De moskee – kern van de islamitische gemeenschap

Elke stap van een gelovige naar een moskee (masdjid)
verhoogt hem een graad bij zijn Heer en wist een zonde uit.

Moskee klDoor Ibn Abderahman.
Uit het maandblad Wij Moslims van uitgeverij Momtazah, editie Radjab 1425 (september 2004) en Dzoel Qi’dah 1425 (december 2004).

Waarlijk, alle lof is voor Allah. Wij prijzen Hem, zoeken Zijn hulp en vragen Hem om vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het slechte in onze zielen en het slechte van onze handelingen. Wie Allah leidt, er is niemand die hem kan misleiden; en wie Allah laat dwalen, er is niemand die hem kan leiden. Ik getuig dat er geen God is Die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, Hij heeft geen deelgenoten, en ik getuig dat Moh’ammed Zijn dienaar en boodschapper is. Voorts:

Na de korte inleiding volgen de volgende hoofdstukken:

Het gezamenlijk gebed
Centrum van kennis en ontwikkeling
Wettelijke en administratieve rol
De masdjid als een rechtbank
Consultatie en de Raad
Sociale rol en diensten
Centrum voor da’wah, ontmoeting en gunstige publiciteit
Tot slot

De imam (imaam)
De maansikkel
Wedijveren in het versieren van moskeeën
De masdjid als een sociaal en educatief centrum
De etiquette wanneer men naar de masdjid gaat
Het betreden en verlaten van de masdjid
Het verrichten van twee raka’aat als begroeting van de masdjid (tah’iyyatoe l-masdjid)
Het recht maken van de rijen
Gedrag in de moskee
Kinderen in de masdjid
Onze masaadjid hedendaags
Evalueer de lokale masdjid en jouw rol er in
12 Manieren om betrokken te raken bij jouw lokale masdjid

 

Inleiding

“Als het leven in deze wereld alleen maar bedrog is,” dan is de enige werkelijke plaats in deze wereld het huis van Allah. “Als deze wereld een paradijs is voor de ongelovige en een gevangenis voor de gelovige,” dan is het enige stukje paradijs van de gelovige in deze wereld het huis van Allah. “Een gelovige buiten de moskee is als een vis op het droge.” De masdjid (#1) (moskee) is het huis van Allah op aarde, waar de wereldlijke verleidingen verminderen en voor sommige gelukkige gelovigen totaal verdwijnen, zodat de ziel in de gezegende aanwezigheid kan zijn van haar Heer. Elke stap van een gelovige naar een moskee verhoogt hem een graad bij zijn Heer en wist een zonde uit.

<<<(#1) De naam masdjid komt van het werkwoord sadjada, wat ‘neerwerpen op de knieën, het voorhoofd en de handen op de grond’ betekent. Hiervan is tevens het woord sadjdah afgeleid, wat een neerwerping/neerknieling is,  alsook het woord soedjoed, wat ‘neerwerpen op de knieën, het voorhoofd en de handen op de grond’ betekent. De meervoudsvorm van masdjid is masaadjid.>>>

De masdjid vormt een essentieel deel van het leven van een moslim, in iedere situatie en op elke plaats. Het is het centrum van het islamitische gemeenschapsleven, de meest dierbare van alle plaatsen in onze harten, dierbaarder dan onze eigen huizen. Een masdjid biedt namelijk plaats aan iedere moslim, het is een plaats voor iedereen en ieders verantwoordelijkheid. Degenen die hun plaats in de moskee opgeven, geven hun plaats in het Paradijs op. Zij zijn werkelijk beroofd van het geschenk van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij).

De moskee biedt een indrukwekkende manifestatie van het islamitische leven. Alle moslims zijn gelijk, liefhebbend, zoals broeders en zusters onderling horen te zijn, zij behoren elkaar in nood te helpen, elkaar te troosten bij verdriet, elkaar te steunen bij rampspoed en gezamenlijk hun vreugde te tonen. (Zie de artikelen en afbeeldingen in de rubriek Broeder- & zusterschap in de Islaam.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

De masdjid speelt een belangrijke rol in het verenigen van moslims. In deze tumultueuze dagen hebben onze gemeenschappen te stellen met diepe breuken, scheuren en conflicten. Moslims met verschillende achtergronden, etniciteiten en stromingen kunnen worden verenigd wanneer zij zich door de goddelijke zegeningen en het broederlijke karakter van de moskee laten leiden. (Zie o.a. het artikel Nationalisme, een vreemd concept in de Islaam.)

Helaas kiezen sommigen ervoor om een stuk van hun wereldlijke gulzigheid mee de moskee in te nemen, waarmee zij de puurheid van de masaadjid vervuilen. We moeten er juist voor zorgen dat het goddelijke karakter van het huis van Allah de overhand krijgt en de wereldse verlangens verdwijnen.

 


Het gezamenlijk gebed

Het gezamenlijk verrichten van het gebed is één van de meest belangrijke verplichtingen van een moslim. ‘Abdoellaah ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden over vader en zoon zijn) verhaalde dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Het gezamenlijk gebed is zevenentwintig gradaties meer waard dan het individuele gebed.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.) Daarnaast wordt er meer waarde gehecht aan het gebed dat plaatsvindt in djamaa’ah (gemeenschap). Op deze manier dient de masdjid te fungeren als een ontmoetingsplaats voor moslims waar zij elkaar én de gemeenschap als geheel leren kennen.

Het gezamenlijk gebed heeft vele spirituele en sociale voordelen. Het versterkt de eenheid en de samenwerking tussen moslims, zodat de broederschap tussen hen versterkt wordt. Na het gebed informeren zij naar elkanders welzijn. (Zie het artikel Salaat al-djamaa’ah – het gezamenlijk gebed, alsook Vraag 73: is het bidden in gemeenschap 25 of 27 keer beter dan alleen bidden?) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) prijst en eert in de Qor-aan Zijn huizen op aarde (Nederlandstalige interpretatie): “(Een dergelijk licht brandt) in huizen (#2) welke Allah gebood te verheffen (#3) en dat daarin Zijn Naam genoemd wordt (door Hem te gedenken); zij verheerlijken Hem (Allah) daarin in de ochtenden en de avonden. Mannen die niet door handel noch verkoop afgeleid worden van het gedenken van Allah en het onderhouden van het gebed en het geven van az-zakaah (de verplichte aalmoes). (#4) Zij vrezen een Dag waarop de harten en de ogen op en neer zullen gaan (#5).” [Soerat an-Noer (24), aayah 36-37.]

<<<(#2) Noot van uwkeuze.net: Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie gaf in zijn Tafheem-ul-Qur’an aan dat dit kan verwijzen naar moskeeën, maar ook naar de huizen van de gelovigen: “verheffen” beduidt dan het verheffen van hun morele status.>>>

<<<(#3) Noot van uwkeuze.net: Allah de Verhevene gebood om de moskeeën te onderhouden en te reinigen van onreinheden alsook van ijdele spraak en handelingen die niet daarin gepast zijn. … Er zijn verschillende ah’aadieth overgeleverd over het bouwen van moskeeën en het respecteren, waarderen en parfumeren ervan en het daarin gebruiken van wierook. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

<<<(#4) Noot van uwkeuze.net: zij verkiezen het gehoorzamen van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) en het doen van wat Hij wil en wat Hem tevreden stelt boven het doen wat zij willen en wat hen tevreden stelt. (Tefsier Ibn Kethier.) Zie het artikel Verboden zakelijke transacties.>>>

<<<(#5) Noot van uwkeuze.net: zij vrezen de Dag der Opstanding, waarop de harten op en neer zullen gaan, tussen hoop op de redding en vrees voor de vernietiging. De ogen zullen daarin op en neer gaan, kijkend naar wat de eindbestemming zal zijn. (At-Tefsieroe al-Moeyassar, van een groep geleerden, onder toezicht van sheikh Saalih’ ibn ‘Abdel-‘Aziez ibn Moh’ammed Aal as-Shaykh.)>>>

Allah de Meest Barmhartige zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (o Moh’ammed): ‘Mijn Heer beval de rechtvaardigheid (#6) en dat jullie je aangezicht (tot Hem) moeten richten bij elke plaats van aanbidding. En roep Hem aan, de religie zuiver voor Hem makend. Zoals Hij jullie begon, zullen jullie terugkeren.’” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 29.]

<<<(#6) Noot van uwkeuze.net: zie het artikel Wat onderwijst de Islam over rechtvaardigheid?>>>

“De moskeeën van Allah worden slechts onderhouden door wie gelooft in Allah en de Laatste Dag en die het gebed onderhoudt en az-zakaah (de verplichte liefdadigheid) uitgeeft en niemand vreest behalve Allah. Zij zijn degenen die behoren tot de rechtgeleiden.” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 18.]

De masdjid vormde de kern en basis van de eerste islamitische gemeenschap in al-Medienah. De eerste masdjid die werd gebouwd, toen de geliefde boodschapper (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) naar al-Medienah migreerde, was masdjid Qoebaa-e in de buitenwijken van al-Medienah. Korte tijd later, werd een tweede huis van Allah gebouwd, dat later één van de twee grootste heiligdommen van de Islaam zou worden, nu beter bekend als Masdjid an-Nabawie, de moskee van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem). Allah de Verhevene prijst deze masdjid, zeggende (Nederlandstalige interpretatie): “Sta daar (#7) nooit in gebed! Bij Allah! Een moskee die vanaf de eerste dag gefundeerd is op at-taqwaa (de vroomheid, Godvrezendheid) verdient het meer dat jij daarin bidt. Daarin zijn mannen die ervan houden om zich te reinigen – en Allah houdt van degenen die zich reinigen.” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 108.]

<<<(#7) Noot van uwkeuze.net: in Masjdid Dheraar (Moskee van de Schade). De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) bouwde een moskee in Qoebaa-e, vlakbij al-Medienah. De hypocrieten bouwden in de buurt een tweede moskee om zo tweedracht te zaaien; deze moskee was bekend als Masjdid Dheraar (Moskee van de Schade). Allah de Verhevene openbaarde aayah 107 en 108 van soerat at-Tawbah om hun intenties te onthullen. Masjdid Dheraar deed ook dienst als voorpost voor Aboe ‘Aamir ar-Raahib (de Monnik), die voorheen tegen de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) vocht in de veldslag van Oeh’oed, en die na de veldslag van Oeh’oed naar de Romeinen was gegaan om hen aan te zetten om de moslims aan te vallen. De inspanningen van Aboe ‘Aamir zorgden er voor dat de Caesar voorbereidingen trof voor de invasie van Arabië. (Naar Tefsier Ibn Kethier.)>>>

De gemeenschap in al-Medienah vormde de eerste islamitische staat. En uit de handelingen van de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) blijkt dat de masdjid het centrum moet vormen van iedere islamitische staat. Later werden er meerdere rollen toegekend aan de masdjid van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem), waardoor werd bevestigd dat in de Islaam religie en elk ander aspect van het leven niet kunnen worden gescheiden. Spirituele waarden die voortkomen uit het huis van Allah dienen als bron voor vrede, integriteit en leiding voor het islamitische leven. Masaadjid hebben gedurende de historie gediend en dienen hedendaags nog steeds als centra voor intellectuele, spirituele en culturele verlichting van de islamitische gemeenschap.

 


Centrum van kennis en ontwikkeling

Afgezien van het feit dat de moskee van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) een centrum van gezamenlijke aanbidding was, werd vanuit hier ook de kennis (‘ilm) aangaande Allah en Zijn religie (dien) verspreid, vanaf de eerste dag dat de masdjid werd gerealiseerd. De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zat in de masdjid gedurende en na het gebed en leerde zijn metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn) de Openbaring van Allah, door de nieuwe boodschap voor te dragen en uit te leggen, en door de metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn) te corrigeren en te begeleiden in hun zedelijk gedrag, moraal en manieren. (Zie o.a. de artikelen De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag en Mijn religie is vriendelijkheid.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

De ontluikende moslimgemeenschap was vurig en enthousiast om de nieuwe openbaringen te leren wanneer deze neerdaalden. Dit was het begin van de rol van de moskee als de lantaarn van islamitische kennis, wiens schittering de basis vormde voor de mooie en prachtige islamitische beschaving, die binnen enkele decennia wijdverspreid was binnen de beschaafde wereld.

Universiteiten, toegewijde centra voor hogere wetenschap, waren de grootste institutionele uitvinding van de islamitische beschaving. De eerste universiteiten werden in feite gesticht in de masaadjid. Geen wonder dat het Arabische woord voor universiteit, al-djaami’ah, verwant is aan het algemene woord voor masdjid, al-djaami’ (de verzameling – bijeenkomst van mensen). Tot op de dag van vandaag herinneren de moskee-universiteiten van Noord Afrika en Spanje, zoals al-Azhar (Egypte), al-Qayrawan (Marokko) en az-Zaytoena (Tunesië) aan hun prestigieuze verleden.

Velen van de opvoeders in de toegepaste wetenschappen waren ook religieuze geleerden, zoals Ibn Roeshd, schrijver van Bidaayatoe l-Moedjtahid wa Nihaayatoe l-Moeqtased in vergelijkende jurisprudentie (fiqh). Hij is ook de auteur van at-Talabat in de geneeskunde. Daarnaast kennen we al-Khawaarizmie schrijver van al-Faried, dat is gebaseerd op kennis van algebra, om de problemen van erfenis in fiqh op te lossen.

Deze combinatie van aanbidding en kennis, van het tegelijkertijd voeden van de ziel en de geest, is opmerkelijk, een teken van de ware islamitische beschaving. Dit steekt af bij de christelijke kerken uit de middeleeuwen waar het verkrijgen van kennis een voorrecht was van de religieuze elite. Dit terwijl de leken verboden werd te leren. Het was hun functie blindelings te geloven, te aanbidden en onderdanig te zijn aan de priesters en niet alleen aan Allah. Tot op de dag van vandaag wordt in het Westen dit elitaire gedrag in religieuze kennis en de algemene lusteloosheid jegens die kennis om verschillende redenen gecontinueerd. Niet omdat deze kennis verboden is voor de meeste mensen, maar omdat het geheel irrelevant is.

De moslimgemeenschap was vanaf het allereerste moment in evenwicht. Alle aspecten die essentieel waren voor het stichten van een complete beschaving waarin God centraal staat waren zorgvuldig uitgevoerd. In de Islaam is kennis niet alleen voor de elite of het priesterschap – dat overigens niet bestaat binnen de Islaam – maar een verplichting voor alle gelovigen, mannen en vrouwen.

De masdjid droeg bij aan het gedijen van de wetenschap. De al-Qayrawan Universiteit in Marokko bestond uit twee leerplaatsen, één voor mannen en één voor vrouwen. Wetenschappelijk onderzoek, geïnspireerd door de islamitische beschaving, ontwikkelde zich op verschillende vlakken, omdat de Islaam het menselijk intellect stimuleerde en ervoor zorgde dat men een rotsvast geloof had dat hen op het juiste pad leidde.

De meeste van de geleerden en juristen hielden studiesessies binnen de masaadjid in verschillende islamitische disciplines, zoals de Qor-aan, tefsier, fiqh, h’adieth en het Arabisch. Een groep van de metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn) toonde zijn aanleg als juristen en geleerden tijdens het tijdperk van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem). Sommige metgezellen leerden elk woord dat werd uitgesproken door de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) uit het hoofd en leverden de grote rijkdom van de Soennah aan ons over. Anderen muntten uit in het leren van tefsier (uitleg van de Qor-aan) van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem).

De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) sprak de mensen in de masdjid toe. Anes (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft bovendien overgeleverd dat de metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn), nadat ze het fadjr-gebed hadden beëindigd, in een kring zaten om de Qor-aan te lezen en de Soennah te leren. (Zie de artikelen en afbeeldingen in de rubriek Kennis is licht. Zie ook De vergeten islamitische beschaving en Het wonder van de islamitische wetenschappers.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 


Wettelijke en administratieve rol

Beschermer van de eenheid van de islamitische gemeenschap

Meer dan alles bij elkaar, is het de moskee die praktisch gezien betekenis geeft aan het concept van moslims die een oemmah (gemeenschap) vormen. Doordat een moskee ervoor zorgt dat alle gelovigen bij elkaar komen om de verplichte gebeden te verrichten, en men er broederschap, samenwerking en discipline ervaart, vormt de masdjid moslims tot een eenheid, een leger van Allah. Het leidt hen naar welvaart en voorspoed van de gemeenschap, zowel in deze wereld alsook de volgende. Mensen komen er bij elkaar met een zuiver hart, ontdaan van vijandigheid en arrogantie. Juist vanwege deze redenen zijn mensen die vaak naar de masdjid gaan actief binnen de islamitische gemeenschap.

 


De masdjid als een rechtbank

De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) loste in de masdjid conflicten op tussen de mensen. Sommige van zijn grote metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn) zaten om hem heen zodat ze konden leren hoe hij besliste tussen de conflicterende partijen, tussen moslims onderling of tussen moslims en anderen. Voordat afzonderlijke rechtbanken werden gerealiseerd, diende de masdjid als een rechtbank, waar mensen gerechtigheid zochten en hun conflicten oplosten.

Een Perzische reiziger, Nasir Khosraw, die in 439 H. de ‘Amroe ibnoe l-Aas Masdjid in al-Foestaat bezocht (een oude islamitische stad ten zuiden van Cairo), merkte op dat de masdjid een rechtszaal voor rechters bevatte en plaats gaf aan baytoe l-maal (de schatkist) om fondsen te bewaren voor de wezen en de behoeftigen. Echter, het is niet geaccepteerd om straffen ten uitvoer te brengen op de moskeeplaats, zoals de h’oedoed, omdat het in strijd is met de heiligheid van de masdjid.

 


Consultatie en de Raad

In de vroege periode van de Islaam, werden zaken die van belang waren voor de oemmah besproken in de masdjid. De moskee van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) had dezelfde rol als het huidige Parlement. Een meerderheid van de raadsvergaderingen werd gehouden in de masdjid, zoals de raadsvergaderingen voor de veldslagen van Oeh’oed, al-Ah’zaab (de Greppel) en andere expedities waarin werd gestreden voor islamitische belangen. De rechtgeleide kaliefen (al-khoelafaa-e ar-raashidien) hielden hun raadsvergaderingen met betrekking tot oorlogen, verdragen, schikkingen en andere politieke zaken in de masdjid. Leden van de raadsvergadering werden gekozen uit de ouderen van de moehaadjiroen [emigranten uit Mekkah (#8)] en de ansaar [helpers uit al-Medienah (#9)].

<<<(#8) Noot van uwkeuze.net: moehaadjiroen of moehaadjirien (enkelvoud: moehaadjir) – emigranten, de vroegere moslims die emigreerden van Mekkah naar al-Medienah tijdens het leven van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) vóór de verovering van Mekkah.>>>

<<<(#9) Noot van uwkeuze.net: ansaar (enkelvoud: ansaarie) – helpers, de moslims van al-Medienah die de geëmigreerde moslims van Mekkah (al-moehaadjiroen) steunden. Ansaarie: een inwoner van al-Medienah wordt ansaarie genoemd, omdat het Arabische woord naaser verdediger en helper betekent. De ansaar hielpen de moehaadjiroen uit Mekkah om weer een normaal leven te kunnen leiden in al-Medienah. Zij deelden al hun bezittingen met de moehaadjiroen.>>>

 


Sociale rol en diensten

De armen huisvesten

De moskee van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) bood onderdak en bescherming aan gasten en reizigers. Het had een afgeschermd gebied achterin, waar daklozen en armen woonden. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) en andere arme metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn), ook bekend als ahloe s-soeffah, woonden op de binnenplaats van de moskee van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem). Zij waren altijd in de nabijheid van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem), zo dichtbij dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) de metgezel is die het grootste aantal ah’aadieth (profetische overleveringen) heeft overgeleverd van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem).

Inzameling en verdeling van liefdadigheid

De islamitische gemeenschap die door de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) was gesticht, was ondersteunend en onderling afhankelijk. Ieder lid kende zijn verantwoordelijkheden, voordat hij zijn rechten opzocht. De rijke leden vervulden hun taken ten aanzien van de armen en behoeftigen. Zij brachten hun donaties naar de moskee van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem), vergelijkbaar met de rol die liefdadigheidsorganisaties vandaag de dag spelen bij het inzamelen van de zakaat (verplichte liefdadigheid) en de sadaqah (vrijwillige liefdadigheid) en het verdelen ervan onder de behoeftigen. Ook werden de zakaatoe l-fitr, buit, en donaties uit verschillende gebieden naar de masdjid gebracht, zodat deze konden worden verdeeld.

Kliniek en ziekenhuis

Eén van de minder bekende aspecten van de masdjid is het feit dat deze ook diende als kliniek voor gewonden van de eerste veldslagen van de Islaam. Op een dag waren sommige van de metgezellen van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gewond geraakt in een veldslag, die werd geleid door de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zelf. De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gaf het bevel de gewonden in de masdjid te behandelen.

Apotheken (#10) en E.H.B.O.-afdelingen werden in de masdjid gevestigd en de islamitische doktoren behandelden patiënten en schreven gratis medicijnen uit. Een voorbeeld van een dergelijke masdjid was de “Qoertoeba” masdjid tijdens de islamitische overheersing van Spanje.

Kaft Moslims bedankt gr<<<(#10) Interessant is dat het systeem van een apotheek ontwikkeld is door moslims. Zo is de Europese apotheek naar het voorbeeld van die uit Bagdad ingericht. Zie het boekje Moslims… bedankt!, over de bijdragen van moslims aan de moderne wetenschap en beschaving, samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah, uitgegeven door uitgeverij Momtazah en te bestellen via onze webshop, en met uw aankoop steunt u de da’wah van www.uwkeuze.net.>>>

Ah’med ibn Ibraahiem, die één van de grootste islamitische geneesheren was van zijn tijd, stond regelmatig na salaatoe l-‘ishaa-e voor de masdjid om arme patiënten te behandelen. Hij nam dan iemand mee die hem kon helpen de medicijnen toe te dienen. Hij verrichtte deze taken puur uit liefde voor Allah de Verhevene en de meeste van de vrome geneesheren deden hetzelfde voor de islamitische gemeenschap.

 


Centrum voor da’wah, ontmoeting en gunstige publiciteit

Te midden van zware aanvallen op de Islaam door de vijanden van de Islaam, volbracht de masdjid zijn taak van het verdedigen van de nieuwe religie tegen de ongelovigen en hun bondgenoten. In een authentieke h’adieth is bevestigd dat H’assaan ibn Thaabit (moge Allah tevreden over hem zijn), de dichter van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem), in de moskee gedichten reciteerde die de goede eigenschappen van de Islaam benadrukten. Hij verdedigde de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) en de moslims door hun goede eigenschappen en deugdzaamheden te noemen. Tevens werden de moslims bij elkaar geroepen naar de masdjid, als het een belangrijke zaak betrof, en kregen ze te horen wat er aan de hand was.

Onze huidige educatieve instellingen moeten zich bovenstaande feiten realiseren. Zij zouden ervan bewust moeten zijn dat de scheiding tussen de sharie’ah (islamitische wetgeving, de goddelijke wet) en experimentele wetenschappen niet zou mogen bestaan, in welke islamitische gemeenschap dan ook. De experimentele wetenschappen zoals natuurkunde, scheikunde, techniek, medicijnen en geologie enzovoort, zijn niet in strijd met islamitische principes. In tegendeel, moslims worden juist gestimuleerd om na te denken en te peinzen over het universum en de tekenen die Allah daarin voor ons heeft geplaatst, alsook ze te leren en bestuderen. (Zie het artikel Islaam en het verwerven van wereldse kennis, alsook “De Islam … de religie van onderontwikkeling”.)

Tegelijkertijd zouden sociale wetenschappen zoals sociologie, economie, politiek (etc.) binnen de reikwijdte van de sharie’ah moeten werken, omdat daarin vele oplossingen voor hedendaagse problemen liggen. Wanneer islamitische leringen op de juiste wijze in het onderwijs worden toegepast, dan zullen sierlijke individuen naar boven komen, die niet alleen experts zullen zijn op een bepaald gebied, maar ook als juristen zullen functioneren met betrekking tot religieuze zaken. Moslims hebben de taak om bewust te zijn van de essentie van de masdjid in hun leven. Dit bewustzijn moet dan worden vertaald in daden door vaak de masaadjid te bezoeken en deze gevuld te houden.

 


Tot slot

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie):

“Er zijn er zeven die Allah zal beschermen in Zijn schaduw (die Hij geschapen heeft) op de Dag dat er geen schaduw zal zijn behalve de Zijne: (1) een rechtvaardige leider, (2) een jonge man die opgroeit terwijl hij zijn Heer aanbidt, (3) een man wiens hart gehecht is aan de masdjid (moskee), (4) twee mannen die van elkaar houden omwille van Allah en elkaar ontmoeten en uit elkaar gaan op deze basis, (5) een man die geroepen (verleid) wordt door een mooie vrouw met positie en schoonheid en die dan zegt: “Ik vrees Allah”, (6) een man die liefdadigheid geeft en het dermate verbergt dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand geeft, (7) en een man die Allah gedenkt wanneer hij alleen is en zijn ogen stromen (met tranen).” (Moettafaqoen ‘alayh. Overgeleverd door al-Boekhaarie, nr. 620; Moeslim, nr. 1712; en anderen.)

(Zie het artikel Hoe word je een vip op de Dag des Oordeels voor een korte toelichting op deze zeven categorieën.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

[Bovenstaande informatie is een vertaling van een artikel uit Al-Jumuah, volume 15, issue 3, Rabi’oe l-Awwal 1424 H, mei 2003.]

(Nu volgt een toevoeging van uwkeuze.net:)

 


De imam (imaam)

De titel “imaam” (meervoud: a-immah) beduidt een leider, of voorganger in het gebed (salaah), of leider in kennis of fiqh (jurisprudentie), of de leider van een staat. In de context van deze verhandeling dienen wij te kijken naar de tweede betekenis: voorganger in het gebed, of bij uitbreiding de verantwoordelijke persoon van de moskee.

De imaam dient te informeren naar en belangstelling te tonen in degenen die afwezig zijn (bij de gebeden), alsook de zieken te bezoeken. Hij dient zich in te spannen om de behoeften van degenen die met hem bidden te vervullen, de onwetende te onderwijzen, de onachtzame te waarschuwen, degene die zich vergist te adviseren, degenen die ruzie hebben te verzoenen en hen dichter bij elkaar te brengen en te proberen om vriendschap en liefde tussen hen te bewerkstelligen. Hij dient zich in te spannen om maatschappelijke problemen op te lossen, die onder de mensen kunnen ontstaan, zoals familieruzies en onenigheden tussen buren en dergelijke. Samenvattend kunnen we stellen dat de rol van imaam erg belangrijk is en dat hij ook zodanig gerespecteerd dient te worden. De groep dient hem te helpen om de doelen van de sharie’ah te bewerkstelligen en om alles wat slecht of schadelijk is af te weren.

[Bron: sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid, https://islamqa.info/en/13474 (Engels), https://islamqa.info/ar/13474 (Arabisch).]

 


De maansikkel

Na het raadplegen van geleerden en moefties (degenen die fataawaa mogen uitspreken) hebben we geleerd dat er geen basis is in de Islaam om een maansikkel boven op de minaret te plaatsen. Sommige geleerden verboden zelfs om dit te doen en beschouwden dit als iets nieuws dat geïnnoveerd is in de religie (oftewel een bid’ah). Dit gebruik kan ook een element bevatten van het imiteren van de koeffaar (ongelovigen), vooral als aangetoond wordt dat de maansikkel een symbool is dat gebruikt wordt door degenen die hemellichamen aanbidden. Het plaatsen van een maansikkel boven op de minaret kan dus mogelijke associaties vertonen met groepen die hemellichamen aanbidden etc.

Dus wij dienen dit symbool niet te gebruiken en het geld van de moskee dient niet gebruikt te worden voor iets dat geen islamitisch doel heeft. [Bron: sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid – https://islamqa.info/en/575. Lees meer in het artikel Islamitische symbolen (vlaggen en symbolen in de Islam).]

 


Wedijveren in het versieren van moskeeën

Onder de voorspellingen die reeds zijn uitgekomen en waarover de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft verteld, is dat de mensen wedijveren met elkaar in het bouwen van masaadjid (moskeeën). De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft het Laatste Uur voorspeld in een tijd wanneer mensen hoge en prachtige masaadjid bouwen en met elkaar wedijveren met betrekking tot hun grootsheid en decoraties. Overdreven versiering van masaadjid is een teken van het naderen van het Laatste Uur. Van moslims wordt verwacht dat zij de masaadjid niet buitensporig versieren.

Anes (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Het Uur zal niet komen voordat mensen wedijveren met elkaar betreffende masaadjid (moskeeën).” (Een betrouwbare h’adieth, overgeleverd door Aboe Daawoed, Ibn H’ibbaan en Ibn Maadjah.)

Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Ik ben niet bevolen om hoge moskeeën te bouwen.” Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden over hem zijn) voegde er aan toe: “Jullie zullen ze zeker versieren zoals de joden en christenen dat deden.” (Een betrouwbare h’adieth, overgeleverd door Aboe Daawoed. Imaam al-Boekhaarie heeft er over gesproken in zijn Sah’ieh’.)

De masdjid (moskee) van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) was in zijn tijd gebouwd met bakstenen, het dak was van takken van palmbomen en de pilaren waren gemaakt van de stammen van palmbomen. Zij werden bedekt met takjes van palmbomen. De masdjid had geen tapijten en men bad er met schoenen aan. (Zie Vraag 18 – Bidden op een gebedskleedje en met schoenen aan.)

(Bron: het boek Tekenen van de Dag des Oordeels in de Qor-aan en de Soennah van Sidheeque M.A. Veliankode, vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.)

(Einde toevoeging van uwkeuze.net.)

 


De masdjid als een sociaal en educatief centrum

De traditionele, ontaarde functie van de masdjid (moskee) die heerst onder culturele moslims, is dat het simpelweg een zaal is voor het gebed – alle activiteiten hiernaast worden als godslasterlijk beschouwd; het zou de masdjid ‘ontheiligen’. Deze ideeën zijn geheel onjuist; het zijn gedachtes die voortkomen uit onwetendheid en die geheel vreemd zijn aan de Islaam. Hoewel de heiligheid en de regels van de gebedsruimte in acht moeten worden genomen, is het voor een volwaardige masdjid noodzakelijk om allerlei activiteiten te ontplooien, waaronder educatieve en sociale activiteiten.

Echter, een belangrijke voorwaarde is da’wah (anderen uitnodigen tot het goede – zie de rubriek Da’wah voor diverse artikelen en afbeeldingen). In de Islaam bestaat da’wah niet uit gedwongen bekering, maar het gaat om educatie, onderwijs en uiteenzetting van de Islaam. Iedere niet-moslim die naar de masdjid komt en informeert naar de Islaam dient een warm ontvangst te krijgen. (Zie Bezoek eens een moskee.) Dit is geen vrijwillige keuze; het is juist een basisverplichting voor iedere moslim die in een niet-islamitische maatschappij verblijft om het Woord van Allah de Almachtige te verkondigen. En de masdjid, die als centrum fungeert voor alle religieuze zaken, dient deze functie te vervullen.

 


De etiquette wanneer men naar de masdjid gaat

De masdjid is het baken van het geloof, de beschermer van een briljante gemeenschap, het centrum van de rechtschapenen, de ontmoetingsplaats van moslims, het centrum van informatie en wederzijdse advisering en de eerste school waar de moslim afstudeert. Wanneer de adzaan (oproep tot het gebed) vijf maal per dag wordt verricht, komt de gemeenschap samen bijeen voor het gezamenlijk gebed en alle moslims, ongeacht hun ras, kleur, sociale en economische status, staan, buigen en knielen dan voor hun Heer als gevolg van Zijn oproep tot succes.

De masdjid heeft bepaalde etiquette en omgangsregels waarmee men rekening dient te houden, wanneer de masdjid bezocht wordt. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 


Het betreden en verlaten van de masdjid

Op weg naar de moskee

Op weg naar de masdjid gaan we voort met kalmte en bescheidenheid in ons hart, en verrichten wij smeekgebeden en gedenken wij Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke).

Op een dag merkte de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) het geluid van mensen op die naar het gezamenlijke gebed toesnelden, en hij zei tegen hen (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer je tot het gebed komt, kom dan in kalmte en in rust. Verricht het gedeelte wat je meemaakt en voltooi dat wat je hebt gemist.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

<<<Noot van uwkeuze.net: punt 43 in de verhandeling 50 Veelvoorkomende fouten in het gebed luidt: naar de masdjid (moskee) rennen of snel lopen uit angst om een deel van het gebed te missen. Dit kan storend zijn voor degenen die zich reeds in het gebed bevinden. De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Als het gebed begonnen is, loop niet snel om je aan te sluiten. Nader het gebed kalm; sluit je vervolgens aan bij dat gedeelte waar zij mee bezig zijn, en maak jouw gebed af door aan het eind datgene te bidden wat je hebt gemist.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)>>>

Eén van de smeekgebeden die de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) verrichtte was:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قََلْبي نُوْرًا، وَ فِي لِسَانِي نُوْرًا، وَ فِي سَمْعِي نُورًا، وََ فِي بَصَرِي نُورًا، وَ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَ مِن تَحْتِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُوراً، وَ عَنْ شَمَالِي نُورًا، وَ مِن أَمَامِي نُورًا، وَمِنْ خَلْفي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي نََفْسِي نُوراً، وَأَعْظِمْ لي نُوْرًا, وَعَظِّمْ لِي نُوْرًا، وَاجْعَلْ لِي نُوْرًا، وَاجْعَلْني نُورًا، اللّهُمّ أَعْطِنِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي عَصَبِي نُورًا, وَفي لَحْمِي نُوراً، وَفي دَمِي نُورًا، وَفِي شَعْرِي نُورًا، وَفِي بَشَرِي نُورًا.،[ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا في قَبْرِي..وَ نُورًا في عِِظَامِي]،[وَ زِدْنِي نُورًا، وَزِدْنِي نُورًا، وَ زِدْنِي نُوْرًا].[وَهَبْ لِي نُورًا عَلَى نُوْرٍ]

Allaahoemma dj’al fie qalbie noeran, wa fie liesaanie noeran, wa fie sam’i noeran, wa fie basarie noeran, wa mien fawqie noeran wa mien tah’tie noeran, wa ‘an yamieni noeran wa ‘an shiemaalie noeran, wa mien amaamie noeran, wa mien khalfie noeran, wadj’al fie nafsie noeran, wa a’dhziem lie noeran, wa ‘adhziem lie noeran, wadj’al lie noeran, wadj’alnie noeran, Allaahoemma a’tinie noeran, wadj’al fie ‘asabie noeran, wa fie lah’mie noeran, wa fie damiee noeran, wa fie sha’rie noeran, wa fie basharie noeran. [Allaahoemma Dj’al lie noeran fie qabrie…wa noeran fie ‘iedhzaamie]. [Wa ziednie noeran, wa ziednie noeran, wa ziednie noeran]. [Wa hab lie noeran ‘ala noer].

“O Allah, breng licht in mijn hart en licht op mijn tong en licht in mijn gehoor en in mijn gezichtsvermogen licht en boven mij licht en onder mij licht en rechts van mij licht en links van mij licht en vóór mij licht en achter mij licht. Breng licht in mijn ziel. Vergroot licht voor mij en bereidt licht voor mij en maak voor mij licht en maak mij licht en schenk mij licht. Maak licht in mijn zenuwen en licht in mijn vlees en licht in mijn bloed en licht in mijn haar en in mijn huid licht. (#11) (O Allah, maak voor mij een licht in mijn graf en licht in mijn botten.) (#12) (Geef mij meer licht, geef mij meer licht, geef mij meer licht.) (#13) (Schenk mij licht op licht.) (#14)”

<<<(#11) Tot hier is het overgeleverd door al-Boekhaarie 11/116 (h’adieth nr. 6316) en door Moeslim 1/526, 529-530 (h’adieth nr. 763).>>>

<<<(#12) At-Tirmiedzie 5/483 (h’adieth nr. 3419).>>>

<<<(#13) Al-Boekhaarie, al-Adab al-Moefrad (h’adieth nr. 695), blz. 258. Zie ook al-Albaanie, Sah’ieh’ al-Adab al-Moefrad (nr. 536).>>>

<<<(#14) Al-Boekhaarie, uit al-‘Asqalaanie, Fat-h’ al-Baarie 11/118.>>>

De moskee binnengaan

Wanneer men de masdjid betreedt dient men allereerst de rechtervoet in de moskee te plaatsen, terwijl men zegt:

أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ، وَبِِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَ سُلْطَانِهِ الْقََدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.[بسْمِ اللهِ، وَالصَّلاَةُ] [وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ] اللَّهُمَّّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

A’oedzoe biellaahie al-‘adhziem, wa bie wadjhiehie al-kariem, wa soeltaaniehie al-qadiem, mina s-shaytaanie ar-radjiem. [Bismiellaah, wa s-salaatoe]. [wa s-salaamoe ‘ala rasoelie llaah] Allaahoemma aftah’lie abwaaba rah’matik.

“Ik zoek mijn toevlucht bij de Almachtige Rabb en bij Zijn Edele Gezicht, bij Zijn oneindige Heerschappij, tegen de satan de verworpene. (#15) (In de Naam van Allah, de vredesgroeten.) (#16) (En zegeningen zijn met de boodschapper van Allah.) (#17) “O Allah, open voor mij de deuren van Uw genade. (#18)”

<<<(#15) Aboe Daawoed en al-Albaanie, Sah’ieh’ al-Djaami’ as-Saghir (h’adieth nr. 4591).>>>

<<<(#16) Ibn as-Soennie (h’adieth nr. 88). Al-Albaanie heeft deze h’adieth goed verklaard.>>>

<<<(#17) Aboe Daawoed 1/126, zie ook al-Albaanie, Sah’ieh’ al-Djaami’ as-Saghier 1/528.>>>

<<<(#18) Moeslim 1/494. Er is ook een overlevering in Soenan Ibn Maadjah (1/128-129) op het gezag van Faatimah (moge Allah tevreden over haar zijn): “O Allah, vergeef mijn zonden en open voor mij de deuren van Uw genade.”>>>

De moskee verlaten

Vervolgens, wanneer men de masdjid verlaat, dient men allereerst de linkervoet buiten te plaatsen, zeggende:

بٍسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلََى رَسُولِ الله، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ،اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Bismiellaahie wa s-salaatoe wa s-salaamoe ‘ala rasoelie llaah, Allaahoemma iennie as-aloeka mien fadhlieka, Allaahoemma a’semnie mina s-shaytaanie r-radjiem.

“In de Naam van Allah, en moge de vrede en zegeningen over de boodschapper van Allah zijn. O Allah, ik vraag om Uw gunst, O Allah, bescherm mij tegen de satan de verworpene.” (Aboe Daawoed 1/126, zie ook al-Albaanie, Sah’ieh’ al-Djaami’ as-Saghier 1/528.)

 


Het verrichten van twee raka’aat als begroeting van de masdjid (tah’iyyatoe l-masdjid)

De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer één van jullie de masdjid betreedt, dient hij allereerst twee raka’aat te verrichten voordat hij gaat zitten. Echter, indien één van jullie de masdjid betreedt na de iqaamah (de oproep tot de aanvang van het gebed), dan dient hij niet te beginnen met een ander gebed.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) Aan de ander kant; als hij al begonnen is met een soennah-gebed en de iqaamah wordt verricht voordat hij met het soennah-gebed klaar is, dan mag hij het gebed snel afronden (als hij al bezig is met de tweede rak’ah) of het gebed direct beëindigen zonder tesliem (als hij nog in de eerste rak’ah is) en zich voegen bij het gezamenlijke gebed. De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer de iqaamah is verricht, (dan) is er geen ander gebed dan het verplichte gebed.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 


Het recht maken van de rijen

Voordat het gebed aanvangt, dient de gemeenschap in rechte rijen te staan, zonder dat hiertussen ruimte wordt opengelaten. De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zorgde ervoor dat alle rijen in orde waren en hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “Voorwaar, het rechtmaken van de rijen is een onderdeel van een juiste uitvoering van het gebed, en wees nader tot elkaar en maak jullie rijen recht.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

[Toevoeging van uwkeuze.net:]

 


Gedrag in de moskee

Moslims dienen er voor te waken dat zij niet iets doen dat degenen die naar de moskee komen voor aanbidding boos maakt of stoort. Dit omvat het storen van degenen die Qor-aan lezen, bidden of Allah gedenken in de moskee. Het is een slechte daad (sayi-ah) om de mensen in de moskee te storen door te praten over wereldse zaken, want dit is beledigend voor hen en het leidt moslims af van het correct uitvoeren van hun daden van aanbidding.

Al-H’aakim leverde over in al-Moestadrak (4/359) dat Anes ibn Maalik (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Er zal een tijd komen dat mensen in kringen in de moskee zullen zitten en zij hebben geen interesse behalve in deze wereld. Allah heeft geen behoefte aan hen, dus zit niet met hen.’” (Dit is een sah’ieh’ h’adieth, ook al is die niet overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim. Ad-Dzahabie zei in al-Talkhies dat het sah’ieh’ is.)

Deze h’adieth geeft aan dat deze laakbare daad afkeurenswaardig is, want de moskeeën zijn niet gebouwd voor een dergelijk doel.

Anderen storen is niet toegestaan, ook al neemt het de vorm aan van het lezen van de Qor-aan, dus wat dan als het andere vormen aanneemt!?

Ah’med ibn Shoe’ayb an-Nisaa-ie leverde over in al-Soenan al-Koebraa (5/32), onder de kop Dzikr Qawl an-Nabie (salallaahoe ‘alayhie wa sellem): “Laa yadjhar ba’doekam ‘ala ba’din fie l-Qor-aan” [Het noemen van de uitspraak van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem): “Niemand van jullie dient met iemand anders te wedijveren in het luid reciteren van de Koran],” een overlevering van Aboe Haazim al-Timaar van al-Bayaadhie, dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) buiten kwam en de mensen met luide stemmen biddend en reciterend aantrof. Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die bidt is in gesprek met zijn Heer, dus laat hem aandacht schenken aan hetgeen hij tegen Hem zegt. Wedijver niet met elkaar in het luid reciteren van de Qor-aan.”

Van Ibn Moeh’ayriez (moge Allah hem genadig zijn) is overgeleverd dat hij zei: “Praten in de moskee is zinloos gepraat (laghw) behalve voor degene die aan het bidden is, of zijn Heer aan het gedenken is, of hulp vraagt of iemand helpt.” (Moesannaf ‘Abd al-Razzaaq, deel 8, Baab Kalaam ‘Ikrimah).

Ibn al-Haadj zei, aangaande de aangelegenheden van de moslim wanneer hij naar de moskee gaat: “Hij dient zinloos gepraat te mijden in de moskee, alsook het praten over datgene wat hem niet aangaat, want er is een overlevering die zegt dat het spreken in de moskee over iets anders dan de daden van het Hiernamaals is als vuur in droog hout; het vernietigt h’asanaat (goede daden). Dus hij dient zijn best te doen om dit te mijden, uit angst dat hij weg gaat om handel te drijven en terugkomt terwijl hij alles verloren is wegens zijn zinloos gepraat.” (Al-Madkhal door Ibn al-Haadj, deel 1, al-Soennah fie l-Mashiy ilaa l-Masdjid.)

[Bron: https://islamqa.info/en/4448 (Engels), https://islamqa.info/ar/4448 (Arabisch).]

Men dient geen handel te drijven in de moskee, want het is h’araam om in de moskee (de gebedsruimte) iets te kopen of verkopen. De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Als je iemand iets ziet kopen en verkopen in de moskee, zeg: ‘Moge Allah jouw handel niet winstgevend laten zijn.’” [Overgeleverd door at-Tirmiedzie, 1321; door al-Albaanie als sah’ieh’ (authentiek) geclassificeerd in Sah’ieh at-Tirmiedzie, 1066.] (Bron: https://islamqa.info/en/37701.)

[Einde toevoeging van uwkeuze.net.]

 


Kinderen in de masdjid

“Ik heb nooit iemand gezien, die vriendelijker was tegen kinderen dan de profeet van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem),” zei Anes (moge Allah tevreden over hem zijn), een metgezel van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem). (Overgeleverd door Moeslim.)

Kinderen zijn de toekomstige leiders, de dragers van de Islaam naar welvaart, en de zegeningen van de masdjid moeten hen niet worden onthouden. Ouders zouden daarom hun kinderen moeten laten wennen aan de islamitische verrichtingen van aanbidding, zodat zij opgroeien met gehoorzaamheid aan Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij). De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) was gewend zijn twee kleinkinderen mee te nemen naar de masdjid. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) hield een preek en al-H’assan en al-H’oessayn, de kleinkinderen van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem), droegen twee rode bovenkleden en zij kwamen huppelend aan. De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) kwam van de preekstoel, pakte ze op en plaatste ze voor zich, waarna hij zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Allah en Zijn profeet hebben de waarheid verteld. Voorwaar, jullie bezit en jullie kinderen zijn een beproeving. Ik keek naar deze twee kinderen terwijl ze liepen en bezig waren met huppelen, en ik kon niet geduldig zijn, dus verbrak ik mijn preek en ging ik naar hen toe en pakte ik hen beide op.’” (Overgeleverd door Aboe Daawoed en at-Tirmiedzie.)

Om zijn bezorgdheid voor de kinderen te tonen, zei hij (Nederlandstalige interpretatie): “Voorwaar, ik vang het gebed aan met de intentie het lang te maken. Maar wanneer ik het huilen of schreeuwen van een kind hoor, verkort ik mijn gebed wetende dat zijn schreeuwen zijn moeder verstoort.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Het is cruciaal om onze kinderen aan te leren om ons te vergezellen naar de masdjid, aangezien dit waarschijnlijk de enige plaats voor hen is waar zij islamitisch onderwijs kunnen krijgen en andere rechtschapen moslims kunnen ontmoeten. Ouders en ouderen zouden geduldig moeten zijn en weten dat, terwijl men de kinderen de manieren van de masdjid leert, dat het onvermijdelijk is dat kinderen voor afleiding zorgen. Dit is namelijk de enige manier om onze toekomstige generaties voor te bereiden op hun verantwoordelijkheden met betrekking tot de religie.

 


Onze masaadjid hedendaags


Evalueer de lokale masdjid en jouw rol er in

Welke relatie heb jij met de lokale masdjid? De meer praktische vraag luidt: welke rol speel jij in jouw masdjid? Deze rol bepaalt namelijk jouw relatie met Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij). Als jij, terwijl je niet al te ver woont van een masdjid, deze gewoonlijk vermijdt en thuis bidt zonder geldig excuus, dan heb je feitelijk het huis van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) verlaten en heb je jezelf beroofd van Zijn gulheid.

Wat denk je wat het betekent dat wanneer je vijf maal per dag de oproep van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) en daarmee Zijn gastvrijheid weigert? Hoe voel jij je, wanneer jij je vriend keer op keer uitnodigt en hij je uitnodiging niet beantwoordt? Zou je hem nog steeds als vriend beschouwen? Waarschijnlijk niet! Hoe kunnen wij de oproep van Allah de Alwetende dan negeren, maar tegelijkertijd van Hem verwachten ons vriendschap te tonen!? Arrogantie, nalatigheid of onwetendheid? Zijn dit geldige excuses!?

“O ons volk! Geef gehoor aan de uitnodiger van Allah (de profeet Moh’ammed) en geloof in hem. Hij (Allah) zal een deel van jullie zonden vergeven (#19) en Hij zal jullie redden van de pijnlijke kwelling.” [Nederlandstalige interpretatie van soerat al-Ah’qaaf (46), aayah 31.]

<<<(#19) Noot van uwkeuze.net: “een deel van jullie zonden” heeft betrekking op datgene dat slechts tegenover Allah de Alwetende gepleegd werd, want de geschonden rechten van de mensen worden niet vergeven door het gelovig worden, maar slechts door hun vergeving. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan, van Moh’ammed al-Amien ibn ‘Abdiellaah al-Oeramie al-‘Alawie al-Hararie as-Shaafi’ie.) An-Nawawie (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Geleerden verklaren dat berouw verplicht is voor elke zonde. Als de ongehoorzaamheid van een persoon enkel iets is tussen hem en Allah, de Meest Verhevene, en niet verbonden is met de rechten van andere mensen, dan heeft zijn berouw drie voorwaarden: (1) hij dient te stoppen met het begaan van de zonde, (2) hij dient spijt te hebben dat hij de zonde verricht heeft en (3) hij dient zich voor te nemen om het nooit meer te verrichten. Als één van deze voorwaarden niet oprecht aanwezig is, dan is zijn berouw niet geldig!! Indien de handeling van ongehoorzaamheid verbonden is met de rechten van andere mensen, dan heeft het berouw vier voorwaarden: de drie bovengenoemde voorwaarden en de vierde is het teruggeven van het recht van de andere persoon. Als dit recht een eigendom is, of iets dergelijks, dan dient hij dit terug te geven aan de eigenaar.” (Riyaadh as-Saalieh’ien, bewerkt door al-Arnaa-oet, blz. 10-11.) Zie het artikel De boetedoening voor zonden is berouw (tawbah).>>>

De masdjid is ook een ontmoetingsplaats; een plaats voor commissies, discussies over educatie & politieke en sociale zorgen van moslims; sociale voorzieningen voor moslims en een gastheer voor elke mogelijke activiteit. Dit waren historisch gezien de taken van een masdjid in de eerste dagen van de Islaam, en deze rol moet nu worden herleefd.

Echter, men moet voorzichtig zijn met de etiquette van de gebedsruimte en men moet wereldlijke zaken (zoals handel) achterwege laten, zeker wanneer iemand er het gebed verricht.

 


12 Manieren om betrokken te raken bij jouw lokale masdjid

Er zijn verscheidene manieren om betrokken te zijn in jouw masdjid. Een actieve masdjid waar godvrezende gelovigen bidden, onderwijzen en leren, is absoluut de beste plaats om aanwezig te zijn.

1. Wees een bezoeker

Allereerst dien jij jouw masdjid vaak te bezoeken om het gebed te verrichten, minimaal één of twee keer per dag voor mannen! En als je vaker kunt, ga dan vaker. Hoewel alle gebeden in de masdjid verplicht zijn (indien je de adzaan kunt horen), uitgezonderd voor de vrouw, gelden het fadjr gebed en het ‘ishaa-e gebed als bijzonder belangrijk, aldus de Soennah. De ervaring leert dat de meeste mensen op deze tijdstippen vrij zijn van andere bezigheden, zoals werk of school, en daarom worden deze ontmoetingen, vooral het ‘ishaa-e gebed, goed bezocht. Helaas kiezen velen van ons voor het warme bed tijdens het fadjr gebed in plaats voor de masdjid. Als je niet regelmatig in je masdjid bent, dan is het raadzaam om je te haasten tot berouw en je te wenden tot het huis van Allah. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

2. Wees een minaret

Een zeer charmante en heilzame rol die je kunt vervullen is om de minaret van een masdjid te zijn. Dat wil zeggen: een baken van licht door te glimlachen, door beleefd en hartelijk te zijn en te zorgen voor andere bezoekers. Dit is de meest belangrijke rol die men kan vervullen. Maak van je masdjid een geliefde plaats voor de rest van de moslimbroeders die je daar ontmoet. Geloof me, mensen zouden gestimuleerd worden naar de masdjid te komen, als ze wisten dat zulke minaretten daar rondliepen; liefdevolle personen die hun dag goed maken en die vreugde en vriendschap in hun leven brengen.

3. Wees een student

Nadat je een regelmatige bezoeker van de masdjid bent geworden, is de volgende stap een student te zijn. Er moeten meer geleerde mensen zijn dan jezelf in je lokale moskee, op meerdere gebieden van de islamitische wetenschappen. Als je ‘geluk’ hebt, bestaan al een aantal studiecirkels waar je deze kennis kunt opdoen. Zo niet, zet ze dan op. En wees dan niet verlegen om zelf een student te zijn van iemand die kennis heeft op islamitisch gebied. (Zie de rubriek Kennis is licht voor diverse artikelen over kennis, waaronder Het zoeken naar kennis en Waarom zou ik studeren?)

4. Wees een leraar

Een leraar zijn is een nog heilzamere rol, want nu geef je – naast het ontvangen van kennis van andere mensen – zelf ook kennis door aan anderen. Dit vereist natuurlijk wel dat je voldoende kennis hebt verworven van het onderwerp dat je onderwijst of waarover je spreekt. (Zie het artikel Het spreken namens de wetgeving zonder kennis.)

5. Wees een volger

Het onderhouden van de gezamenlijke gebeden vormt de beste spirituele en mentale oefening om ons te leren hoe we gedisciplineerde volgelingen kunnen worden. Zelfs als de imaam een fout maakt, zijn er regels om hem te corrigeren. Eveneens, wanneer het aankomt op het opzetten van andere educatieve, sociale en zelfs politieke activiteiten in de masdjid, sluit je dan aan bij de inspanningen die het beste zijn voor jezelf en wees een denkende, positieve en constructieve volger van de leider.

6. Wees een leider

Als en wanneer je leert een goede volger en luisteraar te zijn, dan kun je ook leren een goede leider te zijn. Al die masdjid-commissies, groepen, open dagen en initiatieven voor grote projecten, vereisen goede leiders. Als je ervan overtuigd bent dat je een goede leider kunt zijn, onthoud je gemeenschap dan niet van je kwaliteiten. Maar wees extreem voorzichtig voor egoïsme, zelfoverschatting of arrogantie. (Zie o.a. het artikel Riyaa-e, te koop lopen met je daden.) Leiderschap behoort niet tot eenieder zijn kwaliteiten, en dit heeft niet alleen te maken met vroomheid. (Denk ook aan de verantwoordelijkheden die leiderschap met zich meebrengt.) De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) adviseerde Aboe Dzarr (moge Allah tevreden over hem zijn), een zeer rechtschapen metgezel, nimmer een leidende positie te accepteren.

7. Wees een broeder

Wanneer je het gezamenlijke gebed verricht, zijn de mensen die samen met jou bidden jouw broeders. Zij smeken Allah de Meest Barmhartige voor dezelfde zaak als jij. In feite zeggen jullie allen “aamien” wanneer jullie of de imaam soerat al-Faatih’ah beëindigen. Als Allah de Meest Barmhartige het van één van hen accepteert, dan worden alle broeders die het gebed met hem verrichten gezegend en vergeven. Een geleerde zei dat dit de reden was dat het gezamenlijke gebed voor hem zo geliefd was; het bidden in aanwezigheid van de rechtschapenen is om deze reden een immense zegening. Zou je niet van broeders houden wier gebeden samenvallen met die van jou en wier aanvaarding van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) ook die van jou kan zijn?

8. Wees een helper

“…En steun elkaar in het goede en at-taqwaa (de vroomheid, Godvrezendheid) en steun elkaar niet in de zonde en de overtreding …” [Nederlandstalige interpretatie van soerat al-Maa-idah (5), aayah 2.] Waar anders kun je zoveel rechtschapen en vrome daden vinden?

9. Wees een schoonmaker

Het schoonmaken van de masdjid is een grote verdienste in de ogen van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke). Toen de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) vernam van de dood van een metgezel die de masdjid schoonmaakte, drong hij er op aan dat men salaat al-djanaazah (het begrafenisgebed) voor hem zou verrichten.

10. Wees een donateur

Doneer regelmatig aan je masdjid, al is het weinig en ook al schenk je al in vele andere gevallen. Hierdoor neemt je liefde voor Allah de Almachtige en voor Zijn huis toe, en je liefde voor deze wereld neemt af. Er is geen oorzaak nodig, je zult het resultaat van je donaties eerder zien dan in je masdjid. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

11. Wees een luisteraar

Vrijdag in, vrijdag uit, we luisteren naar de khoetbah (vrijdagpreek) en toch lijkt ons leven onaangeroerd. Dit komt omdat het luisteren en het volgen van lessen een vaardigheid is die je dient te leren en te verdienen, net zo goed als het spreken en geven van lessen. Het vereist bescheidenheid, aandacht, bezorgdheid, respect en het juiste karakter om een goede luisteraar van preken en lezingen te zijn. Soms kan een slechte luisteraar niets opsteken van een uitstekende spreker, en soms kan een goede luisteraar veel opsteken van een onvaardige spreker. Dus wees een goede luisteraar, want dat is veel belangrijker en heilzamer dan het zijn van een goede spreker. Want het zijn van een goede spreker baat anderen, terwijl een goede luisteraar zijn jezelf baat.

12. Wees een spreker

Het laatste, maar zeker niet het minste, als je het gevoel hebt dat je voldoende hebt geleerd en dat je dat met anderen kunt delen en je hebt goede spreekvaardigheden, aarzel dan niet om anderen van je vaardigheden te laten profiteren. De masdjid heeft altijd behoefte aan mensen die goed in het openbaar kunnen spreken en zelfvertrouwen hebben. Hoewel de vrijdagpreek meer training en kennis vereist, kun je aanvangen met het geven van inleidende lezingen over de Islaam aan niet-moslims. Tevens kunnen gesprekken in je studiecirkel een goede start bieden.

En alle lof is voor Allah, de Heer der werelden.

 

Relevante artikelen

Het gebed (diverse artikelen)

Al-Adzaan – de oproep tot het gebed

Islamitische symbolen (vlaggen en symbolen in de Islam)

10 Manieren om je imaan (geloof) te vermeerderen

De voorwaarden voor acceptabele ‘ibaadah (aanbidding)

Hoe word je een vip op de Dag des Oordeels

Kennis is licht (diverse artikelen)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan