De sigaret

Een sluipende moordenaar!

Roken 1In Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

Alle lof is voor Allah, Degene Die voor ons het goede toegestaan heeft verklaard en al het slechte verboden heeft verklaard. Allahs zegeningen en vrede zijn met onze profeet Mohammed en met zijn familieleden en metgezellen. Voorts:

Allah de Verhevene heeft Zijn gelovige dienaren al datgene dat schadelijk is voor hun lichamen, hun religieuze standvastigheid beïnvloedt en hun goede daden nutteloos maakt uit bedwelmende en verslavende middelen, verboden verklaard. Dit om hun lichamen en gezondheid te sparen. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…en hij staat hen at-tayyibaat (al het goede en wettige betreffende dingen, daden, geloofsovertuigingen, personen en voedsel) toe en hij verbiedt hen al-khabaa-ith (al het slechte en onwettige betreffende dingen, daden, geloofsovertuigingen, personen en voedsel)…” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 157.]

De slechte dingen zijn alle zaken die door het natuurlijke instinct als onrein bevonden worden en waar de ziel niet van houdt. Het innemen van het slechte zorgt voor ziekte of schade aan het lichaam. De regel met betrekking tot schadelijke zaken in de islamitische wetgeving is dat het verboden is.

Wat tot de slechte dingen behoort, is de sigaret die uit tabak en nicotine bestaat, waar vele moslims, jongeren en ouderen, aan verslaafd zijn geraakt. Velen van hen verrichten openlijk deze zonde in het zicht van goede en slechte mensen. Zij voelen zich belangrijk en stoer door het roken zonder schaamte, zowel voor de schepselen als voor de Schepper.

Zij houden ook geen rekening met anderen die niet roken en respecteren hen niet en verwaarlozen hun rechten.

Het roken van sigaretten is bij velen een algemeen toegestane zaak geworden, dit omdat zij onwetend zijn over hun religie en onwetend zijn over zaken die hen voordeel brengen en hen niet schaden. Er zijn zelfs mensen die denken, vooral de jongeren, dat roken een eigenschap van volwassenheid, ontwikkeling en ontplooiing is. De sigaret vergezelt hen dag en nacht, waar zij ook maar naar toe gaan en waar zij zich ook maar bevinden. Zij ondervinden geen genot en plezier, zoals zij beweren, behalve bij het roken van een sigaret. Moge Allah ons beschermen tegen deze toestand, we vragen Allah voor ons en hen leiding.

 

Stop met roken!

Stop met roken!

 

Ziektes die veroorzaakt worden door het roken

Beste verslaafde aan de sigaret: mensen vrezen ziektes zoals kanker, hun lichaamsdelen beven wanneer deze ziekte genoemd wordt. En jij, beste broeder of zuster, stelt jezelf bloot aan deze dodelijke ziekte en haast je om ziek te worden. Kan dit door iemand met een gezond verstand geaccepteerd worden? Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…en werp je door eigen toedoen niet in de ondergang…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 195.]

Roken is een oorzaak voor het lijden aan verschillende gevaarlijke ziektes, het veroorzaakt tand- en mondziektes, astma, moeilijkheden met het ademen, verstopping van de bloedvaten, hartaanvallen, beroertes, zware hoestaanvallen, longziektes en longkanker, het verandert de kleur van de huid en veroudert de huid, veroorzaakt hoofdpijn, plotselinge dood, het vernietigt de longen en veroorzaakt maagaandoeningen. Roken kan de bloedsomloop verminderen en veroorzaakt impotentie. Het brengt aandoeningen aan de urinewegen, nieren, keelholte en geslachtsdelen, het schaadt sperma en vermindert de vruchtbaarheid. Het veroorzaakt ook aandoeningen aan de neus en andere ziektes die niet te tellen zijn. Dit hebben geneeskundigen vastgesteld in een aantal onderzoeken. [Zie voor meer uitleg http://www.stivoro.nl/algemeen/waarschuwingen/14_waarsch.html.] En als dit allemaal nog niet genoeg is, roken kan dodelijk zijn!

 

Verspilling van geld

Het aanschaffen van sigaretten behoort tot verspilling van het geld zonder enig nut. Het wordt dan zelfs besteed om dodelijk gif aan te schaffen. Allah de Verhevene heeft het verboden verklaard met Zijn Uitspraak (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, de verkwisters zijn broeders van de duivels, en de satan (de duivel) is altijd ondankbaar jegens zijn Heer.” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 27.]

<<<Qataadah zei: “Buitensporigheid (verkwistend) betekent het uitgeven van geld aan zonden in ongehoorzaamheid jegens Allah, en aan onwettige en verdorven (ongepaste) dingen.” (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

Als alle voorgaande ziektes niet veroorzaakt werden door de sigaret, dan nog zou je de shaytaan (satan) imiteren en dit is een verschrikking op zich.

De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Er zijn een aantal mannen die spelen met het geld van Allah, terwijl zij daar geen recht op hebben. Aan hen behoort het Hellevuur op de Dag der Opstanding.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) Het aanschaffen van sigaretten is een verspilling van geld en een uitgave aan iets waar het niet aan uitgegeven zou moeten worden.

 

Stop met roken!

Stop met roken!

 

Als men gewoon is om dagelijks een biljet van € 5,00 te verbranden en beweert daardoor genot te hebben, dan zouden mensen hem als een gestoorde bestempelen die genezen moet worden, laat staan anderen die meer dan dat betalen om sigaretten te kopen. Deze roker heeft twee zondes begaan: het verspillen van geld en het schaden van de gezondheid.

Een aantal mensen minachten de waarde waarmee sigaretten gekocht worden en vinden dat het niet behoord tot verspilling, omdat het een klein bedrag is wat gebruikt wordt. Laten we kijken naar het volgende onderzoek om te weten te komen hoeveel duizenden euro’s besteed worden om dit dodelijke gif aan te schaffen?

De roker die 20 jaar lang sigaretten rookt, 20 sigaretten per dag, zou in 20 jaar tijd € 23.360 betalen aan het vernietigen van zijn lichaam en degene die 30 sigaretten per dag zou roken, verbrandt in 20 jaar tijd € 35.040. Laat staan de tijd die men besteedt aan het innemen van een sigaret. Als het roken van een sigaret 4,5 minuut in beslag zou nemen, dan zou het roken van 20 sigaretten, 90 minuten per dag duren. De roker is dan anderhalf uur per dag bezig met het zondigen en het ongehoorzaam zijn aan Allah. Welke misdaad is groter dan deze misdaad, waarbij men zijn lichaam, religie, portemonnee en gezondheid schaadt!?

 

Bewijzen voor het verbieden van roken

Een aantal rokers zijn onwetend met betrekking tot het oordeel over roken, of de shaytaan misleidt hen en zaait in hen twijfel waardoor zij denken dat roken niet h’araam (verboden) is.

Aan iedere roker die naar de waarheid zoekt over het roken van sigaretten, doen wij deze bewijzen toekomen. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…en hij staat hen de goede en toegestane zaken toe en hij verbiedt hen de slechte en onwettige zaken…” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 157.] Het roken van sigaretten zal iedereen met een gezond verstand als slecht inzien.

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…en werp je door eigen toedoen niet in de ondergang…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 195.] Het roken veroorzaakt zonder twijfel fatale ziektes.

En Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…En dood jullie zelf niet (noch elkander). Waarlijk, Allah is Barmhartig met jullie.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 29] Roken is een sluipende moordenaar.

En Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…en geef niet verkwistend uit.” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 26]

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Er dient geen schade aangebracht te worden en er dient geen schade veroorzaakt te worden.” (Overgeleverd door Ah’mad en Ibn Maadjah, authentiek gekwalificeerd door al-Albaanie.) Roken is schadelijk voor de roker, zijn familieleden, kinderen en degenen die met hem zitten. En hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die een moslim lastig valt, heeft mij lastig gevallen, en degene die mij lastig valt, heeft Allah lastig gevallen.” (Overgeleverd door Ah’mad en at-Tabaraanie.) Roken veroorzaakt overlast voor degenen die met de roker zitten en de engelen die hem vergezellen.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die zichzelf doodt met een ijzeren voorwerp, dit voorwerp zal dan in zijn hand zijn en hij blijft zichzelf ermee steken in het Vuur van Djahannam (de Hel), voor altijd. Eenieder die zichzelf doodt met gif, dit gif zal dan in zijn hand zijn en hij blijft er van nemen in het Vuur van Djahannam, voor altijd. Eenieder die zichzelf doodt door zichzelf van een berg te gooien, zal blijven vallen in het Vuur van Djahannam, voor altijd.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Al deze bewijzen duiden op het verbod om sigaretten te roken of handel daarmee te drijven. En niemand zal dit ontkennen, behalve een vastberaden onwetende persoon.

Beste broeders en zusters, O degene die verslaafd is geraakt aan de sigaret! Wil je meer bewijzen lezen dan wat wij hier genoemd hebben over het verbod om sigaretten te roken? Hoe zou je het nog durven, beste broeder of zuster, na het horen van het islamitische oordeel uit de Qor-aan en Soennah en uit het gezonde verstand, om nog een smerige sigaret in je mond te stoppen?

Is het geen onderdanigheid om jezelf, beste broeder of zuster, geketend te houden aan deze slechte gewoonte die jou als slaaf houdt, zoals het miljoenen mensen verslaafd heeft laten worden? Zij die denken dat roken een symbool is van vooruitgang, ontplooiing en stoerheid. Het is in werkelijkheid het ongehoorzaam zijn aan Allah de Almachtige en Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en een aanduiding op een zwakke wilskracht en het lief hebben van iets wat zeker schadelijk is. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Stop met roken!

Stop met roken!

 

Mededelingen

Beste roker: het behoort tot de aanbidding van Allah dat je Hem (Verheven en Glorieus is Hij) eerbiedigt, gehoorzaamt en tegen Zijn bevelen niet rebelleert, dat je Hem dankt voor datgene wat Hij jou geeft en dat je Hem niet ondankbaar bent. Dat je Hem gedenkt en Hem niet vergeet. Weet, beste broeder of zuster, dat Hij (de Verhevene) jou alleen datgene beveelt dat jou voordeel en succes brengt, en Hij verbiedt jou alleen datgene dat nadeel en een bitter einde voor jou zal brengen in dit leven en in het volgende. Allah heeft roken zonder enkele twijfel verboden en Hij heeft jou bevolen om daar afstand van te nemen. Gehoorzaam en aanbid Allah de Verhevene door afstand te nemen van de sigaret.

 

Wees voorzichtig beste roker

Je zult verantwoording af moeten leggen bij Allah over jouw inkomsten, waaraan je deze verdient hebt en waaraan je deze besteed hebt. En je zult verantwoording af moeten leggen over jouw leven, hoe je dat besteed hebt. En jouw jeugd, hoe je deze hebt doorbracht. Bereid je alvast voor op deze vragen om daar een juist antwoord op te geven. Profiteer van je gezondheid vóór je ziekte, en van je welvarende tijd voordat je arm wordt, en van je leven vóór je dood.

De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De voeten van de dienaar zullen op de Dag des Oordeels niet bewegen, totdat hij gevraagd wordt over vijf (zaken): over hoe men het leven besteed heeft, hoe men de jeugd heeft doorbracht, hoe men zijn inkomen verdient heeft en waar deze aan besteed is, en wat men gedaan heeft met de kennis die hij had?” (Overgeleverd door at-Tirmidzie, authentiek gekwalificeerd door al-Albaanie.)

Er is overgeleverd door Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Profiteer van vijf (zaken) voordat vijf andere (zaken je zullen bereiken): jouw jeugd vóór de ouderdom, jouw gezondheid vóór de ziekte, jouw rijkdom vóór de armoede, jouw vrije tijd vóór de bezigheid, en jouw leven vóór het sterven.” (Overgeleverd door al-H’aakiem en al-Bayhaqie, authentiek gekwalificeerd door al-Albaanie.)

Beste broeder of zuster: mensen geven een groot gedeelte van hun inkomen uit aan het aanschaffen van goede geuren, zodat zij zichzelf opfrissen en vreugde aan hun harten doen toekomen. En jij (moge Allah jou leiden) geeft jouw geld uit aan roken, dat alleen slechte geuren veroorzaakt, waardoor mensen afstand van je zullen nemen en niet naast je willen zitten.

Mensen met gezond verstand streven naar verhevenheid en goede manieren, zodat mensen hen als voorbeelden nemen. En jij, beste broeder of zuster, verlaagt je door je manieren. Je wordt daardoor een voorbeeld naar het slechte, voor degenen die nog niet roken, misschien dat de jongeren beïnvloed zullen worden door jouw slechte manieren. Roken is een slechte eigenschap. Wanneer men deze niet bestrijdt zal dit verspreid worden. En ik denk, O beste broeder of zuster, dat je niet tevreden bent over het feit dat je vlakbij je ondergang zit. En denk ook aan jouw kinderen, die jou als voorbeeld zien en daardoor wellicht ook gaan roken! Djarier (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalde: “…de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Degene die aanzet tot een goede gewoonte (of daad) in de Islaam (door het voorbeeld te geven of anderen er van op de hoogte te brengen), en er wordt naar gehandeld na hem, hij zal dezelfde beloning daarvan (deze daad van goedheid) krijgen als de beloning van degenen die dienovereenkomstig handelen, zonder dat er enige mindering van hun beloningen zal zijn. En wie in de Islaam aanzet tot een slechte gewoonte (of daad) en er wordt naar gehandeld na hem, hij zal dezelfde last daarvan (deze zonde) krijgen als de last van degenen die dienovereenkomstig handelen, zonder dat er enige mindering van hun lasten zal zijn.’” (Overgeleverd door Moeslim.)

(Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Stop met roken!

Stop met roken!

 

Beste roker, let op!

De persoon met een gezond verstand is degene die weet welke positie hij moet innemen in dit leven. Het leven heeft een korte tijdsduur, ook al lijkt het lang te zijn. En de dood is zonder twijfel in aankomst. Je lichaam, geld en leven zijn een lening aan jou van Allah, die je niet mag verwaarlozen.

Ga daarmee voorzichtig om en toon berouw en vraag Allah de Meest Barmhartige Zijn steun. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Allah heeft een poort voor berouw in het westen geplaatst, die de breedte heeft van 40 jaar. Deze gaat niet dicht totdat de zon vanuit het westen zal opkomen.” (Overgeleverd door Ah’mad en at-Tirmidzie die gezegd heeft dat deze h’adieth goed en authentiek is.)

Als je oprecht bent om de sigaret los te laten, laat twijfel achterwege en heb een sterk standpunt, omdat het direct beëindigen de beste manier is om te stoppen met roken, zoals velen die de sigaret hebben nagelaten ervaren hebben.

De twijfel is een weg die de shaytaan verspreidt voor degene die berouw willen tonen.

De wil, O beste broeder of zuster, is het geheim van het succes in dit leven en is het symbool van grote personages. Wanneer zij een zaak willen bereiken, kan niemand hen een halt toe roepen. Zij nemen alle middelen en ondergaan alle moeilijkheden om hun doelen te bereiken.

Wees daarom een persoon met hoge ambities en sterke wil, en neem afstand van dit verslavende middel en van datgene wat jou aan deze verslaving laat herinneren, zodat jouw ziel niet zwak wordt en je terugkeert naar de zonde.

Moge Allah ons allen behoeden voor al datgene wat onze lichamen schaadt en dat wat onze Heer ontevreden stelt. Moge Allah iedere persoon die last heeft van deze verslaving steunen en bijstaan om direct afstand te nemen van deze zonde.

Relevante artikelen:

Gezondheid (diverse artikelen)

(Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Gebruik de afbeeldingen in dit artikel voor da'wah.

Gebruik de afbeeldingen in dit artikel voor da’wah.

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan