En de shaytaan (satan) werd vrijgelaten!

Wees op je hoede!!!

Satan is losDoor Abou Chaimae

De shaytaan (satan) werd tijdens de maand Ramadhaan (Ramadan) vastgeketend en nu, geachte broeders en zusters, zijn zijn ketenen weer los en is hij overal bezig. Hij zendt zijn leger en hulplieden om verderf te zaaien bij de mensen die voor het geloof hebben gekozen. Wees voorzichtig beste gelovige en bewapen jezelf met gehoorzaamheid aan de Barmhartige en neem afstand van de zonden en slechte daden, zodat de shaytaan verliest.

 

De shaytaan is losgelaten en de strijd is begonnen

Na de Ramadhaan treedt de shaytaan uit zijn gevangenis, en de oorlog zal wederom hervat worden. Een felle strijd waarin hij van allerlei krachten en wapens gebruik maakt; hij geraakt niet vermoeid, noch verveeld en hij neemt rust noch slaap. Allah de Verhevene zegt in soerat al-Israa-e tegen de shaytaan (Nederlandstalige interpretatie): “‘En stook van hen op wie jij kunt met jouw stem (#1) en breng jouw ruiterij en jouw voetvolk (#2) bijeen tegen hen en wees hun deelgenoot in bezittingen en kinderen (#3) en doe hen beloften.’ En de satan (de duivel) belooft hen niets behalve misleiding.” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 64.]

<<< (#1) Er is gezegd dat dit verwijst naar zang (over futiliteiten en verboden zaken om ze zo schoonschijnend te maken). Moedjaahid zei: “Met ijdel vermaak en gezang,” d.w.z., stook hen daarmee op. Ibn ‘Abbaas zei: “Dit is elke uitnodiger (duivel onder de djinn of mensen) die de mensen uitnodigt om Allah ongehoorzaam te zijn.” Dit was de mening van Qataadah en ook de mening waar Ibn Djarier de voorkeur aan gaf. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

<<< (#2) D.w.z., stuur alles wat jij tot je beschikking hebt tegen hen. Ibn ‘Abbaas en Moedjaahid zeiden: “Iedereen die rijdt of loopt om zonden te begaan en Allah ongehoorzaam te zijn.” Qataadah zei: “Hij heeft cavalerie en infanterie onder de djinn en mensen. Zij zijn degenen die hem gehoorzamen.” (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

<<< (#3) Door hen aan te moedigen deze te verkrijgen op een onwettige manier en het uit te geven aan zaken die niet toegestaan zijn, zoals rente, verspilling, het niet geven van zakaat etc. en door hen aan te moedigen om kinderen te verkrijgen op een onwettige manier (buiten het huwelijk) en meisjes te doden en kinderen verkeerde namen te geven zoals ‘Abdoel-Laat, ‘Abdoel-‘Oezza en ‘Abdoe-Manaat (etc.). (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.)>>>

Allah de Verhevene zegt in soerat al-A’raaf dat de shaytaan zei (Nederlandstalige interpretatie): “Vervolgens zal ik tot hen komen, van voor hen en van achter hen en van hun rechterkant en van hun linkerkant (#4) en U zult de meeste van hen niet als dankbaren aantreffen (#5) (zij zullen U niet gehoorzamen).” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 17.]

<<< (#4) Ik zal hen doen afwenden van de waarheid, de valsheid voor hen schoonschijnend maken en hen aansporen tot het zich bedelven in de geneugten van het wereldse leven en hen laten verwarren en twijfel veroorzaken over het Hiernamaals. (Tefsier al-Moeyassar.)>>>

<<< (#5) Toen shaytaan (satan) dit zei, was dit een veronderstelling van hem. Maar zijn vermoeden bleek overeen te komen met de werkelijkheid, want Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En bij Allah! Iblies (satan) heeft werkelijk zijn veronderstelling over hen waargemaakt…” [Soerat Saba-e (34), aayah 20.]>>>

De geleerde as-Sa’die heeft gezegd: “Dat wil zeggen van alle hoeken en richtingen en van alle wegen om zijn doelen te bereiken.” (Tefsier as-Sa’die, boek 1, blz. 462.)

In de authentieke verzameling van Moeslim is er overgeleverd van Djaabir (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Iblies (satan) legt zijn troon op het water en vervolgens stuurt hij zijn brigades, degene die het dichtst bij hem wordt gebracht is degene die de grootste fitnah (beproeving, kwelling) veroorzaakt. Eenieder van hen komt en zegt: ‘Ik heb dit en dit gedaan,’ en hij (de grote shaytaan) zegt dan: ‘Je hebt niets bereikt.’” De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: “Vervolgens komt één van hen en zegt: ‘Ik heb hem (d.w.z. het kind van Aadam) niet met rust gelaten totdat ik hem liet scheiden van zijn echtgenote.’” Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: “Dan brengt hij (de grote shaytaan) hem dichterbij en zegt: ‘Ja, jij bent het.’”

Al-Imaam an-Nawawie heeft gezegd in de uitleg van Sah’ieh’ Moeslim (16/157) over zijn uitspraak “de troon van Iblies is op water”: “De troon is de zitplaats van de koning en de betekenis hiervan is dat zijn centrum de zee is en vanuit daar stuurt hij zijn brigades naar alle hoeken van de aarde. Hij (de grote shaytaan) prijst hem [de andere shaytaan (duivel)], omdat hij hem bewondert vanwege de handelingen die hij verricht heeft en datgene wat hij bereikt heeft en waarnaar hij streeft. Zijn uitspraak ‘hij brengt hem dichterbij’, beduidt dat hij hem omhelst en hem dichterbij brengt.”

In al-Moesnad van al-Imaam Ah’mad en de authentieke verzameling van Ibn H’ibbaan is een h’adieth overgeleverd, welke als goed geclassificeerd is door al-Albaanie in zijn Sielsielah as-Sah’ieh’ah (1280), van Aboe Moesaa al-Ash’arie, dat hij zei: “Als Iblies de ochtend bereikt, verspreidt hij zijn soldaten op aarde en zegt: ‘Degene die een moslim tot dwaling brengt zal ik een kroon doen dragen.’ Een spreker zal dan tegen hem zeggen: ‘Ik ben bij die en die persoon gebleven, totdat hij scheidde van zijn vrouw’ … een andere zegt: ‘Ik ben bij die en die gebleven, totdat hij zina (ontucht, overspel) had begaan.’ Hij zegt (dan): ‘Jij bent het.’ En een andere zegt: ‘Ik ben bij die en die gebleven, totdat hij wijn heeft gedronken.’ Hij zegt dan: ‘Jij bent het.’ Hij zei daarna: een andere zegt: ‘Ik ben bij die en die gebleven, totdat hij (een persoon) vermoord heeft.’ Hij zal dan zeggen: ‘Jij bent het, jij bent het.’”

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Het resultaat van de satanische strijd

De shaytaan heeft grote gevechten gewonnen en dit kunnen wij duidelijk waarnemen om ons heen. Onder deze overwinningen zijn:

1.) Het onachtzaam zijn van het gedenken van Allah:

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “De satan (duivel) maakte zich meester over hen waarna hij hen het gedenken van Allah liet vergeten. Zij zijn de partij van de satan. Waarlijk, (de mensen van) de partij van de satan zijn de verliezers!” [Soerat al-Moedjaadilah (58), aayah 19.]

De betekenis van “overmeesterd” is hen beheersen en omsingelen en het beheren van hun gedachten en denkwijze door bij hen in te fluisteren. Het resultaat hiervan is dat zij de gedachtenis aan Allah en gehoorzaamheid aan Hem en Zijn Bevelen vergeten. Dit leidt tot het begaan van zonden en het denken aan en begeren van de lusten van het wereldse, zoals welvaart, kinderen en allerlei andere genietingen.

2.) Het totaal verlaten van de moskeeën en het gebed:

De moskeeën werden door de gebedgangers flink bezocht in Ramadhaan, waarbij het leek alsof elke dag het vrijdagsgebed plaatsvond. Dit ziet men bijvoorbeeld tijdens het gebed van tarawieh’, dat op zich vrijwillig is; en we zien dit ook tijdens alle andere verplichte gebeden. Na de Ramadhaan worden de moskeeën verlaten alsook de gemeenschappelijke gebeden – moge Allah ons hiertegen behoeden! Het zijn de voetstappen van de shaytaan. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Volg niet de voetstappen (manieren, wegen) van de satan (duivel). En wie de voetstappen van de satan volgt, hij (satan) beveelt waarlijk de gruweldaden (immoraliteit) en al-moenkar [het verwerpelijke (#6)]…” [Soerat an-Noer (24), aayah 21.]

<<< (#6) Al-Moenkar: het afkeurenswaardige, slechte, verwerpelijke – koefr (ongeloof), shirk (polytheïsme) en alles wat de Islaam verbiedt.>>>

3.) Het afstand nemen van de Qor-aan:

Wij wedijverden in Ramadhaan om veelvuldig de Qor-aan te reciteren en om deze meerdere malen geheel te reciteren. De Qor-aan werd in moskeeën en in huizen gereciteerd, maar na de Ramadhaan hebben we afstand genomen van de Qor-aan en legden we hem weer terug in de boekenkast, waar hij ook vóór de Ramadhaan lag. Wij verwaarlozen en veronachtzamen de Qor-aan en tot Allah is de terugkeer.

 

De doelen van de shaytaan

De shaytaan is duidelijk in zijn doelstellingen. Hij heeft plannen gemaakt en doelstellingen bepaald, welke hij wil behalen. Onder deze doelen zijn:

1.) De verre dwaling:

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En de satan (de duivel) wil hen ver laten afdwalen (van de waarheid).” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 60.]

Het doel van de shaytaan is de mensheid ver te laten afdwalen naar koefr (ongeloof).

2.) Treurnis voor de gelovigen:

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, de besloten gesprekken zijn slechts van (geïnspireerd door) de satan (duivel), opdat hij degenen die geloven kan bedroeven. En hij kan hen geen enkel kwaad berokkenen, behalve met de Toestemming van Allah…” [Soerat al-Moedjaadilah (58), aayah 10.]

Dit is het doel van de vervloekte shaytaan; hij moedigt zijn helpers aan om zaken voor te bereiden, om hen zo tot treurnis, vrees en angst te leiden.

3.) Het verspreiden van vijandschap onder de mensen:

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, de satan (de duivel) wil slechts vijandschap en haat tussen jullie veroorzaken door middel van al-khamr (de wijn: alle alcoholische dranken en bedwelmende middelen) en het gokken (#7) en hij tracht jullie te beletten van het gedenken van Allah en van as-salaah (het gebed). Houden jullie er dan mee op!?” [Soerat al-Maa-iedah (5), aayah 91.]

<<< (#7) Het menselijke verstand en lichaam raken gemakkelijk verslaafd aan drugs en kansspelen. Eenmaal verslaafd leidt het menselijke verlangen om steeds weer impulsen te krijgen de mens naar allerlei vormen van corruptie en geweld jegens elkaar.>>>

Dit zijn een aantal doelen waar de shaytaan naar streeft met alle middelen die hem ter beschikking staan. En tot zijn belangrijkste doelen behoort het creëren van vijandschap en onenigheid tussen de mensen.

In de authentieke verzameling van Moeslim is de h’adieth geciteerd, overgeleverd door Djaabir, waarin de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De shaytaan heeft de hoop verloren dat de gebedgangers van het (Arabische) schiereiland hem zouden aanbidden, maar hij streeft ernaar om onenigheid tussen hen te veroorzaken.”

Onenigheid is het aanmoedigen om de harten tegen elkaar op te zetten. Een ander doel in de genoemde aayah is om de mensen afstand te laten nemen van het gedenken van Allah en het verrichten van het gebed.

4.) Het grootste doel is de bestraffing van het Hellevuur:

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, de satan (de duivel) is een vijand voor jullie, dus behandel hem als vijand. Waarlijk, hij nodigt zijn volgelingen slechts uit om bewoners van het fel brandende Vuur te worden.” [Soerat Faatir (35), aayah 6.]

In deze aayah wordt duidelijkheid het feit aangegeven dat de shaytaan de volledige vijandschap koestert tegenover de mensheid vanaf de schepping van Aadam (vrede zij met hem) tot het plaatsvinden van het Laatste Uur: wees hierop attent, O dienaren van Allah!

De geleerde as-Sa’die heeft gezegd: “Zijn Uitspraak ‘dus behandel hem als vijand’ wil zeggen dat jullie hem de volledige vijandschap tonen en zijn gevecht te allen tijde niet verwaarlozen, hij ziet jullie terwijl jullie hem niet zien en hij observeert jullie om de juiste momenten te gebruiken.”

De geleerde as-Sa’die heeft gezegd over de Uitspraak van de Verhevene “hij nodigt zijn volgelingen slechts uit om bewoners van het fel brandende Vuur te worden”: “Dit is zijn streven en doel, degene die hem volgt verdient het om met de zware bestraffing vernederd te worden. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): ‘En de Hel is voldoende (voor hen) als fel brandend Vuur’ [soerat an-Nisaa-e (4), aayah 55].”

[Zie het artikel De vallen van Iblies.]

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Hoe win je de strijd tegen de shaytaan?

De satanische doelen zijn duidelijk, de plannen zijn bekend gemaakt en de dreigementen zijn glashelder: “Bij Uw Macht, ik zal hen dan zeker allen misleiden.” [Soerat Saad (38), aayah 82.] Zijn soldaten werken in het geheim en raken nooit vermoeid. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…hij en zijn stam (zijn aanhangers/soldaten van de djinn) zien jullie van waar jullie hen niet kunnen zien…” [Soerat al-A’raaf (7), ayaah 27.] Maar dit wil niet zeggen dat het moeilijk en onmogelijk is om weerstand tegen hem te bieden, in tegenstelling zelfs. Men dient zich echter wel te bewapenen met de juiste wapens, waaronder:

1.) De list van de shaytaan is zwak:

Dit is een zeer belangrijk psychisch wapen zoals Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…waarlijk, het complot van de satan is zwak (en zal uiteindelijk falen).” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 76.]

De geleerde as-Sa’die zei in zijn tefsier (uitleg): “Hoe groot de misleiding die de shaytaan veroorzaakt ook is, hij is erg zwak. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): ‘Waarlijk, jij zult geen macht over Mijn dienaren hebben, behalve over eenieder die jou volgt van degenen die misleid zijn.’ [Soerat al-H’idjr (15), aayah 42.] Weet dat de shaytaan niet beschikt over een sterke kracht en macht om mensen te dwingen om hem te volgen, en hij erkende deze zwakte in zijn preek vanuit het Vuur, zoals ons verhaald wordt door de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “En de satan (de duivel, Iblies) zegt wanneer de zaak besloten is: ‘Waarlijk, Allah beloofde jullie de ware belofte en ik beloofde jullie, maar ik bedroog jullie. En ik had geen macht over jullie, behalve dat ik jullie uitnodigde (door influisteringen) waarop jullie aan mij gehoor gaven. Dus verwijt mij niet, maar verwijt jullie zelf. Ik kan jullie niet helpen (uit jullie lijden), noch kunnen jullie mij helpen (uit mijn lijden). Waarlijk, ik verwerp dat jullie mij vroeger als deelgenoot hebben toegekend aan Allah (door gehoorzaam aan mij te zijn i.p.v. Allah). Waarlijk, voor de onrechtplegers is er een pijnlijke bestraffing.’” [Soerat Ibraahiem (14), aayah 22.]

Dit wil niet zeggen dat wij de strijd tegen hem moeten uitstellen. En weet dat tot de wijsheid behoort: (zelfs) als een mier jouw vijand is, dien je niet laks te zijn tegenover hem.

2.) Toevlucht zoeken en smeekbeden verrichten:

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En indien een influistering van de satan jou ingefluisterd wordt (om het goede te laten), zoek dan toevlucht bij Allah. (#8) Waarlijk, Hij is as-Samie’oe (de Alhorende), al-‘Aliem (de Alwetende).” [Soerat Fossilat (41), aayah 36.]

<<< (#8) Door o.a. te zeggen: a’oedzoe biellaahie mienas-shaytaanier-radjiem – ik zoek toevlucht bij Allah tegen de satan, de verworpene (de vervloekte).>>>

En Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer jullie dan de Qor-aan (Koran) reciteren, zoek dan toevlucht bij Allah tegen de satan (de duivel), de verworpene (de vervloekte) (#9).” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 98.]

<<< (#9) De smeekbede tegen de afleidingen, influisteringen, twijfels etc. van de shaytaan (satan) tijdens het reciteren van de Qor-aan is: a’oedzoe biellaahie mienas-shaytaanier-radjiem [ik zoek toevlucht bij Allah tegen de shaytaan, de verworpene (de vervloekte)]. Dit betekent niet dat je deze woorden louter in het Arabisch uitspreekt. Het betekent dat je een oprecht verlangen dient te hebben en je uiterste best doet om je te beschermen tegen de slechte ingevingen van satan wanneer je de Qor-aan leest. Je zou je best moeten doen om alles wat de Qor-aan bevat te zien in de juiste context en niet toestaan dat je het mengt met zelf verzonnen theorieën of ideeën (gebaseerd op begeerten) die gaan tegen hetgeen Allah de Verhevene in feite bedoelt. Men dient te beseffen dat het meest boosaardige doel van satan is dat de lezer geen leiding van de Qor-aan verwerft. Daarom zal de satan zijn uiterste best doen om de lezer op een dwaalspoor te brengen en hem te verhinderen dat hij er leiding van verwerft door hem naar onjuiste denkwijzen te leiden. De lezer dient dus goed op zijn hoede te zijn en de bescherming van Allah te zoeken tegen de satan zodat hij niet in staat is hem te beroven van de voordelen van deze bron van leiding. Want degene die faalt leiding te verwerven van deze bron, zal nooit ergens anders leiding kunnen vinden. Daarnaast zal degene die misleiding van dit Boek zoekt zo verstrikt zijn in zijn misleiding, dat hij nooit uit deze vicieuze cirkel kan geraken. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

Al-H’aafidhz Ibn Kethier heeft gezegd: “De betekenis van a’oedzoe biellaahie mienas-shaytaanier-radjiem, is het toevlucht en bescherming zoeken bij Allah tegen de vervloekte shaytaan dat hij mij in mijn religie of leven schaadt. Of dat hij mij laat afkeren van het nakomen van de bevelen die mij verplicht zijn of mij aanmoedigt om zaken te verrichten die mij verboden zijn. De shaytaan zal niet van de mensen weggehouden worden, behalve door Allah.” (Tefsier Ibn Kethier 1/15.)

De “verzoeking van de satan” is het verspreiden van het kwade en verderf in de vorm van woede of dierlijke lusten. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En zeg: ‘Mijn Heer! Ik zoek toevlucht bij U tegen de aansporingen van de satans (duivels). En ik zoek toevlucht bij U, mijn Heer, opdat zij niet bij mij komen.’” [Soerat al-Moe-eminoen (23), aayah 97-98.]

De geleerde as-Sa’die heeft in zijn tefsier gezegd: “Dit is een toevlucht van de materie tegen het kwaad in het geheel. Dit bevat tevens het toevlucht zoeken bij Allah tegen alle verzoekingen, influisteringen en aanrakingen. Als Allah de dienaar beschermt tegen dit kwaad en zijn smeekbeden aanvaardt, zal men gevrijwaard worden van al het kwade en geleid worden tot al het succes.

In de Soenan van Aboe Daawoed is er met een goede keten overgeleverd door Aboe al-Azhar al-Anmaariey (moge Allah tevreden zijn met hem) dat wanneer de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) ‘s nachts op zijn slaapplaats ging liggen, dat hij zei: “Biesmiellaah, wadha’toe djanbie, Allaahoemma ghfierlie dzanbie wa akhsi-e shaytaan – in de Naam van Allah heb ik mijn zij neergelegd. O Allah, vergeef mijn zonde en houdt de shaytaan die bij mij is ver van mij…”

Neem nooit afstand van de wapens van smeekbeden en het toevlucht zoeken bij Allah tegen de vervloekte shaytaan tijdens alle vormen van aanbiddingen die je verricht, en bij het willen begaan van een zonde en bij het horen van bepaalde geluiden van dieren zoals het balken van een ezel en het blaffen van een hond in de nacht.

3.) Jezelf beschermen met tawh’ied:

In de twee authentieke verzamelingen staat dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) van de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verhaald heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die 100 keer op een dag ‘laa ielaaha iell-Allaahoe wah’dahoe laa sharieka lah, lah’oe lmoelkoe wa lah’oe lh’amdoe, wa Hoewa ‘ala koellie shay-ien Qadier’ zegt, het zal voor hem gelden als het vrijkopen van 10 slaven en voor hem worden 100 h’assanaat (beloningen) opgeschreven en 100 sayyie-aat (bestraffingen) worden van hem verwijderd en het zal voor hem dienen als bescherming tegen de shaytaan, totdat hij de avond bereikt, en niemand zal iets beters dan dit bereiken, behalve iemand die meer dan deze persoon verricht.”

4.) Het vrijblijvend gedenken van Allah:

Dit is één van de sterkste wapens om de shaytaan te verslaan, door Allah te gedenken in alle toestanden, zoals de waarheidgetrouwe (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) ons heeft medegedeeld. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En wie nalatig is in het gedenken van ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige), Wij bestemmen voor hem een satan (duivel van onder de djinn) die dan voor hem een metgezel is.” [Soerat az-Zoekhroef (43), aayah 36.]

“Nalatig” wil zeggen dat iemand onachtzaam en vergeetachtig is en dat hij zich keert tegen bepaalde dingen (zie Tefsier Ibn Kethier).

“Die dan voor hem een metgezel is”, d.w.z. dat hij hem altijd zal vergezellen en geen afstand van hem zal nemen, zodat hij hem kan influisteren en blootstellen aan verleidingen. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…en voor wie de satan (de duivel – die hen naar deze slechte daad verlokt) een metgezel is, dat is dan een slechte metgezel!” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 38.]

En alle lof zij Allah de Heer der werelden.

Relevante artikelen:

De vallen van Iblies

Vasten en de maand Ramadhaan (diverse artikelen)

Op zoek naar al ikhlas (oprechtheid)

7 Dingen om jouw tawfieq (succes) te vermeerderen

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan