Engelen

Al-Malaa-ikah, eerbare schepsels geschapen van licht.

Engelen kl1Door sheikh Muhammed Salih al-Munajjid.
Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Alle lof is voor Allah, Heer der werelden, en moge de vrede en de zegeningen van Allah neerdalen op de voornaamste van alle boodschappers, Moh’ammed, alsook op zijn familie, al zijn metgezellen en iedereen die hun voorbeeld volgt. Voorts:

Zie ook het artikel Het aantal engelen bij iedere persoon en hun taken.

 

Na de korte inleiding volgen de volgende hoofdstukken:

Waar zijn zij van geschapen?
Wanneer werden zij geschapen?
Hun grote omvang
Zij hebben vleugels
Hun schoonheid
Zij verschillen in grootte en status
Zij eten en drinken niet
Zij raken niet verveeld of moe van het gedenken en aanbidden van Allah
Hun aantal
Hun namen
Hun krachten
Hun snelheid
Zijn engelen mannelijk of vrouwelijk?
Hun taken

 

Inleiding

Geloof in de engelen (malaa-ikah ملائكة – enkelvoud: malak ملك) is een van de zes pilaren van geloof; en zonder geloof in de engelen is er geen geloof (imaan). Iemand die niet gelooft in één van deze pilaren is geen gelovige (moe-emin). Deze pilaren zijn geloven in: Allah, Zijn engelen, Zijn Boeken, Zijn boodschappers, de Laatste Dag en dat de voorbeschikking, zowel het goede als het slechte, van Allah komt. [Zie de verhandeling De 6 pilaren van imaan (geloof) voor details.]

Engelen maken deel uit van de wereld van het (voor de schepping) onwaarneembare (al-ghayb) dat we niet kunnen bevatten. Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) heeft ons op verschillende plaatsen in de Koran (al-Qor-aan) over hen verteld, alsook via Zijn profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem).

Onderstaande authentieke overleveringen (sah’ieh’ ah’aadieth) over de engelen zullen hopelijk de grootheid van de Schepper duidelijk maken, alsook de pracht van deze religie (dien) die ons zo veel over hen vertelt.

 


Waar zijn zij van geschapen?

Engelen zijn geschapen van licht, zoals ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn) verhaalde: “De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘De engelen zijn geschapen van licht, zoals de djinn (#1) geschapen zijn van rookloos vuur en de mens geschapen is van hetgeen waar jullie over verteld zijn.’” (Overgeleverd door Moeslim.)

<<<(#1) Noot van vertaler: zie het artikel De wereld van de djinn voor meer informatie over de djinn.>>> (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Engelen wp3

 


Wanneer werden zij geschapen?

We hebben geen kennis over wanneer zij precies geschapen zijn, omdat er geen tekst is die ons dit verteld. Maar zij werden geschapen vóór de mensheid, want de Qor-aan zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En gedenk toen jouw Heer zei tegen de engelen: ‘Waarlijk, Ik zal op aarde een gevolmachtigde (#2) (de mens) aanstellen,’ zij zeiden: ‘Zult U daarop plaatsen wie er verdorvenheid zal stichten en bloed zal vergieten, terwijl wij U lofprijzend verheerlijken en U heiligen?’ (#3) Hij (Allah) zei: ‘Waarlijk, Ik weet wat jullie niet weten.’” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 30.]

<<<(#2) Noot van vertaler: khaliefah – degene die de gedelegeerde bevoegdheden uitoefent namens een ander als diens gevolmachtigde. Khaliefah is dus niet de baas, maar een gevolmachtigde van de Baas; zijn bevoegdheden zijn niet van zichzelf, maar gedelegeerd door de echte Baas. Hij heeft daarom niet het recht om te doen wat hij zelf wil, maar hij is daar om de Wil van het delegerende Gezag te vervullen. Het zou oneerlijk en hoogverraad zijn als hij soevereine bevoegdheden op zou eisen, of ze gebruiken volgens zijn eigen bevliegingen, of als hij iemand anders zou erkennen als zijn heer en zich aan diens wil zou onderwerpen. (Tafheem-ul-Qur’an van Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

<<<(#3) Noot van vertaler: dit was geen bezwaar, maar een vraag gesteld door de engelen, want engelen durven geen bezwaar te maken op enig plan van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij). Van het woord ‘gevolmachtigde’ begrepen zij dat degene die op het punt stond geschapen te worden (de mens), enkele bevoegdheden toevertrouwd zou worden. Maar zij konden niet begrijpen hoe een autonoom schepsel paste in het totalitaire systeem van het universum. Zij konden ook niet begrijpen hoe dat deel van het universum, waarin een schepsel toevertrouwd werd met zelfbestuur, vrij kon zijn van ordeverstoring. (Tafheem-ul-Qur’an.)>>>

Het feit dat Allah de Meest Barmhartige de engelen vertelde over Zijn Intentie om de mens te scheppen beduidt dat zij al bestonden.

 


Hun grote omvang

Allah de Verhevene zegt over de engelen van de Hel (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Bescherm jullie zelf en jullie gezinsleden (#4) tegen een Vuur, wier brandstof mensen en stenen is, waarover strenge en sterke engelen zijn aangesteld, die niet ongehoorzaam zijn aan wat Allah hen opdraagt en die doen wat hen opgedragen wordt.” [Soerat at-Tah’riem (66), aayah 6.]

<<<(#4) Noot van vertaler: door afstand te nemen van zonden en het nakomen van vormen van gehoorzaamheid en door het opvoeden van de gezinsleden en hen aan te sporen om datgene na te komen wat jullie ook nakomen. (Tefsier al-Qaasimie van Moh’ammed Djamaal ad-Dien al-Qaasimie.) Zie onder andere de verhandeling Het opvoeden van moslimkinderen & seksuele voorlichting in de Islam.>>>

De grootste van alle engelen is Djibriel (Gabriël – vrede zij met hem), die omschreven wordt in de volgende overlevering, van ‘Abdoellaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden over hem zijn), die zei: “De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zag Djibriel in zijn ware oorspronkelijke vorm met zeshonderd vleugels, elke vleugel vulde de kant van de horizon. Kleurrijke elementen, parels en robijnen vielen van elke vleugel zo veel als Allah weet.” [Overgeleverd door Ah’med in al-Moesnad, en Ibn Kethier zei in al-Bidaayah dat de isnaad (keten van overleveraars) djayyid (goed) is.]

De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei, Djibriel (vrede zij met hem) omschrijvend (Nederlandstalige interpretatie): “Ik zag Djibriel uit de hemel neerdalen en zijn grote omvang vulde de ruimte tussen de hemel en de aarde.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Tot de grootste engelen behoren degenen die de troon (van Allah) dragen, die omschreven worden in de volgende overlevering, van Djaabir ibn ‘Abdoellaah (moge Allah tevreden over hem zijn), van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem), die zei (Nederlandstalige interpretatie): “Mij is toestemming gegeven om te spreken over een van de engelen van Allah die de troon dragen. De afstand tussen zijn oorlellen en zijn schouders is gelijk aan een reis van zevenhonderd jaar.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed.)

 


Zij hebben vleugels

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Alle lof is voor Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde, Die de engelen boodschappers (#5) maakte met vleugels, twee of drie of vier; Hij vermeerdert in de schepping wat Hij wil. (#6) (#7) Waarlijk, Allah is over alle zaken Almachtig.” [Soerat Faatir (35), aayah 1.]

<<<(#5) Noot van vertaler: oftewel engelen die tussen Hem (Verheven is Hij) en Zijn profeten en rechtschapenen van onder Zijn dienaren (als boodschappers) functioneren; zij geven de boodschappen aan hen door door middel van openbaring, inspiratie en waarachtige dromen. Of Hij laat hen functioneren tussen Hem en Zijn schepping, waarbij zij hen de invloeden van Zijn Macht en schepping laten beseffen. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan van Moh’ammed al-Amien ibn ‘Abdiellaah al-Oeramie al-‘Alawie al-Hararie as-Shaafi’ie.)>>>

<<<(#6) Noot van vertaler: maar sommige engelen hebben meer vleugels dan dit, zoals vermeld staat in de overlevering dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) Djibriel (vrede zij met hem) zag tijdens de nachtelijke reis. Hij (vrede zij met hem) had zeshonderd vleugels, de afstand tussen elke twee vleugels is zoals de afstand tussen het oosten en het westen. (Tefsier Ibn Kethier.) De vermelding van twee en drie en vier paar vleugels beduidt dat Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) verschillende gradaties van macht schonk aan verschillende engelen. Zij zijn uitgerust met verschillende krachten wat betreft snelheid en bekwaamheden, overeenkomend met wat hun aard van dienst vereist, waarvoor zij tewerkgesteld zijn.” (Tafheem-ul-Qur’an van Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

<<<(#7) Noot van vertaler: Hij vermeerdert het aantal vleugels van de engelen in het aantal wat Hij wil en Hij vermeerdert (of verandert) in de schepping van andere schepselen wat Hij wenst. (Zie Zoebdatoe t-Tefsier mien Fet-h’ie l-Qadier van dr. Moh’ammed ibn Soelaymaan al-Ashqar.)>>>

 


Hun schoonheid

Allah de Verhevene zegt, Djibriel (vrede zij met hem) omschrijvend (Nederlandstalige interpretatie): “Hij (profeet Moh’ammed) is onderwezen door een zeer sterke (engel: Gabriël). Dzoo mirrah (#8) (die vrij is van tekortkomingen in schepping). En hij verscheen in zijn ware vorm.” [Soerat an-Nadjm (53), aayah 5-6.]

<<<(#8) Noot van vertaler: hij heeft een goede verschijning, is bezitter van kracht en beschikt over schoonheid. (Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien.)>>>

Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “Dzoo mirrah betekent dat hij een mooi uiterlijk heeft.” Qataadah zei: “Hij is groot en mooi.”

Het idee dat engelen mooi zijn is stevig verankerd in de gedachten van alle mensen, dermate dat zij een aantrekkelijk mens vergelijken met een engel, zoals de vrouw tegen Yoesoef (Jozef – vrede zij met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “…Toen zij hem zagen, hemelden zij hem op (vanwege zijn schoonheid) en (in hun verwondering) sneden zij in hun handen en zij zeiden: ‘Allah verhoede (wij zoeken toevlucht bij Allah)! Dit is geen mens! Dit is slechts een edele engel!’” [Soerat Yoesoef (12), aayah 31.]

 


Zij verschillen in grootte en status

De engelen zijn niet allemaal even groot of van dezelfde status; zij verschillen onderling. De besten van hen zijn degenen die aanwezig waren bij de veldslag van Bedr, zoals aangegeven is in de h’adieth verhaald door Moe‘aadz ibn Rifa‘ah al-Zoeraqie via zijn vader, die behoorde tot degenen die aanwezig waren bij Bedr. Hij zei: “Djibriel kwam bij de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) en vroeg (Nederlandstalige interpretatie): ‘Hoe acht jij de mensen onder jou die aanwezig waren bij Bedr?’ Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Zij zijn de beste van de moslims,’ of iets vergelijkbaars. (Djibriel) zei: ‘Zo is het wat betreft de engelen die aanwezig waren bij Bedr.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

 


Zij eten en drinken niet

Dit wordt aangegeven door het gesprek tussen Ibraahiem (Abraham – vrede zij met hem), de “vriend” van Allah, en de engelen die hem bezochten. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Daarop wendde hij zich tot zijn familie, waarna hij een vet kalf bracht (voor zijn gasten – de engelen). Daarop plaatste hij het dicht bij hen, zeggend: ‘Eten jullie niet!?’ Vervolgens voelde hij door hen angst (omdat zij niet aten). Zij zeiden: ‘Wees niet bang,’ en zij gaven hem het goede nieuws van (de geboorte van) een zoon die over veel kennis beschikt (namelijk Izaak).” [Soerat ad-Dzaariyaat (51), aayah 26-28.]

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt elders (Nederlandstalige interpretatie): “Toen hij (Ibraahiem) zag dat hun handen er niet naar reikten (engelen eten immers niet), wantrouwde hij hen (want hij wist toen nog niet dat het engelen waren) en voelde hij zich beangstigd door hen. Zij zeiden: ‘Wees niet bang, wij zijn gezonden tegen het volk van Lot.’” [Soerat Hoed (11), aayah 70.]

 


Zij raken niet verveeld of moe van het gedenken en aanbidden van Allah

Allah de Almachtige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zij (de engelen) verheerlijken Zijn Glorie tijdens de nacht en de dag, zij verzwakken niet.” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 20.]

“…degenen die bij jouw Heer zijn (engelen) verheerlijken Hem elke dag en nacht en zij raken nooit vermoeid.” [Soerat Foessilat (41), aayah 38.]

 


Hun aantal

Er zijn heel veel engelen en alleen Allah kent hun aantal. De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei, het Vaak Bezochte Huis (al-Bayt al-Ma’moer) in de zevende hemel omschrijvend (Nederlandstalige interpretatie): “Vervolgens werd ik gebracht naar al-Bayt al-Ma’moer (het Vaak Bezochte Huis). Elke dag bezoeken zeventigduizend engelen het en gaan weg en keren er nooit meer naar terug, een andere (groep) komt na hen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

<<<Noot van vertaler: de engelen aanbidden Allah de Verhevene in al-Bayt al-Ma’moer en verrichten er tawaaf rondom heen net zoals de mensen tawaaf verrichten rondom de Ka’bah (Kaäba, in Mekkah). Al-Baytoe l-Ma’moer (het Vaak Bezochte Huis) is de Ka’bah van de bewoners van de zevende hemel… Elke hemel heeft zijn eigen Huis voor aanbidding, wat ook de gebedsrichting is voor de bewoners van die hemel (de engelen). Het Huis voor aanbidding in de laagste hemel wordt Baytoe l-‘Izzah (het Huis van Macht) genoemd. En Allah weet het best. (Tefsier Ibn Kethier bij aayah 52:4.)>>>

‘Abdoellaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De Hel zal naar voren gebracht worden op die Dag (de Dag des Oordeels). Het zal zeventigduizend touwen hebben (die er aan vastgebonden zijn), en aan elk touw zullen zeventigduizend engelen zijn die het trekken.” (Overgeleverd door Moeslim.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Engelen wp4

 


Hun namen

De engelen hebben namen, maar we weten alleen de namen van enkele van hen. We moeten geloven in de namen die overgeleverd zijn in de Qor-aan en Soennah (profetische leerstellingen), als onderdeel van het algemene geloof in de engelen. Tot de namen van engelen die we kennen behoren:

(1) Djibriel (Gabriël) en (2) Miekaa-iel (Michaël)

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (o Moh’ammed): ‘Wie een vijand van Gabriël is, waarlijk, hij (Gabriël) heeft het (de Qor-aan) met de Toestemming van Allah op jouw hart neergezonden, als een bevestiging van wat er vóór was en als leiding en goed bericht voor de gelovigen. Wie een vijand is van Allah en Zijn engelen en Zijn boodschappers en (de engelen) Gabriël en Michaël, Allah is waarlijk een vijand voor de ongelovigen.’” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 97-98.]

(3) Israafiel

Aboe Salamah ibn ‘Abd ar-Rah’maan ibn ‘Awf verhaalde: “Ik vroeg ‘Aa-ieshah, de moeder der gelovigen, over waarmee de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gewoonlijk zijn gebed mee begon wanneer hij opstond om ‘s nachts te bidden (qiyaam al-layl). Zij zei: ‘Wanneer hij opstond om ‘s nachts te bidden, dan begon hij zijn gebed (met de woorden) (Nederlandstalige interpretatie): ‘O Allah, Heer van Djibriel en Miekaa-iel en Israafiel, Schepper van de hemel en de aarde, Kenner van het onwaarneembare en het waarneembare! U bent de Rechter van de kwesties waarover Uw dienaren van mening verschillen; leid mij met betrekking tot heftig besproken zaken van waarheid, met Uw Toestemming, want U leidt wie U wil naar het rechte pad.’’” (Overgeleverd door Moeslim.)

(4) Maalik

Hij is de bewaker van de Hel, zoals Allah de Meest Barmhartige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En zij zullen roepen: ‘O Maalik! (#9) Laat jouw Heer een einde aan ons maken.’ Hij zal zeggen: ‘Waarlijk, jullie blijven hier eeuwig.’” [Soerat az-Zoekhroef (43), aayah 77.]

<<<(#9) Noot van vertaler: de engel Maalik (vrede zij met hem) is een bewaker van de Hel. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

(5) Moenkar en (6) Nakier

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wanneer de overledene begraven is (of hij zei: wanneer iemand van jullie begraven is), komen er twee blauwogige engelen bij hem, een van hen heet Moenkar en de andere Nakier. Zij zullen hem vragen: ‘Wat zei jij gewoonlijk over deze man (Moh’ammed)?’ en hij zal zeggen wat hij gewoon was te zeggen: ‘Hij is de dienaar en boodschapper van Allah: ik getuig dat er geen God is Die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Moh’ammed de dienaar en boodschapper is van Allah.’ Zij zullen zeggen: ‘Wij wisten al dat jij gewoon was dit te zeggen.’ Vervolgens zal zijn graf verwijd worden voor hem tot een grootte van zeventig el bij zeventig el (± 30-40 meter) en het zal verlicht worden voor hem. Dan zullen zij tegen hem zeggen: ‘Slaap.’ Hij zal zeggen: ‘Ga terug naar mijn familie en vertel hen (hierover).’ Zij zullen tegen hem zeggen: ‘Slaap als een bruidegom die door niemand wakker gemaakt zal worden behalve zijn meest geliefde,’ totdat Allah hem zal opwekken. Als (de overledene) een hypocriet was, zal hij zeggen: ‘Ik hoorde mensen iets zeggen dus zei ik iets vergelijkbaars; ik weet het niet.’ Zij zullen zeggen: ‘Wij wisten al dat jij gewoon was dit te zeggen.’ De aarde zal opgedragen worden om hem samen te drukken, dus zal hij in elkaar gedrukt worden totdat zijn ribben in elkaar grijpen, en hij zal zo blijven totdat Allah hem opwekt.’” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)

(7) Haaroet en (8) Maaroet

Allah de Almachtige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…en hetgeen tot de twee engelen te Babylon, Haaroet en Maaroet, neergezonden werd…” [Soerat al-Baraqah (2), aayah 102.]

 

“…En niemand kent de soldaten van jouw Heer behalve Hij. En het (Hellevuur) is niets behalve een vermaning voor de mensheid.” [Soerat al-Moeddaththir (74), aayah 31.]

<<<Noot van vertaler: veel mensen denken dat ‘Azraa-iel de naam is van de engel des doods. Maar er is niets in de Qor-aan of sah’ieh’ soennah (authentieke leerstellingen) van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) dat aangeeft dat dit zijn naam is. Dit is eerder overgeleverd in sommige overleveringen die mogelijkerwijs behoren tot de israa-ieliyaat [overleveringen van joodse bronnen (#A)]. Sheikh Ibn ‘Oethaymien zei: “‘De engel des doods’ is algemeen bekend met de naam ‘Azraa-iel, maar dit is niet correct. Dit is eerder overgeleverd van joodse bronnen. Dus we dienen niet in deze naam te geloven en we dienen degene die aangesteld is over de dood ‘de engel des doods (malak al-mawt)’ te noemen, zoals Allah hem genoemd heeft in het vers (Nederlandstalige interpretatie): ‘Zeg (o Moh’ammed): ‘De engel des doods, die over jullie aangesteld is, zal jullie zielen nemen. (#B) Vervolgens zullen jullie naar jullie Heer worden teruggebracht.’’ [Soerat as-Sadjdah (32), aayah 11.]” (Fataawaa Ibn ‘Oethaymien.) En Allah weet het best. Bron: https://islamqa.info/en/40671 (Engels) – https://islamqa.info/ar/40671 (Arabisch).

(#A) Israa-ieliyaat zijn de overgeleverde berichten van de mensen van het boek, ahloe l-kietaab, en die niet terug te vinden zijn in de Qor-aan en de authentieke overleveringen van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem). (Zie al-Moeqaddimaat al-Asaasiyyah fie ‘Oeloemie l-Qor-aan van Abdullah ibn Yusuf al-Judai.)

(#B) Zie het artikel De dood.>>> (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Engelen wp2

 


Hun krachten

Engelen hebben geweldige krachten gekregen van Allah de Almachtige, waaronder de mogelijkheid om verschillende gedaanten aan te nemen. Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) heeft engelen het vermogen gegeven om een andere vorm dan hun eigen vorm aan te nemen. Allah de Almachtige zond Djibriel (vrede zij met hem) naar Maryam (Maria – vrede zij met haar) in de vorm van een mens, zoals Hij zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…waarna Wij Onze roeh’ (geest, de aartsengel Gabriël) naar haar zonden, die daarna voor haar verscheen in de gedaante van een volmaakt mens.” [Soerat Maryam (19), aayah 17.]

Er kwamen ook engelen in menselijke gedaante naar Ibraahiem (Abraham – vrede zij met hem) en hij wist niet dat zij engelen waren totdat zij hem dat vertelden. Zo ook kwamen er engelen naar Loet (Lot – vrede zij met hem) in de gedaante van jonge mannen met mooie gezichten. Djibriel (vrede zij met hem) kwam naar de profeet (Moh’ammed – salallaahoe ‘alayhie wa sellem) in verschillende gedaanten: soms verscheen hij in de gedaante van Dih’yah al-Kalbie, een sah’aabie (metgezel) die zeer knap was, en soms in de gedaante van een bedoeïen. De sah’aabah (metgezellen – moge Allah tevreden over hen zijn) zagen hem in zijn menselijke gedaante, zoals overgeleverd is van ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden over hem zijn) in zowel Sah’ieh’ al-Boekhaarie als Sah’ieh’ Moeslim. (‘Oemar) zei: “Op een dag, toen wij bij de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zaten, verscheen er voor ons een man wiens kleding buitengewoon wit was en wiens haar buitengewoon zwart was; er waren geen tekenen van reizen te zien aan hem en niemand van ons kende hem. Hij liep naar ons toe en ging bij de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zitten. Zijn knieën rustten tegen de zijne en hij plaatste zijn handen op zijn dijbenen en zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘O Moh’ammed! Vertel me over islaam.’…” (#10) (Overgeleverd door Moeslim.)

<<<(#10) Noot van vertaler: deze h’adieth beschrijft de gebeurtenis toen Djibriel (vrede zij met hem) kwam en de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) vroeg over islaam, imaan en ih’saan, en hij (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) legde dit uit en zei daarna (Nederlandstalige interpretatie): “…Dat was Djibriel (Gabriël), hij kwam naar jullie om jullie je godsdienst (dien) te leren.” (Overgeleverd door Moeslim, Kietaaboe l-Imaan, hoofdstuk: al-imaanoe wa l-islaam.)>>>

Vele andere ah’aadieth (overleveringen) verwijzen naar de engelen die menselijke gedaanten aannemen, zoals de h’adieth (overlevering) over degene die honderd mensen vermoord had, waarin staat (Nederlandstalige interpretatie): “…Er kwam bij hem een engel in menselijke gedaante…” Alsook de h’adieth over de blinde man, de kale man en de lepralijder.

 


Hun snelheid

De grootste snelheid die bekend is bij de mens is de snelheid van licht; engelen zijn in staat zich veel sneller te verplaatsen dan dit. Een vragensteller had nauwelijks zijn vraag gesteld aan de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) of Djibriel (vrede zij met hem) bracht het antwoord van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij).

[Nu volgt een toevoeging van de vertaler:]

 


Zijn engelen mannelijk of vrouwelijk?

Engelen worden niet als mannelijk of vrouwelijk beschouwd. Wat betreft vrouwelijk, Allah de Verhevene geeft aan dat zij niet vrouwelijk zijn (Nederlandstalige interpretatie): “En zij beweren dat de engelen – degenen die zelf dienaren zijn van ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige) – vrouwelijk zijn. Waren zij aanwezig bij hun schepping!? Hun getuigenis zal worden opgeschreven en zij zullen worden ondervraagd.” [Soerat az-Zoekhroef (43), aayah 19.]

“Of schiepen Wij de engelen als vrouwelijke wezens, terwijl zij (de polytheïsten) aanwezig waren!?” [Soerat as-Saaffaat (37), aayah 150.]

Wat betreft hen omschrijven als mannelijk, iets dergelijks is niet overgeleverd.

Dr. Moh’ammad ibn ‘Abd ar-Rah’maan al-Khamies zei: “Wij zeggen dat degene die zegt dat zij vrouwelijk zijn een daad van koefr (ongeloof) begaan heeft, omdat hij tegen het Boek van Allah is ingegaan. En er kan niet gezegd worden dat zij mannelijk zijn, want er is geen sah’ieh’ (authentieke) tekst die dit aanduidt.” (Einde citaat uit I’tiqaad Ahl as-Soennah.)

Bron: https://islamqa.info/en/96306 (Engels) – https://islamqa.info/ar/96306 (Arabisch).

[Einde toevoeging.]

 


Hun taken

1.) Tot de engelen behoort degene die het meedelen van de openbaring van Allah aan Zijn boodschappers als taak heeft: dit is ar-roeh’ al-amien (de betrouwbare geest), Djibriel (vrede zij met hem). Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (o Moh’ammed): ‘Wie een vijand van Gabriël is, waarlijk, hij (Gabriël) heeft het (de Qor-aan) met de Toestemming van Allah op jouw hart neergezonden…’” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 97.]

“En waarlijk, het (de Qor-aan) is een neerzending van de Heer van al-‘aalamien (de werelden – de volledige schepping). De betrouwbare geest (de aartsengel Gabriël) daalde daarmee af. Op jouw hart (o Moh’ammed), opdat jij zult behoren tot de waarschuwers.” [Soerat as-Shoe’araa-e (26), aayah 192-194.] (Zie het artikel De openbaring van de Koran.)

2.) Een andere engel is verantwoordelijk voor regen; hij stuurt het naar waar Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) dat wil. Dit is Miekaa-iel (Michaël – vrede zij met hem). Hij heeft helpers die doen wat hij hen opdraagt, op bevel van zijn Heer; zij sturen de winden en wolken, zoals Allah dat wil.

3.) Een andere engel is verantwoordelijk voor het blazen op de bazuin (as-soer), waar op geblazen wordt door Israafiel (vrede zij met hem) bij het begin van het Uur (de Dag des Oordeels).

4.) Anderen zijn verantwoordelijk voor het nemen van de zielen van mensen: dit zijn de engel des doods (malak al-mawt) en zijn helpers (vrede zij met hen). Allah de Meest Barmhartige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (o Moh’ammed): ‘De engel des doods, die over jullie aangesteld is, zal jullie zielen nemen. (#11) Vervolgens zullen jullie naar jullie Heer worden teruggebracht.’” [Soerat as-Sadjdah (32), aayah 11.] Er is geen bewijs in een sah’ieh’ h’adieth (authentieke overlevering) dat zijn naam ‘Azraa-iel is.

<<<(#11) Noot van vertaler: zie de indrukwekkende h’adieth over de laatste momenten van het leven van de gelovigen en ongelovigen in het artikel De dood.>>>

5.) Anderen zijn verantwoordelijk voor het beschermen van de dienaar (elk mens) gedurende zijn leven, wanneer hij thuis is en wanneer hij op reis is, wanneer hij slaapt en wanneer hij wakker is. Dit zijn “de engelen die elkaar opvolgen” (vrede zij met hen), zoals Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Voor hem (elke persoon) zijn er engelen die elkaar opvolgen, voor hem en achter hem. Zij waken over hem op het Bevel van Allah…” [Soerat ar-Ra’d (13), aayah 11.] (Zie het artikel Het aantal engelen bij iedere persoon en hun taken voor meer informatie.)

6.) Anderen zijn verantwoordelijk voor het opschrijven van de daden van de mens, goed en slecht. Dit zijn de “eerbiedwaardige schrijvers (kiraaman kaatibien)” (vrede zij met hen) en er wordt naar hen verwezen in de aayaat (verzen) (Nederlandstalige interpretatie): “…en Hij zendt wakers over jullie (oftewel engelen die hen beschermen en alles wat zij doen opschrijven)…” [Soerat al-An’aam (6), aayah 61.]

“Denken zij zelfs dat Wij hun geheimen en hun vertrouwelijke gesprekken niet horen!? Jawel! En Onze boodschappers (engelen) zijn bij hen om te schrijven (alles wat zij doen en zeggen).” [Soerat az-Zoekhroef (43), aayah 80.]

“Wanneer de twee ontvangers (de twee engelen), zittend aan de rechterzijde en aan de linkerzijde, ontvangen (de handelingen van de mens noteren). Hij (de mens) zegt geen woord of er is bij hem een waarnemer (engel), die gereed staat (om het te noteren).” [Soerat Qaaf (50), aayah 17-18.]

“En waarlijk, over jullie zijn zeker wakers (aangewezen engelen om jullie gade te slaan). Eerbiedwaardig, schrijvend (die al jullie daden noteren). Zij weten alles wat jullie doen.” [Soerat al-Infitaar (82), aayah 10-12.] (Zie het artikel Het aantal engelen bij iedere persoon en hun taken voor meer details.)

7.) Er zijn twee engelen die verantwoordelijk zijn voor het testen van mensen in het graf. Dit zijn Moenkar en Nakier (vrede zij met hen). Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wanneer de overledene begraven is (of hij zei: wanneer iemand van jullie begraven is), komen er twee blauwogige engelen bij hem, een van hen heet Moenkar en de andere Nakier. Zij zullen hem vragen: ‘Wat zei jij gewoonlijk over deze man (Moh’ammed)?’…’” (Deze h’adieth is hierboven al volledig geciteerd.)

8.) Een groep engelen zijn de oppassers van het Paradijs (al-Djennah) (vrede zij met hen). Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En degenen die hun Heer vreesden zullen in groepen naar het Paradijs geleid worden. Wanneer zij er arriveren, zijn de poorten (#12) ervan geopend (als teken van eer) en de bewakers ervan (vriendelijke engelen) zullen tegen hen zeggen: ‘Vrede zij met jullie! Jullie hebben het goed gedaan, dus ga het binnen als eeuwig levenden.’” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 73.]

<<<(#12) Noot van vertaler: imaam Ah’med leverde over dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘…Het Paradijs heeft (enkele) poorten. Wie behoort tot de mensen van het bidden, zal geroepen worden vanuit de poort van het Gebed; wie behoort tot de mensen van liefdadigheid, zal geroepen worden vanuit de poort van Liefdadigheid; wie behoort tot de mensen van djihaad, zal geroepen worden vanuit de poort van Djihaad; wie behoort tot de mensen van het vasten, zal geroepen worden vanuit de poort van ar-Rayyaan.’”… Waarlijk, de afstand tussen twee poorten van het Paradijs is gelijk aan de afstand tussen Mekkah en Hadjar (Bahrein). (Zie Tefsier Ibn Kethier.)>>> (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Engelen wp1

 

9.) Een groep engelen zijn de oppassers van de Hel (Djahannam) (vrede zij met hen). Zij zijn de “bewakers van het Hellevuur” wier aantal 19 is en hun leider is Maalik (vrede zij met hem). Allah de Almachtige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En degenen die ongelovig waren zullen in groepen naar de Hel gedreven worden. Wanneer zij er arriveren, worden de poorten ervan geopend en de bewakers ervan (strenge engelen) zullen tegen hen zeggen: ‘Kwamen er geen boodschappers uit jullie midden naar jullie, die aan jullie de verzen van jullie Heer voordroegen en die jullie waarschuwden voor de ontmoeting van deze Dag van jullie!?’ Zij zullen zeggen: ‘Jawel,’ maar het woord van de kwelling is reeds bewaarheid voor de ongelovigen.” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 71.]

“En degenen in het Vuur zullen zeggen tegen de bewakers van de Hel: ‘Roep jullie Heer aan om de kwelling voor een dag te verlichten voor ons!’ Zij (de engelen) zullen zeggen: ‘Zijn jullie boodschappers niet naar jullie gekomen met de duidelijke bewijzen?’ Zij (degenen in het Vuur) zullen zeggen: ‘Jawel.’ Zij (de engelen) zullen zeggen: ‘Roep (Allah) dan aan!’ En de smeekbeden van de ongelovigen zijn nutteloos!” [Soerat Ghaafir (40), aayah 49-50.]

“En wat laat jou weten wat het Hellevuur is? Het spaart niets (geen enkele zondaar) en het laat niets (onverbrand) achter. Het verandert (verminkt, verkleurt) de huiden. Daarover zijn negentien (engelen als bewakers van de Hel) aangesteld. En Wij stelden slechts engelen aan als bewakers van het Vuur (de Hel). En Wij maakten hun aantal (negentien) slechts als een beproeving voor degenen die ongelovig zijn (#13), opdat degenen aan wie het Boek gegeven is (joden en christenen) volledig overtuigd zullen zijn (#14), en opdat degenen die geloven zullen toenemen in geloof…” [Soerat al-Moeddaththir (74), aayah 27-31.]

<<<(#13) Noot van vertaler: al-imaam ar-Raazie zei: “Dit aantal is een beproeving voor de ongelovigen om twee redenen. (1) Dat de ongelovigen spottend zeiden: ‘Waarom zijn het er geen twintig, en wat is het doel om specifiek dit aantal te noemen?’ (2) Dat de ongelovigen zeiden: ‘Hoe kan dit kleine aantal voldoende zijn om een groot deel van de werelden, van zowel de mensheid als de djinn, te bestraffen, vanaf de eerste schepping die Allah geschapen heeft tot het plaatsvinden van het Uur?’ Wat het eerste argument betreft zeg ik: deze vraag heeft betrekking op elk aantal dat Allah de Alwetende noemt en dat mensen niet het recht hebben om de ‘waaromvraag’ te stellen over de Daden van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij). Het specificeren van dit aantal is een wijsheid die aan Hem toebehoort. Wat het tweede argument betreft: het is niet onreëel dat Allah de Almachtige dit kleine aantal voldoende kracht geeft om hun taak uit te voeren. Zo heeft Djibriel (vrede zij met hem) de steden, waarin het volk van Lot (vrede zij met hem) verbleef, ontworteld met één van zijn vleugels en tot aan de hemel opgeheven totdat de bewoners van de hemelen het kraaien van hun hanen hoorden. Vervolgens gooide hij de steden ondersteboven neer. Zo kunnen de toestanden van het Hiernamaals niet vergeleken worden met die van het wereldse, noch kan het verstand het omvatten.” (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan van Moh’ammed al-Amien ibn ‘Abdiellaah al-Oeramie al-‘Alawie al-Hararie as-Shaafi’ie.)>>>

<<<(#14) Noot van vertaler: sommige uitleggers hebben het als volgt uitgelegd: “Aangezien in de geschriften van de joden en de christenen hetzelfde aantal engelen genoemd is als hoeders van de Hel, zouden zij overtuigd moeten zijn dat dit werkelijk van Allah afkomstig is.” Maar volgens ons is deze uitleg om twee redenen niet correct. Ten eerste, we hebben nergens in de bestaande geschriften van de joden en de christenen – ondanks dat we gezocht hebben – gezien dat het aantal engelen dat over de Hel is aangesteld negentien is. Ten tweede, er zijn vele zaken in de Qor-aan die ook genoemd zijn in de geschriften van de joden en de christenen, doch redeneren zij deze weg door te zeggen dat de profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) deze zaken geplagieerd heeft uit hun boeken. Daarom is de juiste betekenis van deze Uitspraak, volgens ons: de profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) wist maar al te goed dat hij bespot zou worden zodra de ongelovigen hoorden dat negentien engelen aangesteld waren als hoeders van de Hel, maar ondanks dit verkondigde hij zonder aarzeling en angst openlijk wat er aan hem geopenbaard werd door Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) en bekommerde zich absoluut niet over het schertsen en spotten door de mensen. De heidenen van Arabië waren zich niet bewust van de uitmuntendheid van de profeten, maar de volgelingen van de vroegere geschriften waren volledig gewaar dat de profeten van elk tijdperk alles wat zij van God ontvingen volledig intact meedeelden aan hun volken, of het hen nu tevreden zou stellen of zou ergeren. Op grond daarvan werd er van de joden en de christenen verwacht dat zij overtuigd zouden zijn van de waarheidsgetrouwheid van de profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem), want alleen een profeet kon een ogenschijnlijk vreemde zaak zonder aarzeling verkondigen aan de mensen in een geladen en vijandige atmosfeer. (Tafheem-ul-Qur’an van Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En zij zullen roepen: ‘O Maalik! Laat jouw Heer een einde aan ons maken.’ Hij zal zeggen: ‘Waarlijk, jullie blijven hier eeuwig.’” [Soerat az-Zoekhroef (43), aayah 77.]

10.) Een van de engelen (vrede zij met hen allen) is verantwoordelijk voor de foetus in de baarmoeder, zoals vermeld is in de h’adieth (overlevering) van Ibn Mas’oed (moge Allah tevreden over hem zijn), die zei: “De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem), wiens eerlijkheid bevestigd is, heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘De manier waarop eenieder van jullie geschapen wordt, is dat hij verzameld wordt in de baarmoeder van zijn moeder voor veertig dagen als een spermadruppel, en vervolgens voor een zelfde tijdsduur als een bloedklonter, en vervolgens voor een zelfde tijdsduur als een vleesklont. Dan wordt er een engel gezonden en hij blaast de ziel in (de foetus) en hij is belast met vier opdrachten: het opschrijven van zijn voorzieningen, zijn levensduur, zijn daden en of hij ongelukkig of gelukkig zal zijn. Bij Degene naast Wie er geen andere God is! Iemand van jullie kan de daden van de mensen van het Paradijs verrichten totdat hij slechts een el (korte afstand) verwijderd is om er binnen te gaan. Dan verrast zijn lot hem en hij zal beginnen met het verrichten van de daden van de mensen van de Hel; dus zal hij de Hel binnengaan. En iemand van jullie kan de daden van de mensen van de Hel verrichten totdat hij slechts een el (oftewel een korte afstand) verwijderd is om er binnen te gaan. Dan verrast zijn lot hem en hij zal beginnen met het verrichten van de daden van de mensen van het Paradijs; dus zal hij het Paradijs binnengaan.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

11.) Sommige engelen dragen de troon van Allah, zoals Hij in de Qor-aan zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Degenen die de troon (van Allah) dragen en degenen die zich eromheen bevinden, verheerlijken hun Heer met de lof die Hem toekomt en zij geloven in Hem en vragen vergiffenis voor degenen die geloven (zeggende): ‘Onze Heer! U omvat alle dingen met Barmhartigheid en Kennis, dus vergeef degenen die berouw tonen en Uw weg volgen en bescherm hen tegen de kwelling van het Hellevuur.’” [Soerat Ghaafir (40), aayah 7.]

12.) Sommige engelen (vrede zij met hen) reizen de wereld rond, zoekend naar bijeenkomsten van dzikr (het gedenken van Allah). Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Allah heeft engelen die de wegen afreizen op zoek naar de mensen van dzikr. Als zij mensen vinden die Allah gedenken, dan roepen zij naar elkaar: ‘Kom naar hetgeen jullie verlangen!,’ en zij omhullen hen met hun vleugels, reikend tot aan de laagste hemel. Hun Heer vraagt hen, en Hij weet het beter dan hen: ‘Wat zeggen mijn dienaren?’ Zij zeggen: ‘Zij verheerlijken, loven, prijzen en vereren U.’ Hij vraagt: ‘Hebben zij Mij gezien?’ Zij zeggen: ‘Nee, bij Allah, zij hebben U niet gezien.’ Hij vraagt: ‘En hoe zou het zijn als zij Mij gezien zouden hebben?’ Zij zeggen: ‘Zij zouden nog meer hartstochtelijk en toegewijd zijn in hun verering en aanbidding.’ Hij vraagt: ‘Wat vragen ze aan Mij?’ Zij zeggen: ‘Zij vragen U om het Paradijs.’ Hij vraagt: ‘En hebben zij het gezien?’ Zij zeggen: ‘Nee, bij Allah, O Heer, zij hebben het niet gezien.’ Hij vraagt: ‘En hoe zou het zijn als zij het gezien zouden hebben?’ Zij zeggen: ‘Zij zouden het nog meer begeren en zij zouden U er nog serieuzer om smeken.’ Hij vraagt: ‘En voor wat zoeken zij Mijn bescherming?’ Zij zeggen: ‘Voor het vuur van de Hel.’ Hij vraagt: ‘Hebben zij het gezien?’ Zij zeggen: ‘Nee, bij Allah, O Heer, zij hebben het niet gezien.’ Hij vraagt: ‘En hoe zou het zijn als zij het gezien zouden hebben?’ Zij zeggen: ‘Zij zouden nog banger zijn en meer bekommerd om het te vermijden.’ Allah zegt: ‘Jullie zijn Mijn getuigen dat Ik hen vergeven heb.’ Een van de engelen zegt: ‘Die-en-die behoort niet werkelijk tot hen; hij kwam (naar de bijeenkomst) voor enige andere reden.’ Allah zegt: ‘Zij waren allemaal in de bijeenkomst, en niet één van hen zal uitgezonderd worden (van de vergeving).’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

13.) Sommige engelen (vrede zij met hen) zijn verantwoordelijk voor de bergen. ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn) vroeg aan de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem): “Bent u ooit geconfronteerd met een dag moeilijker dan de dag van Oeh’oed?” Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “Ik leed door toedoen van jouw volk, en het meest leed ik wat ik leed door hun toedoen op de dag van ‘Aqabah. Dat was toen ik Ibn ‘Abd Yalayl ibn ‘Abd al-Kalal ging uitnodigen naar de Islaam en hij niet reageerde. Ik ging weg, aangeslagen en amper bewust waar ik naar toe ging. Ik herstelde niet totdat ik besefte dat ik in Qarn at-Tha‘aalib was. Ik hief mijn hoofd op en zag dat ik overdekt was door een wolk. Ik keek en zag Djibriel in de wolk. Hij riep me en zei: ‘Allah hoorde wat jouw volk zei en hoe zij reageerden op jou. Hij heeft de engel van de bergen gezonden zodat jij tegen hem kunt zeggen te doen met hen wat jij wil.’ De engel van de bergen riep me en begroette me, waarna hij zei: ‘O Moh’ammed! Vertel me wat jij wil dat ik doen. Als je wil kan ik hen verpletteren tussen twee bergen.’” De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei: “Het enige waar ik op hoop is dat Allah mensen uit hun lendenen voort zal brengen die alleen Allah zullen aanbidden en die geen enkele deelgenoot aan Hem zullen toekennen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

14.) Er zijn vele engelen die het Vaak Bezochte Huis (al-Bayt al-Ma’moer) bezoeken. De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei in de lange h’adieth waarin al-israa-e (de nachtelijke reis) en al-mi’raadj (de hemelvaart) beschreven wordt (Nederlandstalige interpretatie): “Vervolgens werd ik gebracht naar al-Bayt al-Ma’moer (het Vaak Bezochte Huis). Elke dag bezoeken zeventigduizend engelen het en gaan weg en keren er nooit meer naar terug, een andere (groep) komt na hen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

15.) Er zijn ook engelen die in rijen staan, die nooit moe worden of gaan zitten, en anderen die buigen of neerknielen en die hun hoofden nooit opheffen, zoals verhaald is door Aboe Dzarr (moge Allah tevreden over hem zijn), die zei: “De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Ik zie wat jullie niet zien en ik hoor wat jullie niet horen. De hemel maakt een kreunend geluid en het heeft recht daartoe (of: dat is niet verrassend). Want er is geen ruimte daarin gelijk de wijdte van vier vingers, of er is daar een engel die zijn voorhoofd in soedjoed (neerknieling) plaatst voor Allah. Bij Allah, als jullie zouden weten wat ik weet, dan zouden jullie weinig lachen en veel huilen, jullie zouden niet genieten van jullie relaties met vrouwen en jullie zouden naar de straten gaan om te bidden voor Allah.’” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)

Dit is een samenvatting van de islamitische leerstellingen aangaande de edele engelen van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke). We vragen Allah om ons in hen te laten geloven en om ons van hen te laten houden. Moge Allah onze profeet Moh’ammed zegenen.

En Allah weet het best.

Bron: https://islamqa.info/en/843 (Engels) – https://islamqa.info/ar/843 (Arabisch).

<<<Noot van vertaler: imaam Ibn al-Qayyiem al-Djawziyyah schreef in zijn boek ‘Oeddat oes-Saabirien wa Dzakhirat oes-Shaakirien: “Allah heeft engelen geschapen met verstand en geen begeertes, dieren met begeertes en geen verstand, en de mens (alsook de djinn) met zowel verstand als begeertes. Dus als het verstand van een persoon sterker is dan zijn begeertes, is hij (bij wijze van spreken) beter dan een engel. En als zijn begeertes sterker zijn dan zijn verstand, dan is hij (bij wijze van spreken) erger dan een dier…”>>>

 

Relevante artikelen:

Het aantal engelen bij iedere persoon en hun taken

De 6 pilaren van imaan (geloof) —> 2.) Geloof in de engelen

De dood

De wereld van de djinn

 

(Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Djinn bot

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan