De zeven vernietigende zonden

De grootste der grote zonden!

De 7 vernietigende zonden klGenomen uit Tefsier Ibn Kethier.
Vertaald door ‘Abdoellaah Bekx.

Zie ook het artikel Het gebed van berouw – salaat at-tawbah.

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden. De vrede en zegeningen van Allah zijn met de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hen in het goede volgt. Voorts:

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Als jullie de grote zonden mijden die verboden zijn voor jullie, zullen Wij jullie (kleine) zonden voor jullie vergeven en Wij zullen jullie een edele ingang (het Paradijs) doen binnentreden.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 31.]

Ibn Kethier vermeldt het volgende in zijn Tefsier over “de grote zonden” die in dit nobele vers genoemd worden, de zeven vernietigende zonden (as-saba’a al-moebiqaatالسبع الموبقات), oftewel de zeven zonden die iemand tot de Hel doemen:

 

Wat zijn de grote zonden?

In de sah’ieh’ayn (Sah’ieh’ al-Boekhaarie en Sah’ieh’ Moeslim) is overgeleverd dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) zei dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Mijd de zeven vernietigende zonden (as-saba’a al-moebiqaat).” De mensen vroegen: “O boodschapper van Allah! Wat zijn zij?” Hij zei: “Anderen aanbidden naast Allah (shirk – polytheïsme) (#1), het nemen van een leven die Allah verboden heeft behalve voor een rechtvaardige zaak (#2), magie (sih’r) (#3), het consumeren van ribaa (rente) (#4), het consumeren van het bezit van een wees, het afwenden van de vijand en vluchten van het slagveld wanneer de strijd begint, en het beschuldigen van kuise vrouwen die zelfs nooit denken aan iets dat hun kuisheid zal aantasten en die goede gelovigen zijn.”

<<<(#1) Noot van vertaler: zie de rubriek Monotheïsme – tawh’ied voor diverse artikelen over tawh’ied en shirk.>>>

<<<(#2) Noot van vertaler: zie het artikel Moord en eerwraak.>>>

<<<(#3) Noot van vertaler: zie het artikel Sih’r (magie) en toekomstvoorspelling.>>>

<<<(#4) Noot van vertaler: zie het artikel Het consumeren van ribaa (rente).>>>

(Lees verder onder de afbeelding. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Een andere h’adieth noemt onjuiste getuigenissen

Imaam Ah’med leverde over dat Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) noemde de grote zonden, of werd gevraagd naar de grote zonden. Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “Anderen aanbidden naast Allah, moord en ongehoorzaamheid jegens de ouders.” Vervolgens zei hij: “Zal ik jullie vertellen over de grootste der grote zonden? De valse bewering – of de valse getuigenis.”

Shoe’bah (een van de overleveraars van de h’adieth) zei: “Volgens mij zei hij hoogstwaarschijnlijk ‘valse getuigenis.’” [De sah’ieh’ayn vermelden deze h’adieth van Shoe’bah van Anas (moge Allah tevreden over hem zijn).]

<<<Noot van vertaler: zie het artikel Liegen en 1 april.>>>

 

Een andere h’adieth

In de sah’ieh’ayn is overgeleverd dat ‘Abdoer-Rah’maan ibn Abie Bakrah zei dat zijn vader zei: “De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Zal ik jullie informeren over de grootste van de grote zonden?’ Wij zeiden: ‘Ja, o boodschapper van Allah!’ Hij zei: ‘Anderen aanbidden naast Allah en ongehoorzaam zijn jegens je ouders.’ Hij leunde achterover, ging vervolgens recht zitten en zei: ‘En ik waarschuw jullie voor valse getuigenis en valse spraak,’ en hij bleef het herhalen totdat wij wensten dat hij zou stoppen.”

 

Een andere h’adieth die het doden van je kinderen noemt

In de sah’ieh’ayn is overgeleverd dat ‘Abdoellaah ibn Mas’oed zei: “Ik vroeg: ‘O boodschapper van Allah! Wat is de grootste zonde?’ (In een andere overlevering: ‘De meest ernstige zonde?’) Hij (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Het toekennen van een deelgenoot aan Allah terwijl Hij alleen jouw geschapen heeft (shirk – polytheïsme).’ Ik zei: ‘En daarna?’ Hij zei: ‘Het doden van je kinderen wegens angst dat zij jouw eten met jou zullen delen (oftewel armoede).’ Ik zei: ‘En daarna?’ Hij zei: ‘Het plegen van overspel (zinaa) met de vrouw van je buurman.’ Vervolgens reciteerde hij (Nederlandstalige interpretatie): ‘En degenen die geen andere god naast Allah aanroepen…’ tot aan: ‘Behalve degene die berouw toont…’ [soerat al-Foerqaan (25), aayah 68-70].”

 

Een andere h’adieth

Imaam Ah’med leverde over dat ‘Abdoellaah ibn ‘Amr (moge Allah tevreden over hem zijn) zei dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De grootste zonden zijn: het aanbidden van anderen naast Allah, het ongehoorzaam zijn tegenover de ouders – of het nemen van een leven (Shoe’bah twijfelde over welke) – en de valse eed.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, at-Tirmidzie en an-Nasaa-ie.)

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Een andere h’adieth over de oorzaak dat je jouw eigen ouders vervloekt

‘Abdoellaah ibn ‘Amr (moge Allah tevreden over hem zijn) zei dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Tot de ergste van de grote zonden behoort dat een man zijn eigen ouders vervloekt.” Zij zeiden: “Hoe kan iemand zijn eigen ouders vervloeken?” Hij zei: “Iemand vervloekt de vader van iemand anders en die man vervloekt zijn vader als wraak; of hij vervloekt de moeder van iemand en die man vervloekt zijn moeder.” (Dit is de bewoording van Moeslim. At-Tirmidzie zei: “Sah’ieh’ (authentiek).”

In de Sah’ieh’ is overgeleverd dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Het vervloeken van een moslim is een zonde en hem bevechten is koefr (ongeloof).”

<<<Noot van vertaler: een andere h’adieth geeft aan (Nederlandstalige interpretatie): “Het uitwisselen van beledigingen met een moslim is kwaadaardigheid en hem bevechten is koefr.” [Authentiek – moettafaq ‘alayh (al-Boekhaarie en Moeslim).] De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft ook gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Het vervloeken van een gelovige is als hem doden.” (Al-Boekhaarie in zijn Sah’ieh’.) Deze twee authentieke overleveringen beduiden dat de vervloeking door een moslim van zijn broeder een grote zonde is. Dus we dienen er voor op te passen en onze tongen ervan weerhouden om deze vreselijke zonde te begaan.>>>

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

En tot Allah keren wij allemaal terug.

 

Kaft Verboden zaken die te licht worden opgevat grWww.uwkeuze.net recommandeert het 169 pagina’s tellende boek Verboden zaken die te licht worden opgevat, van sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenaddjied, vertaald door Oem Adam, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah en te bestellen in onze islamwinkel.

 

Relevante artikelen:

Monotheïsme – tawh’ied (diverse artikelen over tawh’ied en shirk)

Het grootste onrecht is shirk

Taqwaa (Godvrezendheid), dat moet je hebben

Zonden heroverwegen: zijn kleine zonden echt klein?

Het gebed van berouw – salaat at-tawbah

Stelen en het afhakken van handen

Moord en eerwraak

Sih’r (magie) en toekomstvoorspelling

Het consumeren van ribaa (rente)

Zinaa, een gruweldaad en een slechte weg

Riyaa-e, te koop lopen met je daden

Het verbreken van de familiebanden

De boetedoening voor zonden is berouw (tawbah)

De bittere gevolgen van zonden

Berouw tonen… en weer zondigen

Kun jij de verleiding van C2H5OH weerstaan?

Liegen en 1 april

De sigaret – een sluipende moordenaar!

Roddelen – je hebt je broeders vlees gegeten

De islamitische sharia

Fiqh – wetgeving (diverse artikelen)

 

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan