De rechten van de straat

De islam nodigt uit tot een verheven karakter.

Straat klDoor Abdul Muhaemin Karim.
Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Aboe Sa’ied al-Khoedrie (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Pas op voor (oftewel mijd) het zitten in de straten.” De metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn) zeiden: “Wij hebben geen andere keus dan hier te zitten om met elkaar te praten.” De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei: “Als je hier moet zitten, geef de straat dan zijn recht.” Zij vroegen: “En wat is het recht van de straat?” Hij zei: “Sla de blik neer (kijk niet naar datgene dat verboden is om naar te kijken), veroorzaak geen ergernis (bij andere mensen), beantwoord de begroeting, beveel al-ma’roef (het goede) en verbied al-moenkar (het verwerpelijke).” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Deze fantastische h’adieth (profetische overlevering) onderwijst ons hoe we kunnen waken over de rechten van de straten en wegen, en tevens de rechten van eenieder die voorbijkomt.

 

Het eerste recht

Het eerste recht van de straat dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) noemde, is het neerslaan van de blik (niet kijken naar datgene dat verboden is om naar te kijken). De verwaarlozing van dit recht is een van de grootste problemen geworden in de wereld tegenwoordig. Bovendien is er het probleem van semi-naaktheid, vooral onder vrouwen, dat met de dag toeneemt. Deze problemen zijn gecompliceerd aan het worden en leiden naar toenemende immoraliteit in al zijn vormen in de maatschappij.

Satan, de grootste vijand van de mensheid, is altijd ijverig om mensen in verleiding te brengen en om ze over te halen verboden handelingen te verrichten, door dergelijke handelingen voor hen te verfraaien en schoonschijnend en aantrekkelijk te laten lijken. Dit is precies hoe hij het vrijelijk mengen van de geslachten promoot, in de naam van vrijheid. (Zie het artikel Bewijs voor het verbod op het mengen van mannen en vrouwen.) Hij spoort mensen aan om plezier te maken, waardoor misleide mannen en vrouwen geen acht slaan op de grenzen die door Allah de Verhevene bepaald zijn en hun natuurlijke instincten van bescheidenheid en schaamte negeren. (Zie het artikel H’ayaa-e – verlegenheid, schaamte…) Allah de Alwijze zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Volg niet de voetstappen (manieren, wegen) van de satan (duivel). En wie de voetstappen van de satan volgt, hij (satan) beveelt waarlijk de gruweldaden (immoraliteit) en al-moenkar (het verwerpelijke)…” [Soerat an-Noer (24), aayah 21.]

(Zie o.a. de artikelen De jihad van de ogen en De grote deugd van het neerslaan van de ogen.)

 

Het tweede recht

Het tweede recht van de straat dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) noemde, is het voorkomen dat je overlast en ergernissen veroorzaakt op de straten en wegen. Dit recht is veelomvattend en omvat alles dat andere mensen kan irriteren of boos kan maken, zoals spugen, roken, agressief gedrag vertonen, afval op straat gooien, het blokkeren van de doorgang waar mensen door dienen te passeren, lawaai maken, knuffelen, kussen en openbare vertoning van seksuele affectie.

Allah de Meest Barmhartige en Zijn boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) hebben ons verboden om enige vorm van ergernis te veroorzaken bij onze medemoslims en andere mensen, hetzij door onze woorden of onze daden met enige vorm van ongepast gedrag. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

<<<Noot van vertaler: we dienen hier ook op te merken dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): Al-Imaan (het geloof) bestaat uit iets meer dan zeventig delen, de meest hoge daarvan is het zeggen van ‘laa ielaaha iella laah (er is geen God Die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah)’ en de laagste daarvan is het verwijderen van het schadelijke van de weg (wat schade kan veroorzaken voor anderen), en schaamte (h’ayaa-e) is een onderdeel van imaan.” [Moettafaqoen ‘alayh, en deze versie is van Moeslim. Zie ook Sah’ieh’ al-Boekhaarie Fat-h’ al-Baarie (1/44); en Sah’ieh’ Moeslim, met de uitleg van an-Nawawie (1/6).] Zie o.a. de artikelen De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag en Mijn religie is vriendelijkheid.>>>

Degene die hangjongeren in verband brengt met de islam heeft dus niets begrepen van de islam!

 

Het derde recht

Het derde recht van de straat is het beantwoorden van de begroetingen die gegeven worden, want het teruggroeten verbindt de harten en vermeerdert een gevoel van liefde en vriendelijkheid tussen de mensen, aldus vermeerdert daardoor ook hun geloof. Allah de Verhevene beveelt in de Qor-aan (Koran) nadrukkelijk het beantwoorden van begroetingen (Nederlandstalige interpretatie): “En wanneer jullie begroet worden met een begroeting, groet dan terug met een betere groet, of groet op dezelfde manier terug…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 86.]

Aldus is het zondig om begroetingen te negeren en niet te reageren wanneer we begroet worden. We zijn verantwoording schuldig als we niet teruggroeten, zoals Allah de Alwetende zegt in bovenstaand vers, ook al is het een eenvoudige begroeting.

Bovendien heeft de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) nadrukkelijk aangegeven dat de handeling van het verspreiden van begroetingen van vrede onder elkaar zorgt voor liefde in onze harten en ons geloof versterkt. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Verspreid de salaam (vredesgroet) onder elkaar.” (Overgeleverd door Moeslim.)

<<<Noot van vertaler: we dienen hier ook op te merken dat het richten van de islamitische groet – as-salaamoe ‘alaykoem (vrede zij met jullie) – slechts tot de personen die men kent, behoort tot de tekenen van het Laatste Uur. ‘Abdoellaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Waarlijk, onder de tekenen van het Uur is dat de begroeting (van de Islaam) wordt beperkt tot degenen die men kent.’” In een andere overlevering staat (Nederlandstalige interpretatie): “Een man zal de salaam alleen wensen voor zijn nabije vriend.” (Een betrouwbare h’adieth overgeleverd door Ah’mad.)>>>

Zie het artikel as-Salaam, de islamitische vredesgroet.

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Het vierde recht

Het laatste recht van de straat dat door de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) opgelegd is, is het bevelen van wat goed is en wat Allah tevreden stelt, alsook het verbieden van datgene dat verwerpelijk is. Dit is een belangrijke zaak die helpt om zowel individuen als de samenleving te verbeteren, zodat goed gedrag en ethische waarden de samenleving kunnen doordringen. Indien het kwade met rust wordt gelaten in de samenleving, zonder dat het gestopt wordt, dan lopen we het risico dat we afstevenen op totale vernietiging.

Allah de Almachtige herinnert ons in de Qor-aan aan deze situatie, zodat we er op kunnen letten, zeggende (Nederlandstalige interpretatie): “Verderf is duidelijk geworden op het land en de zee ten gevolge van wat de handen van de mensen hebben aangericht. Aldus laat Hij (Allah) hen een gedeelte van wat zij gedaan hebben proeven opdat zij (berouwvol) zullen terugkeren.” [Soerat ar-Roem (30), aayah 41.]

<<<Noot van vertaler: de effecten van zonden zijn duidelijk zichtbaar in deze wereld. De snelle achteruitgang van het sociale leven van de mens, de veelzijdige toename van seksuele perversiteit, misdaad en geweld – wat allemaal het gevolg is van de mens’ vergetelheid jegens God en dus van alle zuivere en hoogstaande waarden, en hun vervanging van het geloof door de overtuiging dat materialistische “vooruitgang” de enige zaak is die er toe doet – heeft tot gevolg dat onze natuurlijke omgeving toenemend achteruitgaat, hier omschreven als “een resultaat van wat onze handen aangericht hebben”. Dit zou er voor moeten zorgen dat de mensen wakker geschud worden en terugkeren naar de rechte weg. Zie o.a. het artikel De islamitische sharia – de oplossing voor de hele wereld.>>>

Om veilig te zijn voor deze calamiteiten in de samenleving dienen er altijd mensen te zijn die al-ma’roef (het goede) bevelen en al-moenkar (het verwerpelijke) verbieden. Zonder deze mensen zal verdorvenheid wijd verspreid raken in de samenleving waarop de bestraffing van Allah volgt.

<<<Noot van vertaler: dus verricht da’wah. Zie o.a. Da’wah ideeën.>>>

En tot Allah keren wij allemaal terug.

 

Relevante artikelen:

De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag

Verbeter de wereld, begin bij jezelf

Zijn karakter was de Koran

Mijn religie is vriendelijkheid

De zes rechten van een moslim op een andere moslim

H’ayaa-e, verlegenheid, schaamte…

Word niet boos!

Wat onderwijst de Islam over rechtvaardigheid?

De rechtvaardigheid van de Islam

De vergeten islamitische beschaving

Stop terrorisme (diverse artikelen)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan