En toen kwam Ramadhaan…

Ben jij goed voorbereid?

Ramadhaan 2Door Abou Sayfoullah al-Maghriebie.

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden, en de gebeden en vredesgroeten zijn met de boodschapper van Allah. Voorts:

De briesjes van Ramadhaan zijn ons genaderd waardoor het verstand verlicht wordt met de goddelijke verlichting. De maand van het vasten is aangebroken. Door te vasten verkrijg je hetgeen je wenst en Allah de Verhevene beschermt je zolang je Hem zult vrezen, en Hij zal je steunen om afstand te nemen van onachtzaamheid en verstrooidheid.

 

Het verwelkomen van de maan

Het vasten is een gast die ons komt bezoeken, zorg daarom goed voor hem. Het kan zijn dat de dienaar beloond wordt terwijl hij gedwongen is om een vorm van aanbidding na te komen. Zet druk op jezelf om hem (het vasten) te verzorgen, zowel overdag alsook ‘s nachts. De gast zal weer heel snel gaan, zorg er daarom voor dat je zijn beloning verkrijgt door het goed te verzorgen.

Glorieus is Degene omwille van Wie de mensen honger lijden en de ogen vanwege de angst voor Hem huilen en de lichamen om Zijn tevredenheid nachten wakker blijven. Glorieus is Degene Die de mensen bijeen zal brengen op een Dag dat geen welvaart noch kinderen voordeel zullen geven.

Wat is de honger omwille van Hem goed! En wat is er mooier dan nachten wakker blijven om Hem te aanbidden, en wat is het handelen naar Zijn openbaring gezegend, en wat is het gedenken van Zijn gunsten prachtig! Kom de verplichtingen van Allah de Verhevene na, dan zal Hij je beschermen en je leiden op Zijn Pad.

Als je eens wist wat de voordelen zijn van Ramadhaan, dan zou jij je haasten om hem op te wachten en dan zou eenieder zich goed op hem voorbereiden waardoor men een weg zal volgen die maar weinigen bewandelen: “En wie rechtschapen handelt, zij hebben dan slechts voor zichzelf voorbereidingen getroffen (om het Paradijs binnen te mogen).” [Soerat ar-Roem (30), aayah 44.]

 

Goede voorbereiding treffen

De nefs (het innerlijke, ego) toont berouw en het hart draagt nederigheid en spijt; uit de ogen rollen tranen en het lichaam is nederig ten overstaan van zijn Heer; de oren vasten door niet naar onzedelijkheid en muziek te luisteren en alle lichaamsdelen richten zich tot Allah de Verhevene en nemen afstand van het begaan van zondes: “En keer berouwvol tot jullie Heer en onderwerp jullie aan Hem alvorens de kwelling tot jullie komt waarna jullie niet geholpen zullen worden.” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 54.]

Het hart beweegt zich voort tot het goede en toont vastberadenheid om te luisteren en te gehoorzamen: “En gedenk de gunsten van Allah aan jullie en Zijn verbond dat Hij met jullie sloot toen jullie zeiden: ‘Wij horen en wij gehoorzamen.’ En vrees Allah. Waarlijk, Allah is Alwetend aangaande hetgeen in de borstkassen (harten) is.” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 7.]

 

Adviezen aan de vastenden

Ramadhaan is een gezegende maand, en alle lof zij Allah, Die het uitgekozen heeft en een belangrijke positie gegeven heeft. Benut je tijd daarin, overdag vasten en honger lijden en in de nacht gebeden en nederig zijn, gehuil en tranen, smeekbeden en khoeshoo’ (nederigheid, concentratie, zie het artikel Khoeshoo’ tijdens het gebed), zo brengt de gelovige zijn dagen en nachten van de Ramadhaan door.

O lieve broeder/zuster, wees gewaarschuwd tegen het begaan van het verwerpelijke en het vergezellen van de verderfzaaiers! Vraag om vergeving samen met anderen die om vergeving vragen ten tijde van de sah’ar (ochtendschemering), en huil samen met degenen die huilen.

Maak van Ramadhaan geen maand van vermaak wat je bezig zal houden, af zal leiden en wat jou tot het slechte zal leiden. En weet dat je zijn acceptatie niet zult verkrijgen totdat je daarin vast en het goed verzorgt.

De vastende slaat zijn ogen neer en schaadt niemand met zijn tong en beschermt zijn lichaamsdelen om bij Allah de Verhevene een grote beloning te verkrijgen. Laat jouw vasten niet alleen een aandeel van honger en dorst zijn, moge Allah de Verhevene je van dwaling en blindheid wegleiden.

 

Liefdadigheid in Ramadhaan

In Ramadhaan dient men gehoorzaam en gul te zijn, liefdadig te zijn zonder te pronken. O rijke moslims! Zorg voor een hoeveelheid liefdadigheid die jullie uitgeven in Ramadhaan aan de armen en de behoeftigen, zodat rijkdom geen beproeving en vernietiging voor je zal zijn, want op dat moment (in het Hiernamaals) zal een rijke spijt hebben dat hij ooit rijk was. Armoede wordt gehaat doordat deze tot onderdanigheid leidt, terwijl rijkdom de positie van een persoon verheft. Wanneer bezorgdheid voortvloeit uit rijkdom, dan zal het de daadwerkelijke armoede zijn en in deze toestand zal de arme vele malen beter en minder bezorgd zijn dan de rijke.

Tegenover de arme zijn mensen niet jaloers, de buren streven niet om hetgeen te verkrijgen wat hij heeft en er wordt niet gekeken naar zijn liefdadigheid die hij uitgeeft, noch naar het offer dat hij op de dag van het offer brengt, noch naar zijn tafel in de maand Ramadhaan, noch naar zijn verdiensten; terwijl daar tegenover de rijke een buit is voor elke hand en een prooi voor elke begeerte, de nabije naasten en verre naasten willen van hem profiteren en degenen met macht nemen van zijn bezittingen en zijn koninkrijk wordt bedreigd door vermindering.

Wedijver O rijken, en zorg ervoor dat jullie rijkdom een brug voor jullie is naar het Paradijs door niet gierig te zijn met liefdadigheid en door de armen niet te vergeten. De ogen mijden hen en de schulden belasten hen, de jaren slijten hen, hun welvaart is vergaan en hun zorgen zijn vermeerderd. Naast Allah de Verhevene hebben zij niemand die hen bijstaat dan de rijken, wees iemand die blijdschap bij hen zaait en hun leed verzacht en de tranen van hun wangen wegveegt.

O Allah, laat ons niet afhankelijk zijn van onszelf waardoor we behoeftig zullen worden en laat ons niet van de mensen afhankelijk zijn waardoor we in verlies raken. O Allah, houdt ons bezig met het gedenken van U en bescherm ons tegen Uw Toorn. Laat ons niet bezig zijn met hetgeen Uw dienaren aan gunsten hebben en geef ons de voldoening.

 

Ramadhaan is de maand van de Qor-aan

De vastenden wenden zich tot de Qor-aan, zij reciteren het op elk moment. Zij richten zich tot Allah de Verhevene en streven naar Zijn Barmhartigheid. Overdag vasten zij en ‘s nachts staan zij in gebed. De harten zijn gevuld met al-imaan (geloof) en nederigheid voor Allah de Verhevene en de nefs bevindt zich in een staat van khoeshoo’; de ogen huilen, goede woorden worden uitgesproken, voorzieningen worden verzameld en het verderf wordt verworpen. Maar toch is er onder de mensen een volk dat geen aandeel heeft van zijn vasten, behalve dorst en honger.

Wees gewaarschuwd, mijn geliefde broeders en zusters, tegen het afstand nemen van de Qor-aan om te kiezen voor muziek en zang. Het tijdstip van berouw is aangebroken!!! En wees niet een persoon die vast en bidt terwijl hij zijn tijd verspilt en niet benut!

Het vasten heeft mensen die het met oprechtheid meemaken, en voor films en voetbal zijn er liefhebbers die er alles voor geven. Zelfs in de dagen van de Ramadhaan zijn hun harten verbonden aan vermaak en verdrinken ze in lusten. Ramadhaan verbreekt de lusten van hun methodiek, het is een zware last geworden en hun aandeel in gehoorzaamheid is gering. Zij verkiezen onzedelijkheid en afwending van het goede, ze lijden in de Ramadhaan door de honger en de dorst, terwijl de oprechten genieten van de dagen van Ramadhaan en hun tijd doorbrengen in gehuil en nederigheid, smeekbeden en tranen, zij richten zich tot hun Heer.

 

Herinnering en gevoelens

Vergeet niet, beste vastende, terwijl je het vasten aan het verbreken bent, de groep mensen waarvoor onze harten pijn lijden en waarvoor wij erg veel medelijden hebben. Hun huizen worden vernietigd, terwijl zij zich daarin bevinden. Zij worden beproefd met een onrechtvaardige vijandelijke schurk die geen barmhartigheid en genade kent. Zij hebben hun vader verloren, de zoon zit achter de tralies, de gezondheid van de moeder is verzwakt en de dochter smeekt de onrechtvaardigen om barmhartigheid en genade met haar te hebben, maar hun gehoor en geweten is van ijzer…wie verwijdert hun zorg?!

Vergeet hen niet in je oprechte doe’aa-e, terwijl je ogen aan het huilen zijn, want het kan zijn dat Allah de Verhevene je smeekbeden verhoort en jouw zonden vergeeft. Degene die zich niet bekommert om de toestand van de moslims behoort niet tot hen.

Beste broeder en zuster, je bent nu in de Ramadhaan, heb je het gevoel dat jouw goede daden zijn vermeerderd? Vermeerder jouw toenadering tot Allah de Verhevene of vermeerdert jouw afwending van Allah de Verhevene? Versnel je zelfbeoordeling en streef naar regelmatig verrichte daden, want de beste daden zijn de daden die regelmatig verricht worden, ook al zijn ze weinig, en wees niet iemand die gevoelloos is door het veelvuldig zondigen en het benadelen van de mensen zodat de zonde geen gewoonte van je wordt.

O Allah, laat ons de Ramadhaan jarenlang meemaken. O Allah, als in Uw Boek vermeld is dat mijn ziel jarenlang Ramadhaan zal meemaken, laat Ramadhaan dan vóór mij getuigen en niet tegen mij. En als U, O Alwijze, Uw edele engel heeft geboden om mijn naam onder de doden te vermelden, vergeef mij dan, O Almachtige, O Barmhartige, en laat mijn ziel samen met de vergeven zielen zijn en geef mijn vrouw en kinderen en mijn familieleden iemand anders in mijn plaats die beter en oprechter is dan mij.

En alle lof zij Allah, de Heer der werelden.

Relevante artikelen:

Vasten en de maand Ramadhaan (diverse artikelen)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan