Ghoesl

Complete vs. acceptabele ghoesl.

Ghoesl 2Genomen van Islam Q&A.
Vertaald door ‘Abdoellaah Bekx.

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden, en vrede en zegeningen zijn met de profeet, zijn familieleden, metgezellen en eenieder die hun voetstappen volgt. Voorts.

Ten eerste:

Er zijn twee soorten ghoesl (of ghusl – grote rituele wassing): de acceptabele en complete ghoesl. In het geval van acceptabele ghoesl is het voldoende om alleen de verplichte onderdelen van de ghoesl te verrichten, zonder enige handeling van de moestahabb (aanbevolen) of Soennah te verrichten. Je dient de intentie te hebben om jezelf te reinigen, vervolgens water elk deel van je lichaam laten bereiken, gebruik makend van welk middel dan ook; hetzij door onder een douche te gaan staan, of je onder te dompelen in (een bad,) de zee of in een zwembad en dergelijke, alsook je mond en neus spoelen.

Volledige ghoesl betekent doen wat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) deed, met alle soennan van ghoesl.

Sheikh Moh’ammed ibn ‘Oethaymien werd gevraagd hoe men de ghoesl dient te verrichten. Hij antwoordde: “Ghoesl kan op twee manieren verricht worden:

1 – Door alleen de verplichte onderdelen van de ghoesl te verrichten, wat inhoudt dat je water alle delen van je lichaam laat bereiken, wat ook het spoelen van je mond en neus omvat. Als iemand het water alle delen van zijn lichaam laat bereiken, door middel van wat dan ook, dan heeft hij de (staat van) grote onreinheid verwijderd (opgeheven) en zichzelf goed gereinigd, want Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En als jullie in een staat van djoenoeb (#1) zijn, reinig jullie (hele lichaam) dan…” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 6.]

<<< (#1) Djanaabah (djoenoeb): de staat van een persoon na het hebben van geslachtsgemeenschap of na een zaadlozing in een natte droom etc.>>>

2 – De complete manier, wat beduidt dat je de ghoesl doet zoals de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) dat deed. Wanneer hij in het geval van djanaabah ghoesl wilde verrichten, waste hij eerst zijn handen. Vervolgens waste hij zijn geslachtsdeel en alle andere plaatsen die bereikt zijn door de onreinheid. Daarna verrichtte hij de volledige woedhoe-e (of wudu – kleine rituele wassing). Tot slot waste hij zijn hoofd drie keer met water en daarna waste hij de rest van zijn lichaam. Dit is hoe de complete ghoesl verricht dient te worden.” (Einde citaat van Fataawa Arkaan al-Islaam, p. 248.)

Ten tweede:

Er is geen verschil tussen ghoesl in het geval van djanaabah en ghoesl na menstruatie behalve dat het in het geval van ghoesl na menstruatie meer moestahabb is om over de haren te wrijven dan in het geval van ghoesl na djanaabah. Het is voor de vrouw ook moestahabb om parfum te gebruiken op de plaats van bloeding, om een eventuele onplezierige geur te verwijderen.

[Noot van de vertaler: een vrouw dient echter niet geparfumeerd haar huis te verlaten. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Elke vrouw die parfum opdoet en dan naar buitengaat en langs een groep mensen (mannen) passeert zodat zij haar geur kunnen ruiken is een zaaniyah (een vrouw die overspel pleegt).” (Overgeleverd door imaam Ah’mad, 4/418; zie ook Sah’ieh’ al-Djaamie’, 105.) De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ook gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Elke vrouw die parfum draagt en dan naar de moskee gaat, zodat de geur (van haar parfum) kan worden waargenomen, haar gebeden zullen niet worden aanvaard totdat ze de ghoesl doet, zoals de ghoesl gedaan moet worden in staat van djanaabah.” (Overgeleverd door imaam Ah’mad, 2/444; zie ook Sah’ieh’ al-Djaamie’, 2703.) (Einde toevoeging.)]

Moeslim (332) leverde over van ‘Aa-ishah (moge Allah tevreden zijn met haar)dat Asmaa-e aan de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vroeg over ghoesl na menstruatie. Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “Neem jullie water en lotusbladeren en reinig jullie zelf goed. Giet daarna water over je hoofd en wrijf krachtig zodat het de wortels van de haren bereikt. Giet vervolgens het water over jezelf, neem dan een stuk stof geparfumeerd met muskus en reinig jezelf.” Asmaa-e zei: ‘Hoe dien je jezelf te reinigen?” Hij zei: Soebh’aan Allaah! Reinig jezelf ermee.” ‘Aa-ishah zei – alsof ze het tegen haar fluisterde: “Volg de sporen van bloed.” En zij vroeg hem over ghoesl in het geval van djanaabah. Hij zei: “Neem water en reinig jezelf goed – of reinig jezelf door en door – en giet dan water over je hoofd en wrijf het zodat het de wortels van de haren bereikt. Giet vervolgens water over jezelf.” ‘Aa-ishah zei: “Hoe voortreffelijk waren de vrouwen van de Ansaar! Zij lieten verlegenheid niet in de weg staan om hun religie correct te begrijpen.”

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) maakte dus onderscheid tussen ghoesl na menstruatie en ghoesl na djanaabah, met betrekking tot het wrijven over de haren en het gebruiken van parfum.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Ten derde:

Het zeggen van Bismillaah wanneer je ghoesl en woedhoe-e verricht is moestahabb volgens de meerderheid van de foeqahaa-e (jurisprudentiegeleerden), en de Hanbalies zeiden dat het verplicht is.

Sheikh Moh’ammed ibn ‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Volgens onze madzhab is het zeggen van Bismillaah verplicht, zoals in het geval van woedhoe-e. Er is geen tekst daarover, maar zij zeiden: “Het is verplicht in het geval van woedhoe-e, dus dit geldt meer voor in het geval van ghoesl, want dat is een grotere reiniging.”

Maar de correcte mening is dat het niet verplicht is in het geval van woedhoe-e, noch ghoesl. (Einde citaat van al-Sharh al-Mumti’.)

Ten vierde:

Het spoelen van de mond en neus is verplicht bij ghoesl, wat de mening is van de H’anafies en Hanbalies.

Al-Nawawi zei, het meningsverschil over dit punt besprekend: “De geleerden hebben vier meningen over het spoelen van de mond en neus:

1. Dat deze twee handelingen behoren tot de soennan van woedhoe-e en ghoesl. Dit is onze mening (Shaafa’ie).

2. Dat zij verplicht zijn bij zowel woedhoe-e als ghoesl en dat zij voorwaarden zijn voor de geldigheid ervan. Dit is de bekende mening van Ah’med.

3. Dat zij verplicht zijn bij ghoesl maar niet bij woedhoe-e. Dit is de mening van Aboe H’aniefah en zijn metgezellen.

4. Dat het spoelen van de neus, maar niet de mond, verplicht is bij woedhoe-e en ghoesl. Dit is overgeleverd van Ah’med, en Ibn al-Moendzir zei: “Dit is mijn mening.”

[Einde citaat van al-Madjmoo’ (1/400).]

De correcte mening is de tweede mening, dat het spoelen van de mond en neus verplicht is bij ghoesl en dat het een voorwaarde is voor de geldigheid ervan.

Sheikh Moh’ammed ibn ‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Onder de geleerden zijn er sommigen die zeggen dat ghoesl niet geldig is zonder hen (d.w.z. het spoelen van mond en neus), zoals het geval is bij woedhoe-e.

En er is gezegd dat het geldig is zonder hen.

De correcte mening is de eerste, omdat Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…reinig jullie (hele lichaam) dan…” [soerat al-Maa-idah (5), aayah 6] en dit omvat het hele lichaam. De binnenkant van de neus en mond maken deel uit van het lichaam dat gereinigd moet worden. Vandaar dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) het oplegde bij woedhoe-e omdat zij omvat worden in de Woorden van Allah (Nederlandstalige interpretatie): “…was dan jullie gezichten…” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 6.] Aangezien zij omvat worden in het wassen van de gezichten en omvat worden in hetgeen gereinigd moet worden bij woedhoe-e, worden zij ook omvat in ghoesl, want reiniging is in dat geval nog belangrijker.” (Einde citaat van al-Sharh al-Mumti’.)

Ten vijfde:

Als men in het verleden de mond en neus niet gespoeld heeft tijdens het verrichten van de ghoesl omdat men dit niet wist, of omdat men de mening volgde van iemand die dit niet als verplicht beschouwde, dan is de ghoesl toch geldig, alsook de gebeden die men verrichtte na het verrichten van een dergelijke ghoesl en men hoeft ze niet te herhalen. Dit is zo wegens het sterke meningsverschil onder de geleerden betreffende de regelgeving over het spoelen van de mond en neus, zoals hierboven is aangegeven.

Moge Allah de Verhevene ons allemaal helpen om te doen waar Hij van houdt en waarmee Hij tevreden is.

 

Relevante artikelen:

Vrijdag in het leven van de moslim

De woedhoe-e, stap voor stap

De wijsheid achter de woedhoe-e

Toiletbezoek en istindjaa-e

Natte dromen

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan