De toestand van de selef tijdens de Ramadhaan

Volg de voetstappen van onze vrome voorgangers.

Ramadhaan selefDoor Aboe Imaan.
Uit het maandblad Wij Moslims (oktober 2004).

<<<Selef (as-selef as-saalih’): de vrome voorgangers, de eerste drie generaties: dus de metgezellen (sah’aabah) van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), hun volgelingen (at-taabi’ien) en de leerlingen daarvan.>>>

Moslimbroeder, moslimzuster. Vrede zij met u en Allahs Barmhartigheid en zegeningen met u… Voorts:

Ik stuur jullie deze boodschap, die gepaard gaat met verlangen en hartelijke groeten. Ik doe het jullie tegemoet komen uit een hart dat van jullie houdt omwille van Allah de Verhevene. Ik vraag Allah de Verhevene om ons samen te verenigen in het huis waarin Zijn Barmhartigheid rust.

Aangezien de maand Ramadhaan (Ramadan) er aan komt, doe ik jullie dit advies tegemoet komen als een eenvoudig geschenk en ik hoop dat jullie het aanvaarden met een verwelkomend hart en mij van jullie kant voorzien van adviezen. Moge Allah jullie beschermen en voorzien.

Hoe ontvangen we de gezegende maand Ramadhaan?

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “De maand Ramadhaan (#1) is het waarin de Qor-aan (Koran) is neergezonden (#2), een leiding voor de mensheid en duidelijke bewijzen van de leiding en al-Foerqaan (#3)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 185.]

<<< (#1) Ramadhaan is de negende maand van de islamitische kalender.>>>

<<< (#2) Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden over hem zijn) en anderen zeiden: “Allah zond de Qor-aan in één keer neer van al-Lawh’oel-Mah’foedhz (het Bewaakte/Beschermde Boek) naar al-Baytoel-‘Izzah (het Huis van Macht), wat in de hemel van deze wereld is (d.w.z. de laagste hemel). Vervolgens kwam het in delen neer (via de engel Gabriël – vrede zij met hem) naar de boodschapper van Allah – Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) – volgens de incidenten en behoeften gedurende een periode van 23 jaar.” (Tefsier Ibn Kethier.)

<<< (#3) Al-Foerqaan: de Onderscheider (het Criterium), waarmee men het goede (of de waarheid) van het slechte (of de valsheid) kon onderscheiden.>>>

Beste broeder en zuster, Allah de Verhevene heeft de maand Ramadhaan bijzonder gemaakt met een aantal kenmerken en voortreffelijkheden t.o.v. andere maanden, enkelen daarvan zijn:

1.) De geur die uit de mond van de vastende komt, is bij Allah de Verhevene beter dan de geur van musk.

2.) De engelen vragen om vergeving voor de vastenden, totdat ze het vasten verbreken.

3.) Allah de Verhevene maakt Zijn Paradijs elke dag mooi en zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Mijn oprechte dienaren hebben zich van voorzieningen en al het kwade ontdaan en zijn vervolgens tot jou (d.w.z. het Paradijs) gekomen.”

4.) De satans worden vastgeketend.

5.) De poorten van het Paradijs worden geopend en de poorten van de Hel worden gesloten.

6.) In deze maand valt Laylatoe l-Qadr en deze is beter dan 1000 maanden; wie onthouden wordt van het goede in deze nacht, hem is al het goede onthouden.

7.) De vastende wordt in de laatste nacht van de Ramadhaan vergeving verleend.

8.) Allah de Verhevene redt elke avond van de Ramadhaan mensen van het Hellevuur.

O weledele broeder en zuster! Waarmee en hoe ontvangen we een maand die deze kenmerken en voortreffelijkheden heeft? Door ons bezig te houden met onzinnige zaken? Of door ons te beklagen over de komst ervan en het als last ervaren? Wij zoeken onze toevlucht bij Allah de Verhevene tegen dit alles.

De oprechte dienaar verwelkomt deze maand met oprecht berouw en een oprecht streven om deze maand te benutten en de tijden ervan met goede daden te vullen, Allah de Verhevene vragende om hem te helpen om Hem op goede wijze te aanbidden.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

En hier voor jou, o beste broeder en zuster, de goede daden waarop meer nadruk wordt gelegd gedurende de Ramadhaan:

1.) Het vasten: de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Alle daden van de zoon van Adam worden veelvoudig beloond, van tien tot zevenhonderd keer.“ De Almachtige zegt: “Behalve het vasten, want dat is voor Mij en Ik geef er de beloning voor. Hij (de dienaar) heeft zijn lusten en zijn voedsel omwille van Mij nagelaten.” De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zegt, of Allah zegt: “Voor de vastende zijn er twee vreugden: de vreugde als hij het vasten verbreekt en de vreugde wanneer hij zijn Heer ontmoet. Voorwaar, de geur van de mond van een vastende is bij Allah beter dan de geur van muskus.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

En hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Wie gedurende de maand Ramadhaan uit oprechtheid van geloof vast, in de hoop verdiensten te krijgen, zijn begane zonden zullen vergeven worden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Deze beloning is zonder twijfel groot en het is niet voor degene die alleen zijn voedsel en drinken laat, maar zoals de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Allah heeft het niet nodig, van iemand die zich niet onthoudt van valse praatjes en ernaar te handelen, dat hij zich onthoudt van voedsel en drinken.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

En hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei ook (Nederlandstalige interpretatie): “Het vasten is een bescherming. Als het een vastendag is voor iemand van jullie, voor hem is dan geen geslachtsgemeenschap, geen zondigheid en geen twist. Als hij uitgescholden wordt door iemand dan dient hij te zeggen: ‘Ik ben aan het vasten.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

[Zie Vasten en de maand Ramadhaan voor verschillende artikelen over het vasten.]

2.) Qiyaam al-Layl (het nachtgebed): de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Hij die uit oprechtheid van geloof gedurende de gehele maand Ramadhaan vrijwillige nachtgebeden onderhoudt in de hoop verdiensten te verkrijgen; hem zullen zijn begane zonden vergeven worden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Allah de Meest Barmhartige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En de dienaren van ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige) zijn degenen die bescheiden en kalm op aarde lopen (#4). En wanneer de onwetenden hen (slecht) aanspreken, antwoorden zij met woorden van vrede. En degenen die de nacht neerknielend en staand (in gebed) wijden aan hun Heer.” [Soerat al-Foerqaan (25), aayah 63-64.]

<<< (#4) Dit betekent niet dat men dient te lopen als zieke mensen, die van hun nederigheid een vertoning maken (of als een schlemiel, een zwak iemand), want de leider van de zonen van Adam (d.w.z. de profeet Moh’ammed – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) liep alsof hij bergafwaarts kwam en alsof de aarde onder hem opgerold werd (d.w.z. statig, met stevige stappen). Met hawn wordt hier bedoeld kalmte en waardigheid (niet hautain en trots). (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

Het verrichten van vrijwillige nachtgebeden (qiyaam al-layl) was een vaste gewoonte van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en zijn metgezellen. ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn) zei: “Laat het verrichten van vrijwillige nachtgebeden niet na, de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft het niet nagelaten en als hij ziek was of zich daarvoor moe voelde, verrichtte hij deze zittend.”

‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden over hem zijn) verrichtte wat Allah de Verhevene voor hem had voorgeschreven aan nachtgebeden, en als de helft van de nacht was aangebroken, wekte hij zijn huisgenoten om te bidden en zei: “As-salaat, as-salaat (het gebed, het gebed)”… en reciteerde (Nederlandstalige interpretatie): “En draag jouw familie (volgelingen) op as-salaah (het gebed) te verrichten en wees voortdurend standvastig met het verrichten ervan. Wij vragen jou niet om voorziening – Wij voorzien jou (#5) en het goede einde (d.w.z. het Paradijs) is voor de bezitters van taqwaa (vroomheid, godsvrees, gehoorzaamheid).” [Soerat Taa Haa (20), aayah 132.]

<<< (#5) Dit beduidt: “Wij vragen jou niet om de gebeden te verrichten omdat dit Ons ten goede komt. Wij vragen jou dit te doen voor jouw eigen bestwil, omdat dit zorgt voor vroomheid en zal zorgen voor wezenlijk succes voor jou in deze wereld en in het Hiernamaals.” (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) reciteerde deze aayah (Nederlandstalige interpretatie): “Is degene die nederig en gehoorzaam een aantal uren van de nacht neerknielend en staand doorbrengt (in het gebed) en het Hiernamaals ducht en hoopt op de Barmhartigheid van zijn Heer…” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 9.] Hij zei: “Dat is ‘Oethmaan ibn ‘Affaan (moge Allah tevreden met hem zijn).” Ibn Abie H’aatiem zei: “Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) heeft dat gezegd, omdat de leider der gelovigen ‘Oethmaan (moge Allah tevreden met hem zijn) veel nachtgebeden verrichtte en zoveel Qor-aan reciteerde dat hij misschien zelfs de hele Qor-aan uitlas in één rak’ah.

Opmerking: beste moslimbroeder en moslimzuster, je dient de taraawieh’ gebeden volledig te bidden achter de imaam zodat je als iemand wordt genoteerd die nachtgebeden verricht heeft. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wie achter zijn imaam bidt totdat deze weggaat, voor hem wordt het verrichten van nachtgebeden gedurende een hele nacht genoteerd.” (Overgeleverd door Ahloe s-Soenan.)

[Zie de artikelen De voortreffelijkheid van vrijwillige gebeden en Qiyaam al-layl (het nachtgebed) en al-witr.]

3.) Liefdadigheid: de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) was de gulste onder de mensen en hij was het gulst gedurende de Ramadhaan. Hij was vrijgeviger dan loslopende paarden (dit is een Arabische uitdrukking voor vrijgevigheid en barmhartigheid) en hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “De beste liefdadigheid is een liefdadigheid tijdens Ramadhaan.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie van Anes – moge Allah tevreden zijn met hem.)

Overgeleverd door Zayd ibn Aslam van zijn vader dat hij zei: “Ik heb ‘Oemar ibnoe l-Khattaab (moge Allah tevreden met hem zijn) horen zeggen: ‘De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) beval ons om giften te doen en dit was op een tijdstip dat ik wat geld had. Ik zei: ‘Vandaag zal ik Aboe Bakr (moge Allah tevreden over hem zijn) voor zijn, ik ben hem geen één dag voorbijgestreefd (in het goede).’ Hij zei: ‘Ik kwam met de helft van mijn bezittingen.’ De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vroeg mij (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wat heb je achtergelaten voor je familie?’ Ik zei: ‘Het gelijke ervan.’ En toen arriveerde Aboe Bakr (moge Allah tevreden over hem zijn) met alles wat hij bezat en de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vroeg hem: ‘Wat heb je achtergelaten voor je familie?’ Hij zei: ‘Ik heb voor hen Allah en Zijn profeet achtergelaten.’ Ik zei: ‘Ik zal nooit meer proberen om je voor te zijn in iets.’”

Overgeleverd door Talh’ah ibn Yah’yaa ibn Talh’ah, hij zei: “Mijn oma Sa’die bintoe ‘Awf al-Mariyyah heeft mij verteld – en zij was de vrouw van Talh’ah ibn ‘Oebaydilleeh: ‘Talh’ah kwam op een dag bij mij binnen terwijl hij geestelijk verslagen leek, ik vroeg hem: ‘Waarom zie ik tekenen van somberheid aan je gezicht?’ En ik zei: ‘Wat heb je? Is er iets waar ik je mee kan helpen?’ Hij zei: ‘Nee, voorwaar, je bent een goede vrouw voor de moslim.’ Ik zei: ‘Wat is er dan?’ Hij zei: ‘Het geld wat ik heb, is veel geworden en het benauwt mij.’ Ik zei: ‘Maak je geen zorgen, deel het uit!’ Ze zei: ‘Hij heeft het uitgedeeld totdat er geen één dirham van over was.’ Talh’ah ibn Yah’yaa zei: ‘Ik vroeg de geldwacht van Talh’ah om hoeveel geld het ging en deze vertelde mij dat het ging om 400.000 dirham.’”

O broeder en zuster! Liefdadigheid gedurende de Ramadhaan heeft een bepaalde bijzonderheid en kenmerk, dus haast je ernaar en zorg ervoor dat je het uitgeeft!

[Zie het artikel De voortreffelijkheid van sadaqah (liefdadigheid).]

4.) Mensen voeden: Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En zij voedden (met) het voedsel waarvan zij houden (#6) (of zelf nodig hebben), aan een arme en een wees en een gevangene. (Zeggend, in hun harten:) ‘Waarlijk, wij voeden (#7) jullie slechts omwille van het Aangezicht (de Tevredenheid) van Allah. Wij wensen van jullie geen beloning en geen dank (in ruil daarvoor). Waarlijk, wij vrezen van onze Heer een moeilijke (ellendige) en lange (catastrofale) Dag (waardoor de gezichten fronsen en er verschrikkelijk uit zien).’ Dus Allah zal hen beschermen tegen het kwaad van die Dag en hen glans (in hun gezichten) en vreugde (in hun harten) schenken. En hen belonen met een Tuin (in het Paradijs) en zijde (kleding) omdat zij (hun hele leven) geduldig waren.” [Soerat al-Insaan (76), aayah 8-12.]

<<< (#6) Sommigen interpreten het als: “En zij voedden (met) het voedsel uit liefde voor Hem (Allah)…” (Zie o.a. Tefsier Ibn Kethier.)>>>

<<< (#7) Voeden wordt hier genoemd als voorbeeld; maar ook het kleden van iemand, of iemand medicijnen geven, of het betalen van iemands schuld etc. zijn net zo verdienstelijk.>>>

De oprechte voorgangers (as-selef as-saalih’) stonden erop om voedsel te geven en gaven daar de voorkeur aan boven veel vormen van aanbidding, hetzij met het stillen van de honger van een hongerige of het voeden van een oprechte broeder. Het is geen voorwaarde dat degene die gevoed wordt arm moet zijn. De boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “O mensen! Wissel met elkaar de vredesgroet, voed (mensen), onderhoud de familiebanden en bid in de nacht terwijl de mensen slapen, dan zullen jullie het Paradijs met vrede binnengaan.” (Overgeleverd door Ah’mad en at-Tirmidzie en het is authentiek geclassificeerd door al-Albaanie.) Sommigen van de selef (vrome voorgangers) zeiden: “Ik heb veel liever dat ik tien van mijn vrienden uitnodig en hen iets te eten geef dat zij lusten, dan dat ik tien zonen van Ismaël vrij koop.”

Velen van de oprechte voorgangers gaven het eten wat zij wilden nuttigen bij het verbreken van het vasten aan hun broeders. Zoals ‘Abdoellaah ibn ‘Oemar, Daawoed Attha-ie, Maalik ibn Dienaar, en Ah’mad ibn H’anbal. Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) verbrak zijn vasten alleen in het bijzijn van weeskinderen en armen. Wanneer hij erachter kwam dat zijn familieleden hen niet bij hem lieten komen, verbrak hij die avond zijn vasten niet.

Aboe Siwaar al-‘Adawi zei: “Er waren mensen van Banie ‘Oedday die hun gebeden in deze moskee verrichtten, nooit heeft één van hen zijn voedsel, waarmee hij zijn vasten verbreekt, alleen benut. Als hij iemand vond die met hem at, dan at hij en anders ging hij met zijn voedsel de moskee in en dan at hij met de mensen en aten de mensen met hem.”

De aanbiddingsvorm van het geven van voedsel, daaruit vloeien verschillende vormen van aanbidding voort en daarnaast het geliefd worden en het dichterbij komen tot je broeders die je te eten hebt gegeven. Daarnaast is het een reden om het Paradijs te betreden: “Jullie zullen het Paradijs niet binnentreden totdat jullie geloven en jullie zullen niet geloven totdat jullie van elkaar houden.” Ook ontstaat er aan de hand daarvan het zitten met de oprechten in de hoop verdiensten te verkrijgen.

5.) Het vasten verbreken van anderen die vasten: de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Wie het vasten van een vastende verbreekt krijgt dezelfde beloning als die van de vastende, zonder dat er iets verminderd wordt van de beloning van de vastende.” (Ah’mad, an-Nasaa-ie, en is authentiek geclassificeerd door al-Albaanie.)

En in de h’adieth van Salmaan (Nederlandstalige interpretatie): “Wie daarin het vasten van een vastende verbreekt, voor hem zal dit een vergeving zijn voor zijn zonden en redding van het Hellevuur, en hij zal dezelfde verdiensten krijgen zonder dat er van zijn verdiensten iets verminderd wordt.” En zij zeiden: “O boodschapper van Allah! niet iedereen onder ons heeft iets om het vasten van een vastende te verbreken.” De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei hierop: “Allah geeft deze beloning aan degene die het vasten van een vastende verbreekt d.m.v. een slokje melk of een dadel of een slok water, en wie een vastende te drinken geeft zal Allah te drinken geven uit mijn bassin waarna hij nooit meer dorst zal krijgen, totdat hij het Paradijs betreedt.”

6.) Het ijverig zijn in het lezen van de Qor-aan: ik zal je hier, beste broeder en zuster, aan een tweetal zaken herinneren uit het leven van de oprechte voorgangers:

A.) Het veelvuldig lezen van de Qor-aan: de maand Ramadhaan is de maand van de Qor-aan. De moslim dient deze veelvuldig te lezen, en de toestand van de oprechte voorgangers was dat zij aandacht schonken aan het Boek van Allah de Verhevene.

Zo onderwees Djibriel (vrede zij met hem) de Qor-aan aan de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) tijdens Ramadhaan. ‘Oethmaan ibn ‘Affaan (moge Allah tevreden over hem zijn) las elke dag de Qor-aan geheel uit en sommige voorgangers lazen de Qor-aan geheel uit in 3 dagen tijdens het verrichten van nachtgebeden en sommigen in 7 dagen en anderen in 10 dagen.

Zij lazen de Qor-aan in gebeden en daarbuiten. As-Shaafi’ie las de Qor-aan 60 keer uit tijdens de Ramadhaan, dit was ook buiten het gebed. Qatadah las elke zeven dagen de Qor-aan geheel uit en gedurende de Ramadhaan deed hij dit elke 3 dagen en in de laatste 10 dagen deed hij dit elke nacht. Als de Ramadhaan aanbrak trok az-Zoehrie zich terug van het lezen van h’adieth en het zitten met geleerden en wendde zich tot het lezen van de Qor-aan.

Ibn Radjab zei: “Het is afgeraden om de Qor-aan in minder dan 3 dagen te lezen. Dit is genoemd als het gaat om een gewoonte, maar in de betere tijden zoals Ramadhaan of betere plaatsen zoals Mekkah, voor mensen die het betreden en niet behoren tot de bewoners ervan, dan is het aanbevolen om de Qor-aan veelvuldig te lezen om de gelegenheid te benutten van de betere tijd en plaats. Dit is de uitspraak van Ah’mad, Is-h’aaq en anderen van de a-immah (imams).

B.) Huilen bij het reciteren van de Qor-aan: het behoorde niet tot de leiding van de selef om de Qor-aan snel te reciteren zoals dit gebeurde met gedichten zonder daarbij stil te staan en het te begrijpen, maar zij werden geraakt door de Uitspraak van Allah, Verheven en Machtig is Hij. In Sah’ieh’ al-Boekhaarie is overgeleverd van ‘Abdoellaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden over hem zijn) dat hij zei: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Reciteer voor mij.’ Ik zei: ‘Ik reciteer voor u de Qor-aan terwijl het aan u is geopenbaard?’ Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: ‘Ik houd ervan om het van anderen te horen.’ Hij zei: ‘Ik reciteerde soerat an-Nisaa-e totdat ik aankwam bij (Nederlandstalige interpretatie): ‘Hoe zal het dan zijn (op de Dag der Opstanding) wanneer Wij van elke gemeenschap een getuige brengen en Wij jou (O Moh’ammed) als een getuige over deze mensen (jouw gemeenschap) brengen?’ [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 41.] Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: ‘Genoeg.’ Ik keek op en zag dat er tranen uit zijn ogen rolden.”

Al-Bayhaqie heeft overgeleverd van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) dat hij zei: “Toen (de volgende aayah) geopenbaard werd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Verbazen jullie je dan over deze Qor-aan!? En jullie lachen (om de waarheid) en huilen niet (om jullie onwetendheid en dwaling)!?’ [soerat an-Nadjm (53), aayah 59-60], huilden de mensen van as-Soffah (een groep mensen die in de moskee verbleven) totdat hun tranen stroomden over hun wangen. Toen de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) hun geluiden hoorde, huilde hij met hen, wij huilden eveneens door zijn gehuil. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Degene die uit vrees voor Allah huilt, zal het Hellevuur niet betreden.’

Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn over vader en zoon) las uit soerat al-Moetaffifien, totdat hij kwam bij (Nederlandstalige interpretatie): “De Dag dat de (volledige) mensheid zal staan voor de Heer van al-‘aalamien (de gehele schepping)?” [soerat al-Motaffiefien (83), aayah 6] en hij huilde totdat hij neerviel en niet verder kon lezen.

Overgeleverd door Mozah’iem ibn Zafr dat: Soefyaan at-Thawrie tijdens het maghrib-gebed ging voorbidden (als imaam) en hij reciteerde totdat hij kwam bij (Nederlandstalige interpretatie): “U (alleen) aanbidden wij en U (alleen) vragen wij om hulp” [soerat al-Faatih’ah (1), aayah 5], en hij huilde totdat zijn recitatie afgebroken werd en hij begon weer bij het begin.

Overgeleverd door Ibraahiem ibn al-Ash’ath dat hij zei: “Ik heb Foedayl tijdens een nacht soerat Moh’ammed horen reciteren, terwijl hij huilde en hij herhaalde de aayah (Nederlandstalige interpretatie): “En Wij zullen jullie zeker beproeven totdat Wij de strijders en de geduldigen onder jullie onderscheiden (bewijs voor of tegen hen bewerkstelligen) en Wij zullen jullie beweringen testen (#8) [soerat Moh’ammed (47), aayah 31], en hij bleef zeggen: “…en Wij zullen jullie beweringen testen…” en herhaalde, en U beproeft onze beweringen, als U onze beweringen beproeft dan zult U ons te schande zetten en onze geheimen blootstellen, als U onze beweringen beproeft dan zult U ons verpletteren en kwellen en (hij) huilde.”

<<< (#8) D.w.z.: kijken of jullie daadwerkelijk bereid zijn opofferingen te maken, of dat jullie slechts lippendienst bewijzen aan de religie.>>>

7.) Na salaat al-fadjr in de moskee blijven zitten tot zonsopgang: nadat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) het fadjr-gebed had verricht, bleef hij op zijn gebedsplaats zitten totdat de zon opkwam.” (Overgeleverd door Moeslim.) At-Tirmidzie heeft overgeleverd van Anes (moge Allah tevreden zijn met hem) van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) dat hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “Wie al-fadjr in gemeenschap bidt en Allah blijft gedenken totdat de zon opkomt en dan twee raka’aat (#9) verricht, voor hem zal dit een beloning zijn als (de beloning voor) de h’adj en ‘oemrah (hij benadrukte de beloning die men zal krijgen en zei daarna: de beloning is) volledig, volledig, volledig.” (Authentiek geclassificeerd door al-Albaanie.) Dit is voor alle dagen, hoe zou dit zijn in de dagen van de Ramadhaan?

<<< (#9) Dit is salaat ad-doh’a – zie het artikel De voortreffelijkheid van het doh’a gebed.>>>

Dus broeder en zuster (moge Allah je behoeden), gebruik middelen om deze grote beloning te verkrijgen door ‘s nachts weinig te slapen, en een voorbeeld te nemen aan de oprechten, en je tegen begeerten te verzetten omwille van Allah de Verhevene, en een hoog streven te hebben om een hoge rang te bereiken in het Paradijs.

8.) Al-i’tikaaf (verblijf in de moskee): de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verrichtte i’tikaaf gedurende de laatste 10 dagen van elke Ramadhaan en in het jaar dat hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) overleed, deed hij dit gedurende 20 dagen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) Al-I’tikaaf behoort tot de vormen van aanbidding die vele soorten van gehoorzaamheid verzamelt, zoals het reciteren van de Qor-aan, het bidden, het gedenken van Allah de Verhevene, smeekbeden e.d.

Een persoon die het nooit eerder geprobeerd heeft, zou denken dat het erg moeilijk en vermoeiend is. Het is gemakkelijk voor wie Allah dit vergemakkelijkt heeft, degene die zich bewapent met een oprechte intentie en ware wil, Allah de Verhevene zal hem steunen. De belangrijkste en zeer aanbevolen i’tikaaf is dat wat in de laatste tien dagen plaats vindt, zodat men zeker Laylatoe l-Qadr meemaakt. Het is de wettige terugtrekking en afzondering.

Degene die i’tikaaf verricht, trekt zich terug in de moskee teneinde zich te storten op vormen van gehoorzaamheid en het gedenken van Allah de Verhevene. Hij heeft zich losgekoppeld van alles wat dit kan verstoren en heeft zich met zijn hart en zijn lichaam totaal gewend tot zijn Rabb en zich gestort op datgene wat hem dichterbij Hem kan brengen. Hij heeft geen zorg meer behalve Allah de Verhevene en datgene wat Zijn tevredenheid behaalt.

9.) ‘Oemrah tijdens de Ramadhaan: het is bevestigd dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Een ‘oemrah tijdens Ramadhaan is gelijkwaardig aan een bedevaart (h’adj).” (Overgeleverd door al-Boekhaarie & Moeslim.) En in een andere overlevering (Nederlandstalige interpretatie): “…een bedevaart met mij.” Gefeliciteerd broeder met een bedevaart met de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). (Dit laat de verplichte h’adj echter niet vervallen voor degenen die de h’adj nog niet verricht hebben!)

10.) Het uitkijken naar Laylatoe l-Qadr: Allah Ta’aalaa zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Wij zonden hem (de Qor-aan) neer in Laylatoel-Qadr (de Nacht van de Verordening). En wat laat jou weten wat Laylatoel-Qadr (de Nacht van de Verordening) is? Laylatoel-Qadr (de Nacht van de Verordening) is beter dan duizend maanden.” [Soerat al-Qadr (97), aayah 1-3.] En de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Hij die uit oprechtheid van geloof gedurende Laylatoe l-Qadr vrijwillige gebeden onderhoudt in de hoop verdiensten te verkrijgen, zal voor zijn begane zonden vergeven worden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie & Moeslim.) De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) keek uit naar Laylatoel-Qadr en beval zijn metgezellen om ernaar uit te kijken. Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) maakte zijn familie wakker in de nachten van de laatste 10 dagen hopend dat zij Laylatoel-Qadr bereiken. In al-Moesnad, overgeleverd door ‘Oebaadah (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die in de nacht daarvan gebeden verricht om het te bereiken en hij bereikt het, zijn begane zonden en zijn komende zonden worden vergeven.” An-Nasaa-ie heeft ongeveer hetzelfde overgeleverd.

Er is overgeleverd van sommigen van de metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) en degenen die na hen kwamen, dat zij zich wasten en parfumeerden in de nachten van de laatste 10 dagen hopend op het bereiken van Laylatoel-Qadr waarvan Allah de Verhevene de status en rang heeft verheven. O degene die zijn hele leven heeft verspild in onzin! Haal in wat aan je voorbijgegaan is in Laylatoel-Qadr, het wordt gerekend tot het leven, de (goede) daden worden daarin beter geacht dan daden in duizend maanden. Degene die onthouden wordt van het goede in deze nacht is uitgesloten (van het goede).

‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft gezegd: “O boodschapper van Allah! Als ik Laylatoe l-Qadr meemaak, wat moet ik zeggen?” Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: “Zeg: Allaahoema anta ‘afoewwoen toeh’iebboe l-‘afwa fa’foe ‘annie (O Allah, U bent Vergevingsgezind en houdt ervan om te vergeven, vergeef mij).” (Overgeleverd door Ah’mad en at-Tirmidzie, en is authentiek geclassificeerd door al-Albaanie.)

[Zie het artikel Laylatoe l-Qadr.]

11.) Het veelvuldig gedenken van Allah en Hem smeken en om vergeving vragen: beste broeder en zuster, de dagen en nachten van Ramadhaan zijn betere tijden, benut deze daarom door veelvuldig Allah de Verhevene te gedenken en smeekbeden te verrichten en vooral in tijden waarin deze verhoord worden zoals:

a.) Als de vastende zijn vasten verbreekt; de smeekbede van de vastende, als deze zijn vasten verbreekt, wordt niet verworpen.

b.) Het laatste derde deel van de nacht als onze Rabb, Geprezen en Verheven is Hij, neerdaalt en zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Is er een vragende? Dan zal Ik die geven. Is er iemand die om vergeving vraagt? Dan zal Ik hem vergeven.”

Allah de Almachtige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En tijdens de uren vóór zonsopgang vroegen zij (aan Allah) om vergiffenis.” [Soerat adz-Dzaariyaat (51), aayah 18.]

[Zie de artikelen in de rubriek Dua en dhikr.]

 

Ikhlaas (zuivere intentie)!

En als laatste … beste broeders en zusters … Na deze rondleiding in de paradijselijke tuinen, levend in de schaduw van de goede daden, wil ik jullie waarschuwen voor iets belangrijks … Weten jullie wat het is? Het is de ikhlaas (zuivere intentie)… Ja ikhlaas… Hoeveel vastenden hebben van hun vasten niks anders overgehouden dan honger en dorst, en hoeveel mensen hebben van hun vrijwillige nachtgebeden niks anders overgehouden dan het opblijven en vermoeidheid??? Wij zoeken onze toevlucht bij Allah daartegen.

Daarom zien we dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) dit telkens bevestigde… “Uit oprechtheid van geloof en in de hoop verdiensten te krijgen.” De selef stonden erop om hun daden te verbergen uit vrees voor zichzelf dat het niet geaccepteerd zal worden.

Ayyoeb as-Sakhtiyaanie vertelde over H’ammaad ibn Zayd en zei: “Ayyoeb vertelde soms misschien een h’adieth en werd emotioneel (waarbij hij moest huilen), dan draaide hij zich om en snoot zijn neus en zei: “Wat is verkoudheid toch zwaar!” Hij liet zien dat hij verkouden was om het huilen te verbergen. Overgeleverd door Moh’ammed ibn Waassi’ dat hij zei: “Ik heb mannen bereikt, waarbij de mannen het hoofd op hetzelfde kussen als dat van hun vrouwen legden, omdat het gedeelte onder hun wangen nat was geworden van het huilen en hun vrouwen hadden dit niet in de gaten. En ik heb mannen bereikt waarvan één van hen in de rij stond (te bidden), terwijl tranen stroomden over zijn wangen terwijl degene die naast hem stond dit niet in de gaten had.”

Van Ibn Abie ‘Oeday is er overgeleverd dat hij zei: “Daawoed ibn Abie Hind heeft 40 jaar gevast, terwijl niemand van zijn familie dit wist, en hij was kleermaker. Hij nam zijn lunch mee als hij bij hen wegging en gaf deze als liefdadigheid uit op weg naar zijn werk, en als hij terugkeerde in de avond dan verbrak hij zijn vasten bij hen.”

[Zie het artikel De voorwaarden voor acceptabele ‘ibaadah (aanbidding).]

 

Vermaak tijdens de Ramadhaan

Broeder/zuster… Vind je het goed dat wij samen even stilstaan bij een gevaarlijk fenomeen dat vooral gedurende de Ramadhaan plaats vindt? Het is het verschijnsel van tijdverdrijf en het doorbrengen van tijd met andere zaken dan gehoorzaamheid tegenover Allah … dit is achteloosheid en afkeer tegenover de Barmhartigheid van Allah de Verhevene. Allah de Almachtige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “‘En wie zich van Mijn Gedenking afwendt, dan is er waarlijk een leven vol ontbering (#10) voor hem en Wij zullen hem op de Dag der Opstanding in blinde toestand verzamelen.’ Hij zal zeggen: ‘Mijn Heer! Waarom heeft U mij in blinde toestand verzameld, terwijl ik voorheen kon zien?’ (#11) Hij (Allah) zal zeggen: ‘Aldus kwamen Onze aayaat (bewijzen, verzen, tekenen) tot jou waarna jij ze vergat (negeerde) en zo wordt jij vandaag vergeten (genegeerd).’ En zo vergelden Wij degene die overschrijdt en niet gelooft in de aayaat (bewijzen, verzen, tekenen) van zijn Heer. En de kwelling van het Hiernamaals is erger en blijvender (dan het wereldse).” [Soerat Taa Haa (20), aayah 124-127.]

<<< (#10) Een benauwd leven door stress en zorgen om het wereldse en het tot het uiterste gaan om meer van het wereldse te verkrijgen en de angst voor de vermindering ervan. Vrekkigheid overmeestert zijn gedachten en gierigheid is diep geworteld in zijn aard; in tegenstelling tot de gelovige die streeft naar het verkrijgen van het Hiernamaals. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.) Uit gegevens van o.a. de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) blijkt dat b.v. het aantal zelfmoorden en psychische ziekten het hoogst is in seculiere landen. Zo plegen in Nederland jaarlijks 13,1 mannen per 100.000 zelfmoord, en in Egypte is dat 0,1 man per 100.000. (Bron: http://www.who.int/mental_health/media/neth.pdf en http://www.who.int/mental_health/media/egypt.pdf). De Islaam moedigt zijn volgelingen aan om te allen tijde geduldig en dankbaar te zijn.>>>

<<< (#11) Omdat Allah de Verhevene hem tijdens het wereldse leven liet zien, om hem te beproeven, denkt hij dat hij ook begunstigd zal worden in de ware wereld, de wereld waar het om draait! Hij misbruikte zijn gezichtsvermogen, was er niet dankbaar voor en keek niet naar de tekenen van Allah, dus maakte hij zichzelf blind in de andere wereld. (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.)>>>

En wat doet het pijn en verscheurt het het hart om te zien dat moslimjongeren de straten en uitgaanscentra vullen in de beste der dagen en wel de dagen van de Ramadhaan en zijn nachten… Met hoeveel verboden zaken en vormen van ongehoorzaamheid wordt openbaar gepronkt gedurende de gezegende Ramadhaan nachten…

Ja, de moslim dient zich te bekommeren om de tijd, welke moslims in het algemeen en jongeren in het bijzonder, doorbrengen in ongehoorzaamheid aan Allah de Verhevene.

[Zie o.a. de artikelen Vijanden in het hart: khoeshoo’ en laghw en Tijd is geen geld.]

De weg naar jouw geluk en dat van je broeders berust in de uitnodiging naar de islam (da’wah) en het verrichten van smeekbeden.

O broeder/zuster! Benut je tijden in de Ramadhaan en nodig de achteloze moslims uit door hen te leiden (uit te nodigen) naar het rechte pad. En verricht doe’aa-e voor hen in de laatste delen van de nacht zodat Allah de Verhevene hen voorgoed redt uit de somberheid en triestheid waarin zij verkeren.

Relevante artikelen:

Vasten en de maand Ramadhaan (diverse artikelen)

Da’wah (diverse artikelen)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan