De neerdaling van Jezus

Jezus is een moslim!

(Ja, we gebruiken de tegenwoordige tijd.)

Jezus 3Geschreven door sheikh ‘Omar al-Ashqar – vertaald en bewerkt door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Alle lof is voor Allah, en vrede en zegeningen zijn met de boodschapper en zijn familie en metgezellen.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En vanwege hun uitspraak: ‘Wij doodden de Messias, ‘Iesaa ibn Maryam (Jezus zoon van Maria), de boodschapper van Allah.’ Maar zij doodden hem niet en zij kruisigden hem niet, maar iemand anders die voor hen op hem leek. En waarlijk, degenen die van mening over hem verschilden verkeren zeker daarover in twijfel. Zij hebben geen (onbetwistbare) kennis daarover behalve het volgen van vermoedens, en zij doodden hem (Jezus) zeker niet. Integendeel, Allah hief hem (Jezus, met lichaam en ziel) tot Zich op. En Allah is Almachtig, Alwijs.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 157-158.]

‘Iesaa (Jezus – vrede zij met hem) leeft en zal terugkeren op aarde. Na het hoofdstuk “Het uiterlijk van Jezus” volgen de volgende hoofdstukken:

Hoe zal Jezus neerdalen?
Bewijs uit de Nobele Koran
Bewijs uit de Soennah
De wijsheid achter het neerdalen van alleen Jezus
Hoe zal Jezus oordelen?
Gunsten en goedheden tijdens het verblijf van Jezus op aarde
De duur dat Jezus op aarde zal zijn en zijn dood
Gebeurtenissen tijdens het verblijf van Jezus op aarde
1.) De bestrijding van de antichrist en zijn kwellingen.
2.) De vernietiging van Gog en Magog.
3.) Jezus zal oordelen volgens de Qor-aan en Soennah.
4.) Wederzijdse haat en jaloezie zullen zeker verdwijnen.

 

Het uiterlijk van Jezus

‘Iesaa (Jezus – vrede zij met hem) is een man met een gemiddelde lengte en rood-witte huidskleur. Hij draagt twee lichtgele kledingstukken en het lijkt alsof er druppels van zijn hoofd vallen, hoewel het niet nat is.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Er is geen profeet tussen mij en hem; dat is ‘Iesaa. Hij zal neerdalen (op aarde). Wanneer jullie hem zien, herken hem: een man van gemiddelde lengte, met rood-witte huidskleur; hij draagt twee lichtgele kledingstukken en het lijkt alsof er druppels van zijn hoofd vallen, hoewel het niet nat zal zijn. Hij zal vechten tegen de mensen voor de zaak van de Islam (Arabisch: Islaam). Hij zal het kruis breken, het varken doden (#1) en de djizyah (#2) afschaffen. Allah zal alle religies vernietigen behalve de Islaam. Hij (‘Iesaa – vrede zij met hem) zal de antichrist (ad-Dadjaal) vernietigen en veertig jaar op aarde leven en dan zal hij sterven. De moslims zullen voor hem bidden.” (Een betrouwbare h’adieth overgeleverd door Aboe Daawoed, al-H’akiem en Ibn Khoezaymah.)

<<< (#1) Dit wil zeggen dat hij het verboden zal stellen om varkens aan te schaffen en te eten en hij zal het toestaan om hen te doden zoals in ‘Awn al-Ma’boed, de uitleg van Aboe Daawoed, vermeld staat.>>>

<<< (#2) Djizyah: een soort belasting die betaald dient te worden door niet-moslims die leven in een islamitische staat en die hun eigen religie willen behouden (Ahloe ad-Dziemmah – Mensen van Bescherming). Aangezien niet-moslims vrijgesteld zijn van militaire dienst en belasting die opgelegd is aan moslims, dienen zij deze belasting te betalen als compensatie. Het garandeert hen veiligheid en bescherming. Al-Qarafie, een klassieke Maalikiegeleerde, zei in zijn boek al-Faroeq: “Het is de verantwoordelijkheid van de moslims ten opzichte van Ahloe ad-Dziemmah, om te zorgen voor hun zwakkeren, de armen in hun behoeften te voorzien, de hongerigen te voeden, hen van kleding te voorzien, hen beleefd aan te spreken en zelfs hun kwaad te tolereren al is het van een buur, ook al hebben de moslims de overhand. De moslims dienen hen ook oprecht te adviseren aangaande hun kwesties en te beschermen tegen iedereen die hen of hun familie wil schaden, hun bezittingen afnemen, of die hun rechten schenden.” Sheikh ‘Atiyyah Moh’ammed Saalim zei eens tijdens een dars (les): “Toen ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) khalief was, zag hij eens een oude man van onder de koeffaar (ongelovigen) bedelen. ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) vroeg hem waarom hij bedelde. De man zei: ‘Omdat ik djizyah moet betalen, heb ik niet genoeg geld om te overleven.’ Toen ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) dit hoorde, schafte hij de djizyah voor deze oude man af en gaf hem een maandelijkse uitkering uit de schatkist van de staat.” Dit verhaal, dat de barmhartigheid van de Islaam aantoont, is ook vermeld in Kitaab al-Kharadj van Aboe Yoesoef, een student van Aboe H’aniefah.>>>

Aangezien ‘Iesaa (vrede zij met hem) niet gestorven is aan het kruis, maar tot Allah de Almachtige is opgeheven (#3), dient hij alsnog te sterven, want Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Elke ziel zal de dood proeven…” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 35], en uit bovenstaande h’adieth (profetische overlevering) blijkt dat hij inderdaad zal sterven.

<<< (#3) Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En vanwege hun uitspraak: ‘Wij doodden de Messias, ‘Iesaa ibn Maryam (Jezus zoon van Maria), de boodschapper van Allah.’ Maar zij doodden hem niet en zij kruisigden hem niet, maar iemand anders die voor hen op hem leek. En waarlijk, degenen die van mening over hem verschilden verkeren zeker daarover in twijfel. Zij hebben geen (onbetwistbare) kennis daarover behalve het volgen van vermoedens (#A), en zij doodden hem (Jezus) zeker niet. (#B) Integendeel, Allah hief hem (Jezus, met lichaam en ziel) tot Zich op. En Allah is Almachtig, Alwijs.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 157-158.]

(#A) “Degenen die van mening over hem verschilden”: de Christenen. Hun verschillende versies van de kruisiging stroken niet met elkaar. Het feit dat zij zo veel verschillende verslagen van deze gebeurtenis hebben (hoewel dit wellicht het grootste fundament van hun geloof is), is een bewijs dat zij geen onbetwistbare kennis daarover hebben en daarom dus in twijfel daarover verkeren. Een versie is dat Jezus (vrede zij met hem) niet de persoon was die gekruisigd werd, maar iemand die op hem leek en die de joden en de Romeinen schandelijk aan het kruis nagelden… Een andere versie is dat Jezus (vrede zij met hem) wel degene was die aan het kruis genageld werd, maar dat hij (vrede zij met hem) niet stierf aan het kruis en levend was toen hij er van af gehaald werd. Anderen zeggen dat hij stierf aan het kruis, maar daarna tot leven kwam en zijn apostelen meer dan tien keer ontmoette en tegen hen sprak. Weer anderen zeggen dat de dood door kruisiging geldt voor het natuurlijke lichaam van Jezus (vrede zij met hem) en dat dat begraven werd, maar dat het goddelijke wezen in hem opgewekt werd. Er zijn er ook die zeggen dat Jezus (vrede zij met hem) na zijn dood met zijn lichaam tot leven kwam en opgewekt werd met zijn lichaam. Het is duidelijk dat als de christenen enige kennis aangaande de waarheid hadden, dat zij dan niet zo veel verschillende versies ervan gegeven zouden hebben. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)

(#B) De bewering van de Qor-aan dat Jezus (vrede zij met hem) niet gedood noch gekruisigd is en dat iemand anders die leek op Jezus (vrede zij met hem) gedood was, spreekt zeer ten gunste van de goddelijke oorsprong van de Qor-aan. Velen, zowel moslims als niet-moslims, beargumenteren dat als Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) een vervalser zou zijn, de kruisiging het laatste zou zijn dat hij zou ‘veranderen’. Echter, nader onderzoek onthult dat christenen tijdens de pre-islamitische periode net zo’n afwijkende doctrines volgden als dat zij dat vandaag de dag doen. Enkele van de eerste groepen die de weg van Jezus (vrede zij met hem) volgden en diverse andere historische bronnen anders dan de Qor-aan, bevestigen dat Jezus (vrede zij met hem) niet stierf aan het kruis. J. Stevenson, een theologie docent aan de Cambridge Universiteit, schreef op blz. 81-82 van zijn A New Eusebius: Documents Illustrating the History of the Church to A.D. 337 dat Ireneüs de leringen van Basilides omschrijft: “Terwijl Basilides en zijn volgelingen geloofden dat Jezus de God van de Joden was en andere vreemde dingen over de schepping van het universum, zeiden zij betreffende de kruisiging van Jezus: ‘Hij verscheen, vervolgens, op aarde als een man, voor de volkeren van deze machten, en verrichtte wonderen. Daarom stierf hij niet zelf (God kan immers niet sterven), maar een zekere Simon van Cyrene, gedwongen om het kruis in zijn plaats te dragen. (#C) Simon was van gedaante veranderd door hem, zodat ze hem voor Jezus zouden aanzien, en hij werd gekruisigd, door onwetendheid en vergissing.’” H.M. Gwatkin verklaart in Early Church History (Volume 1, p. 11): “Het struikelblok in het tijdperk van het vroege Christendom was niet zo zeer Jezus’ goddelijkheid, maar zijn kruisiging.”

(#C) Zowel Matteüs 27:27-32, Marcus 15:16-22 als Lucas 23:26 vermelden dat Simon van Cyrene gedwongen werd om het kruis te dragen van het pretorium (Romeins hoofdkwartier) naar Golgota. Maar Johannes 19:17 geeft aan dat Jezus (vrede zij met hem) zelf het kruis droeg naar Golgota! Zie het artikel Stierf Jezus aan het kruis?>>>

‘Iesaa (vrede zij met hem) zal fris verschijnen, alsof hij net een bad heeft genomen. Er is geen stof op zijn gezicht, noch vertoont zijn gezicht enig teken van vermoeidheid.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Toen ik genomen was voor de nachtelijke reis, ontmoette ik Moesaa (Mozes – vrede zij met hem).” (De boodschapper van Allah omschreef hem zo:) “Hij was een man (vermoed ik – en de overleveraar was enigszins in twijfel over wat de profeet gezegd heeft) die een recht postuur had met sluik haar op zijn hoofd, alsof hij één van de mannen was van Shanoe-a (dit is een gebied in Yemen die naar Shanoe-ah genoemd wordt en dit is ‘Abdoellaah ibn Ka’b ibn ‘Abdoellaah ibn Maaliek ibn Nasr ibn al-Azd.); en ik ontmoette ‘Iesaa.” (En de boodschapper van Allah omschreef hem als:) “Iemand met een gemiddelde lengte en een rode huidskleur alsof hij (net) uit het bad kwam.” Hij zei: “En ik zag Ibraahiem (vrede zij met hem) en van zijn kinderen ben ik degene die het meest op hem lijkt.” Hij zei: “Er werden twee kommen naar me toe gebracht. In één van hen was melk en in de andere was wijn. Er werd tegen me gezegd: ‘Kies welke je maar wil.’ Ik koos de kom die melk bevatte en dronk het. Hij (de engel) zei: “Je bent geleid door je natuurlijke aanleg of je hebt het verstand verkregen. Had je de wijn gekozen, dan zouden jouw mensen misleid zijn.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, Moeslim, Ah’med en at-Tirmidzie.)

‘Iesaa (vrede zij met hem) is een goed gebouwde man met krullend haar en hij is een man van gemiddeld postuur met een blanke en roodachtig huidskleur.

Qataadah verhaalde dat hij Aboe l-‘Aaliyah heeft horen zeggen dat de neef van jouw profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), d.w.z. Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem), tegen hem zei: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei, terwijl hij vertelde over zijn nachtelijke reis (Nederlandstalige interpretatie): ‘Moesaa (vrede zij met hem) was een lange man die erg getint is van kleur, alsof hij van de mensen van Shanoe-ah (stam) was, en ‘Iesaa was een goed gebouwde man met krullend haar – in een andere overlevering – hij was een man met gemiddeld postuur met een blanke en roodachtige huidskleur en kroezend haar.’ Hij noemde ook Maalik, de bewaarder van de Hel, en de antichrist.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Het woord dja’d is in de voorafgaande h’adieth vertaald als “krullend” en in deze h’adieth is het vertaald als “goed gebouwd”. Beide betekenissen zijn toegestaan. Wanneer het slaat op haar, dan betekent het kroezend, krullend, gedraaid. Maar als het slaat op de bouw van het lichaam, dan betekent het stevige ledematen en sterke bouw, niet slap, niet zwak en niet misvormd. (Ref.: Arabisch-Engels Woordenboek door H.E. Lane.)

Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) verhaalde: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Ik zag Moesaa, ‘Iesaa en Ibraahiem (in de nacht van mijn reis naar de hemelen). ‘Iesaa had een roodachtige huidskleur, krullend haar en een brede borst. Moesaa had een bruine huidskleur, sluik haar en lang postuur, alsof hij van de mensen van az-Zoett (stammen) (er is gezegd dat dit een stam uit Soedan is, er is ook gezegd dat het een Indische stam is) was.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Jezus (vrede zij met hem) is één van de meest voortreffelijke mannen die ooit geleefd hebben. Zijn haarlokken vallen op zijn schouders. Hij is een man wiens haar noch te krullend is en noch te sluik, en water druppelt van zijn hoofd naar beneden.

Het is verhaald op gezag van ‘Abdoellaah ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Ik vond mezelf op een nacht dicht bij de Ka’bah. Ik zag een man met bruine haren die de mooiste haarlokken had, die je ooit hebt gezien. Hij kamde het. Water druppelde er uit. Hij leunde op twee mannen (of op de schouders van twee mannen) en hij was de rondgang om de Ka’bah aan het verrichten. Ik vroeg: ‘Wie is dat?’ Er werd gezegd: ‘Hij is al-Masieh’ (de Messias), zoon van Maryam.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

 


Hoe zal Jezus neerdalen?

‘Iesaa (Jezus – vrede zij met hem), zoon van Maryam (Maria), zal neerdalen bij een witte minaret in het oostelijke deel van Damascus (Syrië) en zal twee kledingstukken dragen die licht gekleurd zijn met saffraan (oranjegeel) en hij plaatst zijn handen op de vleugels van twee engelen. Wanneer hij zijn hoofd buigt zullen de druppels van transpiratie van zijn hoofd vallen en wanneer hij het opheft dan zullen druppels zich als parels verspreiden. Elke ongelovige die de geur van zichzelf ruikt zal sterven en zijn adem zal reiken zover als hij kan zien. (Overgeleverd door Moeslim, Aboe Daawoed en at-Tirmidzie.)

Jezus (vrede zij met hem) zal de uitnodiging van al-Imaam al-Mahdi afslaan om de moslims te leiden in het gebed en hij zal zijn gebed verrichten achter al-Imaam al-Mahdi om aan te tonen dat het de islamitische sharie’ah is die op dat moment geldig is en dat de regel om het gebed te laten leiden door een moslimleider niet gewijzigd zal worden en dat Jezus (vrede zij met hem) op dat moment slechts een volgeling is. Eens leidde ‘Abdoer-Rah’maan ibn ‘Awf (moge Allah tevreden zijn met hem), één van de oudere metgezellen van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), het gebed en de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) volgde hem met al zijn verhevenheid en waardigheid. Jezus (vrede zij met hem) zal neerdalen tot de mensen, die niet stoppen met vechten voor de waarheid en zullen heersen tot aan de Dag der Opstanding. En hun leider (van de moslims, al-Imaam al-Mahdie) zal hem uitnodigen om het gebed te leiden, maar hij zal zeggen: “Nee.”

Djaabir ibn ‘Abdoellaah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “Een groep van mijn mensen zal niet ophouden te vechten voor de waarheid en zal heersen tot aan de Dag der Opstanding.” Hij zei: “Jezus (vrede zij met hem), de zoon van Maryam, zal dan neerdalen en hun leider (van de moslims) zal hem uitnodigen te komen en hen te leiden in het gebed, maar hij zal zeggen: ‘Nee, sommige van onder jullie zijn gezagvoerders over sommige (van onder jullie). Dit is de eer van Allah voor deze natie.’” (Overgeleverd door Moeslim.)

Het is mogelijk dat Jezus (vrede zij met hem) zal neerdalen bij de witte minaret in het oostelijke deel van Damascus (Syrië), welke de overblijfselen zijn van de Minaret ten oosten van de “Amawi Grand Mosque” waar hij zal deelnemen aan het gezamenlijke gebed dat geleid zal worden door al-Imaam al-Mahdi. Al-Imaam Ibn Kethier vertelde dat: “In het oostelijke deel van Damascus is er geen één witte minaret, maar de overblijfselen liggen ten oosten van de “Amawi Grand Mosque”. In 741 H. maakten moslims toevoegingen en restauraties aan deze minaret met witte stenen. Het is ongelooflijk dat de reconstructie van deze minaret mogelijk was gemaakt door een groot aantal christenen, omdat zij zelf deze minaret verbrand hadden. Misschien is dit één van de duidelijke tekenen van het profeetschap.” (An-Nihaya 1/145.)

De moslims zullen dan nog steeds bezig zijn met voorbereidingen op de oorlog. De tijd voor het gebed zal komen en dan zal Jezus (vrede zij met hem), zoon van Maryam, neerdalen en hij zal onder hen oordelen en hen leiden volgens de Nobele Qor-aan en de Soennah van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Wanneer de vijand van Allah de Verhevene hem zal zien, zal hij verdwijnen, zoals zout oplost in water, en zelfs als hij (Jezus) hen helemaal niet zal confronteren, zelfs dan zal het volledig verdwijnen. Maar Allah de Almachtige zal hen doden door zijn hand en hij zal hen hun bloed laten zien op zijn speer (de speer van Jezus).

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “…Zij (de moslims) zullen nog bezig zijn met zichzelf voor te bereiden op de oorlog. Wanneer zij hun gelederen sluiten, zal de tijd van het gebed aangekondigd worden en ‘Iesaa (vrede zij met hem), zoon van Maryam, zal neerdalen en zal hen leiden (ofwel in het gebed maar hoogstwaarschijnlijk regeren) volgens de nobele Qor-aan en de Soennah van de profeet Moh’ammed. Wanneer de vijand van Allah hem zal zien, zal hij (verdwijnen), net zoals zout oplost in water, en als hij (‘Iesaa – vrede zij met hem) hen helemaal niet confronteert, zelfs dan zal het volledig oplossen, maar Allah zal hem doden door zijn hand en hij zal hen hun bloed laten zien op zijn speer (de speer van ‘Iesaa).” (Overgeleverd door Moeslim.)

 


Bewijs uit de Nobele Koran

Het derde grote teken van het Laatste Uur is het neerdalen van de profeet en boodschapper van Allah de Verhevene, Jezus (vrede zij met hem), zoon van Maryam (Maria), vanuit de hemel. Deze gebeurtenis is bevestigd in de Nobele Qor-aan en de Soennah.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En toen (Jezus) de zoon van Maryam (Maria) als een voorbeeld gegeven werd, lachte jouw volk (Qoeraysh) daar hard om. (#4) En zij zeiden: ‘Zijn onze goden beter of hij (‘Iesaa – Jezus)?’ Zij hebben dit voor jou slechts als voorbeeld aangehaald om te redetwisten. Zij zijn juist een twistziek volk. Hij (‘Iesaa – Jezus) is slechts een dienaar die Wij begunstigden en Wij maakten van hem een voorbeeld voor Banie Israa-iel (de nakomelingen van Israël – Jakob). (#5) En als Wij gewild hadden, hadden Wij van jullie zeker engelen tot opvolgers op aarde gemaakt. En waarlijk, hij (‘Iesaa) is zeker een teken voor het Uur. (#6) Dus twijfel er niet aan en volg Mij. Dit is een recht pad.” [Soerat az-Zoekhroef (43), aayah 57-61.]

<<< (#4) Toen deze redevoering gepresenteerd werd aan de mensen van Mekkah, bracht iemand met de naam ‘Abdoellaah ibn az-Ziba’ra het volgende bezwaar naar voren: “Wel, is het niet een feit dat de christenen de zoon van Maria beschouwen als de zoon van God en hem aanbidden? Wat is er dan mis met onze goden?” Dit zorgde voor veel gelach onder de menigte van de ongelovigen en zij begonnen op een antwoord op dit bezwaar aan te dringen. Maar de continuïteit van de openbaring werd niet onderbroken door dit dwaze gedrag; het werd eerst voltooid en vervolgens werd er ingegaan op het bezwaar van de vragensteller. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)

<<< (#5) Volgens Matteüs 15:24 heeft Jezus (vrede zij met hem) gezegd: “…Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis (volk) van Israël (de Israëlieten).”>>>

<<< (#6) Wanneer ‘Iesaa (Jezus – vrede zij met hem) levend vanuit de hemel zal neerdalen aan het eind van de wereld, zal hij een teken zijn voor de nabijheid van het slaan van het Uur en een teken voor het vergaan van het wereldse. (At-Tefsier al-Waseet lil Qor-aanie l-Kariem van Moh’ammed Sayyied Tantaawie.)>>>

Dit wordt begrepen als een verwijzing naar de tweede komst van Jezus (vrede zij met hem) in de Laatste Dagen vóór de Opwekking, wanneer hij de valse leringen zal vernietigen die werden verkondigd in zijn naam, en hij zal de weg voorbereiden voor de wereldwijde acceptatie van de Islaam (#7), het Evangelie ‘de boodschap’ van Eenheid en Vrede, het Rechte Pad van de Qor-aan. Jezus (vrede zij met hem), de zoon van Maryam, zal binnenkort neerdalen onder de moslims en hij zal rechtvaardig onder de mensheid oordelen met de wetten van de Qor-aan als een rechtvaardige leider en niet met de wetten van de huidige Evangeliën uit de Bijbel; en hij zal het kruis breken en de varkens doden en hij zal de djizyah afschaffen.

<<< (#7) Jezus (vrede zij met hem) zou gezegd hebben: “Onderwerp je dus aan God (= Islaam) en weersta de duivel (die oproept tot dwaling)…” (Jakobus 4:7.) Jezus (vrede zij met hem) riep dus ook op tot Islaam.>>>

Het einde van het leven van Jezus (vrede zij met hem) op aarde is zo mysterieus als zijn geboorte en dit geldt inderdaad ook voor het grootste deel van zijn privé leven, behalve drie belangrijke jaren van zijn leiderschap. Het heeft geen nut om de vele twijfels en vermoedens van de vroegere christelijke sekten en moslimtheologen te bespreken. De orthodox christelijke Kerken maken het een fundamenteel onderdeel van hun doctrine, dat het leven van Jezus (vrede zij met hem) genomen werd aan het kruis, dat hij stierf en werd begraven en na drie dagen opgewekt was met de wonden in zijn lichaam nog intact, en dat hij rondliep en sprak en at met zijn apostels en daarna werd opgenomen in de hemel. (Zie Stierf Jezus aan het kruis?)

Dit is nodig voor de theologische doctrine van het verzoeningsoffer en het overdragen van boetedoening, wat verworpen wordt door de Islaam. En als Jezus (vrede zij met hem) niet gestorven is, kan hij ook niet opgewekt worden. “En als Christus niet is opgewekt, dan is jullie geloof zinloos; jullie zijn nog steeds in jullie zonden (want jullie tonen er geen berouw voor en hebben jullie hoop op Christus gevestigd)… Als wij in dit leven slechts hoopten op Christus (dat hij voor onze zonden gestorven is), dan zijn wij van alle mensen het meest beklagenswaardig…” (1 Korintiërs 15 vers 17-19.)

Maar ook enkele vroegere christelijke sekten geloofden niet dat Jezus (vrede zij met hem) gedood is aan het kruis. De Basilidanen geloofden dat iemand anders hem vervangen had. De Docetae waren van mening dat Jezus (vrede zij met hem) nooit een natuurlijk lichaam heeft gehad, maar een geestverschijning of spiritueel lichaam en dat de kruisiging enkel een verschijning was, niet echt.

De Marcionieten (ca. 138 n.C.) (#8) ontkenden dat Jezus (vrede zij met hem) geboren was en slechts verscheen als menselijke vorm met een schijnlichaam. Het Evangelie van Barnabas steunt het idee dat er iemand anders dan Jezus (vrede zij met hem) gekruisigd is.

<<< (#8) Marcion (eind 1ste eeuw – ca. 160): stichter van een christelijke tegenkerk, werd door zijn vader, de bisschop van Pontus, volgens zijn bestrijders op grond van immoreel gedrag, geëxcommuniceerd. In de jaren 138/139 trok hij naar Rome, waar het in 144 op grond van zijn afwijkende leer kwam tot een breuk met de christelijke gemeente en de stichting van een eigen kerk. >>>

De lering van de Qor-aan is dat ‘Iesaa (vrede zij met hem) niet gekruisigd is en niet gedood is door de Joden. Desondanks zijn er bepaalde schijnbare omstandigheden welke de veronderstelling wekten bij zijn vijanden dat zij hem gedood hadden. Maar nee, hij is juist tot Allah opgeheven.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En vanwege hun uitspraak: ‘Wij doodden de Messias, ‘Iesaa ibn Maryam (Jezus zoon van Maria), de boodschapper van Allah.’ Maar zij doodden hem niet en zij kruisigden hem niet, maar iemand anders die voor hen op hem leek. En waarlijk, degenen die van mening over hem verschilden verkeren zeker daarover in twijfel. Zij hebben geen (onbetwistbare) kennis daarover behalve het volgen van vermoedens, en zij doodden hem (Jezus) zeker niet. Integendeel, Allah hief hem (Jezus, met lichaam en ziel) tot Zich op. En Allah is Almachtig, Alwijs.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 157-158.]

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En er is niemand van de mensen van het Boek (joden en christenen) of hij zal zeker in hem geloven (in Jezus als slechts een boodschapper van Allah) vóór zijn dood. En op de Dag der Opstanding zal hij (Jezus) een getuige tegen hen zijn (#9).” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 159.]

<<< (#9) Elke profeet zal op de Dag der Opstanding een getuige zijn voor zijn volk; ten gunste voor degenen die Allah de Verhevene accepteerden als Enige Ware God en ten nadele voor degenen die Hem afwezen (niet in Hem geloofden of deelgenoten aan Hem toekenden). (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.)>>>

“Vóór zijn dood” heeft twee interpretaties: vóór de dood van Jezus (vrede zij met hem) na zijn neerdaling op aarde, of vóór de dood van een jood of een christen wanneer hij realiseert dat Jezus (vrede zij met hem) slechts een boodschapper van Allah was en geen aandeel had in de goddelijkheid. In ieder geval, alle misverstanden die over hem bestaan zullen vóór zijn dood in deze vergankelijke wereld – nadat hij uit de hemelen is nedergedaald – weggenomen worden.

Beide interpretaties zijn authentiek. Zowel de joden als de christenen geloven per definitie in de dood van Jezus (vrede zij met hem) aan het kruis, terwijl dit volgens de Qor-aan niet zo is. De joden verwerpen zijn claim op het Messiasschap: hij die opgehangen is, is vervloekt door God. Volgens hun geloof is Jezus (vrede zij met hem) vervloekt door God, omdat hij stierf aan het kruis. De christenen aan de andere kant, geloven dat Jezus (vrede zij met hem) gestorven is aan het kruis en hierdoor de mensheid heeft verlost van al hun zonden. Zij zien hem als de zoon van God, die stierf voor de boetedoening van de zonden van de mensheid. De Nobele Qor-aan verwerpt beide beweringen. Jezus (vrede zij met hem) is niet vervloekt zoals de joden denken, want hij is niet gekruisigd. Hij is een eminente profeet van Allah de Verhevene. Maar hij is ook niet de zoon van de Heer zoals de christenen dat geloven, maar hij is Zijn boodschapper en Zijn dienaar.

 


Bewijs uit de Soennah

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft verhaald: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Bij Hem, in Wiens Hand mijn ziel is. Zeker, (Jezus) de zoon van Maryam zal spoedig onder jullie (moslims) neerdalen en hij zal de mensheid rechtvaardig beoordelen volgens de wetten van de Qor-aan (als een rechtvaardige leider); hij zal het kruis breken en het varken doden en er zal geen djizyah zijn. Geld zal er overvloedig zijn, zodat niemand het zal accepteren en één enkele knieling voor Allah (in het gebed) zal beter zijn dan de hele wereld en alles wat er in is.’” Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) voegde er aan toe: “Als jullie willen, kunnen jullie (dit vers van de Edele Qor-aan) reciteren (Nederlandstalige interpretatie): ‘En er is niemand van de mensen van het Boek (joden en christenen) of hij zal zeker in hem geloven (in Jezus als slechts een boodschapper van Allah) vóór zijn dood. En op de Dag der Opstanding zal hij (Jezus) een getuige tegen hen zijn’ [soerat an-Nisaa-e (4), aayah 159].” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, Moeslim, Aboe Daawoed en at-Tirmidzie.)

Jezus (vrede zij met hem), de zoon van Maryam, zal binnenkort onder de moslims neerdalen als een rechtvaardige rechter. Aangezien de sharie’ah van alle vroegere profeten (vrede zij met hen) tenietgedaan is door het profeetschap van Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), zal Jezus (vrede zij met hem) daarom oordelen met de wetten van de Islaam. De Islaam is de religie van Allah de Verhevene en geen andere religie wordt door Hem geaccepteerd. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En wie een andere religie dan de Islaam wenst, het zal nooit van hem aanvaard worden en in het Hiernamaals zal hij tot de verliezers behoren (#10).” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 85.]

<<< (#10) De Islaam is de religie van Allah de Verhevene die door alle profeten en boodschappers verkondigd is, en geen andere religie wordt door Hem geaccepteerd, want alle andere religies zijn namelijk veranderde vormen van de oorspronkelijke religie, namelijk de Islaam: overgave aan Allah. Dit betekent echter niet dat het oorspronkelijke “Jodendom” en het oorspronkelijke “Christendom” volledig verworpen zullen worden en dat de vroegere “joden” en “christenen” allemaal naar de Hel gaan. De oorspronkelijke volgelingen van de profeten waren allemaal moslims (degenen die zich overgeven aan Allah) en zij onderwierpen zich ook aan Allah. Alle profeten en boodschappers riepen de mensen op tot tawh’ied (de eenheid van Allah) en waarschuwden hen voor shirk (afgoderij). Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Bij Hem (Allah) in Wiens Hand Moh’ammeds ziel is! Er is niemand van onder de joden en de christenen (van de huidige naties) die hoort over mij en dan overlijdt zonder te geloven in de boodschap waarmee ik ben gezonden (d.w.z. het islamitische monotheïsme, de oorspronkelijke boodschap van hun profeten), of hij zal behoren tot de bewoners van het (Helle) Vuur.’” (Sah’ieh’ Moeslim, het Boek van Geloof, vol. 1, h’adieth nr. 240.) Zie het artikel Islam en Christendom in de Bijbel.>>>

En Allah Ta’aalaa zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, de (enige) religie (manier van leven) bij Allah (die Hij van een persoon accepteert) is de Islaam (overgave aan Zijn Wil)…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 19.]

Jezus (vrede zij met hem) zal de kruizen breken. Het kruis is het symbool van het Christendom, en Jezus (vrede zij met hem) zal dit symbool vernietigen (#11).

<<< (#11) Want Jezus (vrede zij met hem) heeft nooit onderwezen dat het kruis een heilig symbool is! In de Islaam wordt zo iets beschouwt als een religieuze innovatie (bid’ah), wat verboden is. Zie het artikel Het verbod op innovaties (bid’ah). Zie ook het artikel Vlaggen en symbolen in de Islam. We dienen ook te weten dat het kruis een martelwerktuig is.>>>

Al-H’aafidhz Ibn H’adjar al-‘Asqalaanie beschouwt onder “kruis” alle voorwerpen die het godsbesef ondermijnen. Hij zal het zwijn doden, waarvan het vlees een favoriete maaltijd is voor de christenen (niet voor joden die vóór hen kwamen en niet voor joden en moslims die na hen kwamen). Hij zal de djizyah afschaffen, een belasting die opgelegd is aan niet-moslims die liever hun eigen religie behouden dan de Islaam te omarmen. Dit zal niet worden geaccepteerd door Jezus (vrede zij met hem) en van alle mensen wordt verwacht dat zij de Islaam omarmen en zij hebben geen andere keus.

Er is overgeleverd op gezag van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Bij Allah, de zoon van Maryam zal zeker neerdalen als een rechtvaardige rechter en hij zal absoluut het kruis breken en het zwijn doden en de djizyah afschaffen en hij zal geen behoefte hebben aan de jonge vrouwtjeskameel (omdat het geld overvloedig is en niemand zal trachten om zakaat over het te innen omdat er niemand meer is die het recht heeft om het te ontvangen). Wrok, wederzijdse haat en jaloezie tegenover elkaar zullen zeker verdwijnen en wanneer hij mensen oproept om rijkdom te accepteren, zal niet één dat doen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, Moeslim, Aboe Daawoed en at-Tirmidzie.)

Djaabir ibn ‘Abdoellaah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Een groep van mijn mensen zal niet ophouden te vechten voor de waarheid en zal heersen tot aan de Dag der Opstanding.’ Hij zei: ‘Jezus (vrede zij met hem), zoon van Maryam, zal dan neerdalen en hun leider (van de moslims) zal hem uitnodigen te komen en hen te leiden in het gebed, maar hij zal zeggen: ‘Nee, sommige van onder jullie zijn gezagvoerders over sommige (van onder jullie). Dit is de eer van Allah voor deze natie.’’” (Overgeleverd door Moeslim.)

 


De wijsheid achter het neerdalen van alleen Jezus

Er zijn tal van wijsheden achter het neerdalen van alleen Jezus (vrede zij met hem), de zoon van Maryam, en niet de andere profeten en boodschappers (vrede zij met hen). Geleerden hebben deze wijsheden als volgt samengevat:

Om de omstreden bewering van de joden te weerleggen dat zij Jezus (vrede zij met hem) gedood hebben. Maar Allah de Verhevene is van plan om te onthullen dat zij verdraaiers van woorden (betekenissen) en leugenaars zijn. Hoe dan ook, Jezus (vrede zij met hem) zal hun leugen met duidelijke bewijzen aantonen en hen doden, inclusief hun leider, de antichrist, vlak vóór het Laatste Uur.

Waarlijk, Jezus (vrede zij met hem) heeft volgens al-Indjiel [het Evangelie – moslims dienen te geloven dat het oorspronkelijke Evangelie een openbaring is van Allah aan de profeet Jezus (vrede zij met hem)] de superioriteit en de beste van het volk in de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gevonden. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En hun beschrijving in al-Indjiel (het Evangelie) (#12) is als een zaad dat zijn scheuten voortbrengt, waarna hij het versterkt en stevig wordt en recht op zijn stengels staat, het (de groeiende plant) schept behagen bij de zaaiers. (#13) Op die manier maakt Hij de ongelovigen woedend…” [Soerat al-Fat-h’ (48), aayah 29.]

<<< (#12) Zie Marcus 4:27-28 hieronder (en Matteüs 13:31-32). Aldus werd de Islaam gepredikt door de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem); het zaad leek in de ogen van de mens verloren in de aarde; maar het bracht zijn scheuten voort en groeide en werd sterk, totdat het in staat was op eigen benen te staan en zijn grootste vijanden zijn bestaan en recht op leven erkenden. (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.)>>>

<<< (#13) Zo is de gelijkenis van de metgezellen van Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Zij gaven de boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) hulp, steun en overwinning, net zoals de scheuten de plant steviger maken. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

De overeenkomst in het Evangelie is betreffende hoe het goede zaad gezaaid wordt en geleidelijk aan groeit, zelfs beter dan de verwachtingen van de zaaier: “…als een mens, dat zaad werpt in de aarde, en slaapt en opstaat, nacht en dag, en het zaad komt op en groeit, zonder dat hij zelf weet hoe…” (Markus 4:27-28.) Aldus is de Islaam verkondigd door de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem); het zaad lijkt in de ogen van de mens verloren in de grond, maar het brengt zijn scheuten voort en groeit en wordt sterk, totdat het in staat is om op eigen benen te staan en zijn grootste vijanden erkennen zijn bestaan en recht op leven. Zie hoe de gelijkenis in de Qor-aan completer is. De mentaliteit van de zaaiers van het zaad is met mooie termen uitgedrukt: met zijn groei en kracht “schept het behagen bij de zaaiers”. Het resultaat van de schitterende groei van de Islaam in aantal en kracht, was dat zijn vijanden verbaasd en furieus waren, in tegenstelling tot de blijdschap en tevredenheid van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en zijn metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen).

Dienovereenkomstig heeft Jezus (vrede zij met hem) Allah de Verhevene gesmeekt om hem te laten behoren tot de metgezellen van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), en Allah de Meest Barmhartige heeft zijn smeekbede geaccepteerd en houdt hem in leven, totdat hij dicht bij het Laatste Uur neer zal dalen en hij zal dan regeren volgens de Nobele Qor-aan en de Soennah van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).

Sommige geleerden suggereren dat Jezus (vrede zij met hem) zowel een metgezel van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) was als ook een profeet, aangezien hij de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezien heeft tijdens de ‘Israa-e (de nachtelijke reis naar de hemelen) van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), en Jezus (vrede zij met hem) heeft hem gegroet met de islamitische begroeting; terwijl hij een laatste metgezel van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zal zijn die zal sterven vlak vóór het Laatste Uur.

Jezus (vrede zij met hem) zal vanuit de hemelen neerdalen in de nabijheid van het einde van zijn toegewezen levenstijd op aarde. Het is een natuurlijke wet dat geen van de aardse schepselen ergens anders zal sterven dan op aarde. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Daarvan (de aarde) schiepen Wij jullie en daarin zullen Wij jullie laten terugkeren en daaruit zullen Wij jullie wederom naar buiten brengen.” [Soerat Taa Haa (20), aayah 55.]

En Allah Ta’aalaa zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Elke ziel zal de dood proeven (#14)…” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 35.]

<<< (#14) De geschapen ziel sterft niet, maar wanneer de ziel gescheiden wordt van het lichaam dat sterft, ervaart de ziel de dood. Zie de artikelen De dood en De ziel – maak kennis met je ware zelf.>>>>

Aangezien de andere profeten en boodschappers (vrede zij met hen) al op aarde gestorven zijn, maar Jezus (vrede zij met hem) nog niet, moet Jezus (vrede zij met hem) wel terug komen op aarde om daar alsnog te sterven.

De profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) is van de gehele mensheid, in dit wereldse leven en in het volgende leven, het dichtste bij Jezus (vrede zij met hem), zoon van Maryam, omdat profeten broeders in het geloof zijn, hoewel zij andere moeders hebben. Hun religie is echter één en er is geen boodschapper tussen de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en de profeet Jezus (vrede zij met hem).

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Van de gehele mensheid ben ik het meest verwant aan de zoon van Maryam, en de profeten zijn van verschillende moeders maar van één religie, en er is geen profeet tussen mij en hem (‘Iesaa).” (Overgeleverd door Moeslim.)

Deze h’adieth vertelt ons dat alle profeten van Allah gezonden zijn om één heilige missie uit te voeren en zij zijn daarom één broederschap in de religie. Het verschil, als er een verschil is, is niet in de fundamenten (‘aqiedah – geloofsleer), maar in de wetten, welke in de religieuze terminologie sharie’ah genoemd worden.

[Alle profeten en boodschappers (vrede zij met hen) hebben dezelfde fundamenten verkondigd: de eenheid van Allah de Verhevene, tawh’ied of monotheïsme, en de mensen opgeroepen om de Ene Ware God te aanbidden zonder aan Hem deelgenoten toe te kennen. In tegenstelling tot de ‘aqiedah (geloofsleer) kan de sharie’ah (wetgeving) waarmee de verschillende profeten kwamen enigszins afwijken. Allah de Verhevene voorzag de mensheid vanaf het begin der tijden van een reeks wetten die hen zou besturen in hun wederzijdse aangelegenheden, en hen instrueren betreffende alles wat voordelig voor hen is, en waarschuwen voor alles wat schadelijk is voor hen. Deze wetcode varieerde van tijd tot tijd en van plaats tot plaats, want elke groep mensen had hun eigen specifieke problemen en typische situaties waar op ingespeeld moest worden. Bijvoorbeeld: Israël (Jakob – vrede zij met hem) verbood voor zichzelf het vlees en de melk van kamelen, maar voor ons is het niet meer toegestaan om iets te verbieden wat Allah de Alwetende toegestaan heeft. In de tijd van Israël (vrede zij met hem) was het toegestaan om met twee zussen tegelijkertijd getrouwd te zijn, daarna werd dit afgeschaft. Allah de Verhevene stond Adam (vrede zij met hem) toe om zijn dochters te laten trouwen met zijn zonen, maar dit werd later verboden. (Tefsier Ibn Kethier.)]

Er zijn enkele opvallende overeenkomsten tussen de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en de profeet Jezus (vrede zij met hem), de zoon van Maria. Enkele van deze overeenkomsten kunnen we vinden in de Qor-aan. We zullen er nu enkele opsommen.

Zowel de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) als de profeet Jezus (vrede zij met hem) hadden geen vaderlijke zorg en liefde. De geboorte van Jezus (vrede zij met hem) was wonderbaarlijk in de zin dat hij geboren werd uit de maagd Maria en dus geen vader had. De profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) miste zijn vader, omdat zijn vader reeds gestorven was vóór zijn geboorte. Dus beide groeiden op als wees en onder goddelijke zorg, vanaf het eerste begin van hun leven.

Zowel de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) als de profeet Jezus (vrede zij met hem) waren profeten die van Allah Heilige Boeken hebben gekregen. (#15)

<<< (#15) Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En Wij zonden tot jou (O Moh’ammed) het Boek (deze Qor-aan) met de waarheid neer, ter bevestiging van het Boek (#D) dat er voor kwam en mohaymin (#E) er over (de oude Geschriften)…” [Soerat al-Maa-iedah (5), aayah 48.]

(#D) Het gebruik van het enkelvoudige al-Kitaab (het Boek) in plaats van de meervoudsvorm is heel significant. Het toont aan dat de Qor-aan en alle Boeken die Allah de Verhevene ervoor geopenbaard heeft, in verschillende talen en in verschillende tijdperken, in feite één en hetzelfde Boek zijn met één en Dezelfde Auteur en met één en hetzelfde doel: zij delen één en dezelfde kennis en leringen mee aan de mensheid met het enige verschil dat zij in verschillende talen geformuleerd zijn en gevarieerde methoden gebruiken om te passen bij de verschillende geadresseerden. Door het feit dat deze Boeken elkaar steunen en niet weerleggen, bevestigen en niet tegenspreken, toont aan dat zij allemaal verschillende versies zijn van één het hetzelfde Boek (al-Kitaab). (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)

(#E) Het Arabische woord mohaymin is veelomvattend. Het betekent degene die waarborgt, waakt, getuigt, in stand houdt en bevestigt. De Qor-aan waarborgt “het Boek,” want het heeft de leerstellingen van alle vorige Boeken bekrachtigd. Het waakt over hen in de zin dat het hun ware leerstellingen niet verloren laat gaan. Het steunt deze Boeken en houdt hen in stand in de zin dat het het Woord van God dat in hen intact gebleven is bevestigt. Het is een getuige omdat het bewijs levert voor het ware Woord van God die deze Boeken (nog) bevatten en helpt het te scheiden van de interpretaties en commentaren van mensen die ermee gemengd zijn geraakt: wat door de Qor-aan bevestigd wordt, is het Woord van God; en wat ermee in tegenspraak is, komt van mensen. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) De Qor-aan heeft de voorgaande boeken afgeschaft. Moslims dienen te geloven in de Boeken waarover de mensheid is geïnformeerd. Er zijn, zo ver bekend, vier profeten die Heilige Boeken hebben ontvangen van Allah: (1) az-Zaboer (de Psalmen) die aan de profeet Daawoed (David – vrede zij met hem) is neergezonden; (2) at-Tawraat (de Thora) die aan de profeet Moesaa (Mozes – vrede zij met hem) is neergezonden; (3) al-Indjiel (het Evangelie) die aan de profeet ‘Iesaa (Jezus – vrede zij met hem) is neergezonden; (4) al-Qor-aan (de Koran) die aan de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) is neergezonden. Er is een gangbaar misverstand over de Thora (Tawraat) en het Evangelie (Indjiel), want mensen beschouwen over het algemeen de Pentateuch (de eerste vijf boeken van het Oude Testament) als de Thora, en de Evangeliën (de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament) als de Indjiel. Maar de Thora die de Qor-aan bevestigt is niet de Pentateuch, maar ligt daarin vervat; en de Indjiel is niet “de vier Evangeliën” maar de naam van die geïnspireerde dialogen en uitspraken die Jezus (vrede zij met hem) uitte als profeet tijdens de laatste jaren van zijn leven. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) Zie o.a. Geloof in de Boeken.>>>

De Qor-aan zegt over Jezus (vrede zij met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Hij (‘Iesaa – Jezus) zei: ‘Waarlijk, ik ben een dienaar van Allah. Hij gaf mij het Boek en maakte mij een profeet.’” [Soerat Maryam (19), aayah 30.]

Hetzelfde is gezegd over Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Alle lof is voor Allah, Degene Die naar Zijn dienaar (Moh’ammed) het Boek (de Qor-aan) heeft neergezonden en Hij maakte hem niet afwijkend.” [Soerat al-Kahf (18), aayah 1.]

Jezus (vrede zij met hem) werd gesteund door Roeh’oe l-Qoedoes [de Heilige Geest, de engel Djibriel (Gabriël – vrede zij met hem)]. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En Wij gaven ‘Iesaa ibn Maryam (Jezus zoon van Maria) de duidelijke bewijzen (wonderen om zijn missie bij te staan) en steunden hem met de heilige geest (#16) (de aartsengel Djibriel – Gabriël)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 87.]

<<< (#16) In plaats van het gebruiken van de naam van de engel die de openbaring bracht, is welbewust zijn titel ‘de heilige geest’ genoemd om aan te geven dat hij vrij is van menselijke zwakheden: hij is niet oneerlijk waardoor hij iets van de boodschap weglaat of er iets aan toevoegt, noch lijdt hij aan enige menselijke begeerte waardoor hij bedriegt. Hij is puur en heilig en deelt het Woord van Allah intact mee. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

Dit was ook zo met de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Vervolgens zond Allah Zijn rust op hem neer en steunde hem met soldaten (engelen) die jullie niet zagen…” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 40.]

En Allah Ta’aalaa zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed): ‘Roeh’oel-qoedoes (de heilige geest – de aartsengel Gabriël) bracht hem (de Qor-aan) naar beneden van jouw Heer met de waarheid (#17) om degenen die geloven standvastig te maken en als leiding en verheugend nieuws voor de moslims.’” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 102.]

<<< (#17) Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) en anderen zeiden: “Allah zond de Qor-aan in één keer neer van al-Lawh’oel-Mah’foedhz (het Bewaakte/Beschermde Boek) naar al-Baytoel-‘Izzah (het Huis van Macht), wat in de hemel van deze wereld is (d.w.z. de laagste hemel). Vervolgens kwam het in delen neer (via de engel Gabriël – vrede zij met hem) naar de boodschapper van Allah – Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) – volgens de incidenten en behoeften gedurende een periode van 23 jaar.” (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

De belangrijkste overeenkomst tussen Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en Jezus (vrede zij met hem) is dat zij beide genade en vredelievendheid als overheersende eigenschap hadden. De profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) is meer verwant aan Jezus (vrede zij met hem) dan wie dan ook van de mensheid. Jezus (vrede zij met hem) is het goede bericht gegeven over de komst van Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) na hem, als een boodschapper van Allah de Verhevene en (hij) nodigde zijn metgezellen uit om de doctrine van Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) te vertrouwen en te volgen. Allah Ta’aalaa zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “En gedenk toen ‘Iesaa ibn Maryam (Jezus zoon van Maria) zei: ‘O Banie Israa-iel (nakomelingen van Israël – Jakob)! Waarlijk, ik ben de boodschapper van Allah voor jullie (#18), bevestigend van wat vóór mij (kwam) van at-Tawraat (de Thora) (#19) en als brenger van goed nieuws aangaande een boodschapper die zal komen na mij, zijn naam is Ah’med (#20).’ Toen hij (Ah’med, d.w.z. Moh’ammed) dan tot hen (de latere volgelingen van de Bijbel) kwam met de duidelijke bewijzen, zeiden zij: ‘Dit is duidelijk magie (d.w.z. misleiding en bedrog) (#21).’” [Soerat as-Saff (61), aayah 6.]

<<< (#18) Jezus (vrede zij met hem) zei in de Bijbel – in niet mis te verstane woorden – dat hij een profeet was: “Maar Jezus zei tegen hen: ‘Een profeet is niet zonder eer, behalve in zijn eigen stad, en onder zijn eigen verwanten, en in zijn eigen huis.’” (Marcus 6:4.) Mensen erkenden hem als een profeet van God: “En de menigte zei: ‘Dit is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galiea.’” (Matteüs 21:11.) Handelingen 2:22 geeft aan: “…Jezus van Nazaret, een man geautoriseerd door God (= een profeet)…”>>>

<<< (#19) Jezus (vrede zij met hem) kwam niet om een nieuwe religie te stichten. Het feit dat Jezus (vrede zij met hem) dezelfde religie (geloofsovertuigingen en wetten) onderwees dan wat door Mozes (vrede zij met hem) en andere profeten onderwezen is, wordt zelfs door de bestaande evangeliën ondersteund. Bijvoorbeeld, volgens het evangelie naar Matteüs verklaarde Jezus (vrede zij met hem) tijdens de Bergrede: “Denk niet dat ik gekomen ben om de wet (van Mozes) of de profeten (vóór en na hem) teniet te doen (de religie/boodschap blijft hetzelfde); ik ben niet gekomen om teniet te doen, maar om te vervullen (uit te voeren, te bevestigen)…” (Matteüs 5:17.) Maar door de prediking van voornamelijk Paulus ontstond er een nieuwe religie: het Christendom. Zie o.a. het artikel Islam en Christendom in de Bijbel.>>>

<<< (#20) Ah’med is een andere naam van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), zo ook o.a. Moestafa en Mah’moed. Voor meer details, alsook voor informatie over de Trooster, zie De namen van de profeet Mohammed en Mohammed in de Bijbel.>>>

<<< (#21) Zijn hele leven was één groot wonder, van het begin tot het einde. Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vocht en won tegen alle verwachtingen in. Zonder te leren van geleerden, onderwees hij de grootste wijsheden. Hij deed harde harten smelten en hij versterkte harten die zacht waren en steun nodig hadden. In al zijn uitspraken en handelingen [die vastgelegd zijn in de authentieke Soennah (#F)] kunnen mensen met inzicht het werk van Allahs Hand zien; doch de onwetende ongelovigen noemden het allemaal tovenarij! Zij noemden onwerkelijk wat het meest betrouwbare feit blijkt uit de menselijke geschiedenis! (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.)

(#F) Zaken die tegen de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en de Islaam gebruikt worden, zijn veelal gebaseerd op verzonnen of zwakke overleveringen, of betrouwbare overleveringen in een verkeerde context. Prof. Norman Daniels, PhD, een Amerikaanse filosoof, ethicus en bio-ethicus op Harvard, schreef op p. 267 van zijn Islam and the West: “Het gebruik van bedrieglijk bewijs om de Islam aan te vallen was vrijwel algemeen…” Hoe gevat had Thomas Carlyle – een Schots schrijver en historicus, wiens werk grote invloed had in het Victoriaanse tijdperk – meer dan 150 jaar geleden, over zijn christelijke broeders gezegd: “De leugens die door welmenend ijver zijn opgehoopt rond deze man (Moh’ammed, voor karaktermoord) zijn alleen een schande voor onszelf.” Zie voor voorbeelden de artikelen Zij zijn de hoogvliegende kraanvogels, Varkens, apen en ezels?, Een antwoord op de leugen over ‘Oemar ibn al-Khattaab en Faatimah en De islamitische en christelijke visie aangaande God/Allah.>>>

 


Hoe zal Jezus oordelen?

Aangezien de sharie’ah van alle vroegere profeten afgeschaft is door de komst van Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), zal Jezus (vrede zij met hem) oordelen volgens de wetten van de Islaam. Jezus (vrede zij met hem) zal beslissen en rechtspreken volgens de Qor-aan en de Soennah van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), omdat Jezus (vrede zij met hem) zal neerdalen als één van de volgelingen van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en niet als profeet of boodschapper. Hij zal dus niet een nieuwe religie of lering introduceren, maar de waarheid bevestigen, zoals die is verkondigd door de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). De Islaam is de uiteindelijke en enige religie die door Allah de Verhevene geaccepteerd zal worden. De Islaam zal niet afgeschaft worden tot aan het Laatste Uur en er zal geen nieuwe profeet of boodschapper van Allah meer komen. Daarom zal Jezus (vrede zij met hem) oordelen volgens de sharie’ah die de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verkondigd heeft.

Er is overgeleverd op gezag van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wat zullen jullie doen als de zoon van Maria onder jullie zal neerdalen en zal leiden als één van jullie?” Ik zei tegen Ibn Aboe Dze-eb: “Al-Awzaa’ie heeft ons van az-Zoehrie van Naafi’ op gezag van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaald: “Uw leider is één van u.” Ibn Aboe Dze-eb zei: “Weten jullie wat de woorden ‘zal leiden als één van jullie’ betekenen?” Ik zei: “Leg ze aan mij uit.” “Hij zal jullie leiden volgens het Boek van jullie Heer en de Soennah van jullie profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).” (Overgeleverd door Moeslim.)

Er is een verkeerde opvatting en onjuiste propaganda van enkele anti-islamitische instellingen, dat het neerdalen van Jezus (vrede zij met hem) een bevestiging is van hun bewering dat er nog een profeet zal komen na de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en dat hij (d.w.z. Moh’ammed) daardoor noch de laatste profeet is, noch het zegel der profeten. Deze indoctrinatie (het indoctrineren; iemand net zo lang en net zo vaak bepaalde ideeën voorhouden totdat hij of zij ze aanneemt zonder er verder over na te denken) wordt onvoorwaardelijk verworpen door de Qor-aan en de authentieke ah’aadieth (overleveringen). Allah Ta’aalaa zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Moh’ammed is geen vader van één van jullie mannen, maar hij is de boodschapper van Allah en de laatste der profeten. (#22) En Allah is over alle zaken Alwetend.” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 40.]

<<< (#22) Dit geeft duidelijk aan dat er geen profeet/boodschapper meer na hem zal komen. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Mijn gelijkenis in vergelijking tot de andere profeten vóór mij is dat van een man die een huis gebouwd heeft, goed en mooi, behalve een plaats voor één baksteen in een hoek. De mensen begonnen erom heen te lopen en stonden verbaasd van de schoonheid ervan en zeiden: ‘Als deze baksteen maar op zijn plaats geplaatst zou worden!’ Dus ik ben die baksteen, en ik ben de laatste van de profeten.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) Hier gaan de qadiyaanies (Ahmadiyya) de mist in, aangezien zij geloven dat Mirza Ghoelaam Ah’med al-Qadiyaanie (1839-1908 n.C.) een profeet is. Zie het artikel Qadiyaanisme in het licht van de Islaam.>>>

Wanneer een document verzegeld is, is het klaar en kan er niets meer aan toegevoegd worden. De profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) sloot de lange rij van de boodschappers (vrede zij met hen). Allah zal voortdurend blijven leiden, maar er was geen en er komt ook geen profeet meer na de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). In latere tijden zullen er denkers en hervormers zijn, maar geen profeten. Dit is geen willekeurig iets, maar vol kennis en wijsheden, daar Allah de Verhevene Kennis heeft over alle zaken.

Enkele zogenaamde denkers en anti-islamitische bevoordeelden stellen dat door de komst van Jezus (vrede zij met hem) er geen verplichting en verbintenis meer is voor moslims jegens de islamitische sharie’ah. Volgens hen hoeft geen enkele moslim Allah de Verhevene meer te aanbidden en zich vast te houden aan een toegewijd leven, omdat de legitimiteit en geldigheid van de religie Islaam door de komst van Jezus (vrede zij met hem) vervalt. Dit is ook een verzonnen doctrine, aangezien er geen enkel bewijs voor te vinden is in de Qor-aan of de Soennah.

Uit de hierboven vermelde verklaringen uit de Qor-aan en de Soennah en de bevestiging van Jezus (vrede zij met hem) in de Evangeliën, blijkt dat Jezus (vrede zij met hem) op aarde zal neerdalen om te hervormen en oordelen volgens de sharie’ah van de Islaam, welke is verkondigd door de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Nu kan de volgende vraag ontstaan: hoe kan Jezus (vrede zij met hem) oordelen onder de moslims volgens de Qor-aan en de Soennah, terwijl hij onwetend is betreffende deze twee bronnen van kennis? Het antwoord is heel eenvoudig. Natuurlijk dient hij een goede kennis te hebben over de islamitische sharie’ah om rechtvaardige oordelen te kunnen vellen betreffende de problemen van de moslims. Allah de Alwetende zal Jezus (vrede zij met hem) onderwijzen in de hemelen, voordat hij neerdaalt op aarde. Er zal dus geen enkele verwarring zijn over de wetten en regels en de uitvoering van de islamitische systemen.

Er is geen moment dat ook maar één moslim op aarde vrij zal zijn van zijn verplichtingen jegens Allah de Verhevene betreffende aanbidding en overgave, tot aan het moment dat de aarde niet één enkele aanbidder meer bevat die prijst of reciteert: “Allah, Allah.” Vervolgens zal de aarde volledig vernietigd worden. Dus zelfs na de neerdaling van Jezus (vrede zij met hem) zullen er gelovige moslims zijn en ook de islamitische sharie’ah, daar Jezus (vrede zij met hem) zelf deelneemt aan het gezamenlijke gebed, onmiddellijk nadat hij op aarde neergedaald is, waar hij ook de h’adj of ‘oemrah, of beide, zal verrichten en de beslissende oorlog (djihaad) zal leiden tegen de antichrist en de ongelovigen.

H’andhzala al-Aslamie verhaalde: “Ik heb Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) horen vertellen dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): ‘Bij Hem, in Wiens Hand mijn ziel is! Ibn Maryam (Jezus – vrede zij met hem) zal zeker de Naam van Allah aanroepen voor de h’adj of ‘oemrah of voor beide (gecombineerd uitgevoerd) in de vallei van Rawh’aa-e.’” (Overgeleverd door Moeslim.)

Ar-Rawh’aa-e is gelegen op een afstand van zo’n 100 km van al-Medienah op weg naar Mekkah. Deze h’adieth is een bewijs dat Jezus (vrede zij met hem) vóór de Dag des Oordeels op aarde zal neerdalen en ofwel de h’adj of ‘oemrah of beide zal verrichten en dat hij de vallei van Rawh’aa-e zal passeren.

De (djizyah) belasting die aan de ongelovigen is opgelegd wordt afgeschaft met de neerdaling van Jezus (vrede zij met hem) op aarde. Dit belastingsysteem bestaat al vóór de terugkeer van Jezus (vrede zij met hem). Het wordt door veel uitleggers verkeerd begrepen dat Jezus (vrede zij met hem) de toestemming heeft om de heersende regels te veranderen, zoals het afschaffen van de djizyah. Maar dit is niet juist, aangezien Jezus (vrede zij met hem) niet komt als een profeet of boodschapper. In feite is dit belastingsysteem geldig tot een bepaalde tijd; tot de neerdaling van Jezus (vrede zij met hem). Onze waarheidsgetrouwe profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft reeds aangekondigd dat de djizyah komt te vervallen, wanneer Jezus (vrede zij met hem) op aarde zal neerdalen. Met andere woorden, Jezus (vrede zij met hem) is degene die het bevel van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) – om de djizyah op te heffen – zal uitvoeren.

Er is overgeleverd op gezag van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Ik zweer bij Allah, dat de zoon van Maria zeker zal neerdalen als een rechtvaardige rechter en hij zal absoluut het kruis breken en het zwijn doden en de belasting (de djizyah) afschaffen en hij zal de jonge vrouwtjes kameel laten en niemand zal trachten om (er zakaat over te innen). Wrok, wederzijdse haat en jaloezie tegenover elkaar zullen zeker verdwijnen en wanneer hij mensen oproept om rijkdom te accepteren zal niet één dat doen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, Moeslim, Aboe Daawoed en at-Tirmidzie.)

 


Gunsten en goedheden tijdens het verblijf van Jezus op aarde

In de periode van Jezus (vrede zij met hem) (na de grote oorlog tegen de antichrist en de ongelovigen) zal er vrede, veiligheid en rust zijn. Allah de Verhevene zal meer voorspoed schenken door het zenden van meer regenval wat verschillende soorten fruit op aarde zal voortbrengen en Hij zal zijn zegeningen herstellen en een overvloed aan rijkdommen geven aan de mensen. Bovendien zullen wederzijdse haat en jaloezie zeker verdwijnen.

An-Nawwaas ibn Sam’aan verhaalde in een lange h’adieth betreffende het verhaal over de antichrist: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘…Dan zal Allah regen zenden, wat geen huis van klei of (een tent van) kamelenhaar buiten zal houden en het zal de aarde wegspoelen totdat deze lijkt op een spiegel. Dan zal de aarde gezegd worden om zijn vruchten voort te brengen en zijn zegeningen te herstellen en als een resultaat hiervan zal er (zo’n grote) granaatappel groeien dat er een groep mensen van kan eten en zij zullen bescherming zoeken onder zijn schil. En een melkkoe zal zo veel melk geven dat een heel gezelschap er van kan drinken. En de melkkameel zal zo’n (grote hoeveelheid) melk geven dat een hele stam in staat is om er van te drinken en het melkschaap zal zo veel melk geven dat een hele familie in staat is om er van te drinken…’” (Overgeleverd door Moeslim.)

 


De duur dat Jezus op aarde zal zijn en zijn dood

De periode dat Jezus (vrede zij met hem) op aarde zal verblijven na zijn neerdalen is niet helemaal bekend, maar sommige overleveringen duiden op zeven jaar en andere duiden op veertig jaar.

‘Abdoellaah ibn ‘Amr (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde in een lange h’adieth: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘…Dan zullen de mensen zeven jaar leven, terwijl er geen haat tussen twee personen zal zijn. Dan zal Allah een koude wind sturen vanuit het as-Shaam gebied (het vroegere Levant en het huidige Syrië, Libanon, Palestina en Jordanië), zodat niemand die ook maar een greintje goeds of geloof in zich heeft zal overleven op aarde en hij zal sterven. Zo enorm dat zelfs al zouden er enkele van jullie het binnenste deel van de bergen binnengaan, deze wind zal deze plek ook bereiken en hun dood veroorzaken.’” (Overgeleverd door Moeslim.)

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft verhaald: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘…(Jezus) zal veertig jaar op aarde leven en dan zal hij sterven. De moslims zullen voor hem bidden tijdens zijn begrafenisgebed.’” (Overgeleverd door al-Imaam Ah’med en Aboe Daawoed: een betrouwbare h’adieth.)

De uitleggers van h’adieth suggereren dat Jezus (vrede zij met hem) al 33 jaar op aarde leefde voor zijn opstijging naar de hemelen en leeft nog een keer voor zeven jaar na zijn terugkeer op aarde, waardoor hij totaal veertig op aarde geleefd heeft.

 


Gebeurtenissen tijdens het verblijf van Jezus op aarde

We hebben geleerd van voorgaande informatie dat er verschillende gebeurtenissen zullen plaatsvinden na de terugkomst van Jezus (vrede zij met hem) op aarde, onder andere:

1.) De bestrijding van de antichrist en zijn kwellingen

Jezus (vrede zij met hem) zal op aarde neerdalen wanneer de moslims klaar zijn om de antichrist te bevechten. Vervolgens zal er tot het gebed opgeroepen worden en Jezus (vrede zij met hem) zal deelnemen aan het gezamenlijke gebed dat geleid zal worden door imaam Mahdi. De antichrist (de dadjaal, of dajjaal) zal zich ervan bewust zijn dat Jezus (vrede zij met hem) op aarde is neergedaald en hij zal vluchten. Maar Jezus (vrede zij met hem) zal hem volgen totdat hij Baytoe l-Maqdis (Jeruzalem) bereikt waar de moslimgemeenschap de dadjaal zal omsingelen. Jezus (vrede zij met hem) zal hem en zijn volgelingen grijpen bij de oostelijke poort van Loedd. Moslims zullen tegen de joden vechten, zeventigduizend in aantal, die de antichrist vergezellen, en de moslims zullen hen doden, zelfs als de joden zich schuil houden achter een steen of een boom; en de steen of de boom zal zeggen: “Moslim, O dienaar van Allah! Er is een jood achter mij, kom en dood hem.” Maar de boom Gharqad (een doornige boom die aangetroffen wordt in de omgeving rond om Baytoe l-Maqdis, en die veel pijn veroorzaakt als je hem aanraakt) zal dit niet zeggen, omdat dit een boom van de joden is.

De eerste taak van Jezus (vrede zij met hem) na zijn neerdalen op aarde, zal het vangen en doden van de dadjaal en de joodse volgelingen zijn. (Voor informatie over de antichrist, zie Wees gewaarschuwd voor ad-dadjaal – de antichrist!)

2.) De vernietiging van Gog en Magog

Een andere gebeurtenis tijdens de terugkeer van Jezus (vrede zij met hem) zal zijn de verschijning van de twee grote gemeenschappen Gog en Magog (Ya-edjoedj en Ma-edjoedj). Zij verschijnen na de dood van de antichrist en zijn volgelingen. Deze twee groepen zullen talrijke rampen en kwellingen op aarde veroorzaken. Jezus (vrede zij met hem) zal Allah de Verhevene smeken om hun kwellingen en problemen weg te nemen en aldus zal Allah de Almachtige hen volledig vernietigen.

An-Nawwaas ibn Sam’aan verhaalde in een lange h’adieth: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘…en dan zal Allah Gog en Magog sturen en zij zullen samendrommen van elke helling. De eerste van hen zal het meer van Teberias passeren en er alles uit drinken. En wanneer de tweede zal passeren zal hij zeggen: ‘Er was eens water hier.’ Jezus en zijn metgezellen zullen hier dan belegerd worden, en zo ontzettend bestoken worden dat de kop van het rund hem dierbaarder zal zijn dan honderd dinars. Allahs profeet Jezus en zijn metgezellen zullen Allah smeken, Die insecten naar hen zal sturen (die hun nekken zullen aanvallen) en in de ochtend zullen zij verdwijnen als één enkele persoon. Allahs profeet Jezus en zijn metgezellen zullen dan op aarde komen en zij zullen op aarde geen plekje met een spanwijdte vinden, welke niet gevuld is met hun verrotting en stank. Allahs profeet Jezus en zijn metgezellen zullen Allah opnieuw smeken, Die vogels zal sturen wier nekken zijn als de nekken van kamelen die lange nekken hebben en zij dragen hen en gooien hen waar Allah zal willen…’” (Overgeleverd door Moeslim.)

3.) Jezus zal oordelen volgens de Qor-aan en Soennah

Jezus (vrede zij met hem) zal zeker neerdalen als een volgeling van de islamitische sharie’ah en niet van het Christendom. Hij zal rechtspreken volgens de Nobele Qor-aan en de pure Soennah van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). De Islaam is de enige acceptabele religie bij Allah de Verhevene en de Islaam heeft alle voorafgaande en andere religies vervangen. Allah Ta’aalaa heeft reeds met alle profeten een verbond gesloten dat zij in het profeetschap van Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) dienen te geloven en zijn sharie’ah dienen te volgen als zij levend zijn. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En gedenk toen Allah met de profeten (van Adam tot en met Jezus) een verbond sloot (zeggende): ‘Als Ik jullie het Boek en h’ikmah (wijsheid – d.w.z. begrip betreffende de wetten van Allah) geef, vervolgens komt er tot jullie een boodschapper, bevestigend wat bij jullie is, jullie zullen zeker in hem geloven en hem zeker helpen.’ Hij (Allah) zei: ‘Erkennen jullie dit en aanvaarden jullie Mijn verbond?’ Zij zeiden: ‘Wij erkennen het.’ Hij (Allah) zei: ‘Getuig dan, en Ik behoor met jullie tot de getuigen (hiervan).’” (#23) [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 81.]

<<< (#23) Dit vers beduidt dat de boodschap (geloofsleer) altijd hetzelfde was.>>>

4.) Wederzijdse haat en jaloezie zullen zeker verdwijnen

Onze profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft voorspeld dat wederzijdse haat en jaloezie zeker zullen verdwijnen. De moslimgemeenschap zal aanvaarden om hun eenheid en positie vast te houden. Vrede en rust zullen onder hen heersen en zij zullen blijven genieten van de zegeningen en het herstel van de aarde met meer voorzieningen en levensonderhoud. Dan zal Allah de Verhevene regen zenden welk geen huis van klei of (tent van) kamelenhaar zal tegenhouden en het zal de aarde wegspoelen, totdat deze lijkt op een spiegel. Dan zal de aarde gezegd worden om zijn fruit voort te brengen en zijn zegeningen te herstellen en, als resultaat hiervan, zal er een (dermate grote) granaatappel groeien waarvan een groep mensen kan eten en zij zullen bescherming zoeken onder zijn schil. En een melkkoe zal zoveel melk geven dat een heel gezelschap er van kan drinken. En de melkkameel zal zo’n (grote hoeveelheid) melk geven dat een hele stam in staat is om er van te drinken en het melkschaap zal zo veel melk geven dat een hele familie in staat is om er van te drinken.

 

Relevante artikelen:

Christendom (diverse artikelen)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan