De zondvloed, feit of fabel?

Waar hecht jij de meeste waarde aan, de Koran of wetenschap?

Zondvloed klDoor ‘Abdoellaah Bekx (het eerste gedeelte) & Abdul-Jabbar van de Ven (het tweede gedeelte).

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden, en vrede en zegeningen zijn met de profeet, zijn familieleden, metgezellen en eenieder die hen in het goede volgt.

De zondvloed; moslims, christenen en joden geloven erin (met enkele verschillen in de details), atheïsten, evolutionisten en revisionisten trekken het in twijfel of loochenen het. Gezien de monopoliepositie van de laatstgenoemde groep in het onderwijs en de media, is het niet verwonderlijk dat velen denken dat de zondvloed een fabel is en dat de wetenschap hun mening steunt. Het is dan ook niet onbegrijpelijk dat veel moslims met een zwakke imaan (geloof) twijfelen aan de zondvloed, dat op meerdere plaatsen in de Qor-aan (Koran) genoemd wordt, en het proberen te herinterpreteren om deze in overeenstemming te brengen met de heersende opinie onder wetenschappers.

Dit artikel zal meer licht werpen op deze catastrofale gebeurtenis die ongetwijfeld heeft plaatsgevonden; het is dus een feit. We zullen eerst eens kijken naar hoe het verhaal in de Qor-aan verteld wordt, waarna enige toelichting op de aangehaalde aayaat volgt. Allah de Meest Barmhartige zegt onder andere in Zijn Nobele Qor-aan, in soerat Hoed (Nederlandstalige interpretatie):

“En er werd aan Noah geopenbaard: ‘Niemand van jouw volk zal geloven behalve zij die reeds geloofden. Dus wees niet droevig aangaande hetgeen zij gewoon waren te doen. En maak de ark voor Onze Ogen (#1) en volgens Onze openbaring en spreek Mij niet aan over degenen die onrecht begingen. Waarlijk, zij zullen worden verdronken.’ En hij begon aan de bouw van de ark. En telkens wanneer de notabelen van zijn volk hem passeerden, bespotten zij hem. Hij (Noah) zei: ‘Als jullie ons bespotten, dan zullen wij jullie waarlijk bespotten (wanneer de bestraffing komt)  zoals jullie de spot drijven. (#2) Jullie zullen dan te weten komen tot wie een kwelling zal komen die hem zal vernederen en op wie een aanhoudende kwelling zal neerdalen.’ Toen Ons Bevel kwam en de oven (met water) overliep (#3), zeiden Wij: ‘Laat daarin (de ark) van elk soort een paar aan boord gaan, alsook jouw familie (o Noah) – behalve tegen wie het Woord (de voorbeschikking) voorafgegaan is (#4) – en zij die geloven (#5). En slechts weinigen geloofden met hem (#6).’ En hij (Noah) zei: ‘Ga aan boord; in de Naam van Allah is de koers en de verankering ervan. Waarlijk, mijn Heer is zeker Vergevensgezind, Barmhartig.’ En zij (de ark) zette koers met hen, op golven als bergen, en Noah riep zijn zoon (Yaam), die in afzondering was: ‘O mijn zoon! Ga met ons aan boord en wees niet met de ongelovigen.’ Hij (Yaam) zei: ‘Ik zal toevlucht zoeken op een berg die mij zal beschermen tegen het water.’ Hij (Noah) zei: ‘Er is vandaag geen beschermer tegen het Bevel van Allah, behalve wie Hij begenadigt.’ En de golven kwamen tussen hen beiden, waarna hij (Yaam) behoorde tot de verdronkenen. En er werd gezegd: ‘O aarde, slik jouw water in!’ En: ‘O hemel, houd op (met regenen)!’ En het water nam af en het Bevel (van Allah) werd volbracht (#7) en zij (de ark) kwam tot stilstand op (de berg) al-Djoedie (#8) en er werd gezegd: ‘Weg met het onrechtvaardige volk!’” [Soerat Hoed (11), aayah 36-44.]

(#1) Wij zien jou met Onze Ogen, Wij controleren jou en houden jou in de gaten en zorgen goed voor jou… Het is bekend dat deze stijl niet inhoudt dat degene die aangesproken wordt zich letterlijk onder het oog bevindt, maar het draagt de betekenis van: “Je bevindt je in mijn zicht en staat onder mijn controle en bescherming.” Dit vers is een bevestiging van de Ogen van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij), er kan echter geen vergelijking gemaakt worden met de ogen van de schepping. (Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien.) Zie de artikelen De Handen van Allah en Hoe ziet God er uit?

(#2) De bespotting van de zondaren was, vanuit hun oppervlakkige standpunt, logisch. Hier was een profeet die timmerman werd! Hier was een vlakte op de hogere delen van het Mesopotamisch bekken, drooggelegd door de majestueuze Tigris, meer dan 1300 km van de Arabische Golf verwijderd! Maar hun kleingeestige arrogantie was ook bespottelijk in de ogen van Allahs profeet, Noeh’ (Noah – vrede zij met hem)! Hier waren mensen ondergedompeld in zonden en schaamteloosheid! En zij stelden zich als tegenstander op tegen de Macht en de Belofte van Allah! (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.)

(#3) Uit de oven waar brood werd gebakken [bij Noah (vrede zij met hem) thuis]. Dit was een teken voor de neerdaling van de kwelling. (At-Tefsier al-Moeyassar van een groep geleerden, onder toezicht van sheikh Saalih’ ibn ‘Abdel-‘Aziez ibn Moh’ammed Aal as-Shaykh.)

(#4) Het Woord houdt de voorbeschikking van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) in, dat zij niet zullen behoren tot degenen die gered worden. “Dit waren onder andere zijn zoon Yaam, die zich afzonderde, en de vrouw van Noeh’ die ongelovig was in Allah en Zijn boodschapper.” (Tefsier Ibn Kethier.)

(#5) Dit weerlegt de theorie van de historici en genealogen die zeggen dat de huidige mensheid volledig afstamt van de drie zonen van Noeh’ (Noah – vrede zij met hem). Deze onjuiste theorie werd gangbaar door de verhalen in de Bijbel, die aangeven dat niemand behalve Noah (vrede zij met hem), zijn drie zonen en zijn vrouw gered werden van de zondvloed (Genesis 6:18, 7:7,9 en 9:19). Maar de Qor-aan weerspreekt dit op diverse plaatsen, zeggend dat er naast zijn eigen gezinsleden ook nog enkele andere mensen van zijn volk waren, hoewel weinig, die gered werden. Bovendien verklaart de Qor-aan dat de generaties na de profeet Noah (vrede zij met hem) zijn nakomelingen waren én van degenen die in de ark gered werden (zie aayah 17:3 en 19:58).  (Tafheem-ul-Qur’an van Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) Dit en vele andere feiten tonen aan dat de Qor-aan niet gekopieerd is van Bijbelse teksten.

(#6) Geleerden verschillen van mening met betrekking tot het aantal overlevenden aan boord. Volgens Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden over hem zijn) waren zij tachtig mannen en vrouwen. (Tefsier Ibn Kethier.)

(#7) Laten we even stil staan bij de vraag: bedekte de zondvloed de hele aarde of slechts de regio waar de profeet Noah (vrede zij met hem) leefde? Dit is een vraag die tot aan de dag van vandaag nog niet definitief beantwoord is. Wat de Bijbel en de israëlitische overleveringen (al-israa-ieliyaat) betreft, was dit wereldomvattend (Genesis 7:18-24). Maar de Qor-aan zwijgt hierover, hoewel het dingen zegt die aantonen dat de hele mensheid na de zondvloed afstamt van de profeet Noah (vrede zij met hem) en van degenen bij hem aan boord van de ark. Maar dit betekent niet dat de zondvloed de hele aarde bedekte. We kunnen dit als volgt uitleggen: in die tijd was alleen die regio bewoond door mensen en de generaties na de zondvloed verspreidden zich geleidelijk aan over de andere delen van de wereld. Deze theorie wordt ondersteund door twee dingen. Ten eerste, er is een beslissend bewijs dat er een grote vloed heeft plaatsgevonden over het land van (de rivieren) de Tigris en de Eufraat. Dit wordt bevestigd door historische overleveringen, archeologische overblijfselen en geologisch bewijs. Maar zulke bewijzen zijn er niet voor andere delen van de aarde, die aantonen dat de zondvloed wereldomvattend was. Ten tweede, onder bijna elk volk op de aarde, zoals Amerika en Australië, zijn er overleveringen dat er eens een grote vloed de aarde bedekte (#A). De enige conclusie die we van het bovenstaande kunnen afleiden, is dat de voorvaders van alle mensen eens leefden in één gebied. En toen zij zich verspreidden naar de verschillende uithoeken van de wereld, namen zij de overleveringen over de zondvloed met zich mee. (Tafheem-ul-Qur’an van Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)

(#A) Het verhaal over de zondvloed wordt bij vrijwel elk volk in de een of andere vorm aangetroffen, en niet alleen onder diegenen die de Mozaïstische traditie volgen. In de Griekse traditie was Deukalion de held van de zondvloed, samen met zijn vrouw Pyrrha. De Indische Veda’s (Shatapatha Brahmana) kent het verhaal over Manu en de Vis. De Chinese traditie van een grote vloed is opgetekend in Sha-King. Onder Amerikaanse Indianen was de traditie bekend bij vele stammen. De Masai (in Oost-Afrika) vertellen over Tumbainot (een rechtschapen man met drie zonen). (Zie onder andere A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.)

(#8) Een berg bij de stad al-Djazierah te Irak, vlakbij de stad Mosoel (gelegen in het noorden van het land, nabij de grens met Turkije). (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan van Moh’ammed al-Amien ibn ‘Abdiellaah al-Oeramie al-‘Alawie al-Hararie as-Shaafi’ie.)

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Tot hier de bijdrage van broeder ‘Abdoellaah Bekx. Broeder Abdul-Jabbar van de Ven schreef het volgende over dit boeiende onderwerp:

Sommige mensen hebben zo’n zwak geloof (imaan) dat ze de wetenschap gebruiken als maatstaf om te bepalen wat juist is en wat niet. Nou ben ik het er mee eens dat de Qor-aan (Koran) en authentieke Soennah nooit in kunnen gaan tegen wetenschappelijke feiten, maar dat wil niet zeggen dat ze niet in kunnen gaan tegen wetenschappelijke theorieën. Theorieën zijn stellingen die nog maar bewezen moeten worden.

Het probleem met veel onzekere moslims met een wankelende imaan, is dat ze theorieën nemen als feiten, en vervolgens beginnen te twijfelen. Nog problematischer wordt het, wanneer je geschiedenis gaat gebruiken om verhalen uit de Qor-aan in twijfel te trekken. Zo zijn er mensen die stellen: “Er is geen archeologisch bewijs daarvoor.” Ik zeg daarop altijd: “Toen de Europeanen nog niet van het bestaan van Amerika af wisten, betekende dit dat Amerika toen niet bestond?” Ze moesten er alleen nog achter komen! Zo is het ook vaak met geschiedenis; veel dingen zijn nog niet opgegraven, en zo kan soms één opgraving alle eerdere theorieën omver werpen. Een ander probleem met geschiedenis is, dat sommige zaken wel degelijk zijn vermeld in oude bronnen, maar dat mensen deze zijn vergeten of over het hoofd hebben gezien.

Neem bijvoorbeeld het verhaal uit de Qor-aan dat de wereld, of een deel van de wereld, in de tijd van Noeh’ (profeet Noah – vrede zij met hem) overstroomde. Regelmatig hoor ik mensen zeggen: “Daarvoor bestaat geen bewijs!” Laat ik vooropstellen dat ik geen bewijs nodig heb om duidelijke aayaat uit de Qor-aan te bevestigen. Ik hoor en gehoorzaam, ik hoor en geloof, omdat ik de Rabb ken Die deze aayaat heeft geopenbaard. Maar ik stel van nature altijd de vraag: “Is het wel waar wat mijn tegenstanders beweren!?” Als ik het tegenovergestelde kan bewijzen van wat zij beweren, breng ik daarmee rust in de harten van de gelovigen, en twijfel in het ongeloof van de ongelovigen.

Feit is dat er wel degelijk aanwijzingen bestaan voor een enorme overstroming die in het verre verleden plaats heeft gevonden. Zowel joden, christenen als moslims zijn het er over eens dat Noeh’ (vrede zij met hem) leefde in het huidige Irak. De berg Djoedie, die wordt genoemd in de Qor-aan, ligt op de grens van Syrië en Turkije. In dit gebied zijn meerdere oude kleitabletten opgegraven die vertellen over een grote overstroming, waarbij de held van het verhaal overleefde door een boot te bouwen. De oudste van deze tabletten vertelt het verhaal van koning Ziusudra, en is zo’n 5000 jaar oud. De tweede is een verhaal over Atrahasis, en de derde is het verhaal van Gilgamesh, en is zo’n 2700 jaar oud.

Ook al bestaan er verschillen tussen deze verhalen, ze reppen allemaal over een enorme overstroming, met water uit de grond en water uit de lucht, en over een held op een boot, die uiteindelijk strandt op de top van een berg. Maar dat is niet alles. Soortgelijke oude verhalen zijn door onderzoekers teruggevonden in erg veel plaatsen buiten Irak; in Egypte, in Algerije, in Spanje, en zelfs ver daarbuiten, zoals op Sumatra, op Java, in Australië en in Siberië! [Zie (#A) hierboven.] We hebben het hier over oude verhalen van vóór de komst van de Bijbel of de Qor-aan naar deze gebieden.

Nou is het zo dat deze verhalen onderlinge verschillen hebben, maar allemaal spreken ze over een enorme overstroming, over een held op een boot, en een bergtop. Het kan geen toeval zijn dat zo’n verhaal op zo veel plaatsen en in zoveel verschillende tijden los van elkaar wordt verteld. Er zijn wat mij betreft verschillende verklaringen mogelijk voor de wijdverbreidheid van dit verhaal:

1.) Allah heeft profeten gezonden naar al deze volkeren, en een vast onderdeel van hun boodschap was het verhaal van Noeh’ (vrede zij met hem). Maar zoals wel vaker gebeurde met boodschappen, werden deze door latere generaties verdraaid en aangepast.

2.) De mensheid heeft een collectief geheugen over een enorme overstroming die hen overkwam, en dit verhaal is aan hen doorverteld door de overlevenden van deze vloed. Het kan zijn dat de nakomelingen zich daarna verspreidden over de wereld, of het kan zijn dat de overstroming zo groot was, dat het meerdere continenten omvatte.

Dat is nog niet alles. Zo meldden erg veel nieuwsbronnen op woensdag 13 september 2000, dat men bij Turkije in de Zwarte Zee op de bodem resten heeft gevonden van bewoonde dorpen, wat er op wijst dat de bodem van de Zwarte Zee zo’n 7500 jaar geleden bewoond was, voordat er een enorme watergolf uit de Middellandse Zee hun dorpen overstroomde en de Zwarte Zee vormde. Zie bijvoorbeeld hier een link naar het nieuwsbericht uit de Britse krant The Indepentend over deze ontdekking:

http://www.independent.co.uk/news/science/remains-found-at-bottom-of-the-black-sea-indicate-that-noahs-flood-was-real-697782.html

Of wat te denken van de wetenschappelijke ontdekking van enorme hoeveelheden water onder de aardkorst? The Guardian meldde op 13 juni 2014 dat er een reservoir is ontdekt onder de aardkost, die wellicht wel drie keer zoveel water bevat als alle oceanen op aarde bij elkaar. De wetenschappers stellen dat het goed mogelijk is dat delen van dit water zo nu en dan naar boven zijn gekomen door geologische activiteit; iets wat overeenkomt met het Qor-aanische verhaal van de zondvloed, waarin wordt gemeld dat het water niet alleen uit de lucht kwam vallen, maar ook uit de grond opwelde. Zie hier de link naar het artikel over deze ontdekking:

https://www.theguardian.com/science/2014/jun/13/earth-may-have-underground-ocean-three-times-that-on-surface

En er is nog meer, zowel wetenschappelijk bewijs als logische argumenten, die een tegengeluid bieden aan diegenen die het verhaal van Noeh’ (vrede zij met hem) zomaar als “onwetenschappelijk” van tafel vegen. Maar het is mijn bedoeling niet om hier een boek van te maken. Mijn punt is alleen een van de vele voorbeelden aan te halen om aan te tonen dat het gevaarlijk is te wachten op de wetenschap alvorens men een aayah bevestigt. Want de wetenschap blijft discussiëren en weerleggen, verschuiven en bijstellen. Wat in de ene eeuw als “feit” wordt beschouwd, wordt in de volgende eeuw als “achterhaald” gezien. Laat daarom de Qor-aan jouw maatstaf zijn; het Boek zonder verandering, het Boek waaraan geen twijfel is.

(Lees verder onder de afbeelding.)

Wetenschapper ethisch wp

 

Relevante artikelen:

10 Manieren om je imaan (geloof) te vermeerderen

Wordt evolutie verkeerd begrepen? – Openbaring, wetenschap en zekerheid

Islaam en het verwerven van wereldse kennis

“De Islam … de religie van onderontwikkeling”

Kennis is licht (diverse artikelen)

Artikelen over de Koran (diverse artikelen)

Atheïsme (diverse artikelen)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan