De Rol van Moslimvrouwen in Da’wah

Iedereen kan het en de beloning is groot!

Vrouwen en DawahVertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah

[Het volgende is genomen van www.islamqa.info:]

Fataawaa al-Ladjnah al-Daa-imah, 12/249-250, geeft aan: “Een vrouw kan da’wah verrichten in haar eigen huis, bij haar man en mah’aarim, zowel mannen als vrouwen. Zij kan ook buitenshuis da’wah verrichten, bij andere vrouwen, zolang dit geen reizen met zich meebrengt zonder haar man of mah’ram, en zolang er geen angst voor fitnah (verleiding) is en dit geschiedt met de toestemming van haar man als ze getrouwd is en indien er behoefte aan is en dit niet er toe leidt dat zij haar primaire verplichtingen nalaat, de verplichtingen jegens haar eigen familie.” (Einde citaat.)

Wij adviseren jullie, O zusters in de Islaam, om jullie zelf te trainen om Allah de Verhevene te gehoorzamen en om jullie verplichtingen tegenover Allah en tegenover jullie mannen, familie en kinderen na te komen. Nodig andere vrouwen uit tot Allah zo veel als jullie kunnen, door er over te spreken of uit boeken voor te lezen of nuttige lessen en boeken te verspreiden of door zelf lessen te organiseren als jullie daar voldoende kennis voor hebben; of door jullie uit te spreken indien jullie vriendinnen iets verkeerds doen of door advies te geven aan jullie zusters en door een rol te spelen bij het helpen oplossen van hun problemen enzovoort.

We dienen allemaal da’wah te verrichten volgens onze vermogens. Verlegenheid dient geen belemmering te zijn. Verlegenheid rechtvaardigt niet om da’wah na te laten en zulk soort verlegenheid is een laakbare verlegenheid. We dienen op te merken dat elke handeling moeilijk kan zijn in het begin en een gevoel van verlegenheid kan veroorzaken. Maar als je volhoudt en doorzet, dan zal het een tweede natuur worden en men kan het niveau bereiken dat men niet meer zonder kan.

We dienen ons dus in te spannen en geduldig te zijn, want het uitnodigen tot Allah – wat het bevelen van het goede en het verbieden van het slechte omvat – behoeft geduld, zoals Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Bij de tijd. Waarlijk, de mens verkeert zeker in verlies (en vernietiging). Behalve degenen die geloven en rechtschapen daden verrichten (#1) en elkaar aansporen tot de waarheid (#2) en elkaar aansporen tot geduld (#3).” [Soerat al-‘Asr (103).]

<<< (#1) Rechtschapen daden omvatten twee belangrijke zaken, namelijk; het zuiver aanbidden van Allah de Verhevene en het opvolgen van het voorbeeld van de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) in zijn doen en laten. (Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Ibn ‘Oethaymien.) >>>

<<< (#2) D.w.z. elkaar aansporen om allerlei goede daden (al-ma’roef) te verrichten, die Allah de Alwijze bevolen heeft, en om weg te blijven bij alle soorten zonden en slechte daden (al-moenkar), die Allah de Alwetende verboden heeft. >>>

<<< (#3) Het Arabische woord sabr is veelomvattend qua betekenis en het beduidt: houd je gevoelens en passies onder controle; mijd overhaastheid, onbesuisdheid, onbezonnenheid, wanhoop en hebzuchtigheid; blijf koel en kalm en maak weloverwogen beslissingen; blijf geduldig en standvastig wanneer je geconfronteerd wordt met gevaren en moeilijkheden; neem geen verkeerde beslissing, ook al onderga je ernstige provocatie; verlies niet je gezonde verstand, ook al heb je te kampen met kwellingen en verkeer je in een benarde toestand; onderneem geen haastige stappen door je ergernis en ongeduldigheid om je doel te bereiken zonder gebruik te maken van doeltreffende maatregelen en laat je niet verleiden door de misleiding van een of ander werelds belang, winst of verlangen. Allah de Verhevene helpt degenen die sabr praktiseren in overeenstemming met deze implicaties (zie o.a. aayah 2:153). (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) >>>

Geduld bij het verrichten dan da’wah is een eigenschap van de gelovigen en het behoort tot de middelen van verlossing van verlies waartegen niemand veilig is behalve diegenen die Allah de Verhevene noemt in deze soerah. Zij zijn degenen die vier eigenschappen combineren:

1. Geloof, dat alleen verkregen kan worden door kennis (‘ilm) over Allah de Almachtige, Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en de religie Islaam.

2. Handelen volgens deze kennis.

3. Anderen oproepen/uitnodigen tot deze kennis.

4. Geduld hebben met enig leed of kwaad dat men ondergaat omwille van het verkrijgen van deze kennis, het handelen volgens deze kennis en het uitnodigen van anderen tot deze kennis.

 

Nu volgt een lezing van sheikh dr. Shaykh Salah’ al-Sawy

(Enigszins bewerkt door de vertaler.)

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden. Allahs zegeningen en vrede zij met de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hun voetstappen volgt tot aan de Laatste Dag.

Vanavond is een zaterdagavond en zaterdagavond is gewoonlijk een avond wanneer het lijkt alsof de shaytaan (satan) heel veel fitnah (beproevingen, verleidingen) verspreidt en de mens verleidt om achter zijn begeerten (shahwaat) aan te rennen. Dus alle lof is voor Allah, dat hij jullie en jullie families en broeders vanavond naar deze masdjid heeft gebracht waar Allahs engelen jullie groeten, en wij vragen Allah om deze bijeenkomst te zegenen.

Kijk eens naar jullie leven, naar de zegeningen van Allah op jullie dat jullie in een plaats van aanbidding en gehoorzaamheid tegenover Allah zijn en dat Hij jullie weg houdt van een plaats van onheil en kwaad.

Sommige van de vroegere moslimgeleerden waren gewoon te zeggen: “Allah eert of zegent niet de mensen die zich bezighouden met kwaadaardigheden en zonden en die ongehoorzaam tegenover Hem zijn, maar Allah eert en beschermt en zegent de mensen die Hij kiest door hen weg te houden van deze (kwaadaardige) dingen.”

Hiermee naderen wij ons onderwerp van vanavond, namelijk: de rol van de moslimvrouw in da’wah (mondelinge, schriftelijke en gedragsmatige uitnodiging tot de Islaam) en in de gemeenschap.

Ze zeggen dat vrouwen de helft van de gemeenschap vormen en zij baren de andere helft. Ik zou daarom zeggen dat het is alsof zij de volledige gemeenschap zijn. De profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd, wat vertaald betekent: “Waarlijk, vrouwen zijn de partners van mannen.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed.)

Oemm Salamah (moge Allah tevreden zijn met haar) vroeg aan de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem): “Waarom zijn alleen maar mannen genoemd in de Qor-aan?” (Waarom worden vrouwen niet genoemd?)

Als antwoord openbaarde Allah de Verhevene de volgende aayah in soerat al-Ah’zaab (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, de moslims en de moslimahs, en de gelovige mannen en de gelovige vrouwen, en de gehoorzame mannen en de gehoorzame vrouwen, en de waarachtige mannen en de waarachtige vrouwen, en de geduldige mannen en de geduldige vrouwen, en de ootmoedige mannen en de ootmoedige vrouwen, en de mannen die liefdadigheid uitgeven en de vrouwen die liefdadigheid uitgeven, en de vastende mannen en de vastende vrouwen, en de wakende mannen aangaande hun kuisheid en de wakende vrouwen, en de mannen die Allah veel gedenken en de vrouwen die Allah veel gedenken: Allah heeft voor hen vergeving voorbereid en een geweldige beloning.” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 35.]

Allah de Verhevene zegt ook in de Qor-aan, in soerat at-Tawbah (Nederlandstalige interpretatie): “En de gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn elkaars awliyaa-e (helpers, verdedigers, vrienden), zij bevelen al-ma’roef (het goede) aan en verbieden al-moenkar (het verwerpelijke) en zij onderhouden as-salaah (het gebed) en geven az-zakaah (de verplichte liefdadigheid) en zij gehoorzamen Allah en Zijn boodschapper (Moh’ammed). Zij zijn het die Allah genade zal schenken. Waarlijk, Allah is Almachtig, Alwijs.” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 71.]

Aldus rekende Allah de Alwetende mannen en vrouwen mee en omschreef hen als “awliyaa-e” van elkaar. Hij rekende vrouwen mee om het goede op te dragen en het kwade te verbieden, de salaat te verrichten, de zakaat te geven en om Allah en Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) te gehoorzamen.

Laat ons eens kijken naar de Soennah, naar al-Hadjat oel-Wida, waar de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) een oproep deed aan alle moslims en zo’n belangrijke boodschap gaf, wat in feite zijn laatste grote openbare toespraak was. In dit afscheidsadvies gaf hij ons een belangrijk advies waar we ons altijd aan dienen te houden. Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “Vrees Allah betreffende vrouwen!…”

Dit was een zeer belangrijk punt waar elke moslim naar luisterde in zo’n belangrijke toespraak.

Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) sprak verder (Nederlandstalige interpretatie): “…aangezien zij onder jullie hoede vallen. En het behoort tot jullie rechten te eisen dat zij degenen die jullie niet wenselijk achten jullie huizen niet binnenlaten. Als zij dit echter doen, dan is het jullie toegestaan hen licht te slaan (#4) en zij hebben het recht dat jullie hen op redelijke wijze onderhouden en hen van kleding voorzien.” (Overgeleverd door Moeslim.)

<<< (#4) Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En van wie jullie noeshoez [arrogantie en ongehoorzaamheid (#5)] vrezen, vermaan hen dan; en (als zij de vermaning in de wind slaan,) verlaat hen en laat hen alleen in bed; en (als dat ook niet helpt,) sla hen (#6)…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 34.]

(#5) Noeshoez is het zich arrogant gedragen en zich verheven voelen boven de echtgenoot. De vrouw die noeshoez begaat is een vrouw die de rechten van de man niet geeft en het leven met hem moeilijk maakt. (Zie Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Ibn ‘Oethaymien.) Natuurlijk worden niet alle moslimvrouwen onderdrukt en zijn er ook dominante moslimvrouwen die zich onbillijk gedragen tegenover hun echtgenoten waardoor zij hen het leven zuur maken. Zij worden hier gewaarschuwd.

(#6) Als een waarschuwing niet helpt en ook haar mijden in bed heeft niet het gewenste resultaat, dan is het voor jullie toegestaan jullie vrouwen zachtjes te disciplineren. Al-H’asan al-Basrie zei hierover: “Dit betekent dat het geen pijn dient te veroorzaken.” ‘Ataa-e zei: “Ik zei tegen Ibn ‘Abbaas: ‘Wat is de manier om licht te slaan?’ Hij zei: ‘Slaan met een siwaak en dergelijke.’” (Een siwaak is een klein stokje dat gebruikt wordt om de tanden mee te reinigen, vergelijkbaar met een tandenborstel.) Het doel hierachter is niet om de vrouw te vernederen of pijn te doen, maar het is bedoeld om haar te laten beseffen dat zij de rechten van haar echtgenoot geschonden heeft en dat haar echtgenoot het recht heeft om haar te corrigeren en te disciplineren. (Sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjjied.) ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) heeft gezegd: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft nooit een bediende of een vrouw geslagen.” (Soenan Abie Daawoed, p. 727, nr. 4786.) >>>

Wij zijn bevolen om voor onze vrouwen te zorgen. Dit werd opgedragen door de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Dus hoe kan een moslimvrouw, onze dierbare zuster, haar positie innemen en een rol spelen in het verrichten van da’wah naar Allah de Verhevene?

De rechtschapen dienaren van Allah – Heer der werelden – hebben altijd een verlangen in hun hart om zich te haasten naar goede daden en zij stellen het verrichten van de goede daden niet uit, en de verdorven mensen haasten zich in het verrichten van slechte en kwaadaardige daden. Het is belangrijk voor onze zusters om zich te concentreren op dit onderwerp en na te denken over de belangrijkheid ervan.

Ik bekeek eens een onderzoek dat in 1997 verricht is in enkele van de Arabische landen en hieruit bleek dat 96 tot 97 miljoen dollar per jaar uitgegeven werd aan parfums voor vrouwen; en ik ontmoedig of verbied het kopen van h’alaal dingen niet.

Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “En zeg niet over hetgeen jullie tongen valselijk verklaren: ‘Dit is toegestaan en dit is verboden’…” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 116.]

En zeker is het voor onze zusters toegestaan om geld uit te geven aan parfums en deze (schoonheids)producten en het wordt niet afgeraden of ontmoedigd, maar wanneer het neerkomt op onze bezittingen, herinner ik mijn zusters om eerst te proberen om uit te geven voor hun Hiernamaals (Aakhirah) en dan pas voor dit leven van deze tijdelijke wereld (doenyaa).

Dus wanneer zusters vragen: “Hoe kan ik mijn dien (religie) dienen?,” of: “Hoe kan ik deze oemmah (gemeenschap) helpen?,” en dit is een waardevolle en nobele vraag, beginnen we met het zeggen dat ons gedrag (akhlaaq) of toestand (h’aal) de belangrijkste en meest effectieve da’wah is en dit is effectiever en beter dan het verrichten van da’wah met woorden (aqwaal).

En herinner, beste zuster, om de h’idjaab correct in acht te nemen en te behouden en om daar standvastig in te zijn en om niets te geven om de spottende blikken of opmerkingen over jouw verschijning. Onderschat de waarde van jouw h’idjaab niet! (Zie het artikel De boodschap van de h’idjaab.)

Jij bent een gehoorzame dienares van Allah! Jij laat met jouw daden de mensen jouw Islaam zien. Jij bewijst jouw Islaam en vergeet niet dat de daden van één, slechts één zuster, duizend personen kunnen veranderen en leiden! Maar de woorden en toespraken van duizend kunnen mogelijkerwijs niet eens één persoon veranderen of leiden!

Denk hier eens goed over na. De daden van één kunnen duizend veranderen, als Allah wil.

We zien tegenwoordig een beweging welke de belangrijkheid van de h’idjaab bagatelliseert en vermindert, zelfs onder enkele moslims. Sommigen van jullie kunnen een fatwaa aanhalen van een geleerde uit Egypte die zusters toestaat om de h’idjaab achterwegen te laten, en mensen vertelden deze geleerde dat zusters worden geslagen en lichamelijk schade aan wordt gedaan vanwege het dragen van de h’idjaab.

De mensen overdrijven de omstandigheden en werkelijkheden om dit soort uitspraken te krijgen en dit is oneerlijk tegenover de geleerde. In deze scenario’s is de geleerde als een gevangene en de mensen geven hem een onjuist en onnauwkeurig beeld over de werkelijke situatie. En wij zeggen dat deze overdrijvingen en verslagen, dat zusters fysiek worden geschaad en op deze manier slachtoffer worden, over het algemeen niet waar zijn.

En zelfs als we aannemen of beschouwen dat deze verslagen waar zijn, dan zijn zulke landen volgens de islamitische juristen niet toegestaan om er te wonen en te verblijven (en is hidjrah verplicht!). We dienen dan te verhuizen naar de islamitische landen of andere landen (waar het dragen van de h’idjaab en andere religieuze verplichtingen geen probleem zijn).

Sommigen kunnen hier argumenteren dat “er in onze tijd geen islamitische landen zijn, zoals de grote en rechtvaardige landen die bestuurd werden door Aboe Bakr en ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hen).” De mensen zeggen: “Er is geen correct islamitisch bestuur tegenwoordig,” of: “Er is geen khalifah (leider), dus we kunnen nergens naar toe.”

Wij zeggen hierop dat we dan dienen te gaan naar die landen waar we de minste schade ondervinden en het meeste gemak in het aanbidden van Allah de Verhevene.

De profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zond zijn familie en metgezellen naar al-H’abashah (Abbesinië, Ethiopië) en adviseerde hen om daar bescherming te zoeken en dat de leider daar rechtvaardig en redelijk was en hen niet zou onderdrukken of schaden. Al-H’abashah was geen islamitisch land, maar een christelijk land en Nadjashi was geen khalifah van de moslims.

Wat we hier van leren is dat we moeten proberen om te verblijven in het land waar het minste kwaad voor de gelovigen is en het meeste voordeel door het hebben van de mogelijkheid om Allah de Verhevene te aanbidden.

Het tweede advies aan onze moslimzusters is om hun familie te beschermen! Zorg ervoor dat het een succesvolle familie is, gehecht aan de masaadjid (moskeeën) en gehecht aan de djamaa’ah (gemeenschap van oprechte moslims). Bouw een familie welke houdt van da’wah en de Islaam. De zuster die zichzelf bedekt zal haar dochters opvoeden met liefde om zichzelf ook te bedekken, en de zuster die goede daden verricht zal haar kinderen aanmoedigen en opvoeden om ook goede daden te verrichten.

Islamitische landen zijn tegenwoordig misschien achter betreffende technologie en wetenschappelijke aspecten vergeleken met de niet-islamitische landen of Westerse landen – en het denken dat de islamitische landen kunnen concurreren op sommige van deze gebieden lijkt misschien een droom vol fantasie, maar met de hulp van Allah de Almachtige is niets onmogelijk! Bovendien kunnen we altijd concurreren met onze moraal en aanbidding (van Allah)!

Alles begint bij de familie en vergeet niet zuster, om jouw familie als eerste te versterken en op te bouwen. Bescherm jouw familie! [We zeggen (klagen) wel dat er tegenwoordig geen islamitische landen zijn, maar is ons eigen gezin wel islamitisch? Is ons eigen huis wel een islamitische staat binnen vier muren waar jij de “khalifah” bent?]

Denk eens na over de kwestie van scheiding (talaaq), wat toegestaan is in de Islaam. Toch is het percentage scheidingen in de islamitische landen en gemeenschappen zo laag, vooral vergeleken met de Westerse landen en niet-islamitische gemeenschappen. Maar deze ziekte van scheiding neemt toe in moslimhuizen, vooral in landen waar moslims zich mengen met mensen die licht denken over scheiding. Ik word ziek van de trieste verhalen van moslimfamilies die uit elkaar gaan en van de scheidingen onder moslimechtparen.

En we zijn geadviseerd om een vrouw niet achteloos te benaderen, of hen op deze oneerbiedige manier te behandelen. Er is overgeleverd van ‘Oeqbah ibn ‘Aamir dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Pas op voor het binnenkomen in de ruimten waar de vrouwen (alleen) zijn.” Een man van de Ansaar zei: “O boodschapper van Allah! Wat betreft de aangetrouwde (zuster)?” Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: “Het aangetrouwde familielid (die geen mah’ram is) is de dood.”

Waarom dit woordgebruik – “dood”? Stel je eens voor, en moge Allah ons beschermen, dat er iets op deze manier plaatsvindt of gebeurt, dan zou dat de dood voor het huwelijk en de relatie betekenen, mogelijk de dood van hun moraal of religie vanwege dit kwaad, en zelfs hun eigen dood voor het begaan van zinaa (overspel).

De shaytaan misleidt en bedriegt vele zusters om van hun echtgenoten te scheiden (zonder te proberen zich te verzoenen of om de juiste islamitische stappen voor een scheiding te ondernemen). Sommige zusters proberen de helft van het geld en bezittingen van hun man te nemen of zijn kinderen van hem te nemen en om hen bij hem weg te houden, slechts vanwege de wetten van sommige landen.

Wat h’alaal is zal altijd h’alaal zijn, en wat h’araam is zal altijd h’araam zijn. Denk niet dat de landen of manieren van het land waar jij in verblijft de Wetten en Wijsheid van Allah de Verhevene zullen vervangen.

Toon de ware Islaam aan mensen door hen jullie succesvolle families te laten zien! Toon hen jullie masaadjid! Toon hen jullie gemeenschappen en scholen! (Zorg ervoor dat dit bronnen van waardering zijn, geen bronnen van vernedering!!!)

Sommigen zeggen dat je tijdens het verrichten van da’wah niet over islamitische wetten en de sharie’ah moet spreken, omdat deze onderwerpen verwarrend en controversieel kunnen zijn voor mensen. We zeggen die dingen waar onze geleerden en juristen consensus (idjmaa-e) over hebben en propageren vervolgens die ideeën. Maar als het een kwestie is waar de juristen van mening over verschillen en die meningsverschillen zijn acceptabel, dan dienen we deze ideeën niet naar voren te brengen in het begin, en een voorbeeld hiervan is, tijdens het verrichten van da’wah met een andere vrouw, de kwestie betreffende de niqaab als zijnde verplicht, aangezien er een meningsverschil is onder de mensen met kennis of het tot de verplichte of aanbevolen daden behoort. Dus we dienen niet opdringerig te zijn met betrekking tot zulke kwesties.

En zusters, vergeet niet om positief te zijn tijdens het omgaan met mensen. Weet dat geloof (imaan) niveaus heeft. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Geloof heeft meer dan zeventig takken, waarvan de geloofsgetuigenis ‘laa ilaaha ill-Allaah‘ de meest uitmuntende is en het verwijderen van een bot van de weg (of iets dat schade kan veroorzaken voor anderen) de meest nederige is. En bescheidenheid is een tak van imaan.” (Soenan Aboe Daawoed.)

Imaam al-H’asan al-Basrie zei: “Dat ik mijn familie dien is beter voor mij dan het verrichten van i’tikaaf (#7) gedurende twee maanden.” En ‘Abdoellaah ibn ‘Abbaas zei: “Het zorgdragen voor het huis van een moslim is beter voor mij dan het verrichten van de h’adj (bedevaart; d.w.z. een vrijwillige h’adj).”

<<< (#7) I’tikaaf: afzondering in de moskee met als doel Allah alleen te aanbidden. Degene die zich in zo’n staat bevindt, dient de moskee niet te verlaten behalve voor een zeer korte tijd, en dat is alleen bij uiterste noodzaak, d.w.z. het doen van zijn behoeften, het bijwonen van een begrafenis etc. >>>

Laat ons eens nadenken over deze uitspraken. Vele dingen die we doen kunnen sadaqah (liefdadigheid) zijn, en behoor niet tot degenen die de kleinere daden onderschatten of veronachtzamen!

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Elk vriendelijk woord is sadaqah, hulp gegeven door een persoon aan een ander is sadaqah, iemand een slokje water te drinken geven is sadaqah, en het verwijderen van schadelijke voorwerpen van de paden van mensen is sadaqah.”

En hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “Glimlachen naar jouw broeders (zusters) gezicht is sadaqah.” (Zie het artikel Glimlach.)

Helpen wij elkaar tegenwoordig?
Geeft degene met geld liefdadigheid aan degenen zonder geld?
Steunen wij elkaar?
Zorgen wij voor elkaar?
Bezoekt de gezonde persoon de zieke?

(Zie het artikel Help elkaar!) Jullie willen allemaal dicht bij Allah zijn, bezoek dan de zieken! Wees bij hen en jullie zullen Allah daar vinden.

In een h’adieth qoedsie, aangetroffen in Sah’ieh’ Moeslim, verhaalde Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) dat Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Allah zal zeggen op de Dag der Opstanding: ‘O zoon van Adam! Ik was ziek en jij bezocht me niet.’ Hij (de zoon van Adam) zal zeggen: ‘O Heer! En hoe had ik U moeten bezoeken terwijl U de Heer der werelden bent?’ Allah zal zeggen: ‘Wist jij niet dat Mijn dienaar die-en-die ziek was en jij bezocht hem niet?’ Wist jij niet dat als jij hem had bezocht dat jij Mij bij hem aangetroffen had?’”

En de h’adieth gaat verder:

“…Allah vraagt: ‘O zoon van Adam! Ik vroeg jou om eten en jij voedde Mij niet.’ Hij zal zeggen: ‘O Heer! En hoe kan ik U voeden terwijl U de Heer der werelden bent?’ Hij zal zeggen: ‘Wist jij niet dat Mijn dienaar die-en-die jou om eten vroeg en jij voedde hem niet? Wist jij niet dat als jij hem had gevoed dat jij dat (de beloning voor deze daad) zeker bij Mij aangetroffen had?…”

Al deze dingen dienen ons te laten toenemen in taqwaa (vroomheid, godsvrees) en onze relatie met Allah de Verhevene te verbeteren.

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Met betrekking tot elkaar zijn gelovigen als een bouwwerk; elk deel versterkt de andere delen.” Toen de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) dit zei, strengelde hij zijn vingers ineen.

Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei ook (Nederlandstalige interpretatie): “Betreffende hun wederzijdse liefde, medelijden en genegenheid voor elkaar, zijn gelovigen als één lichaam; wanneer een deel ervan lijdt aan een klacht, lijden alle andere delen mee, delen de slapeloosheid en koorts.”

En hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei ook (Nederlandstalige interpretatie): “De moslim is de broeder (of zuster) voor een moslim.”

Om deze liefde en gevoelens voor het gros van de moslimgemeenschap te voelen, dienen we eerst deze gevoelens en liefde voor onze families te versterken.

Een man vroeg eens hoe we de khilafah kunnen herstellen, djihaad kunnen verrichten omwille van Allah en onze oemmah kunnen doen herleven enzovoort. Maar deze man praktiseerde niet eens enkele basisaspecten van Islaam, en aldus zei een andere man tegen hem: “Jij dient jouw baard eerst te doen herleven!” Dat wil zeggen, verander eerst één centimeter van je eigen lichaam voordat je probeert om deze enorme wereld te redden en veranderen.

Volg zelf eerst de Soennah en vrees zelf eerst Allah en blijf zelf eerst weg van h’araam voordat je denkt over het veranderen van anderen! Na jezelf, werk aan je gezin, degenen die jou het meest nabij zijn. Toon de Islaam aan jouw gemeenschap en buren door een succesvolle en gehoorzame familie te onderhouden.

En vergeet niet om je zonden te verbergen en de zonden van je broeders en zusters. Als je jouw zonden bekend maakt aan de mensen, dan kunnen zij jou er aan herinneren of jou er verantwoordelijk voor houden of het tegen jou gebruiken, maar Allah de Verhevene zal dat niet doen! Hij zal het verbergen en jou vergeven en het niet tegen jou gebruiken. Allah is Verheven boven zulk gedrag.

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die (de zonden van) een moslim bedekt, Allah bedekt hem (zijn zonden) op de Dag des Oordeels.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

En tenslotte adviseer ik ons om meer te leren over deze religie en om onze kennis te vermeerderen voordat we onze daden kunnen vermeerderen of onze da’wah naar Allah de Verhevene. Het is belangrijk voor ons om onszelf, onze kinderen en onze families te beschermen door nuttige kennis te zoeken en het vervolgens in praktijk te brengen omwille van Allah de Verhevene.

Moge Allah de Verhevene jullie standvastig maken en het gemakkelijk voor jullie maken en het van jullie accepteren. Amien.

Relevante artikelen:

Help onze da’wah
Da’wah ideeën
Het streven naar perfectie in de da’wah

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan