De vier soorten van leiding (hidaayah)

Leiding naar de waarheid is in de Handen van Allah alleen.

Kompas klDoor Moh’ammed as-Saffarinie (1114-1188).
Vertaald en bewerkt door Oem Mohammed.

[Voorwoord van uwkeuze.net:]

Alle lof is voor Allah, Heer der werelden, en moge Allahs zegeningen en vrede neerdalen op de voornaamste van alle boodschappers, Moh’ammed, alsook op zijn familie, al zijn metgezellen en iedereen die hun voorbeeld volgt.

Moslims verrichten tenminste zeventien keer per dag een smeekgebed om op het rechte pad geleid te worden, wegens de verplichting om soerat al-Faatih’ah (het eerste hoofdstuk van de Qor-aan) te reciteren tijdens de salaat (de vijf dagelijkse gebeden).

‘Leid ons’ (ihdinaa)

Het Arabische woord voor leiding is hidaayah. Het Arabische woord voor geschenk (hadiyyah) komt van dezelfde basisletters als het woord voor leiding (hidaayah). Religieuze leiding is het grootste geschenk dat men kan krijgen. Het is ook iets waar we zelf geen controle over hebben, maar het is aan ons geschonken als een daad van onbegrensde barmhartigheid en genade door Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij).

Merk op dat de smeekbede in de meervoudsvorm is – niet ‘leid mij’ maar ‘leid ons’. Dit verzoek namens onze medemoslims zorgt voor een gevoel van broederschap, vooral als we als een groep (djamaa’ah) in gebed staan. (Zie het artikel Salaat al-djamaa’ah – het gezamenlijk gebed.)

[Einde toevoeging.]

Leiding (hidaayah) heeft een zeer brede betekenis, welke letterlijk betekent: leiden en de weg wijzen. Imaam Ibnoe l-Qayyim zegt echter in zijn boek Badaai’oel Fawaa-id dat leiding in vier verschillende soorten voorkomt.

De eerste soort is de algemene betekenis van leiding, dat door alle schepselen gedeeld wordt. Allah de Almachtige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Hij (Mozes) zei: ‘Onze Heer is Degene Die elk ding zijn aard (vorm en karakter) gegeven heeft, vervolgens leidde Hij (#1).’” [Soerat Taa Haa (20), aayah 50.]

<<<(#1) Noot uwkeuze.net: Allah de Almachtige leidde alles naar het halen van voordeel uit datgene wat Hij hen gegeven heeft en hoe zij met deze middelen kunnen blijven voortbestaan en hun behoeften kunnen vervullen. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan van van Moh’ammed al-Amien ibn ‘Abdiellaah al-Oeramie al-‘Alawie al-Hararie as-Shaafi’ie.)>>>

Dit betekent dat Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) elk schepsel haar vorm gegeven heeft dat zich onderscheidt van de andere schepselen, en Hij heeft elk ledemaat haar volmaakte vorm gegeven, en elk bestaand ding haar unieke creatie. En vervolgens heeft Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) hen geleid naar hetgeen waarvoor zij geschapen zijn, inclusief de verschillende taken. Hij (Ibnoe l-Qayyim) zei: “…en deze leiding heeft betrekking op alle levende schepsels met een vrijwillige opgewektheid, welke haar helpt hetgeen te verwerven wat nuttig is en hetgeen wat schadelijk is wegduwt.” Hij zei verder: “…er is ook leiding voor harde/onbuigzame objecten die hun behoeften vervullen, net zoals er een bepaalde leiding is voor alle dieren, ongeacht het verschil in beeld en vorm. Er is ook een bepaalde leiding voor elk ledemaat van het lichaam; de leiding van de voeten is bijvoorbeeld het lopen, voor de tong is dit de spraak, voor het oog is dit het zicht enzovoorts.

Op dezelfde wijze heeft Allah de Meest Verhevene elk paar van alle levende wezens geleid om zich met elkaar te verbinden en te paren en kinderen te produceren. Hij heeft tevens de pasgeboren baby geleid om de moederborst vast te grijpen op zoek naar voeding. In elke rang zijn de wegen van leiding onbegrensd.

<<<Noot uwkeuze.net: Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt bijvoorbeeld (Nederlandstalige interpretatie): “En jouw Heer inspireerde de bij: ‘Maak huizen in de bergen en in de bomen en in wat zij (de mensen) bouwen. Eet vervolgens van alle vruchten en volg de wegen die door jouw Heer gemakkelijk zijn gemaakt…’” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 68-69.] Het instinct van dieren is ook een soort leiding van Allah de Almachtige. Deze eerste soort van leiding omvat ook het algemene intellect, verstand en inherente kennis die gegeven is aan alle verantwoordelijke wezens ongeacht hun geloof.>>>

De tweede soort is de leiding van de duidelijke tekenen en bewijzen (hidaayatoe l-bayaan wa dilaalah). Deze leiding heeft te maken met het verduidelijken van wat goed is en wat slecht is, zodat een persoon zich op het duidelijke en veilige pad kan bevinden, en zich weg kan houden van de schadelijke weg.

Deze leiding echter houdt niet in dat een persoon perse geleid zal worden, het is eerder een middel en een methode van leiding. Een voorbeeld van dergelijke leiding kan teruggevonden worden in het volgende vers (Nederlandstalige interpretatie): “En wat betreft (het volk) Thamoed, Wij schonken hen leiding (Wij toonden hen het rechte pad), waarna zij blindheid verkozen boven leiding…” [Soerat Foesilat (41), aayah 17.]

En ook in het volgende vers (Nederlandstalige interpretatie): “En jij (o Moh’ammed) nodigt hen waarlijk uit tot een recht pad.” [Soerat al-Moe-eminoen (23), aayah 73.]

De derde soort is de leiding van inspiratie (ilhaam) en voorspoed (tawfieq). [Het is de hidaayah van tawfieq (een speciale soort van goddelijke leiding) en inspiratie (ilhaam) van Allah de Verhevene, leiding naar de waarheid van imaan (geloof), islaam (onderwerping) enzovoort.] Deze soort impliceert en bevat de volledige leiding van Allah de Verhevene, zoals het volgende vers uit de Qor-aan aanduidt (Nederlandstalige interpretatie): “…Hij laat dwalen wie Hij wil en Hij leidt wie Hij wil…” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 93; Soerat Faatir (35), aayah 8; en anderen.]

Allah de Verhevene zegt in een ander vers (Nederlandstalige interpretatie): “Hoewel jij (o Moh’ammed) sterk verlangt naar hun leiding, Allah leidt waarlijk niet degene die Hij laat dwalen…” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 37.]

Niemand bezit deze leiding behalve Allah de Meest Barmhartige, en dit is waarom Hij zei, terwijl hij Zijn boodschapper (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) aansprak (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, jij (o Mohammed) kunt wie jij lief hebt niet leiden (#2), maar Allah leidt wie Hij wil…” [Soerat al-Qasas (28), aayah 56.]

<<<(#2) Noot uwkeuze.net: zelfs de profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) is niet in staat goddelijke Leiding (al-Hidaayah) aan mensen te verstrekken, dit is alleen aan Allah de Almachtige. In dit vers (28:56) wordt gerefereerd aan Aboe Taalib, de oom van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem). Het heeft dus weinig zin om felle discussies te voeren met niet-moslims, of om veel tijd te besteden aan welles nietes argumenten. Aan ons is de taak om iemand vriendelijk (zie het artikel Mijn religie is vriendelijkheid) de rechte weg te tonen (verschillende artikelen op www.uwkeuze.net zijn daar zeer geschikt voor); wij kunnen niemand leiden, dat is alleen aan Allah de Verhevene. En als Allah de Meest Barmhartige iemand wil leiden, dan opent Hij zijn/haar hart voor de Islaam. Zo niet, dan zal geen enkele discussie baten. Zie de rubriek Da’wah door diverse artikelen.>>>

Dus bevestigde Hij voor hem de tweede soort, maar niet deze derde soort van leiding, zoals vermeld is in het voorheen genoemd vers (Nederlandstalige interpretatie): “En jij (o Moh’ammed) nodigt hen waarlijk uit tot een recht pad.” [Soerat al-Moe-eminoen (23), aayah 73.]

Uiteindelijk is de vierde soort van leiding de hoogste soort van leiding (in al-Aakhirah – het Hiernamaals), waardoor de mensen van het Paradijs naar het Paradijs geleid worden, en de mensen van het Hellevuur naar het Hellevuur geleid worden.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, degenen die geloven en die rechtschapen daden verrichten, hun Heer zal hen leiden (naar het Paradijs) vanwege hun geloof (#3): onder hen stromen de rivieren in tuinen van gelukzaligheid.” [Soerat Yoenoes (10), aayah 9.]

<<<(#3) Noot uwkeuze.net: “geloof” beduidt een rotsvast geloof in Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan Hem. Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie zei in zijn tefsier, Tafheem-ul-Qur’an: “Laten we, om dit punt te illustreren, eens nadenken over het fysieke leven van de mens en kijken naar het eten dat genuttigd wordt voor voeding, gezondheid, energie en vreugde. Het is evident dat deze resultaten niet teweeggebracht kunnen worden door louter het voedsel door te slikken, maar doordat het voedsel verteerd wordt, opgenomen in het bloed en door elke ader circuleert om elke cel van het lichaam te voorzien van energie en de juiste stoffen die het nodig heeft om naar behoren te functioneren. Op dezelfde manier zijn leiding, rechtschapenheid, goed gedrag en waar succes afhankelijk van de juiste geloofsovertuigingen die het verstand, hart en ziel diep doordringen en erin verankerd zijn. Geloofsovertuigingen die louter met de mond worden beleden of sluimerend ergens in een of ander hoekje van het hart liggen, kunnen dergelijke resultaten niet teweegbrengen.”>>> (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

De mensen van het Paradijs zullen zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “…Alle lof is voor Allah, Degene Die ons naar dit geleid heeft! En wij zouden niet geleid zijn ware het niet dat Allah ons geleid heeft…” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 43.]

Terwijl Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) in het geval van de mensen van het Hellevuur zegt (Nederlandstalige interpretatie): “(Allah zal dan tegen de engelen zeggen:) ‘Verzamel degenen die onrecht begingen en hun soortgenoten (#4) en hetgeen zij gewoon waren te aanbidden, in plaats van Allah. Leid hen dan naar het pad van het Hellevuur.’” [Soerat as-Saaffaat (37), aayah 22-23.]

<<<(#4) Noot uwkeuze.net: volgens bijna alle vroegere autoriteiten – waaronder ‘Oemar ibn al-Khattaab, ‘Abdoellaah ibn ‘Abbaas, Qataadah, Moedjaahid, as Soeddie, Sa’ied ibn Djoebayr, al-H’asan al-Basrie en anderen – verwijst azwaadj hier naar “mensen die op elkaar lijken (in hun rangschikking)”, of “mensen van dezelfde soort (qua zonden)”. (The Message of the Qur’aan, Muhammed Asad.)>>>

En tot Allah keren wij allemaal terug.

 

Relevante artikelen:

De voorwaarden van as-shahaadah

De voorwaarden voor acceptabele ‘ibaadah (aanbidding)

10 Manieren om je imaan (geloof) te vermeerderen

7 Dingen om jouw tawfieq (succes) te vermeerderen

18 Eigenschappen waar Allah van houdt

De vallen van Iblies

Hoe word je een vip op de Dag des Oordeels

Monotheïsme – tawh’ied (diverse artikelen)

Kennis is licht (diverse artikelen)

 

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan