De profeet Moh’ammed, ons geliefder dan onze eigen zielen

Salallaahoe ‘alayhie wa sallam.

Mohammed 3De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De gierigaard is degene die geen zegeningen voor mij vraagt bij Allah, als ik bij hem genoemd word.” (Overgeleverd door at-Tirmidhie. Zie ook al-Albaanie, Sah’ieh’ at-Tirmidzie en Sah’ieh’ al-Djaami’ as-Saghir.)

Vertaald en bewerkt door Oem Sayfuddien.

Vele metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) zeiden vaak: “Moge mijn vader en moeder voor u geofferd worden!” Ze zeiden deze woorden niet alleen, maar ze meenden ze ook. Degenen die hem (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) kenden, voelden dit werkelijk voor hem en ze hadden het niet beter kunnen verwoorden.

De liefde voor Allah de Verhevene en Zijn laatste boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) is de grootste deugd van de moslim. Allah Ta’aalaa zond hem als een genade voor de werelden. Hij was de meest nobele onder de mensen, degene die het meest van Allah hield en Hem het meest vreesde. Hij was degene die de meeste kennis over Allah bezat. Hij was de meest genadevolle en erbarmelijke (van de mensen) voor de schepsels van Allah, de leider der profeten, Moh’ammed ibn ‘Abdillaah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Moge ikzelf, mijn vader en mijn moeder voor hem geofferd worden!

Omdat dit een heel breed onderwerp is, korten wij dit met de volgende beknopte bespreking in en geven wij er in het licht van de aayaat van de Qor-aan en de profetische overleveringen een snelle glimp op.

 

Houd meer van hem dan van jezelf

Om de kern en het belang van de liefde voor de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) te begrijpen, zou het voor ons voldoende moeten zijn om te weten dat het geloof van een persoon niet compleet is totdat diegene meer van hem houdt dan van zichzelf. Allah Ta’aalaa zegt (Nederlandstalige interpretatie): “De profeet (Moh’ammed) heeft (als spirituele vader) meer recht op de gelovigen dan zij op zichzelf (#1)…” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 6.]

<<< (#1) Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed): ‘Indien jullie vaders en jullie zonen en jullie broers en jullie echtgenotes en jullie verwanten en bezittingen die jullie verkregen hebben en handel waarvan jullie bang zijn dat het slecht gaat en verblijfplaatsen waar jullie tevreden mee zijn, geliefder zijn voor jullie dan Allah en Zijn boodschapper en het strijden op Zijn weg, wacht dan totdat Allah met Zijn oordeel (bestraffing) komt. En Allah leidt het zwaar zondige volk niet (faasiqoen; opstandig en ongehoorzaam jegens Allah).’” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 24.]>>>

De geliefde en waarheidsgetrouwe boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Bij Degene in Wiens Handen mijn ziel is, niemand van jullie zal werkelijk geloven totdat ik hem geliefder ben dan zijn vader en zoon.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

In een andere overlevering staat dat hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Niemand van jullie gelooft totdat hij meer van mij houdt dan van zichzelf.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

In weer een andere overlevering staat (Nederlandstalige interpretatie): “Niemand van jullie zal werkelijk geloven totdat ik hem geliefder ben dan zijn familie, zijn bezittingen en alle mensen.” (Overgeleverd door Moeslim.)

De volgende h’adieth maakt het zelfs nog duidelijker dat de liefde voor Allah de Verhevene en Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) de hoofdindicator voor oprecht en juist geloof is (Nederlandstalige interpretatie): “Er zijn drie kwaliteiten, als deze in iemand gevonden worden, heeft hij de zoetheid van het geloof geproefd: dat Allah en Zijn boodschapper hem meer geliefd zijn dan al het andere, dat hij enkel omwille van Allah van zijn broeder houdt en dat zijn afkeer om in ongeloof terug te keren net zo groot is als zijn afkeer om in het Vuur te worden gegooid.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Imaam Ah’med leverde over dat Zoehrah ibn Ma’bad zei dat zijn grootvader zei: “Wij waren bij de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) terwijl hij de hand van ‘Oemar ibn al-Khattaab vasthield. ‘Oemar zei: ‘Bij Allah! U, O boodschapper van Allah, bent dierbaarder voor mij dan alles, behalve mijzelf.’ De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Niemand van jullie zal volledig geloof verkrijgen totdat ik dierbaarder word voor hem dan zelfs zichzelf.’ ‘Oemar zei: ‘Waarlijk, nu bent u dierbaarder voor mij dan mijzelf, bij Allah!’ De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: ‘Nu, O ‘Oemar (heb je het juist)!’

Moslims die de zoetheid van het geloof hebben geproefd, hebben altijd al zoveel en zo intens van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gehouden, dat alleen al het horen van zijn gezegende naam zorgde voor tranen in hun ogen. Imaam Dja’far as-Saadiq werd altijd bleek wanneer zijn naam werd genoemd. Uit liefde en respect voor de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vertelde imaam Maalik nooit een overlevering van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) behalve in een staat van rituele reinheid. ‘Abdoer-Rah’maan, de achterkleinzoon van Aboe Bakr as-Siddieq, werd altijd rood en begon te stotteren als de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) werd genoemd. Wanneer er een h’adieth van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) werd verteld, verzachtten zij het geluid van hun stemmen. Imaam Maalik heeft gezegd: “De eerbied voor hem (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) is na zijn dood niet minder geworden dan tijdens zijn leven.”

(Lees verder onder de afbeelding.)

zegeningen-voor-de-profeet-wp

 

Het kennen van hem (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) betekent intens van hem houden

Degenen die de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zagen en kenden, hielden onmiddellijk van hem. Zijn metgezellen verkozen hem boven al het andere in de wereld. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) was eens met zijn metgezellen uitgerukt voor een expeditie. De leider van de hypocrieten in al-Medienah, ‘Abdoellaah ibn Oebayy, die voor de gezegende komst van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) de koning van al-Medienah wilde worden, begon een plan te beramen en zei dat wanneer de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) terug zou komen, de eervolle (duidend op zichzelf), degene die laag in rang is (duidend op de profeet) uit al-Medienah zou verdrijven. Zijn jonge zoon ‘Abdoellaah was een ware gelovige en daarom dus ook een ware liefhebber van de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Ondanks het feit dat hij erom bekend stond veel van zijn vader te houden, konden zijn prioriteiten niet duidelijker zijn. De hypocriet verliet al-Medienah toen. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) keerde in zijn afwezigheid terug en kreeg te horen wat hij had gezegd. Toen ‘Abdoellaah deze laster hoorde, sneed hij zijn vader in de buitenwijken van al-Medienah de weg af. Terwijl hij zijn zwaard greep, zei hij vastberaden: “Bij Allah, jij bent degene die laag in rang is en de boodschapper van Allah is de eervolle, en jij zult geen voet in al-Medienah zetten totdat hij jou toestemming verleent!” De hypocriet was met stomheid geslagen. De genadevolle profeet verleende de hypocriet toen toestemming om de stad binnen te gaan.” (Overgeleverd door Ah’med en at-Tirmidzie.)

Voordat hij de Islaam accepteerde, was Aboe Soefyaan ibn H’arb een aartsvijand van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Zijn dochter, Oemm H’abiebah (moge Allah tevreden zijn met haar), was een moslimah en een vrouw van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Aboe Soefyaan ging eens op bezoek bij zijn dochter in al-Medienah. Toen hij op het punt stond om te gaan zitten op een kleedje dat toebehoorde aan de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), trok zij het weg en rolde het op. Aboe Soefyaan was geschokt en zei: “O mijn dochter! Ik weet niet of jij vindt dat dat kleedje te goed is voor mij, of dat ik te goed ben voor dat kleedje! Zij antwoordde: “Dit kleedje behoort toe aan de profeet en jij bent een onreine polytheïst!” (Overgeleverd door at-Tabarie.)

Toen Bilaal ibn Rabaah’, de Abessijnse metgezel van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), zich op zijn sterfbed bevond, jammerde zijn vrouw om zijn naderende dood en zei: “O, wat een droefenis!” Hij zei: “Nee, wat een vreugde! Morgen zal ik mijn geliefden zien en ontmoeten: Moh’ammed en zijn metgezellen.”

Toen Zayd ibn Dathnah, een metgezel van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), al-Medienah uit werd gesleept om door de Qoeraysh te worden onthoofd, zei Aboe Soefyaan – hun leider – tegen hem: “Ik vraag jou bij Allah, zou je op dit moment niet willen dat je bij jouw familie zou zijn en dat het Moh’ammed zou zijn (door wiens leerstellingen jij je nu in deze situatie bevindt) die door ons gevangen was genomen en onthoofd zou worden?” Zayd zei: “Bij Allah, ik zou liever willen dat ik (hier geslacht zou worden en) niet bij mijn familie zou zijn, dan dat een doorn Mo’hammed in zijn huis kwaad zou doen.” Aboe Soefyaan riep toen uit: “Ik heb nooit mensen zoveel van iemand zien houden zoals zijn metgezellen van Moh’ammed houden!”

De liefde voor hem beperkte zich niet tot de vromen en de godvruchtigen, ook de zondige gelovigen hielden van hem (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Een man gaf zich veel over aan wijn drinken en werd daar ook vaak voor gestraft. Toen hij op een dag naar de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) werd gebracht, gaf hij opdracht om hem te straffen en hij werd gestraft. Een van de aanwezigen zei: “Moge Allah deze man vervloeken. Hoe vaak wordt hij wel niet gebracht!” De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Vervloek hem niet. Bij Allah, ik weet dat hij houdt van Allah en Zijn boodschapper.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

 

Het verkrijgen van zijn gezelschap in het Paradijs

De liefde voor de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) was zo sterk gevestigd in de harten van zijn nobele metgezellen, dat zij nooit genoeg van zijn gezelschap konden krijgen. Sommigen waren zeer bezorgd dat zij hem niet in het Hiernamaals zouden kunnen zien. Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft overgeleverd dat een man aan de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vroeg: “Wanneer zal het Uur aanbreken?” De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Wat heb je ervoor voorbereid?” De man zei: “Niet veel, behalve dat ik van Allah en Zijn profeet houd.” De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: “Je zult met degenen zijn van wie je houdt.” Op dit punt verheugde de man zich en zei: “We zijn nooit zo blij geweest als toen wij dit hoorden. Ik houd van de profeet en Aboe Bakr en ‘Oemar, en ik hoop dat ik vanwege mijn liefde voor hen bij hen zal zijn, hoewel mijn daden niet gelijk staan aan die van hen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Een andere man ging naar de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en zei: “O boodschapper van Allah! Ik houd meer van u dan van mijn familie en bezittingen. Wanneer ik in mijn huis aan u denk, kan ik niet wachten totdat ik naar u mag komen en naar u kan kijken. Maar als ik dan aan mijn dood denk en aan die van u, weet ik dat wanneer u het Paradijs binnen zult treden, u zich in een hoog niveau zult bevinden bij de profeten. Als ik het binnen zal treden, ben ik bang dat ik u niet zal zien.” Degenen die oprecht van de profeet houden, kunnen zich het verdriet en de bezorgdheid van deze man voorstellen. Allah de Verhevene stelde Zijn dienaren niet teleur en openbaarde (Nederlandstalige interpretatie): “En wie Allah en de boodschapper (Moh’ammed) gehoorzaamt, zij zijn dan samen met degenen die Allah begunstigd heeft, van de profeten en de siddeeqoen (die volgelingen van de profeten die als eerste in hen geloofden, zoals Aboe Bakr as-Siddeeq) en de martelaren en de rechtschapenen (in geloof, woord en daad). En hoe voortreffelijk is dit gezelschap!” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 69.] (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) had niet geantwoord totdat het vers neerdaalde. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) riep de man en reciteerde het vers van deze goddelijke blijde tijding voor hem.

 

Wie houdt het meest van hem?

Ook al reiken onze daden niet altijd tot de leerstellingen van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), de ware gelovige moslims houden zelfs vandaag even intens van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) als onze voorgangers. Wat zouden wij niet bereid zijn om weg te geven om hem slechts één keer te kunnen ontmoeten? (Zie het artikel Stel je eens voor dat…!) Waarlijk, wat kan er voor degenen die van hem houden meer waard zijn dan zijn getuigenis en erkenning van onze liefde? Hij heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Onder degenen die het meest van mij houden zijn degenen die na mij zullen komen; zij zouden zelfs hun familie en bezittingen weggeven, slechts in ruil om mij te kunnen zien.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Hij heeft de waarheid gesproken, moge mijn vader en moeder voor hem geofferd worden!

Maar de liefde die zijn metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) voor hem bezaten kan door geen enkele liefde van alle mensen die na hen zijn gekomen, overtroffen worden. Het is iets wat niet met woorden beschreven kan worden. Laten we ons, om onszelf slechts een idee te geven van wat hun liefde betekende, het incident herinneren waarbij de boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) kwetsbaar werd en in een kuil viel, op de historische dag van Oeh’oed. Aboe Doedjannah bedekte hem met zijn hele lichaam uit vrees dat een pijl hem zou raken. Er is gezegd dat zijn rug – moge Allah tevreden met hem zijn – op die van een stekelvarken leek, door de vele pijlen waardoor het was geraakt.

 

Twee stadia van liefde voor de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem)

Geleerden als Ibn Radjab al-H’anbalie spreken over twee stadia van liefde voor de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). In het eerste stadium komt de liefde voor de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) essentieel voort uit iemands geloof in Allah de Verhevene en uit de acceptatie van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) als Zijn boodschapper. Iedereen die in Allah Ta’aalaa gelooft moet Zijn boodschapper en zijn leerstellingen met liefde, respect en onderwerping ontvangen, en alles verwerpen wat zijn gezaghebbende leerstellingen tegenspreekt.

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Mijn hele natie zal het Paradijs binnentreden, behalve degenen die weigeren.” Toen er werd gevraagd wie er weigeren, zei hij: “Degene die mij gehoorzaamt, zal het Paradijs binnentreden, en degene die mij ongehoorzaam is, heeft geweigerd.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

 

Het volgen van Allahs boodschapper - d.w.z. de Soennah - is een verplichting!

Het volgen van Allahs boodschapper – d.w.z. de Soennah – is een verplichting!

 

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En het is niet gepast voor een gelovige man noch een gelovige vrouw, wanneer Allah en Zijn boodschapper (Moh’ammed) een kwestie hebben besloten, dat er voor hen een andere keuze is in hun kwestie. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, hij is dan werkelijk afgedwaald naar een duidelijke dwaling.” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 36.]

Een hoger stadium van geloof wordt bereikt wanneer men diepgaande kennis over de leerstellingen van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) nastreeft, zowel spiritueel als in woord, inwendig en uitwendig, en wanneer zijn of haar liefde voor de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) een krachtige drijfveer wordt om een voorbeeld van de deugdzaamheden van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) te zijn. Degenen die gezegend zijn met dit hogere stadium van geloof ervaren een intense liefde voor de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Hun harten sidderen wanneer zijn naam genoemd wordt en hun tongen voelen de noodzaak om Allahs zegeningen te zoeken voor hun geliefde in zo een mate dat zij constant in beslag genomen zijn door het gedenken van Allah Ta’aalaa en het vervullen van een voorbeeldfunctie voor de deugdzaamheden van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).

Relevante artikelen:

Beknopte biografie van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem)

Het volgen van Allahs boodschapper is een verplichting

Inleiding tot de Soennah

Het vragen van zegeningen en vrede voor de profeet صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan