Democratie

Democratie of demoncratie?

Demoncratie kl“Heb jij degene gezien die zijn begeerte als god nam?…” [Soerat al-Foerqaan (25), aayah 43.]

Een afgod hoeft niet per se gemaakt te zijn van steen of hout. Een afgod kan ook in de vorm zijn van een bepaalde waarde, een concept of principe. Door de eigen wil – gebaseerd op begeerten en bevliegingen – te prefereren boven de Wil van Allah, neemt hij zijn eigen wil als een god. Alles wat hij bewondert en als goed ziet volgens zijn eigen begeerten, wordt zijn religie en zijn weg (manier van leven) i.p.v. de weg van Allah. Aboe Hoerayrah (een metgezel – moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet ﷺ (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Volgens Allah is iemands eigen begeerte de slechtste van alle valse goden die aanbeden en gediend worden in plaats van Allah.” (Overgeleverd door Tabaraanie.)

 

Artikelen:

Wat is democratie? (Henry Sturman)

Democratische dilemma’s (Henry Sturman)

Waarom moslims niet geloven in democratie (Abdul-Jabbar vd Ven & Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Democracy – A Religion (Abu Muhammad ‘Aasim al-Maqdisi, Engelstalig, pdf, 181 kb) (Wordt in een nieuw tabblad geopend.)

 

Gratis e-Boek:

De artikelen “Wat is democratie?”, “Democratische dilemma’s” en “Waarom moslims niet geloven in democratie” zijn gebundeld in het gratis e-boek Waarom moslims niet geloven in democratie. Klik hier om dit e-boek (PDF-document – 1,02 mb) te lezen en te downloaden.

3d-gr-democratie-kaft

 

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Onlangs in het nieuws: “De Verenigde Staten hebben hun veto uitgesproken tegen een VN-resolutie. Die veroordeelt de bouw van Israëlische nederzettingen in bezet gebied. De overige 14 VN-leden waren wel voor.” Is dit democratie? Nee!

Democratie: wat gisteren ondenkbaar was, is vandaag gek en morgen normaal en overmorgen ouderwets; en wat vandaag verboden is kan morgen toegestaan zijn en vice versa.

Zo wordt er ook overdreven aandacht geschonken aan materialistische waarden en deze worden de voornaamste zorg van de mensen en worden koste wat het kost in stand gehouden. Aldus worden mensen niet meer dan machines, terwijl spirituele en morele waarden verloren raken en met voeten worden getreden. Maar dit geschiedt niet toevalligerwijs! Het geschiedt allemaal volgens een geniepig plan (van satan) die de oude afgoden tracht te vervangen met nieuwe en deze behandelt als de oppermachten die aan het roer zitten van alle waarden en normen. Wanneer materialisme dus transformeert in een afgod waar de mensen eerbied aan bewijzen (hun hele leven wordt hierdoor bepaald, alles wordt gemeten in geld), zullen alle waarden en overwegingen – inclusief moraliteit, familie, eer, vrijheid en veiligheid – opgeofferd worden voor diens belang.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Heb jij hem gezien die zijn eigen (triviale) begeerten neemt als zijn god? (#1) En Allah liet hem dwalen conform (of ondanks) kennis (#2) en verzegelde zijn oren en zijn hart en plaatste een bedekking over zijn ogen (waardoor hij onontvankelijk wordt voor de waarheid). Wie dan zal hem leiden na Allah (nadat Allah hem heeft doen dwalen)? Laten jullie je dan niet vermanen!?” [Soerat al-Djaathiyah (43), aayah 23.]

(#1) Door de eigen begeerten en ideeën te prefereren boven de geboden en verboden van Allah, kent de mens deelgenoten aan Allah toe. Men wordt dan een slaaf van zijn eigen lusten en begeerten, die van nature veranderend van aard zijn. In Tefhiem al-Qor-aan staat vermeld dat Aboe Bakr al-Djassas hierover zei: “Hij gehoorzaamt zijn begeerten zoals men zijn God (Schepper) zou moeten gehoorzamen.”

(#2) De woorden adhallatoe Allaahoe ‘alaa ‘ilmin [vertaald als “Allah liet hem dwalen conform (of ondanks) kennis”] kunnen ofwel betekenen: “De persoon werd door Allah misleid ondanks dat hij goed geïnformeerd was, maar hij werd een slaaf van zijn begeerten,” of: “Allah liet hem dwalen op grond van Zijn Kennis dat hij zijn begeerten als zijn god genomen heeft.” (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)

 

 

Uitspraken van niet-moslims over democratie:

“Democratie is iets waar politici over praten zoals een prostituee over de liefde.” (Fernand Auwera – Vlaams schrijver.)

“In een democratie wordt je geboren en sterf je. Al de rest is voor bespreking vatbaar.” (P. Whitney.)

“De functie van de politiek is het reduceren van de diversiteit van individuele doelen tot een stelsel gemeenschappelijke doelen.” (David Friedman.)

“Een fanatiek geloof in de democratie maakt democratische instelling onmogelijk.” [Bertrand Russell – Engels filosoof en wiskundige (1872-1970).]

“De democratie is die regeringsvorm waaronder je zegt wat je wilt en doet wat je gezegd wordt.” (Gerald Barry.)

“Wat is democratie? Democratie is georganiseerd wantrouwen.” (Jan Blokker.)

“De democratie, die zich verbeeldt van redelijke oorsprong te zijn, ontleent in werkelijkheid haar kracht aan elementen van gevoel en mystiek, onafhankelijk van de rede.” [Gustave le Bon – Frans socioloog en psycholoog (1841-1931).]

“Democratie is een samenwerking van mensen die elkaar bestrijden.” (Gaston Durnez – Vlaams dichter en schrijver.)

“Democratie is onbevoegdheid en gebrek aan samenhang.” [Anatole France – Frans schrijver (ps. van J. A. Thibault) (1844-1924).]

“Door aan allen rechten te geven, is de democratie de staatsvorm, die op de meest zekere wijze de goedheid vermoordt.” (Albert Guinon.)

“De eerste fase in de ontwikkeling ener zegevierende democratie is, de oude aristocratie te vernietigen; de tweede fase is een nieuwe te vormen.” [Gustave le Bon – Frans socioloog en psycholoog (1841-1931).]

“Democratie is de wil van het volk. Elke ochtend lees ik verbaasd in de krant wat ik nou weer wil.” (Wim Kan.)

“Democratische politiek is de kunst om het volk wijs te maken dat het regeert.” [Louis Latzarus – Citaat afkomstig uit La Politique (1928).]

“Democratie is als een vlot. Het zinkt niet, maar je hebt wel altijd natte voeten.” (Russell Long.)

“Democratie is een proces waarin de mensen vrij zijn om de man te kiezen die van alles de schuld gaat krijgen.” (Laurence Peter.)

“Democratie is een instelling waarbij het geheel gelijk is aan het schuim der delen.” (Keith Preston.)

“De democratie is de afschuwelijkste van alle tirannieën; want zij steunt noch op het gezag van een godsdienst, noch op adel van geslacht, noch op de voorrechten van het talent; zij heeft tot grondslag het aantal, en tot masker het woord ‘volk’. Is de monarchie de hamer, die het volk verplettert, de democratie is de bijl die het in stukken hakt.” (Pierre Joseph Proudhon.)

“Democratie betekent eenvoudig het ranselen van het volk door het volk voor het volk.” [Oscar Wilde – Iers schrijver (1854-1900), citaat afkomstig uit The soul of man under socialism.]

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan