De vallen van Iblies

Laat je niet strikken!

Valkuilen van satanDoor Ibn al-Qayyim al-Djawziyyah (uit at-Tefsier al-Qayyim van Ibn al-Qayyim – al-Hijra magazine). Vertaald door ‘Abdoellaah Bekx.

Dit artikel is ook als voorlezing te beluisteren op YouTube.

Alle lof is voor Allah, en Allahs zegeningen en vrede zijn met de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en eenieder die in het goede volgt. Voorts:

Het is niet mogelijk om één van de vallen van Iblies (de grootste satan, een djinn – zie het artikel De wereld van de djinn) goed te bevatten, laat staan alle vallen. Aangezien het kwaad van Iblies bestaat uit zes soorten, blijft Iblies de zoon van Adam (d.w.z. alle mensen) achtervolgen totdat hij hem zo ver krijgt om een van die zes soorten kwaden te verrichten.

De eerste soort is het kwaad van koefr (ongeloof) en shirk (afgoderij) en vijandigheid tegenover Allah de Verhevene en Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Als Iblies dit kan bewerkstelligen bij de zoon van Adam, dan wordt zijn gejammer verminderd en hij rust van zijn bezoeking met deze persoon. Dit (koefr – ongeloof) is het eerste doel wat Iblies wil bereiken bij de mens. Als Iblies dit doel bereikt, maakt hij deze persoon een deel van zijn leger, een van zijn soldaten, en hij wijst hem aan als een afgevaardigde of vertegenwoordiger tegen andere mensen. Vervolgens wordt deze persoon een van de afgevaardigde of uitnodigers van Iblies. (Lees de artikelen in de rubriek Monotheïsme in de Islam, waaronder “Waarlijk, het toekennen van deelgenoten aan Allah is zeker een geweldig onrecht”.)

Als hij faalt om deze persoon te verleiden naar het eerste kwaad, en als deze persoon behoort tot degenen voor wie geschreven staat dat hij een moslim zal zijn, probeert Iblies de tweede val, namelijk bid’ah (innovatie). Iblies houdt meer van bid’ah dan van losbandigheid en ongehoorzaamheid omdat de schade van bid’ah de essentie van de religie treft. Bovendien gaat het tegen de oproep van de boodschappers in en het is een oproep naar een boodschap die afwijkt van de boodschap die medegedeeld is door ar-rasoel (de boodschapper – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Bid’ah is een deur naar koefr en shirk. Daarom, als Iblies een persoon kan bewegen tot het verrichten van bid’ah en hem een van de mensen van bid’ah kan maken, wordt hij ook een van zijn vertegenwoordigers en een uitnodiger van hem. [Zie het artikel Het verbod op innovaties (bid’ah).]

Als Iblies faalt en niet in staat is om deze persoon in deze val te laten lopen, en als deze persoon behoort tot degenen die door Allah de Verhevene zijn begenadigd met het geschenk van as-Soennah en afkeer van de mensen van bid’ah, gaat hij over tot de derde categorie van kwaad – de grote zonden in hun verschillende vormen.

Iblies is zeer begerig betreffende het laten vallen van een persoon in grote zonden (zie het artikel De zeven vernietigende zonden), vooral als hij een geleerde is die gevolgd wordt. Iblies is begerig hiermee zodat hij mensen kan wegjagen van deze geleerde of, wanneer mensen deze geleerde blijven volgen, dat zijn zonden en ongehoorzaamheid verspreiden onder de mensen. Hij gebruikt sommige mensen als zijn vertegenwoordigers om de zonden van deze persoon te verspreiden onder de mensen onder valse voorwendselen dat dit hen zal helpen om dichter bij Allah te komen. Maar in feite is deze persoon de afgevaardigde van Iblies zonder dat hij dit weet. Voor degenen die willen dat walgelijke dingen zich zullen verspreiden onder de gelovigen is er een grote bestraffing in dit leven en in het Hiernamaals, vooral als zij zich belasten met het verspreiden van wandaden, door het gehoorzamen van Iblies en het zijn van zijn vertegenwoordiger. Dit alles is om mensen van de geleerde en zijn voordeel te verdrijven.

Bovendien zijn de zonden van deze persoon (de geleerde) – zelfs al bereiken zij de hemel – minder bij Allah de Verhevene dan de zonden van degenen die er van houden om zijn zonden overal te verspreiden. De zonden van de geleerde zijn wandaden voor zichzelf. Als hij vergeving van Allah de Verhevene zoekt en berouw toont, zal Allah de Barmhartige zijn berouw aanvaarden en Hij zal zijn slechte daden wisselen voor goede daden. Maar de zonden van degenen die walgelijkheden verspreiden zijn onrechtvaardigheden ten opzichte van de gelovigen, door naar hun fouten te kijken met als doel deze bekend te maken. Allah de Almachtige ziet alles en Hij is op de hoogte van deze laaghartige streek. Niets wat verborgen is in de borstkas (d.w.z. het hart) of ziel is verborgen voor Allah de Alwetende.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Als Iblies niet in staat is om een persoon te verleiden naar dit niveau, dan probeert hij hem te strikken voor het vierde soort kwaad, de val van de kleine zonden. Deze zonden kunnen een persoon ruïneren als zij opstapelen. Dit is waarom ar-rasoel (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Wees op je hoede voor de kleine zonden, omdat de kleine zonden te vergelijken zijn met de mensen die naar een woestijn gingen.” Vervolgens noemde hij een h’adieth waarvan de betekenis is dat eenieder van hen een stok van hout bracht totdat zij een enorm vuur hadden ontstoken (net zoals de kleine zonden beetje bij beetje ophopen totdat zij een grote zonde worden). De persoon blijft de kwestie van kleine zonden licht opnemen totdat hij ze beschouwt als onbeduidend. Daarom is een persoon die grote zonden begaat terwijl hij vrees heeft voor de gevolgen in een betere toestand dan degene die kleine zonden begaat terwijl hij er geen aandacht aan besteedt. (Zie het artikel Zonden heroverwegen: zijn kleine zonden echt klein?)

Als de persoon weerstand heeft geboden en Iblies heeft weerstaan betreffende het hem in de val laten lopen op dit niveau, spoort hij hem aan tot het vijfde niveau. Het vijfde niveau is hem bezig laten zijn met toegestane dingen die hem geen beloning opleveren. De bestraffing van dit niveau wordt veroorzaakt door het verdwijnen van de beloning die men mist door het bezig zijn met deze daden. (Zie o.a. het artikel De strijd tegen de tijd.)

Als de persoon er in slaagt om Iblies te laten falen in de poging om hem naar dit niveau te leiden, en als hij zorgzaam is betreffende zijn tijd en het goed besteed, bewust van de waarde van momenten en de waarde kent van wat komen zal aan beloning of bestraffing, dan zal Iblies trachten om hem te leiden naar het zesde niveau. De zesde val is hem bezig laten zijn met handelingen met kleinere beloningen om verdiensten bij hem weg te houden en hem te hinderen in het verwerven van de beloning van de handeling met de meeste beloning.

Daarom beveelt hij hem om een goede daad met een kleinere beloning te verrichten als dat het laten van een betere handeling met zich meebrengt. Slechts weinig mensen zijn zich hier van bewust. Want als een persoon een sterke neiging voelt naar een bepaalde daad van gehoorzaamheid, dan twijfelt hij niet dat het een ware gehoorzaamheid is en dat hij dichter bij Allah de Verhevene komt. Hij zal nooit denken dat deze oproep van Iblies is omdat hij gelooft dat Iblies nooit zal oproepen om goed te doen. Daarom denkt hij dat deze oproep van Allah de Verhevene is. In werkelijkheid wordt hij geëxcuseerd omdat hij nooit wist dat Iblies iemand zal oproepen tot zeventig deuren van goede daden om hem of naar één deur van kwaad te krijgen of om een betere daad dan deze zeventig aan hem voorbij te laten gaan.

Dit kan niet geweten worden behalve door een licht van Allah de Verhevene, een licht dat Hij geleidelijk in het hart van al-‘abd (de dienaar) doet doordringen. De bron van dit soort kennis is het volgen van de manieren van ar-rasoel (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (d.w.z. de Soennah) en het aandacht besteden aan de niveaus van handelingen bij Allah de Verhevene, de daden die behoren tot Zijn favorieten, de daden waar Hij meer tevreden over is en die voordeliger zijn voor al-‘abd, en daden die meer nasieh’ah (leiding) van Allah de Verhevene, Zijn rasoel (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), Zijn Boek en Zijn gelovige aanbidders hebben. Niemand heeft dit soort kennis behalve de erfgenamen van ar-rasoel (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), zijn afgevaardigden onder de oemmah en zijn opvolgers op aarde. Bovendien, het merendeel van de schepping is hiervan verstoken. Deze oproep reikt niet tot hun harten. Allah de Verhevene geeft Zijn gunst aan wie Hij wil van onder Zijn aanbidders.

<<<Het volgende is interessant om nu te melden: er is een boosaardige truc die Khienzab (een shaytaan) gebruikt bij sommige gelovigen: hij probeert hen af te leiden tijdens hun gebed door hen te laten denken aan andere handelingen van aanbidding dan het gebed dat zij aan het verrichten zijn, door hen te laten denken aan sommige kwesties van da’wah of kennis, zodat zij diep gaan nadenken over deze zaken en zij zich niet meer concentreren op het gebed dat zij aan het verrichten zijn. Aboe l-‘Aas (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “O boodschapper van Allah! De shaytaan stoort mij wanneer ik bid en ik raak in de war bij mijn recitatie.” De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Dat is een shaytaan wiens naam Khienzab is. Als je zijn aanwezigheid opmerkt, zoek dan toevlucht bij Allah tegen hem en spuug (droog, zonder speeksel) drie keer naar je linkerkant.” Aboe l-‘Aas zei: “Ik deed dat en Allah nam hem van mij weg.” (Overgeleverd door Moeslim, nr. 2203.) – Genomen uit het boek “33 Manieren om khoeshoo’ tijdens het gebed te ontwikkelen” van sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjjied, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah. Verkrijgbaar via www.momtazah.net of www.islamazon.nl.>>>

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Als al-‘abd met succes weerstand biedt en Iblies tegenhoudt om hem te strikken voor een van deze zes niveaus/vallen en als het moeilijk wordt voor Iblies, dan autoriseert hij zijn groep van djinn en mensen met verschillende soorten kwaad, ongeloof toeschrijven aan hem, hem misleid en een vernieuwer noemen, mensen waarschuwen tegen hem, en in de zin hebben om hem te verzwakken en om zijn hart te verontrusten. Iblies probeert, door gebruik te maken van deze methode, het denken van deze persoon te verwarren en hij probeert mensen tegen te houden om voordeel van hem te behalen. Daarom zal Iblies zijn uiterste best doen om de verdedigers van valsheid – bestaande uit mensen en djinn – te autoriseren tegen hem. Dan is de gelovige tot de dood in oorlog. Telkens wanneer hij het opgeeft, raakt hij gewond of wordt gevangen genomen. De gelovige is dan in djihaad totdat hij Allah de Verhevene ontmoet.

En Allah is de Bron van succes.

 

Relevante artikelen:

Taqwaa (Godvrezendheid), dat moet je hebben

Zonden heroverwegen: zijn kleine zonden echt klein?

Soorten moslims die misleid zijn

Voor moslims die succes willen

Vijanden in het hart: khoeshoo’ en laghw (khoeshoo’ en laghw in het tijdperk van sociale media en de smartphone)

Riyaa-e, te koop lopen met je daden

De voorwaarden voor acceptabele ‘ibaadah (aanbidding)

De zeven vernietigende zonden

Valkuilen tijdens het zoeken van kennis

Kennis is licht (diverse artikelen)

En de shaytaan (satan) werd vrijgelaten!

Monotheïsme – tawh’ied (diverse artikelen over tawh’ied en shirk)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan