De voortreffelijkheid van sadaqah (liefdadigheid)

Alles wat je omwille van Allah Ta’aalaa weggeeft, blijft van jou en zul je in het Hiernamaals vermenigvuldigd aantreffen.*

Liefdadigheid kl* Mits je het met een zuivere intentie gegeven hebt.

Vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Alle lof is voor Allah, Heer der werelden, en moge de vrede en de zegeningen van Allah neerdalen op onze geliefde profeet Moh’ammed, alsook op zijn familie, al zijn metgezellen en iedereen die hun voorbeeld volgt. Voorts:

Dit artikel bevat enkele shar’i teksten [aayaat (verzen van de Koran) en ah’aadieth (profetische overleveringen)] die jij, geachte broeder/zuster, kunt gebruiken om jezelf en anderen aan te moedigen om liefdadigheid (sadaqahالصدقة) te schenken. We vragen Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) om de intentie van eenieder die sadaqah geeft te zuiveren zodat het alleen omwille van Hem gegeven wordt en Hij hen zal belonen daarvoor. Amien.

Dit artikel wordt afgesloten met enige informatie over de intentie alsook sadaqah djaariyah (voortdurende liefdadigheid).

 

Aayaat

Allah Ta’aalaa zegt in Zijn Nobele Koran (Nederlandstalige interpretatie):

“O degenen die geloven! Geef uit (als liefdadigheid) van hetgeen waarmee Wij jullie voorzien hebben, alvorens een Dag komt waarop er geen handel zal zijn, noch vriendschap, noch voorspraak. (#1) En de ongelovigen, zij zijn degenen die de onrechtplegers zijn.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 254.]

<<<(#1) Op die Dag zal niemand in staat zijn te onderhandelen namens zichzelf, of zichzelf vrij te kopen met iets, ook al zou de aarde gevuld met goud zijn (zie aayah 3:91), noch zal de vriendschap of relatie met iemand hem dan van nut zijn. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

“De gelijkenis van degenen die hun bezittingen uitgeven op de weg van Allah is als de gelijkenis van een graankorrel die zeven aren voortbrengt, met in elke aar honderd graankorrels. En Allah vermenigvuldigt voor wie Hij wil. En Allah is Alomvattend (met Zijn Kennis en Macht), Alwetend. Degenen die hun bezittingen uitgeven op de weg van Allah en hun giften vervolgens niet laten volgen door eraan te herinneren of door te kwetsen (#2), voor hen is hun beloning bij hun Heer en zij zullen niet vrezen (aangaande het Hiernamaals), noch zullen zij treuren (in deze wereld).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 261-262.]

<<<(#2) Dit is wanneer iemand onrecht begaat jegens degene die hij een goede gunst heeft verleend en opschept tegenover hem vanwege hetgeen hij hem gegeven heeft, door bijvoorbeeld te zeggen, uit hoogmoed en opschepperij: ‘Ik heb jou goed behandeld en ik heb jou van armoede gered,’ en dergelijke. (At-Tefsier al-Wasiet lil Qor-aanie l-Kariem van Moh’ammed Sayyid Tantaawie.)>>>

“O degenen die geloven! Geef uit (als liefdadigheid) van de goede dingen die jullie verworven hebben en van hetgeen Wij voor jullie uit de aarde hebben voortgebracht. En streef niet naar het uitgeven van het slechte daarvan, hoewel jullie het zelf niet zouden aannemen behalve als jullie de ogen daarvoor sluiten (met tegenzin). En weet dat Allah Ghaniyy (Zelfvoorzienend, Onafhankelijk, Behoefteloos) en Prijzenswaardig is.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 267.]

“Allah zal rente vernietigen en Hij zal de liefdadigheden vermeerderen. (#3) En Allah houdt niet van enige zondige ongelovige.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 276.]

<<<(#3) Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) vernietigt rentegelden en laat het wegvagen. Hij laat het of letterlijk verloren gaan of figuurlijk door de zegening daarvan te ontnemen. En Allah ‘Azza wa Djel vermeerdert liefdadigheden en laat deze vermenigvuldigen door het vermenigvuldigen van de beloning ervan. Een goede daad wordt vertienvoudigd tot zevenhonderd keer zo veel of nog meer. Allah ‘Azza wa Djel zegent de bezittingen van degenen die liefdadigheid uitgeven. (Al-Moekhtasar fie t-Tefsier van Markaz Tefsier lie d-Diraasaatie l-Qor-aaniyyah.) Dit klopt vanuit een sociaal, economisch, moreel en spiritueel oogpunt. Hoewel rente ogenschijnlijk verrijkt en liefdadigheid verarmt, is in werkelijkheid het omgekeerde waar. Volgens de wet van Allah is rente op zichzelf een belemmering voor sociale, economische, morele en spirituele vooruitgang [zie de artikelen Het consumeren van ribaa (rente) en Analyse van de financiële crisis in het licht van de sharie’ah] en liefdadigheid (inclusief een renteloze lening) helpt de ontwikkeling ervan. (Tafheem-ul-Qur’an van Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

“Geloof in Allah en Zijn boodschapper (Moh’ammed) en geef uit van hetgeen waarover Hij jullie als erfgenamen heeft aangesteld. (#4) Dus degenen van jullie die geloven en uitgeven (omwille van Allah, voor hen is er een grote beloning.” [Soerat al-H’adied (57), aayah 7.]

<<<(#4) Bezittingen zijn afkomstig van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij). Hij heeft de mensen als erfgenamen daarover aangesteld om daarover te beschikken voor een bepaald termijn. Wanneer Hij hen beveelt om uit te geven aan Zijn dienaren (liefdadigheden), is het een plicht voor hen om dit dan ook na te komen, zoals de schatbewaarder de bevelen van de eigenaar van de bezittingen opvolgt, wanneer hij hem vraagt om uit te geven aan degene die hij aanwijst. (Tefsier at-Teh’rier wa t-Tenwier van Moh’ammed at-Taahier ibn ‘Aashoer.)>>>

“Als jullie de liefdadigheden openlijk geven, dan is dat goed; en als jullie ze geheimhouden en ze geven aan de armen, dan is dat beter voor jullie (#5) en Hij zal een aantal van jullie zonden kwijtschelden (#6)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 271.]

<<<(#5) Het is beter om (vrijwillige) goede daden geheim te houden aangezien dit beschermt tegen trots en het ermee te koop lopen. Maar als er een duidelijke wijsheid (voordeel) is achter het bekendmaken van een goede daad of liefdadigheid, zoals wanneer daardoor anderen die goede daad ook gaan verrichten of die liefdadigheid ook zullen geven, dan wordt het onthullen beter dan het geheimhouden. Zie het artikel Riyaa-e, te koop lopen met je daden.>>>

<<<(#6) Tot de beste der rechtschapen daden die de boeteling kan verrichten behoort het geven van liefdadigheid (sadaqah), want liefdadigheid behoort tot de grootste middelen voor het compenseren van zonden. (Zie het artikel Het gebed van berouw – salaat at-tawbah.) Het is aangetoond dat Ka’b ibn Maalik (moge Allah tevreden over hem zijn) zei, toen Allah zijn berouw geaccepteerd had: “O boodschapper van Allah! Als onderdeel van mijn berouw zal ik mijn bezit opgeven omwille van Allah en Zijn boodschapper.” De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Behoud wat van je bezit, want dat is beter voor je.” Hij zei: “Dan zal ik mijn deel in Khaybar behouden.” (Moettafaqoen ‘Alayh.)>>>

(Lees verder onder de afbeelding.)

Liefdadigheid sadaqah wp1

 

Ah’aadieth

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die liefdadigheid geeft gelijk aan een dadel, (verkregen) van goede (h’alaal – toegestane) inkomsten – want Allah accepteert niets behalve dat wat goed is – Allah zal het in Zijn Rechterhand nemen en het verzorgen voor degene die het gaf, zoals eenieder van jullie zijn veulen zou verzorgen, totdat het een berg wordt.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 1344; Moeslim, 1014.)

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde ook dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Er is geen dag waarop de mensen opstaan, of er dalen twee engelen (uit de hemel) neer waarvan de ene zegt: ‘O Allah! Vergoed elke persoon die uitgeeft (in liefdadigheid),’ en de andere (engel) zegt: ‘O Allah! Vernietig elke persoon die niet uitgeeft (omwille van U).’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 1374; Moeslim, 1010.)

Via Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) is overgeleverd dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Allah heeft gezegd: ‘Geef uit, o zoon van Adam, en Ik zal uitgeven aan jou.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 5073; Moeslim, 993.)

Djaabir (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Er is geen moslim die iets plant of hetgeen ervan gegeten wordt is liefdadigheid voor hem, en hetgeen ervan gestolen wordt is liefdadigheid voor hem, en hetgeen wilde dieren ervan eten is liefdadigheid voor hem, en hetgeen vogels ervan eten is liefdadigheid voor hem; niemand neemt er iets van of het is liefdadigheid voor hem.’” [Overgeleverd door Moeslim, 1552. Al-Boekhaarie leverde een vergelijkbare h’adieth over (2220) van Anas (moge Allah tevreden over hem zijn).] (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Denk niet dat als je iets weggeeft omwille van Allah, dat je dat kwijt bent of dat het weg is: integendeel! Wat iemand van zijn bezit als liefdadigheid weggeeft is zijn ware bezit dat zal blijven voor hem en hem voordeel zal geven. De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) vroeg (aan ‘Aa-ieshah – moge Allah tevreden over haar zijn) hoeveel er over was van een schaap dat zij geslacht hadden, en toen zij hem vertelde dat alleen de schouder over was, antwoordde hij (Nederlandstalige interpretatie): “Alles ervan is over behalve de schouder.” [Verhaald door ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn), overgeleverd door at-Tirmidzie, door al-Albaanie als sah’ieh’ (authentiek) geclassificeerd in Sah’ieh’ at-Tirmidzie.]

Dit betekent dat hetgeen iemand eet weg is en niet langer meer daar is, maar dat hetgeen gegeven wordt als liefdadigheid voor hem zal blijven bij Allah en dat hij daarvan zal profiteren op de Dag der Opstanding. Deze h’adieth is een verwijzing naar de aayah waarin Allah Ta’aalaa zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Wat bij jullie is (in het wereldse leven), zal opraken, en wat bij Allah is, is blijvend…” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 96.]

Alles wat je weggeeft omwille van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) blijft van jou en zul je in het Hiernamaals terugvinden, tien tot zevenhonderd keer zo veel, of nog meer, en alles wat je nu houdt zul je in het Hiernamaals niet meer hebben. ‘Abdoellaah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wie van jullie beschouwt het bezit van zijn erfgenamen dierbaarder voor hem dan zijn eigen bezit?’ Zij antwoordden: ‘O boodschapper van Allah! Er is niemand onder ons of hij houdt meer van zijn eigen bezit.’ De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei: ‘Zijn bezit is hetgeen hij uitgeeft (omwille van Allah Ta’aalaa) tijdens zijn leven (aan goede daden) terwijl het bezit van zijn erfgenamen hetgeen is wat hij na zijn dood achterlaat.” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 4/3467.)

In de Sah’ieh’ is overgeleverd dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De zoon van Adam (de mens) zegt: ‘Mijn bezittingen! Mijn bezittingen!’ Maar heb jij iets anders van jouw bezittingen behalve hetgeen jij gegeten hebt en dus opgemaakt hebt, of gedragen hebt en dus versleten hebt, of hetgeen jij uitgegeven hebt als liefdadigheid en dus overhoudt (in het verslag van goede daden)? Alles buiten dat zal heengaan en jij zult het aan de mensen achterlaten.” De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) herinnert ons in deze overlevering aan het feit dat al ons geld in werkelijkheid slechts op drie manieren gebruikt wordt. Ten eerste, het voedsel dat we eten, en dit zal uiteindelijk vergaan. Ten tweede, de kleren die we dragen (of andere bezittingen), en dit zal uiteindelijk verslijten en onbruikbaar worden. Ten derde, het geld dat uitgegeven wordt (of tijd dat gespendeerd wordt) omwille van Allah Ta’aalaa, en dit is het enige deel waarvan het voordeel blijvend is en tot ons terug zal keren.

Onze geliefde profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) vertelde ons dat iemand door zijn liefdadigheid van schaduw voorzien zal worden op de Dag der Opstanding, de Dag waarop de zon heel dicht bij de hoofden van mensen gebracht zal worden, totdat Allah Ta’aalaa tussen hen geoordeeld heeft. [Overgeleverd door Ah’med, 16882; door al-Albaanie als sah’ieh’ (authentiek) geclassificeerd in Sah’ieh’ al-Djaami’, 4510.] (Zie punt 6 in het artikel Hoe word je een vip op de Dag des Oordeels.)

(Lees verder onder de afbeelding.)

baden-in-geld-wpn

 

Sadaqah djaariyah (voortdurende liefdadigheid)

Allah Ta’aalaa zegt in Zijn Nobele Koran (Nederlandstalige interpretatie): “En Ik (Allah) schiep de djinn en de mensheid enkel om Mij (alleen) te aanbidden.” [Soerat ad-Dzaariyaat (51), aayah 56.]

Allah Ta’aalaa schreef de mensheid daden van aanbidding voor waarmee hij grote beloning kan verkrijgen in deze wereld en het Hiernamaals. Deze daden en handelingen van aanbidding zijn niet beperkt tot alleen deze wereld, maar Allah Ta’aalaa heeft middelen voorgeschreven om zelfs na de dood goede daden te vermeerderen, namelijk middels voortdurende liefdadigheid (الصدقة الجاريةsadaqah djaariyah). De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Als iemand overlijdt dan stoppen zijn goede daden behalve drie: voortdurende liefdadigheid, nuttige kennis en een rechtschapen zoon die smeekbeden voor hem verricht.” (Overgeleverd door Moeslim, 3084.)

An-Nawawie (moge Allah hem genadig zijn) zei in Sharh’ Moeslim: “De betekenis van deze h’adieth is dat de daden van een overleden persoon stoppen wanneer hij overlijdt en dat de vermeerdering van beloning stopt voor hem, behalve in deze drie gevallen, wan hij is de oorzaak daarvan: zijn zoon wordt gerekend tot zijn verdiensten, alsook de kennis die hij achterlaat door middel van onderwijzen of schrijven, en voortdurende liefdadigheid, oftewel een waqf (islamitische schenking).” (Einde citaat.)

(Lees verder onder de advertentie.)

– advertentie –

Liefdadigheid middels (h)eerlijke en pure bloemenhoning, afkomstig uit de bergen van Spanje, waarbij de bijen niet zijn bijgevoed, zonder kunstmatige kleur, smaak of geurstoffen, glutenvrij, 500 gr.

Deze honing kunt u bestellen via onderstaande link:

Ik wil deze honing kopen en deelnemen aan liefdadigheid.

! U draagt als klant tevens bij aan het realiseren van waterputten, via Zamzam Charity, namens team TGV en klanten. Het is een sadaqah jariyah, een doorlopende liefdadigheid. Zie ook het artikel Honing over de voordelen van honing.

– advertentie –

Ibn Maadjah (224) leverde over dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘De goede daden die een gelovige zullen bereiken na zijn dood zijn: kennis die hij leerde en vervolgens verspreidde, een rechtschapen zoon die hij achterlaat, een kopie van de Qor-aan die hij als een nalatenschap achterlaat, een moskee die hij bouwde, een huis die hij bouwde voor reizigers, een kanaal die hij groef, of een liefdadigheid die hij gaf tijdens zijn leven toen hij in een goede gezondheid verkeerde. Deze daden zullen hem bereiken na zijn dood.’” [Door al-Albaanie als h’asan (goed) geclassificeerd in Sah’ieh’ Ibn Maadjah.]

Voortdurende liefdadigheid is datgene waar iemand beloning voor blijft krijgen nadat hij overleden is. Vandaar dat vele geleerden het gedefinieerd hebben als de waqf, zoals het bouwen van een moskee, omdat men beloning zal blijven krijgen zolang de waqf blijft bestaan.

Wat betreft hetgeen niet zorgt voor een voortdurende beloning – zoals het voeden van de armen en behoeftigen – het is niet correct om dit voortdurende liefdadigheid te noemen, ook al zorgt het voor een grote beloning.

Ibn H’azm zei in al-Moeh’allaa (8/151): “Voortdurende liefdadigheid is dat wat beloning blijft geven zelfs na de dood.” (Einde citaat.)

Sheikh Ibn ‘Oethaymien zei in Sharh’ Riyaadh as-Saalih’ien (4/13): “Voortdurende liefdadigheid verwijst naar enige rechtschapen daad van iemand die na zijn dood verder gaat.” (Einde citaat.)

[Voor degene die graag islamitische boeken wil verspreiden, www.uwkeuze.net heeft een mooie collectie gratis e-boeken die gedrukt en verspreid kunnen worden, in shaa-a Allaah. Zie de pagina e-Boeken. Neem contact met ons op via info@uwkeuze.net om ideeën en mogelijkheden te bespreken.]

(Lees verder onder de afbeelding.)

Liefdadigheid sadaqah wp4

 

Intentie

Let wel op je intentie als je liefdadigheid geeft, dat je het geeft zuiver en alleen omwille van Allah Ta’aalaa en niet om door mensen gezien of geprezen te worden. Imaam Ah’med leverde over dat Mah’moed ibn Labied zei dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Wat ik het meeste vrees voor jullie is de kleine shirk (polytheïsme).” Zij zeiden: “Wat is de kleine shirk, o boodschapper van Allah?” Hij zei: Ar-Riyaa-e (te koop lopen met je daden, indruk proberen te maken op mensen). Allah zal zeggen op de Dag der Opstanding, wanneer de mensen beloont of bestraft worden voor hun daden: ‘Ga naar degene tegenover wie je indruk wilde maken in de wereld en zie of je enige beloning bij hem vindt.’” [Zie het artikel Riyaa-e, te koop lopen met je daden. Riyaa-e is kleine shirk dat daden vruchteloos maakt!! Zie ook het artikel De voorwaarden voor acceptabele ‘ibaadah (aanbidding).]

Beste broeder of zuster, haast je om liefdadigheid te geven en span je in om jouw liefdadigheid voortdurend te laten zijn, zodat je er zelfs na jouw overlijden van zult blijven profiteren.

We vragen Allah Ta’aalaa om ons te helpen die handelingen te verrichten waarvan Hij houdt en waarmee Hij tevreden is.

 

Relevante artikelen:

Az-Zakaah (de verplichte liefdadigheid)

Baad jezelf in geld!

De voortreffelijkheid van vrijwillige gebeden

Vrijwillig vasten

Riyaa-e, te koop lopen met je daden

De voorwaarden voor acceptabele ‘ibaadah (aanbidding)

 

Liefdadigheid sadaqah wp5

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan