Dode Harten

Leef mee met jouw broeders en zusters,

en span je in omwille van Allah!

Dode harten klImaam Ibn al-Qayyim al-Djawziyyah

Terwijl duizenden moslims over de gehele wereld gedood worden en terwijl tienduizenden gevangen en gemarteld worden voor het oproepen naar de weg van Allah en voor het gebieden van al-ma’roef (het goede) en het verbieden van al-moenkar (het slechte), blijven de meeste moslims opmerkelijk stil en hebben geen zorgen behalve over de materiële zaken van deze wereld. Hun harten zijn gevuld met de liefde voor dit leven en het lijkt dat zij het Hiernamaals zijn vergeten.

Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “En dit wereldse leven is slechts vermaak en spel! (#1) En waarlijk, het Huis van het Hiernamaals – dat is het werkelijke (eeuwige) leven, als zij dat maar eens wisten!” [Soerat al-‘Ankaboet (29), aayah 64.]

<<< (#1) “Vermaak en spel” beduidt niet dat dit leven niet serieus is, maar op zichzelf en in verhouding tot het Hiernamaals is het niet belangrijk dus dienen we ons er niet op blind te staren. Aldus is dit leven een voorbereiding voor het Eeuwige Huis waar we naar toe gaan, wat veel belangrijker is dan de kortstondige genietingen die ons mogelijkerwijs verleiden in dit leven. (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.) Al-Moestawrid (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Deze wereld is zo onbeduidend in vergelijking tot het Hiernamaals als iemand van jullie die zijn vinger in de oceaan steekt, laat hem dan kijken wat er aan blijft kleven,’ en hij wees met zijn wijsvinger.” (Overgeleverd door Ah’med.) Imaam as-Shaafi’ie omschreef dit wereldse leven heel eenvoudig en passend: “Dit wereldse leven is maar een moment; laat het een moment van gehoorzaamheid zijn.”>>> (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Tip: gebruik deze afbeelding voor da'wah.

Tip: gebruik deze afbeelding voor da’wah.

 

Vele moslims zijn zo aan hun leven gehecht geraakt, dat zij louter verlangen om tussen hun familie, huis, geld en handel te verblijven. Ze zijn vergeten dat zaken van het Hiernamaals voorrang dienen te krijgen boven de zaken van dit leven en dat we ernaar moeten streven om de bevelen van Allah de Alwijze op te volgen, en niet alleen de bevelen die we makkelijk vinden en die gemakkelijk op te volgen zijn. Sommige moslims van vandaag de dag beweren dat het beter is om extra gebeden te verrichten en extra te vasten in plaats van het gebieden van al-ma’roef (het goede) en het verbieden van al-moenkar (het slechte) of het verdedigen van de zwakke moslims. Zulke mensen berispen zelfs de moslims die er wel naar streven om deze verplichtingen te vervullen.

Dit is wat Ibn al-Qayyim had te zeggen over zulke mensen:

“De shaytaan (satan) heeft de meeste mensen misleid door voor hen de verrichting van bepaalde vrijwillige daden van aanbidding, zoals vrijwillige gebeden en vrijwillig vasten, schoonschijnend te maken, terwijl ze andere verplichte daden van aanbidding – zoals het gebieden van al-ma’roef (het goede) en het verbieden van al-moenkar (het slechte) – verwaarlozen. Zozeer, dat ze niet eens de intentie maken om ze te verrichten op het moment dat ze ertoe in staat zijn. Zulke mensen worden door de geleerden beschouwd als op de bodem van de schaal van de dien (religie – manier van leven), want de essentie van onze dien is het verrichten van datgene wat Allah ons bevolen heeft. Degene die zijn verplichtingen niet nakomt, is in feite erger dan degene die zondes verricht. Iemand die ook maar een beetje kennis bezit over de openbaring van Allah, de leiding van de profeet salallaahoe ‘alayhie wa sallam en het leven van de metgezellen, zal erachter komen dat degenen die vandaag de dag als het meest godsvruchtig gezien worden, in feite het minst godsvruchtig zijn. Voorwaar, wat voor vroomheid is er in een persoon die getuige is van het schenden van de heiligdommen van Allah, Zijn religie die verlaten wordt, en de Soennah van Zijn boodschapper die geschuwd wordt, en toch stil blijft met een koel hart en een gesloten mond. Zo’n persoon is als een stomme shaytaan! Op gelijke wijze is degene die valsheid vertelt, als een sprekende shaytaan. Komt het ongeluk dat de Islaam is overkomen niet door degenen die, wanneer hun leven en voedsel veilig zijn, het hen niet kan schelen wat er met de dien gebeurd? De beste onder hen zal een bezorgd gezicht tonen. Maar als hen iets zou overkomen in de dingen waar hun harten aan gehecht zijn, zoals hun geld, dan zouden zij er alles aan doen om het terug te krijgen. Deze mensen zijn, naast het feit dat ze de woede van Allah verdienen, getroffen door de grootste ramp zonder het zelfs te weten; ze hebben een dood hart. Voorwaar, hoe meer iemands hart leeft, hoe sterker zijn woede omwille van Allah is en hoe completer zijn steun aan de Islaam en de moslims is.” (Al-A’laam al-Moewaqqi’een, boek 2, p. 176.)

“…Waarlijk, de belofte van Allah is waar! Dus laat het wereldse leven jullie niet misleiden, en laat de misleider (#2) jullie niet misleiden aangaande Allah.” [Soerat Loeqmaan (31), aayah 33.]

<<< (#2) Al-Gharoor (de misleider) kan de satan zijn, of een persoon, of een groep, of zelfs je eigen ego, of iets anders. De reden voor het gebruik van een dergelijk veelomvattend en betekenisvol woord in zijn onvoorwaardelijke vorm zonder iemand of iets te identificeren, is omdat er voor verschillende mensen verschillende manieren zijn die misleiding voor hen veroorzaken. Elk specifiek middel of oorzaak dat een persoon misleidt tot afdwaling van de correcte weg naar de verkeerde weg zal in zijn specifieke geval al-gharoor zijn. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>> (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Tip: gebruik deze afbeelding voor da'wah.

Tip: gebruik deze afbeelding voor da’wah.

 

 

Relevante artikelen:

Al-Wahn, een dodelijke ziekte

Da’wah (diverse artikelen)

Struikel en breek je nek, zolang je mij maar ontwijkt…

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan