Enkele misverstanden aangaande de woedhoe-e

Sommige mensen denken…

Vertaald door broeder Said.

1.) Sommige mensen denken dat het niet toegestaan is om onbedekt (naakt) woedhoe-e (wudu) te verrichten. (Bijvoorbeeld woedhoe-e doen terwijl men doucht.)

De gerespecteerde geleerde ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz zei hierover: “Het bedekken van de geslachtsdelen is geen voorwaarde voor het correct uitvoeren van de woedhoe-e.” (Fataawaa Ibn Baaz 10/101.)

2.) Sommige mensen denken dat de woedhoe-e ongeldig is als je begint met het wassen van een ledemaat aan de linkerzijde en dus niet begint met de rechterzijde.

Imaam an-Nawawie zei hierover: “De geleerden zijn het met elkaar eens dat beginnen met de rechterzijde bij het wassen van handen en voeten tijdens de woedhoe-e soennah (aanbevolen) is. Als je de volgorde verwisseld (eerst links en dan pas rechts), heb je een deugd gemist (waardoor je dus beloning misloopt). Maar de woedhoe-e is correct uitgevoerd.” (Sharh’ Sah’ieh’ Moeslim 3/160.)

3.) Sommige mensen richtten hun vinger naar boven terwijl ze de shahaadah opzeggen na de woedhoe-e.

Sheikh Ibn ‘Oethaymien zei hierover: “De basis van deze handeling is mij onbekend.” (Fataawaa Noor ‘ala Darb 8/117.)

4.) Sommige mensen denken dat je na het aanraken van iets onreins de woedhoe-e moet herhalen vanaf het begin.

Sheikh Ibn ‘Oethaymien zei hierover: “Het aanraken van onreinheden terwijl het nog vochtig is, verbreekt de woedhoe-e niet. Maar men dient te reinigen wat gereinigd moet worden; dit betekent dat je enkel de plaats die beïnvloed werd door de onreinheid moet reinigen.” (Fataawaa Ibn ‘Oethaymien 52/119.)

5.) Sommige mensen denken dat het niet toegestaan is om over sokken te wrijven die gaten hebben.

Sheikh Ibn ‘Oethaymien zei hierover: “Het is toegestaan om te wrijven over sokken die gaten hebben en het is toegestaan om te wrijven over dunne khoeff (lederen sokken), want vele metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn) waren arm en hadden khoeff met gaten.” (Fataawaa Ibn ‘Oethaymien 11/116.)

(Zie het artikel Vegen over de sokken tijdens de woedhoe-e voor meer informatie over dit onderwerp.)

6.) Sommige mensen vegen over sokken waarop levende wezens zijn afgebeeld.

Sheikh Ibn ‘Oethaymien zei hierover: “Het is niet toegestaan om over sokken te wrijven (tijdens de woedhoe-e) waarop wezens met een ziel worden afgebeeld, want het wrijven over de khoeff is een toegeeflijkheid (toegestane concessie), maar het is niet toegestaan als er wordt gezondigd.” (Fatawaa Ibn ‘Oethaymien 11/116.)

7.) Sommige mensen denken dat het niet toegestaan is om jezelf af te drogen na de woedhoe-e.

Sheikh Ibn ‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd over de voorschriften betreffende het afdrogen van de lichaamsdelen die gewassen werden tijdens de woedhoe-e. Hij antwoordde: “Er is niets verkeerds met het afdrogen van deze lichaamsdelen, want het basisprincipe is dat het niet verboden is. Het basisprincipe is dat alles behalve daden van aanbidding, zoals contracten en handelingen, toegestaan zijn, tenzij er bewijs is dat het verboden is.

Als iemand zegt: hoe reageer je dan op de h’adieth van Maymoenah (moge Allah tevreden over haar zijn), waar ze zegt: ‘De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) verrichtte ghoesl en ik bracht een handdoek naar hem, maar hij weigerde het en begon met zijn handen het water weg te vegen’?

Het antwoord is dat deze handeling van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) een specifiek geval is die op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden: of de reden had iets te maken met de handdoek, of omdat het niet schoon was, of hij wilde het niet nat maken met water omdat het ongepast was. Er zijn verschillende mogelijkheden. Maar het feit dat ze hem een handdoek bracht, wijst erop dat hij de gewoonte had om zich af te drogen, anders zou ze hem geen handdoek gebracht hebben.” [Madjmoe’ Fataawaa Ibn ‘Oethaymien (11/93).]

8.) Wat moet een persoon doen als een lichaamsdeel dat normaal gesproken gewassen moet worden tijdens de woedhoe-e gewond is?

Als een persoon gewond is op een van de plaatsen die gewassen moeten worden tijdens de woedhoe-e (wudu) en hij is niet in staat het te bedekken met een verband, dan moet hij de woedhoe-e uitvoeren behalve de plaats met de wond, waarvoor hij zichzelf dan moet reinigen met zand (tayammoem). (Al-Moeghnie ma’a al-Sharh’ il-Kabier 1/282.) (Dit betekent dat men de normale methode van tayammoem moet uitvoeren, niet het plaatsen van zand op de wond.)

[Iemand die een wond heeft en deze bedekt heeft met een verband, dient zijn gezonde delen van het lichaam te wassen en met een natte hand over het verband te vegen. Als hij dit doet dan hoeft hij geen tayammoem te verrichten. Zie http://islamqa.info/en/69796 (Engels) voor meer details.]

Wudu plaats 19.) Sommige mannen denken dat een erectie de woedhoe-e verbreekt.

De vaste commissie kreeg deze vraag voorgeschoteld en hun antwoord was: “Een erectie verbreekt de woedhoe-e niet als er niets uit het geslachtsdeel komt, want een erectie behoort niet tot de dingen die de woedhoe-e verbreken.” (Fataawaa al-Ladjnah ad-Daa-imah, 5/283.)

10.) Sommige mensen denken dat zij opnieuw woedhoe-e  moeten doen als zij hun echtgenoot/echtgenote aangeraakt hebben.

De sterkste mening onder de geleerden is dat het aanraken van je echtgenote/echtgenoot de woedhoe-e (wudu) niet verbreekt, tenzij er sprake is van een zaadlozing. Dit is de mening van Ibn ‘Abbaas en ‘Alie ibn Abie Taalib (moge Allah tevreden over hen beide zijn), alsook van H’asan, Moedjaahid en Qataadah. Dit behoort ook tot de madzhab van Aboe H’aniefah. Ibn Djarier steunt deze mening, alsook Tabarie en Shayk al-Islaam Ibn Taymiyyah. Degenen met deze mening gebruiken de h’adieth van ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn) als bewijs, die zei: “Ik was aan het slapen voor de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) en mijn benen lagen in zijn qiblah. Toen hij neerknielde, raakte hij mij aan en ik trok mijn benen in. Toen hij ging staan strekte ik mijn benen uit.” (In die tijd hadden huizen geen verlichting.) (Overgeleverd door al-Boekhaarie, #328.)

In dit verband maakt het niet uit of de man/vrouw die men aanraakt een mah’ram is of niet, de woedhoe-e wordt volgens de sterkste mening onder de geleerden daardoor niet verbroken. Maar een moslim die gelooft in Allah de Verhevene en de Laatste Dag zal nooit iemand van het andere geslacht die geen mah’ram is aanraken! Zie het artikel De handdruk.

11.) Sommige vrouwen verrichten de woedhoe-e (wudu) terwijl er nagellak op hun nagels aanwezig is.

Een van de voorwaarden voor de geldigheid van tahaarah (reiniging) is dat het water de huid moet aanraken. Als er enige barrière is, zoals vet, was of lijm (alsook ringen die heel strak zitten) dat voorkomt dat het water de huid bereikt, dan is de tahaarah niet geldig en gebeden die in zo’n geval verricht worden zijn niet geldig.

Het bewijs hiervoor zijn de woorden van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) tegen Aboe Dzarr (moge Allah tevreden over hem zijn) (Nederlandstalige interpretatie): “Als je water vindt, laat het dan jouw huid aanraken, want dat is goed.” [Overgeleverd door Aboe Daawoed (332); als sah’ieh’ geclassificeerd door al-Albaanie in Sah’ieh’ Abie Daawoed.]

Imaam as-Shaafa’ie (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Als er op hem enige hars of iets hards zit dat voorkomt dat het water de huid bereikt, zijn wassing van dat deel van de woedhoe-e is niet geldig, tenzij hij het verwijderd of voldoende verwijderd zodat hij weet dat er geen barrière is voor het water om de huid aan te raken.” [Einde citaat. Al-Oemm (1/44).]

An-Nawawie (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Als er was, deeg, henna en dergelijke op een van zijn ledematen aanwezig is, dat voorkomt dat het water enig deel ervan (van de huid) bereikt, dan is zijn tahaarah niet geldig, of de hoeveelheid groot of klein is. Als er sporen van henna en de kleur ervan aanwezig zijn op de hand, of elders, zonder dat er enige vaste stof over is, of sporen van vloeibaar vet waarbij het water over het ledemaat vloeit zonder daar te blijven (als het water de huid maar bereikt), dan is zijn tahaarah geldig.” [Einde citaat. Al-Madjmoe’ (1/529).]

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

12.) Sommige mensen denken dat je geen bismillaah mag zeggen voordat je de woedhoe-e verricht in een ruimte met een toilet.

Het is makroeh [afkeurenswaardig, niet h’araam (verboden)] om de Naam van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) te zeggen op een plaats waar men zijn behoefte doet, uit respect voor de Naam van Allah zodat Zijn Naam niet genoemd wordt op een plaats van onreinheid en wat de verblijfplaats is van de duivels. [Zie o.a. wat an-Nawawie (moge Allah hem genadig zijn) zei in al-Adzkaar, p. 21-22.] (Zie het artikel De wereld van de djinn.)

Sommige geleerden zeggen dat men bismillaah in het hart dient te zeggen zonder het te zeggen met de tong. Sheikh Ibn ‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) zei in al-Sharh’ al-Moemti’ (1/130): “Als iemand in de badkamer is, imaam Ah’med zegt in een dergelijk geval: ‘Als een man niest, dient hij Allah te prijzen in zijn hart.’ (Zie het artikel Gapen en niezen.) We kunnen hiervan afleiden dat hij ook bismillaah in zijn hart dient te zeggen.”

Andere geleerden suggereerden dat het hoogstwaarschijnlijk nog steeds voorgeschreven is om bismillaah te zeggen. Zij zeggen: hij dient het hardop te zeggen en het is niet makroeh in deze situatie. Sheikh Ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Er is niets verkeerds aan het verrichten van de woedhoe-e in een badkamer als dat nodig is, waarbij men aan het begin bismillaah zegt, want het zeggen van bismillaah is verplicht volgens sommige geleerden en het wordt sterk aangeraden door de meerderheid. Aldus dient men dit te doen en de regelgeving dat het makroeh is wordt opgeheven (in een dergelijke situatie). Men wordt opgedragen om bismillaah te zeggen alvorens men begint met de woedhoe-e, dus dient men het te zeggen en de woedhoe-e te voltooien.” (Madjmoo’ Fataawaa al-Shaykh Ibn Baaz, 10/28.)

13.) Wat moet je doen als je een onderdeel van de woedhoe-e (wudu) bent vergeten?

De permanente commissie voor het uitvaardigen van fataawaa zei: “Als iemand een bepaald lichaamsdeel vergeet te wassen dat gewassen dient te worden tijdens de woedhoe-e, of als hij enig onderdeel daarvan overslaat, ook al is het klein, als dat gedaan wordt tijdens de woedhoe-e of onmiddellijk daarna en de sporen van het water zijn nog aanwezig op zijn ledematen en nog niet opgedroogd, dan dient hij alleen dat onderdeel te wassen dat hij vergeten was en degenen die daarna komen. Maar als hij zich herinnert dat hij een lichaamsdeel vergeten is te wassen dat gewassen dient te worden tijdens de woedhoe-e, of een gedeelte daarvan, nadat zijn ledematen opgedroogd zijn of tijdens het gebed of na het beëindigen van het gebed, dan dient hij de woedhoe-e helemaal opnieuw te verrichten, net zoals Allah opgedragen heeft het volledige gebed te herhalen (als de woedhoe-e tijdens het bidden verbreken wordt). Allah heeft opgedragen alle lichaamsdelen te wassen die gewassen dienen te worden tijdens de woedhoe-e. Dus als iemand iets daarvan overslaat, ook al is het een klein gebied van die delen die gewassen dienen te worden tijdens de woedhoe-e, dan is het alsof hij alles vergeten is te wassen. Dit is wat aangegeven wordt in de overlevering verhaald door ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden over hem zijn), die zei: ‘De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zag een man die de woedhoe-e aan het verrichten was terwijl hij een plek ter grootte van een vingernagel van zijn voet overgeslagen had. Hij zei tegen hem om zijn woedhoe-e en zijn gebed te herhalen, waarna hij terugging en opnieuw ging bidden.’” (Overgeleverd door Moeslim, 243; Ibn Maadjah, 666. Einde citaat. Fataawaa al-Ladjnah ad-Daa-imah, 4/92.)

Alle lof behoort aan Allah, moge Allahs zegeningen en vrede zijn met onze laatste profeet Moh’ammed, zijn familie, zijn metgezellen en iedereen zijn pad bewandeld.

 

Relevante artikelen:

De woedhoe-e, stap voor stap

De wijsheid achter de woedhoe-e

Vegen over de sokken tijdens de woedhoe-e

Vraag 24 – Mag je tijdens de woedhoe-e over de h’idjaab (hoofddoek) vegen als je de h’idjaab niet af kunt doen?

Vraag 76 – Verbreekt het kussen van je vrouw, of het aanraken van je billen of je schaamdeel de woedhoe-e (wudu) en mag het met de rechterhand aangeraakt worden?

Complete vs. acceptabele ghoesl

Het gebed (diverse artikelen)

Toiletbezoek en istindjaa-e

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan