermeerderen. O Mijn dienaren! Als de eerste en de laatste van onder jullie, mensen en djinn onder jullie, het hart hadden van de meest slechte man onder jullie, dat zal Mijn Koninkrijk helemaal niet verminderen. O Mijn dienaren! Als de eerste en de laatste van onder jullie, (d.w.z. alle) mensen en djinn onder jullie, zouden staan op een vlak gebied en iedereen zou Mij vragen (wat zij wensen), en Ik zou eenieder van hen geven wat zij vroegen, dat zal Mijn Koninkrijk niet verminderen behalve dat wat de naald draagt (aan water) wanneer het in de oceaan gestoken wordt.”>>>

Het uitzonderen van Allah in de Namen en Eigenschappen (Tawh’ied al-Asmaa-e wa s-Sifaat)

De tweede categorie is Tawh’ied al-Asmaa-e wa sSifaat, wat het uitzonderen van Allah in de goddelijke Namen en Eigenschappen betekent. Deze categorie is onderverdeeld in vijf aspecten:

Er zou naar Allah moeten worden verwezen zoals Hij Zichzelf omschrijft en zoals Zijn profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) Hem omschreef. Er mag alleen naar Allah worden verwezen volgens de wijze waarop Hij en Zijn profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) naar Hem verwijzen, zonder een uitleg te geven van Zijn Namen en Eigenschappen die een andere betekenis heeft, dan de voor de hand liggende betekenis ervan. Er moet naar Allah verwezen worden, zoals Hij naar Zichzelf verwijst. Er moet naar Allah verwezen worden, zonder Hem enige nieuwe namen of eigenschappen toe te kennen. Bijvoorbeeld, Allah mag niet de naam al-Ghaadib (de Boze) gegeven worden, ondanks het feit dat Hij heeft gezegd dat Hij boos wordt. Want noch Allah, noch Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) hebben deze naam gebruikt. Er wordt naar Allah verwezen, zonder Hem eigenschappen te geven van Zijn schepselen. In een verwijzing naar Allah, moeten we ons strikt onthouden van het toekennen van een eigenschap aan Hem die van een van Zijn schepselen (die Hij heeft geschapen) is. Bijvoorbeeld, in de Bijbel wordt God omschreven als iemand die spijt had van Zijn slechte gedachten, op dezelfde manier zoals mensen dat doen wanneer ze ontdekken dat ze een fout hebben begaan. Dit gaat compleet tegen het principe van tawh’ied in. God maakt geen fouten en daarom hoeft Hij ook nooit spijt te hebben.

De belangrijkste factor, wanneer het gaat om Eigenschappen van Allah, staat in de Qor-aan in soerat as-Shoeraa (Nederlandstalige interpretatie): “De Voortbrenger van de hemelen en de aarde. Hij maakte voor jullie (huwelijks)partners van jullie zelf (eigen soort) en partners voor het vee, waardoor Hij jullie vermenigvuldigt. (#7) Er is niets zoals Hem en Hij is as-Samie’oe (de Alhorende), al-Basier (de Alziende).” (Koran 42:11.)

<<< (#7) Noot van uwkeuze.net. Het hele voortplantingsproces is een wonder en een duidelijk bewijs tegen diegenen die alles aan ‘toeval’ toeschrijven. Zien zij niet dat, hoewel mannelijke en vrouwelijke voortplantingsorganen totaal verschillend zijn, alles perfect in elkaar past en ze elkaar nodig hebben om nieuwe individuen voort te brengen, met de Wil van Allah? Om over het begrip ‘leven’ nog maar te zwijgen. En dit geldt niet alleen voor de mens, maar voor elk levend wezen waarbij zowel de geslachtelijke voortplanting als de ongeslachtelijke voortplanting (celdeling) wonderbaarlijke processen zijn.>>>

‘Horen’ en ‘zien’ zijn menselijke vermogens. Echter, wanneer ze worden toegeschreven aan Allah, dan zijn ze niet te vergelijken in hun perfectie. Anders dan wanneer ze worden geassocieerd met mensen die oren en ogen etc. nodig hebben en beperkt zijn in hun zicht en gehoor, met betrekking tot termen als de ruimte, tijd, capaciteit etc.

Allahs schepping mag niets van Zijn Eigenschappen worden gegeven. Om naar een mens te verwijzen met een Eigenschap van God, spreekt ook tegen het principe van tawh’ied. Bijvoorbeeld, verwijzen naar een persoon, als de Ene Die geen begin en geen einde kent (oneindig).

De Namen van Allah kunnen niet worden gegeven aan Zijn schepsels. Sommige goddelijke namen in hun onbepaalde vorm, zoals “Ra-oef” of “Rah’iem” zijn toegestane namen voor de mens, want Allah heeft ze gebruikt voor profeten; maar “ar-Ra-oef” (de Meest Milde) en “ar-Rah’iem” (de Meest Genadevolle) kunnen alleen gebruikt worden als er “‘Abd” (wat ‘slaaf van’ of ‘dienaar van’ betekent) ervoor staat, bijvoorbeeld ‘Abdoer-Ra-oef of ‘Abdoer-Rah’iem. Op dezelfde manier zijn ‘Abdoer-Rasoel (dienaar van de boodschapper) of ‘Abdoen-Nabie (dienaar van de profeet) verboden.

Tawh’ied van aanbidding (Tawh’ied al-Oeloohiyyah)

Tawh’ied al-Oeloohiyyah betekent het uitzonderen van Allah in aanbidding of ‘ibaadah. ‘Ibaadah komt van het Arabische woord ‘abd en dit betekent slaaf of dienaar. Dus ‘ibaadah betekent onderworpenheid en aanbidding. Dit houdt in dat je niets of niemand aanbidt naast Allah, Die geen deelgenoten heeft.

Alle drie de categorieën moeten gelijktijdig worden opgevolgd

Het alleen geloven in de eerste twee categorieën van tawh’ied, zonder het toevoegen van Tawh’ied al-Oeloohiyyah is zinloos. De Qor-aan geeft een voorbeeld van moeshrikien (afgodenaanbidders) in de tijd van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) die de eerste twee aspecten van tawh’ied bevestigden. Er staat in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed): ‘Wie voorziet jullie van onderhoud uit de hemel (regen) en de aarde (gewassen etc.)? Of wie bezit het gehoor en het gezichtsvermogen (wie kan dat geven of nemen)? En wie brengt het levende tevoorschijn uit het dode en brengt het dode tevoorschijn uit het levende? (#8) En wie bepaalt de ordening (van alle zaken)?’ Zij zullen dan zeggen: ‘Allah.’ Zeg dan: ‘Zullen jullie (de bestraffing van Allah) dan niet vrezen?’” (Koran 10:31.)

<<< (#8) Noot van uwkeuze.net. Aldus schept Hij de plant uit het zaad en het zaad uit de plant; Hij schept het ei uit de kip en de kip uit het ei; Hij schept de mens uit het sperma en het sperma uit de mens… enzovoort. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

Eenzelfde voorbeeld wordt herhaald in soerat az-Zoekhroef van de Heilige Koran (Nederlandstalige interpretatie): “En als jij hen (de polytheïsten) vraagt wie hen geschapen heeft, zullen zij zeker zeggen: ‘Allah.’ Hoe dan worden zij belogen (voor de gek gehouden door hun begeerten en de influisteringen van de satan)?” (Koran 43:87.)

De heidense Mekkanen wisten dat Allah hun Schepper was, hun Onderhouder, Heer en Meester. Maar toch waren ze geen moslims, want ze aanbaden ook andere goden naast Allah. Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij), omschrijft hen als koeffaar (ongelovigen) en moeshrikien (afgodenaanbidders) en zij die deelgenoten toekennen aan Allah (Nederlandstalige interpretatie): “En de meesten van hen geloven niet in Allah zonder dat zij deelgenoten aan Hem toekennen.” (Koran 12:106.)

Aldus is Tawh’ied al-Oeloohiyyah, wat betekent het uitzonderen van Allah in aanbidding, het meest belangrijke onderdeel van tawh’ied. Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) is de Enige Die het verdient om aanbeden te worden en Hij alleen kan de mens voordeel verschaffen voor zijn aanbidding.

 


Shirk (afgoderij)

Definitie: het verwaarlozen (verzuimen) van enig van de bovenstaande categorieën van tawh’ied of een tekort in het vervullen van iets van de criteria van tawh’ied, wordt gezien als shirk.

Shirk betekent letterlijk deelgenoten toekennen. In de islamitische termen betekent het deelgenoten toekennen aan Allah en dit is hetzelfde als afgodenaanbidding.

Shirk is de grootste zonde die Allah nooit zal vergeven (tenzij men er oprecht berouw voor toont)

De Qor-aan omschrijft de grootste zonde in soerat an-Nisaa-e (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Allah vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem toegekend worden [d.w.z. shirk – polytheïsme, tenzij men vóór de dood er berouw voor toont (#9)], maar Hij vergeeft behalve dat (alle andere zonden), aan wie Hij wil (#10); en wie deelgenoten aan Allah toekent, hij heeft dan werkelijk een geweldige zonde verzonnen.” (Koran 4:48.)

<<< (#9) Noot van uwkeuze.net. Oprecht berouw wist de zonde uit. Aldus is er geen reden voor Allah at-Tawwaab (de Berouwaanvaardende) om “Zijn enige zoon” te offeren. Waar berouw dient oprecht omwille van Allah te zijn. Men dient zich tot Allah te richten (niet tot een priester!) met een oprecht gevoel van schuld en spijt en een serieuze vastbeslotenheid om de zonde niet te herhalen (zie aayah 20:82). Bovendien dient de zondaar meer goede daden te verrichten zodat Allah de Verhevene daarmee het kwaad dat hij heeft aangericht zal uitwissen (zie aayah 11:114). Onderdeel van oprecht berouw is ook dat als men anderen onrecht heeft aangedaan, men dat recht herstelt door b.v. gestolen goederen terug te geven en vergeving te vragen aan degenen waarover men geroddeld heeft etc.>>>

<<< (#10) Noot van uwkeuze.net. Dit betekent dus niet dat als men shirk mijdt, zich dan vrij kan overgeven aan andere zonden. Gelovigen kunnen tijdelijk gestraft worden in het Hellevuur als hun zonden talrijker zijn dan hun goede daden. Maar uiteindelijk zullen zij het Paradijs binnengaan, inshaa-a Allaah.>>>

Dezelfde boodschap wordt herhaald in een andere aayah van soerat an-Nisaa-e (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Allah vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem toegekend worden (d.w.z. shirk – polytheïsme, tenzij men vóór de dood er berouw voor toont), maar Hij vergeeft behalve dat (alle andere zonden), aan wie Hij wil; en wie deelgenoten aan Allah toekent, hij is dan werkelijk ver afgedwaald (van het rechte pad).” (Koran 4:116.)

Shirk leidt naar het Hellevuur

Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan in soerat al-Maa-idah (Nederlandstalige interpretatie): “Werkelijk, degenen die zeiden: ‘Waarlijk, Allah, Hij is de Messias (‘Iesaa – Jezus), zoon van Maryam (Maria),’ zijn ongelovig geworden. En de Messias zei: ‘O Banie Israa-iel (nakomelingen van Israël – Jakob)! Aanbid Allah, mijn Heer en jullie Heer.’ (#11) Waarlijk, wie deelgenoten toekent aan Allah, dan heeft Allah het Paradijs werkelijk voor hem verboden en zijn verblijfplaats zal het Vuur zijn. En voor de onrechtplegers zijn er geen helpers.” (Koran 5:72.)

<<< (#11) Noot van uwkeuze.net. Er staat geen enkele ondubbelzinnige formulering in de Bijbel waar Jezus (vrede zij met hem) zegt: “aanbid mij.” Integendeel! Jezus (vrede zij met hem) zegt juist: “Want ook de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen…” (Marcus 10:45.) En: “Je dient de Heer, jouw God, te aanbidden, en Hem alleen dien je te dienen.” (Matteüs 4:10.) En Jezus (vrede zij met hem) zou ook gezegd hebben: “En dit is eeuwig leven, dat zij U kennen, de Enige Ware God, en Jezus Christus, die U gezonden heeft (als profeet).” (Johannes 17:3.) Zie o.a. Eenheid versus drie-eenheid: schaakmat!>>>

 


Niemand verdient aanbidding en gehoorzaamheid behalve Allah

Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan in soerat Aal ‘Imraan (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed): ‘O mensen van het Boek (joden en christenen)! Kom tot een overeenkomstig woord (een oprecht en rechtvaardig woord dat voor beide partijen eerlijk is) tussen ons en jullie, dat wij niemand behalve Allah (alleen) aanbidden, en dat wij geen deelgenoten aan Hem toekennen, en dat niemand van ons anderen zal nemen als heren naast Allah.’ Als zij zich dan afkeren, zeg dan: ‘Getuig dat wij moslims zijn (degenen die zich aan Allah hebben overgegeven).’” (Koran 3:64.)

Allah de Barmhartige zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En als alle bomen op aarde pennen zouden zijn en Hij de zee daarna aanvult met nog eens zeven (#12) zeeën om als inkt te dienen, zelfs dan zouden de Woorden van Allah niet opraken. Waarlijk, Allah is Almachtig, Alwijs.” (Koran 31:27.)

<<< (#12) Noot van uwkeuze.net. Het getal zeven wordt gebruikt om een grote hoeveelheid aan te duiden, het dient niet letterlijk begrepen te worden of begrepen te worden als verwijzend naar de zeven oceanen van de wereld, zoals gesuggereerd werd door diegenen die dit idee van Israëlitische verhalen namen, die we noch geloven noch verwerpen. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

Onze analyse van het denkbeeld van God in verschillende religies laat zien dat monotheïsme een wezenlijk onderdeel uitmaakt van elke grote religie in de wereld. Desondanks is het betreurenswaardig dat sommige volgelingen van deze religies de leerstellingen van hun eigen boeken schenden en partners hebben toegeschreven aan de Almachtige God.

Een analyse van de boeken van verschillende religies laat zien dat alle boeken de mensheid aansporen om te geloven in en zich over te geven aan één God. Al deze boeken verafschuwen het toekennen van partners aan God, of het aanbidden van God in de vorm van afbeeldingen.

We lezen in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “O mensen! Er wordt een gelijkenis gesteld, dus luister ernaar: waarlijk, degenen die jullie aanroepen naast Allah zullen nooit een vlieg kunnen scheppen, zelfs al kwamen zij bij elkaar daarvoor. (#13) En als de vlieg iets van hen zou wegnemen, kunnen zij het niet terugnemen van hem. Zwak is de najager en de nagejaagde (#14).” (Koran 22:73.)

<<< (#13) Noot van uwkeuze.net. De auteurs van de twee Sah’ieh’s leverden over via ‘Oemaarah van Aboe Zoer’ah van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem), die zei dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Allah zegt: ‘En wie begaat meer onrecht dan degene die (iets) tracht te scheppen zoals Mijn schepping. Laat hen een mier scheppen, een vlieg of een gerstekorrel scheppen.’”>>>

<<< (#14) Noot van uwkeuze.net. Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “De najager is de vlieg die streeft naar wat wordt ontnomen van het goede wat op het afgodsbeeld ligt en de nagejaagde is het afgodsbeeld.” Er is ook gezegd dat de najager het afgodsbeeld is die zogenaamd streeft naar het scheppen van de vlieg, of streeft naar het terugnemen van hetgeen de vlieg van hem heeft ontnomen en de nagejaagde is de vlieg. En er is ook gezegd dat de najager de aanbidder van het afgodsbeeld is en de nagejaagde is het afgodsbeeld. Ad-Dhahh’aak zei: “Zwak is de aanbidder en degene die aanbeden wordt, en als je goed zult nagaan, zul je merken dat het afgodsbeeld zwakker is dan de vlieg, en zijn aanbidder is onwetender dan alle onwetenden en dwalender dan elke dwaler. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.)>>>

De basis van religie is het accepteren van Goddelijke Leiding. Een verwerping van deze leiding heeft serieuze gevolgen voor de samenleving. Terwijl we grote vooruitgang hebben geboekt op het gebied van wetenschap en technologie, weet echte vrede ons nog steeds te ontkomen. Alle ‘geleerden’ hebben gefaald om ons de veelgeprezen redding te geven.

De boeken van alle grote religies sporen de mensheid aan om dat te volgen wat goed is en om zich af te keren van dat wat slecht is. Alle religieuze boeken herinneren de mensheid dat dat wat goed is niet onbeloond zal blijven en dat het slechte niet onbestraft zal blijven!

De vraag die we onszelf moeten stellen is, welke van deze boeken geeft ons een correcte ‘gebruiksaanwijzing’ die we nodig hebben om onze individuele levens en gezamenlijke levens op de juiste manier te leiden.

Ik hoop en bid dat Allah Ta’aalaa ons allen leidt naar de Waarheid. Amien.


Gratis e-boek God in de islam

God in de islamTitel: God in de islam
Auteurs: dr. Zakir Naik, Khalid Baig, Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah
Vertalers: broeder Hamid, Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah
Dit e-boek is een bundeling van de artikelen: “Hoe ziet God er uit?” – “Allaahoe Akbar” – “Hoe de Eigenschappen van Allah begrepen dienen te worden” – “De Schone Namen van Allah” – “God in de islam” – “De liefde van Allah” – “Waarom vrezen moslims God? De God van de christenen is een liefdevolle God Die van de mensen houdt”.
Formaat: A5
Aantal pagina’s: 105
Bestand: PDF
Grootte: 2,6 mb

openen/downloaden

Meer gratis e-boeken vindt u op onze pagina e-Boeken.

 

Relevante artikelen:

De verwarring aangaande God

Hoe ziet God er uit?

De Handen van Allah (Hoe dienen de Eigenschappen van Allah begrepen te worden?)

Allaahoe Akbar

Is het mogelijk om Allah zien?

God/Allah (diverse artikelen)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan