De weg naar al-Firdaws al-A’laa

Het hoogste niveau in het Paradijs.

firdaws-klDoor Islam Q&A.
Vertaald door ‘Abdoellaah Bekx.

Dit artikel bestaat uit de volgende hoofdstukken:

Dure handelswaar
Doe’aa-e (smeekbede)
IJdele hoop
De weg

Alle lof is voor Allah, Heer der werelden, en moge de vrede en de zegeningen van Allah neerdalen op onze geliefde profeet Moh’ammed, alsook op zijn familie, al zijn metgezellen en iedereen die hun voorbeeld volgt. Voorts:

Degene die gebrand is om succesvol te zijn dient zijn ogen te richten op de hoogste positie in het Paradijs en zich in te spannen om de Tevredenheid van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) te verwerven en Djennat al-Firdaws binnen te gaan, wat het beste is dat Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) beloofd heeft.

 


Dure handelswaar

At-Tirmidzie leverde over (2450) – en classificeerde het als sah’ieh’ (authentiek) – dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Eenieder die bekommerd is dient zich op weg te begeven wanneer het nog nacht is, en eenieder die zich op weg begeeft wanneer het nog nacht is zal de bestemming bereiken. Waarlijk, de handelswaar van Allah is duur; waarlijk, de handelswaar van Allah is het Paradijs.’” (Door al-Albaanie als sah’ieh’ geclassificeerd in Sah’ieh’ at-Tirmidzie en elders.)

Het Paradijs is dure handelswaar, en al-Firdaws al-A’laa is het hoogste en beste deel van het Paradijs. Niemand bereikt dit behalve degenen die Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) uitkiest voor meer van Zijn Barmhartigheid.

At-Tirmidzie leverde over (3174) – en classificeerde het als sah’ieh’ – van Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden over hem zijn) dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): Al-Firdaws is het hoogste gedeelte van het Paradijs en het middelste en het beste ervan.” (Door al-Albaanie als sah’ieh’ geclassificeerd.)

Er is overgeleverd dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Het Paradijs is omgeven door moeilijkheden en de Hel is omgeven door begeerten.’” [Moettafaqoen ‘alayh (overeengekomen).]

Als het Paradijs omgeven is met moeilijkheden en verschillende vormen van ontberingen, wat dan aangaande het hoogste niveau en het meest sublieme wat betreft status!?

firdaws-banner

Ibn al-Qayyim zei: “De troon van de Meest Barmhartige, moge Hij geprezen en verheven worden, is het meest pure van alle geschapen dingen, alsook het meest fenomenale, heldere, edele en hoogste in zowel letterlijke als figuurlijke zin. Vandaar dat het passend was voor Hem om Zich er boven te verheffen. Hoe dichter iets bij de troon is, des te helderder, puurder en edeler het is ten opzichte van hetgeen er verder vandaan is. Vandaar dat Djennat al-Firdaws het hoogste, edelste, meest heldere en beste gedeelte is van het Paradijs (al-Djennah), want het is dicht bij de troon, en de troon is het dak ervan, en hoe verder iets er vandaan is, hoe donkerder en beperkter het is. Vandaar dat het laagste van het laagste de ergste plaats is en het meest beperkt en het verste van alles dat goed is.” (Einde citaat uit al-Fawaa-id, p. 27.)

De mensen van al-Firdaws al-A’laa zijn degenen die zich haasten om het goede te doen zoals zij opgedragen worden. Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En de uitblinkers (in goede daden) zijn de uitblinkers (in het Hiernamaals). Zij zijn de nabijgebrachten (dicht bij Allah). In tuinen van gelukzaligheid.” [Soerat al-Waaqi’ah (56), aayah 10-12.]

As-Sa’die zei: “Degenen die het dichtst bij Allah zijn, zijn de beste van de mensheid.” (Einde citaat uit Tefsier as-Sa’die, p. 833.)

Ibn Kethier zei: “Eenieder die in deze wereld wedijvert in het verrichten van rechtschapen daden en de wedstrijd wint, in het Hiernamaals zal hij behoren tot de eersten die beloning en eer zullen verwerven. Want de beloning past bij de aard van de daad, en zoals je handelt zul je beloont worden.” (Einde citaat uit Tefsier Ibn Kethier, 7/517.)

(Lees verder onder de afbeelding.)

firdaws-02

 


Doe’aa-e (smeekbede)

We dienen op te merken dat doe’aa-e (dua, smeekbede) behoort tot de beste middelen om te verkrijgen wat men wenst en gered te worden van wat men vreest. Want doe’aa-e is aanbidding (‘ibaadah), zoals overgeleverd is van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) in een sah’ieh’ h’adieth (authentieke profetische overlevering). Omdat het een daad van aanbidding is waarvan Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) houdt, is het een middel om je doel te bereiken. Wanneer Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) het goede voor een persoon wenst, dan brengt Hij hem ertoe om de maatregelen te nemen die daartoe leiden en Hij maakt het gemakkelijk om de daden te verrichten die hem zullen kwalificeren dat te bereiken.

Allah Ta’aalaa zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Wat betreft degene die (liefdadigheid) uitgeeft en die (Allah) vreest. En die gelooft in al-h’oesnaa (het beste). Wij zullen dan het pad naar het goede voor hem vergemakkelijken. En wat betreft degene die gierig is en zich behoefteloos waant. En die het al-h’oesnaa loochent. Wij zullen dan het pad naar het slechte voor hem vergemakkelijken.” [Soerat al-Layl (92), aayah 5-10.]

Al-Boekhaarie (2790) leverde over dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘In het Paradijs zijn er honderd niveaus die Allah voorbereid heeft voor degenen die zich inspannen in djihaad (jihad) omwille van Allah. De afstand tussen elke twee niveaus is als de afstand tussen de hemel en de aarde. Dus als je Allah iets vraagt, vraag Hem dan om al-Firdaws, want het is het midden van het Paradijs en het hoogste gedeelte van het Paradijs. Ik denk dat de troon van de Meest Barmhartige erboven is, en daarvan ontspringen de rivieren van het Paradijs.’

Al-H’aafidhz zei: “Dit beduidt dat al-Firdaws boven het gehele Paradijs ligt. Vandaar dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei, de oemmah onderwijzend en hen motiverend (Nederlandstalige interpretatie): ‘…als je Allah iets vraagt, vraag Hem dan om al-Firdaws…’” (Einde citaat.)

 


IJdele hoop

We dienen op te merken dat men geen hoge status in deze wereld en het Hiernamaals kan bereiken door middel van ijdele hoop en dromen. Integendeel! Het kan alleen bereikt worden door maatregelen te treffen die daartoe leiden. Anders zou er geen verschil zijn tussen degene die eerlijk is en degene die een leugenaar is. Dit is wegens de Wijsheid van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij), dat Hij Zijn dienaren verantwoordelijk gemaakt heeft en hen bepaalde zaken opgelegd heeft.

Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Het wordt niet door jullie verlangens verkregen, noch door de verlangens van de mensen van het Boek (joden en christenen). Wie slecht doet, zal daarvoor vergolden worden en hij zal voor zichzelf geen beschermer of helper vinden behalve Allah. (#1) En wie rechtschapen daden verricht – hetzij man of vrouw – terwijl hij een gelovige is, zij zijn dan degenen die het Paradijs binnengaan en hen zal geen onrecht aangedaan worden, zelfs niet ter grootte van een stipje op de achterkant van een dadelpit.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 123-124.]

<<<(#1) Noot van de vertaler: dit vers geeft aan dat de religie niet gebaseerd kan worden op valse wensen of ijdele hoop. In plaats daarvan is de religie gegrondvest op hetgeen zich in het hart bevindt en wat daaruit voortvloeit aan daden. Zeggen dat geloof louter in het hart zit (en er dus geen daden verricht hoeven te worden), is hetzelfde als een examenblad leeg teruggeven en zeggen dat kennis in de hersenen zit. Wederom wordt benadrukt dat persoonlijke verantwoordelijkheid het centrale thema is in de Islaam. Bezittingen, nageslacht, schoonheid en afkomst enzovoort zijn allemaal niet van belang en zullen niet baten.>>>

Sheikh Ibn Sa’die zei: “‘Het’, oftewel de zaak aangaande jullie redding en loutering, ‘wordt niet door jullie verlangens verkregen, noch door de verlangens van de mensen van het Boek.’ ‘Verlangens’ verwijst naar gedachten die niet gebaseerd zijn op daden en die vergezeld gaan met louter beweringen; als iemand het tegenovergestelde zou wensen, dan zou dat hetzelfde zijn. De betekenis is algemeen en geldt voor alle zaken, dus wat dan als het betrekking heeft op zaken van geloof en eeuwig geluk?… Zijn daden bevestigen die bewering niet, noch toont het de valsheid ervan aan.” [Einde citaat uit Tefsier as-Sa’die (205).]

(Zie het artikel Soorten moslims die misleid zijn.)

(Lees verder onder de afbeelding.)

firdaws-01

 


De weg

Tot de belangrijke daden die een moslim zullen helpen een hoge status te verkrijgen, alsook hem kunnen helpen om al-Firdaws al-A’laa te bereiken, door de Barmhartigheid van Allah, behoort het volgende:

1.) Djihaad (jihad) omwille van Allah

We hebben de h’adieth van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn), die daarover spreekt, hierboven al aangehaald.

Moeslim leverde in zijn Sah’ieh’ (1884) over van Aboe Sa’ied al-Khoedrie (moge Allah tevreden over hem zijn) dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “O Aboe Sa’ied! Eenieder die tevreden is met Allah als zijn Rabb (Heer), de Islaam als zijn dien (religie, manier van leven) en Moh’ammed als zijn profeet, het Paradijs is hem gegarandeerd.” Aboe Sa’ied stond hiervan verbaasd en zei: “Zeg dat nog een keer tegen mij, o boodschapper van Allah!” Hij (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) deed dat, waarna hij zei: “En er is iets anders waardoor iemand honderd niveaus in het Paradijs verheven zal worden, en de afstand tussen elke twee niveaus is als de afstand tussen de hemel en de aarde.” Hij zei: “Wat is het, o boodschapper van Allah?” Hij (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei: Djihaad omwille van Allah, djihaad omwille van Allah.”

2.) Oprechtheid jegens Allah.

Moeslim (1909) leverde over van Sahl ibn H’oenayf (moge Allah tevreden over hem zijn) dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die Allah oprecht om het martelaarschap vraagt, Allah zal hem de status van de martelaren laten bereiken, ook al overlijdt hij in zijn bed.”

An-Nawawie zei: “Dit toont aan dat het moestahabb (aanbevolen) is om Allah te vragen om het martelaarschap en het is moestahabb om goede intenties te hebben.” (Einde citaat.)

3.) Geloof in Allah en in Zijn boodschappers

Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, degenen die geloven en rechtschapen daden verrichten, voor hen zijn er tuinen van al-Firdaws (de hoogste rang van het Paradijs) als onthaal.” [Soerat al-Kahf (18), aayah 107.]

As-Sa’die zei: “Wellicht dat met de tuinen van al-Firdaws het hoogste gedeelte van het Paradijs bedoeld wordt, het middelste en beste daarvan, en dat deze beloning is voor degene die zijn geloof en rechtschapen daden geperfectioneerd heeft, alsook voor de profeten en degenen die het dichtst bij Allah zijn.

Het kan ook zijn dat alle niveaus van het Paradijs bedoeld worden, dus omvat deze beloning alle niveaus van mensen van het geloof, inclusief degenen die het dichtst bij Allah zijn, de rechtschapenen en gewone gelovigen, eenieder volgens zijn omstandigheid. Dit is hoogstwaarschijnlijk de betekenis, wegens de algemene aard.” [Einde citaat uit Tefsier as-Sa’die (488).]

Aboe Sa’ied al-Khoedrie (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De mensen van het Paradijs zullen de mensen van de vertrekken boven hen zien alsof zij een heldere ster zien ver weg aan de horizon in het oosten of in het westen, wegens het verschil in status tussen hen.” Zij zeiden: “O boodschapper van Allah! Zullen dat de vertrekken zijn van de profeten die bereikt worden door niemand anders?” Hij zei: “Nee, bij Degene in Wiens Hand mijn ziel is; zij zullen mensen zijn die geloofden in Allah en geloofden in de boodschappers.” (Moettafaqoen ‘alayh.)

Al-H’aafidhz zei: “De woorden ‘en geloofden in de boodschappers’ betekenen in de meest zuivere/pure zin van het woord, anders zou iedereen die geloofde in Allah en in Zijn boodschappers dat niveau bereiken, en dat is niet het geval.”

4.) Woedhoe-e (wudu, de kleine rituele wassing) verrichten wanneer het moeilijk is, vele stappen zetten naar de moskee en wachten op het gebed na gebed.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Zal ik jullie iets vertellen waardoor Allah zonden zal uitwissen en mensen in rang zal verheffen?” Zij zeiden: “Ja, o boodschapper van Allah.” Hij (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei: “Correct woedhoe-e verrichten op momenten waarop dat moeilijk is, het nemen van vele stappen naar de moskee en wachten op het gebed na gebed. Dat is voortdurende bereidwilligheid.” [Overgeleverd door Moeslim (251).]

5.) De daden van gehoorzaamheid die genoemd zijn in sah’ieh’ overleveringen als middelen om bij de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) in het Paradijs te zijn.

Moeslim (489) leverde over dat Rabie’ah ibn Ka’b al-Aslamie (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “Ik was gewoon om te overnachten bij de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) en hem water te brengen voor woedhoe-e en wat hij ook nodig had. Hij zei tegen mij (Nederlandstalige interpretatie): ‘Vraag.’ Ik zei: ‘Ik vraag om bij u in het Paradijs te zijn.’ Hij zei: ‘Is er nog iets anders?’ Ik zei: ‘Dat is alles.’ Hij zei: ‘Help mij om dat voor jou te doen door heel veel neerknielingen (soedjoed) te verrichten.’

Moeslim leverde ook over (2983) dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Degene die een wees onderhoudt, hetzij een familielid van hem of niet, hij en ik zullen als deze twee zijn in het Paradijs,’ en Maalik wees met zijn wijsvinger en middelvinger.”

En hij leverde ook over (2631) dat Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Eenieder die twee meisjes verzorgt totdat zij de pubertijd bereiken, hij en ik zullen zo samen komen op de Dag der Opstanding’ – en hij hield zijn twee vingers samen.”

Imaam Ah’med leverde over (12089) dat Anas of iemand anders zei: “De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Eenieder die voor twee of drie dochters zorgt, of twee of drie zussen, totdat zij vóór hem overlijden of hij overlijdt vóór hen, hij en ik zullen als deze twee zijn,’ en hij maakte met zijn wijsvinger en middelvinger een gebaar.” [Door al-Albaanie als sah’ieh’ geclassificeerd in as-Sah’iehah’ (296).]

Samenvattend: je enorm inspannen om rechtschapen daden te verrichten, je haasten in het verrichten van goede daden, volharden in rechtschapen daden en daden van goedheid en wedijveren in het verrichten van goede daden en rechtschapen daden vormen de basis voor het bereiken van hetgeen waarop men hoopt in deze wereld en het Hiernamaals, zelfs als al-Firdaws al-A’laa dit ultieme doel is.

En Allah weet het best.

Bron: http://islamqa.info/en/135085 (Engels) – http://islamqa.info/ar/135085 (Arabisch).

[Toevoeging van de vertaler:]

De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “(Soms) is er een zeer hoge rang voor een moe-emin (gelovige) voorbeschikt die hij nooit op grond van zijn daden had kunnen bereiken. Dus laat Allah hem enige tegenspoed ervaren, hetzij lichamelijk, materieel (financieel enzovoort) of aangaande zijn kinderen. Vervolgens laat Hij hem geduldig zijn en laat hem de positie bereiken die voor hem voorbeschikt is.” (Ah’med, Aboe Daawoed.) [Genomen uit het artikel Ziekte, een vermomde zegen.]

 

Relevante artikelen:

7 Dingen om jouw tawfieq (succes) te vermeerderen

18 Eigenschappen waar Allah van houdt

10 Manieren om je imaan (geloof) te vermeerderen

De voorwaarden voor acceptabele ‘ibaadah (aanbidding)

Wat is er voor vrouwen in het Paradijs?

Het beste van het beste

Hoe word je een vip op de Dag des Oordeels

De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag

Als je wilt dat…

Durf jouw dromen waar te maken

 

7-in-de-schaduw-wp

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan