De schepping van de hemelen en de aarde in zes dagen

Waarom schiep Allah de hemelen en de aarde in zes dagen en niet in één oogwenk, ook al is Hij daartoe in staat?

6-dagen-schepping-klVan Islam Q&A. Vertaald en bewerkt door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Alle lof is voor Allah, vrede en zegeningen zijn met de profeet Moh’ammed, zijn familie, zijn metgezellen en iedereen die in het goede volgt. Voorts:

Als Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) iets wil scheppen, dan zegt Hij slechts “koen (wees)!” en het is. Waarom schiep Allah Ta’aalaa de hemelen en de aarde in zes dagen terwijl Hij in staat is om het veel sneller te doen?

Een van de geloofsovertuigingen van de mensen met diep geloof en zuivere tawh’ied [het toeschrijven (van Allah) aan Eenheid] is dat de Rabb (Heer) in staat is om alles te doen, en dat Zijn Macht geen grenzen kent. Hij heeft onbeperkte Macht, een perfecte Wil en maximale Controle over alle aangelegenheden. Als Hij iets wil dan gebeurt het zoals Hij wil en wanneer Hij wil.

Er zijn vele expliciete teksten in het Boek van onze Heer en in de Soennah van Zijn profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) die dit bevestigen en duidelijk aangeven, zonder enige dubbelzinnigheid. Het is hier voldoende voor ons om enkele verzen te citeren die dit aangeven, zoals de verzen (Nederlandstalige interpretatie): “De Voortbrenger van de hemelen en de aarde: en wanneer Hij iets besloten heeft, dan zegt Hij er slechts tegen: ‘Wees!’ – waarna het is.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 117.]

Al-H’aafidhz Ibn Kethier zei in zijn uitleg van dit vers (Tefsier 1/175): “Hier legt Allah de volledigheid van Zijn Macht en de grootheid van Zijn Gezag uit, alsook dat als Hij iets wil en besluit, dat Hij er slechts tegen zegt: ‘Wees!’ – slechts eenmaal – en het is, oftewel het komt tot bestaan zoals Hij het wil. Dit is zoals het vers waarin Allah Ta’aalaa zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zijn Bevel – wanneer Hij iets wil – is slechts dat Hij er tegen zegt: ‘Wees!’ – waarna het is.” [Soerat Yaa Sien (36), aayah 82.]

En Allah Ta’aalaa zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Allah schept wat Hij wil. Wanneer Hij een zaak besloten heeft, dan zegt Hij er slechts tegen: ‘Wees!’ – waarna het is.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 47.]

“Het is niet passend voor Allah dat Hij een zoon neemt, (#1) Glorieus is Hij (en Verheven boven alles wat ze Hem valselijk toeschrijven). Wanneer Hij een kwestie besloten heeft, dan zegt Hij er slechts tegen: ‘Wees!’ – waarna het is.” [Soerat Maryam (19), aayah 35.]

(#1) Noot van de vertaler:

Dit verwijst naar de godslastering van de christenen door te zeggen dat ‘Iesaa (Jezus – vrede zij met hem) de zoon van God is en dat ook hij goddelijke eigenschappen heeft. In feite toont aayah 19:1-36 aan dat de “doctrine van de zoon van God” met betrekking op profeet Jezus (vrede zij met hem) absoluut onjuist is. Want net zoals de wonderbaarlijke geboorte van profeet Yah’yaa (Johannes – vrede zij met hem) hem niet de ‘zoon van God’ maakte, zo ook maakt de wonderbaarlijke geboorte van ‘Iesaa (vrede zij met hem) hem niet tot de ‘zoon van God’. Want de geboorten van beiden waren het resultaat van hetzelfde soort wonder en zijn daarom ook samen genoemd in dezelfde context in het evangelie naar Lucas. Het is dus louter een verdraaiing van de betekenis dat de christenen de ene slechts beschouwen als een dienaar van God en de andere als de zoon van God. (Tafheem-ul-Qur’an van Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) Veel christenen leggen het concept “zoon van God” verkeerd uit. Het dient noch op een letterlijke, noch een exclusieve zin uitgelegd te worden. Sommige joden en christenen die later moslim werden, zeiden: “Dit concept beduidt alleen eer en respect, zoals dat gewoon was in hun manier van spreken in die tijd.” In de taal van de jood was elke rechtgeaarde persoon die zich overgaf aan de Wil en het Plan van Allah en dit volgde, een zoon van God. Het was een figuurlijke omschrijvende term, die algemeen werd gebruikt onder de joden. Zie Jezus in de Islaam – de zonen van God.

 

“Hij is Degene Die doet leven en doet sterven. En wanneer Hij een zaak besloten heeft, waarlijk, dan zegt Hij er slechts tegen: ‘Wees!’ – waarna het is.” [Soerat Ghaafir (40), aayah 68.]

“En Ons Bevel (betreffende het scheppen) is slechts één (Woord, namelijk ‘wees’), als een oogwenk (#2).” [Soerat al-Qamar (54), aayah 50.]

(#2) Noot van de vertaler:

Dit vers (alsook vergelijkbare verzen) duidt op de volmaaktheid van de Almacht van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) en de snelheid waarmee Hij iets kan doen ontstaan, en het duidt op een waarschuwing voor de onrechtvaardigen ten opzichte van de kwelling. Wanneer Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) hen daarmee wil treffen, dan zal er niemand zijn die hen daarvan kan weerhouden. Het zal hen zelfs overkomen met de snelheid van een oogwenk. (At-Tefsier al-Wasiet lil Qor-aanie l-Kariem van Moh’ammed Sayyid Tantaawie.)

 

Al-H’aafidhz Ibn Kethier zei in zijn uitleg van dit vers (Tefsier 4/261): “Hier vertelt Allah ons hoe Zijn Wil uitgevoerd wordt in Zijn schepping en hoe Zijn Besluit verwezenlijkt wordt. ‘En Ons Bevel is slechts één’ betekent: Wij geven slechts één keer een bevel en Wij hoeven het geen tweede keer te herhalen, en wat Wij bevelen gebeurt in een oogwenk, het wordt geen moment uitgesteld.”

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

6-dagen-schepping-gr

 

En er zijn vele andere verzen die over deze kwestie spreken en het uitleggen. Als dit eenmaal vastgesteld is, waarom schiep Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) de hemelen en de aarde dan in zes dagen?

 

Ten eerste:

Het is in meer dan één vers van het Boek van Onze Heer vermeld dat Allah Ta’aalaa de hemelen en de aarde in zes dagen schiep. Bijvoorbeeld, Allah Ta’aalaa zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, jullie Heer is Allah, Degene Die de hemelen en de aarde schiep in zes dagen (#3), vervolgens verhief Hij Zich (#4) boven de troon (#5) (op de manier die past bij Zijn Majesteitelijkheid)…” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 54.]

(#3) Noot van de vertaler:

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt dat Hij het universum, de hemelen en de aarde en alles wat zij bevatten, schiep in zes dagen (en vermoeidheid raakte Hem niet, zie aayah 50:38), zoals Hij in verschillende verzen aangegeven heeft (zie aayah 41:9-12). Deze zes dagen zijn: zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, waarop de volledige schepping verzameld was en (als laatste) Aadam (Adam – vrede zij met hem) geschapen werd. Er is een meningsverschil over het feit of deze dagen dezelfde dagen waren als onze standaard dagen zoals wij die kennen, of dat elke dag staat voor duizend jaren (zie aayah 22:47), zoals overgeleverd is van Moedjaahid, imaam Ah’med ibn H’anbal en van Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden over hem zijn), volgens de overlevering van ad-Dhahh’aak van hem. (Tefsier Ibn Kethier.)

(#4) Noot van de vertaler:

Er zijn verschillende meningen over de betekenis van istawaa (Zich verheffen boven). Maar wij volgen de weg die onze rechtschapen voorgangers namen op dit punt, zoals Maalik, al-Awzaa’ie, at-Thawrie, al-Layth ibn Sa’d, as-Shaafi’ie, Ah’med, Ish’aaq ibn Raahaweyah en de andere geleerden van de moslims, uit het verleden en in het heden. Waarlijk, wij accepteren de duidelijke betekenis van al-istiwaa-e, zonder te discussiëren over de hoedanigheid, zonder het te vergelijken (met de eigenschappen van de schepping), of het op te heffen (op enige manier of vorm). Wij geloven ook dat de betekenis die komt van degenen die Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) vergelijken met de schepping verworpen dient te worden, want niets is vergelijkbaar met Allah Ta’aalaa (zie aayah 42:11 en 112:4). Waarlijk, wij verklaren en bevestigen wat de a-immah (imams) zeiden, zoals Noe’aym ibn H’ammaad al-Khoezaa’ie, de leraar van imaam al-Boekhaarie, die zei: “Eenieder die Allah vergelijkt met Zijn schepping heeft koefr (ongeloof) begaan. Eenieder die ontkent waar Allah Zichzelf mee beschreven heeft, heeft koefr begaan. Voorzeker, er is geen antropomorfisme (gelijkenis van Allah met de schepping) betreffende hetgeen waarmee Allah en Zijn boodschapper Hem hebben beschreven. Eenieder die getuigt van Allahs Eigenschappen die de duidelijke verzen en authentieke overleveringen (sah’ieh’ ah’aadieth) hebben genoemd, op de manier die past bij de Majesteitelijkheid van Allah, terwijl men alle tekortkomingen voor Hem verwerpt en ontkent, heeft het pad van leiding genomen.” (Tefsier Ibn Kethier.)

(#5) Noot van de vertaler:

Ibn al-Qayyiem zei in Zaad al-Ma’aad (4/203): “De troon is het dak van de schepping en het grootste van de geschapen dingen.” Hetzelfde is aangegeven door Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah in Madjmoe’ al-Fataawa, 6/581, 25/1998; Ibn Kethier in al-Bidaayah wan-Nihaayah, 1/9, 11; en door Ibn Abie al-‘Izz in Sharh’ al-‘Aqiedah at-Tah’aawiyyah, 1/311.

Aboe Dzarr (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘De koersie (voetenbank, genoemd in aayah 2:255) vergeleken met de ‘arsh (troon) is niets dan als een ring gegooid in de woestijn.’” Als de koersie zich uitstrekt over het volledige universum, en in verhouding tot de ‘arsh is het slechts een ring in de woestijn, hoeveel groter is dan de ‘arsh, het grootste object dat Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) geschapen heeft!? Waarlijk, Allah, de Schepper van zowel de koersie als de ‘arsh, is nog groter: Allah is het Grootst (Allaahoe Akbar)! Zie het artikel Allaahoe Akbar.

 

Ten tweede:

Er is niets wat Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) doet of er schuilt wel een grote wijsheid achter. Dit is een van de betekenissen van Allahs Naam al-H’akiem (de Alwijze). Het is mogelijk dat Allah Ta’aalaa deze wijsheid wel of niet aan ons laat zien; en in bepaalde gevallen kunnen degenen met veel kennis het mogelijkerwijs snappen, terwijl anderen hiervan uitgesloten worden.

Maar het feit dat wij een wijsheid niet begrijpen dient ons niet ertoe te bewegen dat wij het verwerpen of bezwaar maken tegen de bepalingen van Allah Ta’aalaa, of proberen te veel te vragen over deze wijsheid die Allah Ta’aalaa verborgen heeft gehouden voor ons. Allah Ta’aalaa zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Hij wordt niet ondervraagd over hetgeen Hij doet, terwijl zij (mensen en djinn) ondervraagd zullen worden (op de Dag des Oordeels).” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 23.]

Sommige geleerden hebben geprobeerd de reden uit te leggen waarom de hemelen en de aarde geschapen werden in zes dagen:

1.) Imaam al-Qoertoebie (moge Allah hem genadig zijn) zei in al-Djaami’ lie Ah’kaam al-Qor-aan, commentaar leverend op al-A’raaf 7:54 (4/7/140): “Allah vermeldt deze periode – d.w.z. zes dagen – hoewel Hij, als Hij gewild had om ze in één oogwenk te scheppen, dat had kunnen doen omdat Hij in staat is om er ‘wees’ tegen te zeggen waarna het is. Maar Hij wilde…

– Zijn dienaren vriendelijkheid en bedachtzaamheid leren in al hun aangelegenheden.
– Zijn Macht stap voor stap kenbaar maken aan de engelen.
– En er is een andere reden: Hij wilde het in zes dagen scheppen aangezien Allah voor alles een tijd bepaald heeft, waardoor Hij – bijvoorbeeld – de bestraffing van de zondaars uitstelt, omdat alles een vastgestelde tijd heeft bij Hem.”

2.) Ibn al-Djawzie zei in zijn tefsier met de naam Zaad al-Masier (3/162), commentaar leverend op soerat al-A’raaf: “Als er gezegd wordt ‘waarom schiep Hij het niet in een oogwenk als Hij in staat is om dit te doen?,’ dan kunnen er vijf antwoorden gegeven worden op deze vraag:

(i) Hij wilde elke dag iets scheppen om Zijn Macht te laten zien aan de engelen en degenen die er getuige van waren. Dit werd gesuggereerd door Ibn al-Anbaarie.
(ii) Hij bereidde dingen voor Aadam (vrede zij met hem) en zijn nakomelingen voor voordat Aadam (vrede zij met hem) bestond, om de hoge positie van Aadam (vrede zij met hem) te benadrukken bij de engelen.
(iii) Het doen van dingen in een korte tijd toont meer de macht en bedachtzaamheid en wijsheid aan. Allah wilde hiermee Zijn Wijsheid kenbaar maken, net zoals Hij Zijn Macht kenbaar maakte toen Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “‘Wees!’ – waarna het is.”
(iv) Hij onderwees bedachtzaamheid aan Zijn dienaren, want als Degene Die geen fouten maakt het universum op een bedachtzame manier schiep, dan is het nog toepasselijker voor degenen die onderhevig zijn aan het maken van fouten om alle zaken op bedachtzame wijze uit te voeren.
(v) De schepping werd stap voor stap tot stand gebracht, opdat niemand zal denken dat het resultaat is van een natuurlijk incident.”

3.) Al-Qaadie Aboe l-Sa’oed zei in zijn commentaar op het vers in al-A’raaf (3/232): “Het feit dat Allah dingen in fases schiep, hoewel Hij in staat is om alles in één keer te scheppen, is een aanwijzing van de Goddelijke Wil en het is een teken van Zijn Macht voor degenen die begrijpen, en het moedigt bedachtzaamheid aan in alle zaken.”

En hij zei in zijn commentaar op al-Foerqaan 25:59 (#6) (6/226): “Degene Die deze grote sterren in deze nauwkeurige samenstelling in fases schiep, ook al is Hij in staat om ze in één moment te scheppen, (dat was) voor een grote reden en subliem doel, wat het menselijke verstand niet volledig kan bevatten.”

<<<(#6) “Degene Die de hemelen en de aarde en wat daartussen is in zes dagen schiep…” [Nederlandstalige interpretatie van soerat al-Foerqaan (25), aayah 59.]>>>

Gebaseerd op het bovenstaande kunnen we duidelijk concluderen dat Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) absolute macht, uiterste wil en perfecte controle bezit, en Hij heeft wijze redenen voor alles wat Hij schept, die niemand kent behalve Hij – Verheven is Hij. Nu kunnen we enkele van de redenen begrijpen waarom Allah Ta’aalaa de hemelen en de aarde in zes dagen schiep, hoewel Hij in staat is hen te scheppen door slechts “wees!” te zeggen.

Na het scheppen verhief Allah Ta’aalaa Zich boven de troon (al-‘arsh). Niet om te rusten, zoals valselijk en godslasterlijk wordt aangegeven in de Bijbel, want daar staat o.a.: “…Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk…” (Genesis 2:2.)

Verheven is Hij boven wat ze Hem toeschrijven. Allah Ta’aalaa wordt nooit moe en sluimer noch slaap zal hem treffen, zoals in de Nobele Qor-aan wordt aangegeven (Nederlandstalige interpretatie): “…Sluimer noch slaap overmant Hem… …en het waken daarover (de volledige schepping) vermoeit Hem niet (#7)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 255 = Aayatoe l-Koersie.]

(#7) Noot van de vertaler:

Allah Ta’aalaa zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Zien zij niet dat Allah, Degene Die de hemelen en de aarde schiep en niet moe werd door hun schepping, bij machte is om de doden tot leven te brengen!? Jazeker! Waarlijk, Hij is over alle zaken Almachtig.” [Soerat al-Ah’qaaf (46), aayah 33.]

“En bij Allah! Wij schiepen werkelijk de hemelen en de aarde en wat daartussen is in zes dagen en niets van vermoeidheid raakte Ons.” [Soerat Qaaf (50), aayah 38.]

Dit is een weerlegging van de godslastering in Exodus 20:11: “Want in zes dagen maakte Jehovah hemel en aarde, de zee, en alles wat in hen is, en rustte de zevende dag…”, alsook Genesis 2:2: “En op de zevende dag voltooide God Zijn werk dat Hij gemaakt had; en Hij rustte op de zevende dag van al Zijn werk dat Hij gemaakt had.” Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie gaf in zijn tefsier (Tafheem-ul-Qur’an) aan dat in een Urdu vertaling van de Bijbel “rustte” nu vertaald is als “farigh hua (hield op met werken)”. De vertalers van Groot Nieuws Bijbel voelden deze gêne wellicht ook, waardoor zij deze godslastering in Genesis 2:2 (maar niet in Exodus 20:11!) vertaalden als: “…op de zevende dag hield hij op met al zijn werk”. Maar andere Nederlandstalige vertalingen, alsook de American Standard Version (ASV) en de King James Version (KJV) en vele anderen, bevatten nog steeds deze blasfemie.

 

Moge Allah zegeningen en vrede laten neerdalen op onze profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen.

 

Relevante artikelen:

Het doel van de schepping

De schepping van Adam van aarde

Hoe ziet God er uit?

Wat God niet is

De Hemelen – een uitnodiging om na te denken

Aayatoe l-Koersie

Allaahoe Akbar

De Handen van Allah

God/Allah (diverse artikelen)

 

6-dagen-schepping-wp

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan