één God, één Boodschap

1 BoodschapNa de schepping van Adam is er door de geschiedenis van de mensheid heen herhaaldelijk slechts één en dezelfde boodschap aan de mensheid verkondigd. Na het verdwijnen van dit profetisch onderricht weken mensen hier na verloop van tijd weer van af. Om de mensen weer naar het rechte pad te leiden, werden er door de Enige Ware God vele profeten en boodschappers gestuurd om deze ene boodschap mede te delen: de ware God is slechts één. Aanbid Hem alleen en houd je aan Zijn bevelen.

 

Alle profeten kwamen met dezelfde boodschap!

Geschreven door Dr. Nadji I. Arfadj.
Vertaald en bewerkt door ‘Abdoellaah Bekx.

“Zeg (o Mohammed): ‘Hij is Allah, de Enige. Allaahoes-Samad [de Onafhankelijke (Hij is van niets of niemand afhankelijk), van Wie al het geschapene afhankelijk is, de Heer Wiens controle volkomen is]. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niets is gelijkwaardig aan Hem.’” [Soerat al-Iklaas (112).)

“En Wij zonden geen enkele boodschapper vóór jou (o Moh’ammed) behalve dat Wij aan hem openbaarden: er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Ik (Allah), dus aanbid Mij.” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 25.)

 

Enkele vragen voordat men begint met lezen

1. Wat is deze ‘1 God, 1 Boodschap’?
2. Wat zegt de Bijbel hierover?
3. Wat zegt de Qor-aan (Koran) hierover?
4. Wat is uw mening hierover?

 

Meteen ter zake

Na de schepping van Adam is er door de geschiedenis van de mensheid heen herhaaldelijk slechts één boodschap aan de mensheid verkondigd. Om de mensen hier aan te herinneren en om hen weer op het rechte pad te brengen, werden er door de Enige Ware God (Allaah in het Arabisch) vele profeten en boodschappers gestuurd, waaronder Noah, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed, om deze ene boodschap mede te delen:

De ware God is slechts EEN.
Aanbid Hem ALLEEN, en
houd je aan Zijn bevelen.

 

de Ware God, de Schepper

zond: om te verkondigen:
Adam God is één
Noah God is één
Abraham God is één
Mozes God is één
Jezus God is één
Mohammed God is één

 

God zond deze belangrijkste profeten, alsook vele andere profeten en boodschappers, om verschillende taken en missies te volbrengen, waaronder:

1) Om leiding van God te ontvangen en het aan de mensen mede te delen.
2) Om de boodschap te verkondigen dat God één is.
3) Om een voorbeeld te zijn voor hun volkeren.
4) Om hun volkeren opdracht te geven om God te vrezen en Zijn bevelen na te leven.
5) Om hun volgelingen belangrijke religieuze en morele principes te leren en wereldse aangelegenheden.
6) Om degenen te leiden die afgeweken waren, God ongehoorzaam waren, of andere afgoden en afgodsbeelden aanbaden.
7) Om de mensen te vertellen over hun laatste eindbestemming (de Laatste Dag) en wat leidt tot het Paradijs of Hellevuur.

Het is dezelfde God Die deze profeten en boodschappers schiep en zond. Hij is de Schepper van alle mensen, alle dieren en alle voorwerpen. Het is deze ENE WARE GOD Die het hele universum schiep (inclusief de natuur) en alles wat het bevat. Hij is de Schepper van het leven, de dood en het leven na de dood.

De eenheid van deze Ware God, de Schepper, is duidelijk zichtbaar en gemakkelijk naspeurbaar in de heilige geschriften van de joden, christenen, moslims en anderen.

Door het oprecht en objectief bestuderen van het concept van God in de Bijbel en de Koran, is een zoeker naar de waarheid in staat om de unieke kwaliteiten, behorend tot alleen de Ware God, waar te nemen.

Enkele kwaliteiten die deze Enige Ware God onderscheiden van anderen die beweren god te zijn, zijn:

– Deze Ware God is Schepper, niet geschapen.
– Deze Ware God is EEN, niet drie of meer! Hij heeft geen deelgenoten, noch gelijke.
– Deze Ene Ware God is onzichtbaar (in dit leven); niemand kan Hem in dit leven zien. Hij is niet fysiek zichtbaar of in andere vormen belichaamd. (Zie het artikel Is het mogelijk om Allah te zien?)
– Deze Ene Ware God is eeuwig; Hij sterft of verandert niet.
– Deze Ene Ware God is niet afhankelijk van iemand anders, zoals een moeder, een vrouw of een zoon; of iets zoals voedsel, drinken of hulp. Maar alle anderen zijn afhankelijk van Hem.
– Deze Ene Ware God is Uniek in Zijn Eigenschappen; niemand is zoals Hem. Geen menselijke of dierlijke omschrijvingen kunnen aan Hem toegeschreven worden.

We kunnen deze criteria en kenmerken gebruiken bij het onderzoeken en verwerpen van aanspraken op goddelijkheid.

Laten we nu gaan kijken naar die ene boodschap die hierboven genoemd is en enkele Bijbelse en Koranische verzen aanhalen om de eenheid van God te bevestigen.

Maar eerst wil ik met jullie deze gedachte delen. Sommige christenen kunnen zich afvragen: “Het is duidelijk dat God één is. Wij geloven in één God. Dus wat is dan het punt?” Maar na vele uren lezen en het bestuderen van stof over het christendom en dialogen met vele christenen, begreep ik dat zij deze Ene God zien als omvattend:

1 – God de Vader
2 – God de Zoon
3 – God de Heilige Geest

Volgens het gezonde verstand en de eenvoudige logica, kan een oprechte en onbevooroordeelde zoeker naar de waarheid beredeneren:

– Wat bedoelt men door te zeggen dat GOD is EEN, terwijl men verwijst naar DRIE GODEN?

– Is God EEN in Drie of DRIE in EEN (‘1 in 3’ of ‘3 in 1’)!?

Bovendien, en volgens christelijke dogma’s, hebben deze drie “goden” verschillende identiteiten, gedaanten, rollen en functies:

1. God de Vader = de Schepper
2. God de Zoon = de Verlosser
3. God de Heilige Geest = de Adviseur

Trouwens, als Jezus, God de Zoon (of Zoon van God) werkelijk God is of deel uitmaakt van de Ene God, is dit dan niet tegenstrijdig aan wat de Bijbel zelf aangeeft dat niemand God kan zien, noch Zijn Stem kan horen? De Bijbel geeft aan dat niemand ooit Zijn Stem gehoord heeft, noch Zijn Gestalte gezien – dat niemand Hem ooit gezien heeft, noch kan zien tijdens het wereldse leven (zie b.v. Johannes 5:37, 1 Timoteüs 6:16 en Exodus 33:20).

Gebaseerd op deze en andere Bijbelse teksten vraag ik oprecht en eerlijk: “Hoe kunnen we het dogma dat Jezus God is en de Bijbelse getuigenis dat niemand God gezien heeft, noch Zijn Stem gehoord heeft, met elkaar in overeenstemming brengen?” Is het niet zo dat de joden, Jezus’ familie en zijn volgelingen, Jezus (God de Zoon, zoals sommigen geloven!) ZAGEN op dat moment en zijn stem HOORDEN?

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Is er enige geheime of verborgen doel betreffende de waarheid over God?

[Noot van de vertaler. Numeri 12:8 geeft aan: “Met hem (Mozes) zal Ik van mond tot mond spreken, duidelijk en niet in duistere/verborgen woorden (niet in raadselen)…” D.w.z. dat de ‘aqiedah (geloofsleer) altijd duidelijk en eenduidig is. God heeft ons niet in het ongewisse gelaten aangaande de juiste geloofsleerstellingen, Hij heeft er ook niet duizenden jaren slechts op gezinspeeld. (Einde toevoeging.)]

In de Bijbel getuigt de Ware God met nadruk: “Ik heb niet heimelijk gesproken, in een donkere plaats van de aarde; Ik zei niet tegen het nakroost van Jakob: zoek mij tevergeefs: Ik, Jehovah, spreek wat rechtschapen is, Ik verkondig dingen die recht (eenduidig) zijn.” (Jesaja 45:19.)

Dus, wat is dan de waarheid? Lees dit vers nog een keer alstublieft en denk er over na! Laat ons nu vertrekken op reis om de waarheid te zoeken over de Ene Ware God in de Bijbel en de Koran. Aan het einde van deze reis en nadat u dit artikel kritisch, oprecht, eerlijk en zorgzaam heeft doorgelezen, in het bijzonder de verzen die hieronder aangehaald worden, zou ik graag uw reacties en meningen willen weten. Lees alstublieft de volgende verzen NAUWKEURIG, KRITISCH en zonder enige VOOROORDELEN.

 

De Ene Ware God in de Bijbel (het Oude Testament)

“Hoor, O Israël: Jehovah, onze God, Jehovah is één!” (Deuteronomium 6:4.)

“Want Jehovah, uw God, is een verterend vuur, zelfs een jaloerse God (d.w.z. dat Hij geen andere goden naast Zich duldt).” (Deuteronomium 4:24.)

“Opdat zij weten, van waar de zon opkomt tot aan waar zij ondergaat (d.w.z. iedereen), dat er niemand is naast Mij. Ik ben Jehovah en er is niemand anders.” (Jesaja 45:6.)

DIT ZIJN SLECHTS ENKELE VERZEN UIT HET OUDE TESTAMENT. Kunt u enkele andere vergelijkbare bedenken?

 

De Ene Ware God in de Bijbel (het Nieuwe Testament)

“En hij (Jezus) zei tegen hem: ‘Waarom noem je mij goed? Er is niemand goed, behalve één, dat is God (#1); maar indien je het (eeuwige) leven (het Paradijs) wilt binnengaan, houd dan de geboden in acht.’” (Matteüs 19:17.)

<<< (#1) Jezus (vrede zij met hem) geeft hier exclusiviteit aan God, de Vader. Als Jezus (vrede zij met hem) waarlijk deel uitmaakte van een goddelijke drie-eenheid, zou hij dit, op zijn minst, niet gezegd hebben. Maar Jezus (vrede zij met hem) neemt hier dus expliciet afstand van alle eer en recht om aanbeden te worden, want die eer en dat recht komen alleen God (Allah), de Vader,  toe, niet hem: “…want de Vader (God) is meer (groter, belangrijker) dan ik (Jezus, Zijn profeet)…” (Johannes 14:28.)>>>

“(Jezus zei:) Jij dient de Heer, jouw God, te aanbidden, en Hem alleen dien je te dienen.” (Matteüs 4:10.)

“Want er is één God en één tussenpersoon (profeet, boodschapper) tussen God en mensen, DE MENS Christus Jezus.” (1 Timoteüs 2:5.)

“…maar ga naar mijn broeders, en zeg tegen hen: ‘Ik stijg op naar mijn Vader en jullie Vader, en naar MIJN GOD (#2) en jullie God.’” (Johannes 20:17.)

<<< (#2) Merk op hoe Jezus (vrede zij met hem) zei “mijn God en jullie God”, wat beduidt dat hij behoort tot de schepping van God en dat hij niet zelf God is of een entiteit gelijk aan God.>>>

Kunt u andere verzen voor de geest halen die bevestigen dat GOD SLECHTS EEN IS? (Niet drie!)

 

De Ene Ware God in de Koran (Qor-aan)

“Zeg (o Mohammed): ‘Hij is Allah, de Enige. Allaahoes-Samad [de Onafhankelijke (Hij is van niets of niemand afhankelijk), van Wie al het geschapene afhankelijk is, de Heer Wiens controle volkomen is]. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niets is gelijkwaardig aan Hem.’” (112:1-4.)

“En Wij zonden geen enkele boodschapper vóór jou (o Moh’ammed) behalve dat Wij aan hem openbaarden: er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Ik (Allah), dus aanbid Mij.” (21:25.)

“Werkelijk, degenen die zeiden: ‘Waarlijk, Allah is de derde van de drie (in een drie-eenheid),’ zijn ongelovig geworden. En er is geen god behalve één God! En als zij niet ophouden met hetgeen zij zeggen, zal een pijnlijke kwelling degenen onder hen die ongelovig zijn zeker treffen.” (5:73.)

“…Is er een god naast Allah die het recht heeft om aanbeden te worden!? Nee! De meesten van hen weten niet!” (27:61.)

“…Is er een god naast Allah die het recht heeft om aanbeden te worden!? Verheven is Allah boven hetgeen zij als deelgenoten toekennen (aan Hem)!” (27:63.)

“…Is er een god naast Allah die het recht heeft om aanbeden te worden!? Zeg: ‘Breng jullie bewijs indien jullie waarachtig zijn.’” (27:64.)

“En jullie God is één God (d.w.z. Allah), er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Hij, ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige), ar-Rah’iem (de Meest Genadevolle).” (2:163.)

Waarlijk, deze boodschap betreffende de Eenheid van God [tawh’ied in het Arabisch – het toeschrijven (van Allah) aan Eenheid] is het essentiële onderwerp van de Koran.

 

Conclusies

Deze verzen, alsook honderden andere vergelijkbare stukjes bewijs in de Bijbel en de Qor-aan, bevestigen deze ene, eeuwige boodschap dat de ware God slechts EEN is.

De Bijbel bevestigt niet alleen dat God slechts EEN is, maar het onthult ook dat de Ware God, de Schepper, de Enige Verlosser is. “Ik, Ik ben Jehovah; en buiten Mij is er geen Verlosser!” (Jesaja 43:11.)

Dus, volgens deze bevestiging, zijn alle andere vermeende goden of verafgode figuren, zoals Jezus, de Heilige Geest, Brahma, Vishnu, Shiva, Krishna of Boeddha, noch goden, noch manifestaties van de ENE WARE GOD. (Lees ook de artikelen Boeddhisme, Hindoeïsme en Eenheid versus drie-eenheid: schaakmat!)

De Essenen, een vroege christelijke unitaristische gemeenschap, ondergingen marteling en vervolging omdat zij weigerden de monotheïstische leringen van Jezus te verruilen voor de innovaties van de drie-eenheid van Paulus.

Om alles samen te vatten, alle profeten van God, inclusief Adam, Noah, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed (vrede zij met hen allen), waren gezonden door God, de Schepper, om dezelfde boodschap mede te delen:

De Ware God is slechts EEN.
Aanbid Hem ALLEEN, en
houd je aan Zijn geboden.

Nu kunnen sommige christenen zeggen dat Jezus hen juist bevrijd heeft van de wet om in ‘vrijheid’ te leven. Wij zeggen: NEE! Dit is slechts een mystiek verzinsel van Paulus. Jezus verkondigde een hele andere boodschap, namelijk:

“En het is gemakkelijker voor hemel en aarde om te vergaan, dan dat er één tittel (punt) van de wet wegvalt.” (Lucas 16:17.)

“…Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten teniet te doen (de religie, boodschap blijft hetzelfde); ik ben niet gekomen om teniet te doen, maar om te vervullen (uit te voeren, te bevestigen)…” (Matteüs 5:17.)

Dus Jezus kwam geen nieuwe wetten en geen nieuwe regels verkondigen, en ook niet om de huidige wet af te schaffen. Maar hij kwam om de wet te bevestigen, om de wet uit te voeren. Dus de boodschap van Jezus was:

De Ware God is slechts EEN.
Aanbid Hem ALLEEN, en
houd je aan Zijn wetten!

En aangezien alle profeten en boodschappers één en dezelfde boodschap predikten, moet hun religie dezelfde zijn! Dus wat is dan de religie van deze profeten en boodschappers?

Overgave aan de Wil van God is de kern van de boodschap van die profeten. Dit woord ‘OVERGAVE’ betekent ISLAAM in het Arabisch.

De Qor-aan (Koran) bevestigt dat de ‘Islaam’ de religie is van alle profeten en boodschappers van God. Dit Koranisch feit is ook terug te vinden in de Bijbel: “Onderwerp je dus aan God (= islaam) en weersta de duivel (die oproept tot dwaling)…” (Jakobus 4:7.) Jezus riep dus ook op tot islaam (islam).

Uiteindelijk, om verlossing te verwerven, moeten we in de hierboven genoemde boodschap geloven, gewillig en overtuigd. Niettemin, dit alleen is niet voldoende! We dienen ook te geloven in alle andere ware profeten (inclusief de profeet Mohammed) en hun ware leiding en leringen volgen. Dit is de poort tot een gelukkig, eeuwig leven!

Dus, als u een oprechte zoeker naar de waarheid bent en een liefhebber van verlossing, dan zult u hier NU over moeten nadenken, voordat het te laat is! VÓÓR DE DOOD, wat elk moment kan gebeuren! Wie weet!

 

Een laatste gedachte!

Degenen die oprecht zijn, eerlijk, serieus, objectief en onbevooroordeeld in het zoeken naar de waarheid, en na het overpeinzen van deze ene boodschap, kunnen zich afvragen: wat kan ik doen?

U kunt oprecht geloven in uw Enige Ware God (Allah), geloven in Zijn laatste boodschapper (Mohammed), en het volgende uitspreken:

ash-hadoe allaa ilaaha iel-Allaah,
wa ash-hadoe anna Mohammadan rasoeloe-llaah

Ik getuig dat er geen god is behalve Allah,
en ik getuig dat Mohammed de boodschapper is van Allah.

Deze getuigenis (de shahaadah) is de eerste stap op weg naar het eeuwige leven en de werkelijke sleutel tot de poort van het Paradijs.

Als u besluit om deze weg te nemen, kunt u met ons contact opnemen (info@uwkeuze.net). Wij zullen zeer gelukkig zijn om u te helpen.

Relevante artikelen:

Hoe wordt u moslim?

Islamitisch monotheïsme (tawh’ied)

De 5 zuilen van de islam (as-shahaadah, het gebed, az-zakaah, het vasten en de h’adj)

De 6 pilaren van imaan (geloof) (geloof in Allah, de engelen, de Boeken, de boodschappers de Laatste Dag en het lot)

 

In dit artikel is een zeer belangrijk hoofdstuk van de Koran genoemd, namelijk hoofdstuk 112 – soerat al-Ikhlaas (de Toewijding). Wegens de belangrijkheid van dit hoofdstuk, klein qua omvang maar groot qua betekenis, willen we er hier nog even bij stilstaan.

Allah de Verhevene zegt in dit hoofdstuk van vier verzen (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O Mohammed): ‘Hij is Allah (#1), de Enige. Allaahoes-Samad [de Onafhankelijke (Hij is van niets of niemand afhankelijk), van Wie al het geschapene afhankelijk is, de Heer Wiens controle volkomen is]. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. (#2) En niets is gelijkwaardig aan Hem (#3).’” [Soerat al-Ikhlaas (112).] (#4)

(#1) “Allah” was geen onbekend woord voor de Arabieren. Zij gebruikten dit woord voor de Schepper van het universum sinds het begin der tijden en gebruikten het niet voor enige andere van hun goden. Voor de andere goden gebruikten zij het woord ilaah, van wie zij wisten dat zij niet in staat waren hen te helpen in geval van nood. Zie b.v. de verzen 10:22-23, 17:67, 29:61-63 en 43:87 van de Koran. (Uit Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) Ook in de Arabische vertaling van de Bijbel zal men de naam “Allah” aantreffen. In het Aramees, de taal van Jezus (vrede zij met hem), wordt God Elah genoemd.

(#2) Allah de Verhevene is vrij van de onvolmaaktheid inherent aan het concept van het hebben van ouders of kinderen als een expansie of verrijking van iemands eigen bestaan: Allah de Almachtige heeft niets en niemand nodig! Deze Uitspraak weerlegt niet louter de christelijke doctrine van Jezus als “de zoon van God”, maar benadrukt ook de logische onmogelijkheid om een dergelijk concept in verband te brengen met God. Het benadrukt ook de Majesteitelijkheid van Allah en Zijn behoefteloosheid aan enige vorm van hulp.

(#3) Dit vat het hele argument samen en waarschuwt ons vooral voor antropomorfisme, de neiging om God – Allah – voor te stellen volgens ons eigen model, idee of voorstellingsvermogen, een bedrieglijke neiging dat te allen tijde en bij alle mensen binnen kan sluipen. (Uit A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.) En het is de Bijbel daadwerkelijk binnengeslopen. Bijvoorbeeld: “…en op de gelijkenis van de troon was er bovenop de gelijkenis met het uiterlijk van een mens… Dit was het uiterlijk van de gelijkenis van de glorie van Jehovah (God)…” (Ezechiël 1:27-28.) En: “En God zei: ‘Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis…’” (Genesis 1:26.) Zulke verzen zorgen er voor dat christenen niet bang zijn om God af te beelden als een oude man met een baard! Verheven is Allah boven hetgeen ze Hem toeschrijven!

(#4) Een beetje aandacht aan de overleveringen met betrekking tot de aanleiding van de openbaring van deze soerah (dit hoofdstuk) toont aan wat de religieuze concepten waren van de wereld toen de profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) begon met het prediken van de boodschap van tawh’ied [het toeschrijven (van Allah) aan Eenheid, islamitisch monotheïsme]. De idolate polytheïsten aanbaden goden gemaakt van hout, steen, goud, zilver en andere materialen. Deze goden hadden een vorm en lichaam. De goden en godinnen stamden van elkaar af. Er was geen godin zonder een echtgenoot en geen god zonder een echtgenote. Zij hadden behoefte aan eten en drinken en hun aanbidders regelden dat voor hen. Een groot aantal van de polytheïsten geloofde dat God een menselijke vorm had en dat er sommige mensen waren die van Hem afstamden.

Hoewel de christenen beweren in één God te geloven, heeft “hun God” toch ook ten minste een zoon, en naast de Vader en Zoon had de Heilige Geest [wat in de Islaam een andere benaming is van de aartsengel Djibriel (Gabriël)] ook de eer om een deelgenoot in de godheid te zijn.

De joden beweren ook te geloven in één God, maar hun God was ook niet zonder fysieke, stoffelijke en andere menselijke eigenschappen en kenmerken. Hij zou o.a. gewandeld hebben in de koelte van de avondwind, in menselijke vorm verschenen zijn en geworsteld hebben met één van Zijn dienaren etc.

Naast deze religieuze gemeenschappen waren de zoroastristen vuuraanbidders en de sabiërs steraanbidders.

Onder zulke omstandigheden – toen de mensen uitgenodigd werden om te geloven in Allah, de Enige Ware God, zonder deelgenoten – was het onontkoombaar dat vragen ontstonden in de gedachten betreffende wat voor God het was, Die één en Enige Heer was, en betreffende de uitnodiging te geloven in en het aanbidden van één God ten koste van alle andere goden en godheden. Het is een wonder van de Qor-aan dat het met enkele woorden alle vragen beantwoordt en een zodanig duidelijk concept aangaande het Wezen van Allah aanreikt dat het alle polytheïstische concepten vernietigt, zonder ruimte over te laten om enige menselijke eigenschappen aan Zijn Wezen toe te schrijven (zie het artikel Hoe ziet God er uit?). Eenieder die dit gelooft en goed begrijpt zal volledig verlost worden van shirk (polytheïsme, afgoderij). Dit is de reden waarom Mohammed deze soerah zeer hoogachtte en zijn volgelingen de gewichtigheid ervan op verschillende manieren liet realiseren zodat zij het frequent zouden reciteren en het onder de mensen zouden verspreiden. Want het geeft de voornaamste en meest fundamentele doctrine van de Islaam aan (namelijk tawh’ied) in vier zodanig korte zinnen dat ze onmiddellijk in het menselijke geheugen ingeprent worden en gemakkelijk gelezen en gereciteerd kunnen worden. Er zijn een groot aantal overleveringen die aantonen dat de profeet tijdens verschillende aangelegenheden en op verschillende manieren de mensen vertelde dat deze soerah gelijkwaardig is aan een derde van de Qor-aan. (Uit Maududi Sura Introductions.)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan