De mensheid was één gemeenschap met één godsdienst

Ontwikkelden religieuze geloofsovertuigingen zich na verloop van tijd?

Een gemeenschapDoor ‘Aliy Moh’ammed as-Salaabie
Vertaald door Aboe Abdour-Rah’maan

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “De mensheid was één gemeenschap (op één religie – het islamitische monotheïsme). (#1) Vervolgens (nadat zij afgeweken waren en het dogma van shirk – polytheïsme – innoveerden) zond Allah de profeten als aankondigers van goed nieuws (betreffende het Paradijs) en als waarschuwers (betreffende de Hel) en Hij zond met hen het Boek met de waarheid neer om te oordelen tussen de mensen (over kwesties) waarover zij van mening verschilden. En niemand verschilde daarover van mening behalve degenen aan wie het (Boek) gegeven was, nadat de duidelijke bewijzen tot hen gekomen waren, wegens onderlinge vijandigheid (haat en nijd). (#2) Vervolgens leidde Allah – met Zijn Toestemming – degenen die geloofden naar de waarheid betreffende hetgeen waarover zij (de mensen van het Boek) van mening verschilden. En Allah leidt wie Hij wil naar het rechte pad (#3) (het islamitische monotheïsme dat leidt naar Allah en Zijn Paradijs).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 213.]

<<< (#1) Ibn Djarier verhaalde dat Ibn ‘Abbaas zei: “Er waren tien eeuwen (generaties) tussen Adam en Noah (vrede zij met hen): allen van hen waren op de religie van waarheid (het islamitische monotheïsme: er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah). Later redetwisten zij, dus zond Allah de profeten als waarschuwers en aankondigers van goed nieuws.” [Al-Haakim leverde dit over in zijn Moestadrak en zei: “De keten van overleveraars is sah’ieh’ (authentiek), maar zij (al-Boekhaarie en Moeslim) leverden het niet over.”] (Uit Tefsier Ibn Kethier.)>>>

<<< (#2) Hier wordt de theorie van evolutie aangaande religie weerlegd.>>>

<<< (#3) Allah de Verhevene weet wie het verdient om geleid te worden. Het gaat dan niet om iemands karakter, afkomst en bezittingen etc., maar om het hart en of hij/zij zich aan het monotheïsme zal houden. En Allah de Verhevene weet wie geleid wil worden: vraag Allah niet om jouw voeten te leiden, als je niet bereid bent jouw voeten te verzetten.>>>

Vele westerse onderzoekers stellen dat de mensen niet in één keer bekend waren met de religieuze geloofsovertuigingen die zij tegenwoordig kennen, maar dat hun geloofsovertuigingen na verloop van vele millennia zich evolueerden en ontwikkelden. Het is niet verrassend dat mensen tot deze conclusie komen; mensen die de openbaring van Allah de Verhevene niet tot hun beschikking hebben, de openbaring die voor hen de geschiedenis van religieuze ideeën in duidelijke en ondubbelzinnige termen uiteenzet.

Wat ook verrassend is om te zien, is dat deze ideeën bepleit worden door mensen die zichzelf beschouwen – en door anderen erkend worden – als moslimonderzoekers. Onder hen is ‘Abbaas Mah’moed al’Aqqaad, de schrijver van een boek met als titel Allah, dat de oorsprong van religieuze geloofsovertuiging onderzoekt. Hij is van mening dat de religieuze geloofsovertuigingen van mensen zich ontwikkelden in overeenstemming met de vordering van hun wetenschappelijke kennis.

Hij schrijft: “De eerste geloofsovertuigingen van de mensen waren overeenkomstig hun manier van leven, naargelang hun wetenschappelijke kennis en hun niveau van technologie. De eerste wetenschappelijke opvattingen van mensen en hun eerste kunstvoorwerpen waren niet meer ontwikkeld dan hun eerste religieuze geloofsovertuigingen en handelingen. Noch waren zij meer correct.”

Waarlijk, hij beschouwt hun religieuze evolutie meer complex en moeilijk dan hun gemeenschappelijke vooruitgang. Hij schrijft: “Het is logisch dat menselijke pogingen met betrekking tot religie moeilijker en langduriger zijn dan hun pogingen gemaakt op het pad van wetenschap en technologie. Dit is omdat de aard van bestaan in de absolute zin veel moeilijker en complexer is dan het onderzoeken van bepaalde problemen van de fysieke wereld die soms door wetenschap worden verklaard en soms door technologische vooruitgang.”

Evenzo bepleit hij dat het concept van Allah de Verhevene niet in één keer tot de mens kwam: “Als we kijken naar de oorsprong van religies in de eerste dagen van afgodendiensten, dan vinden we geen afwezigheid van religie, noch dat zij iets onmogelijks zochten. Het toont ons eenvoudig dat het begrip over de grootste van alle realiteiten iets is dat niet kan plaatsvinden binnen één enkele historisch tijdperk.”

Vervolgens gaat hij verder met het presenteren van meningen van verschillende onderzoekers met betrekking tot de oorsprong van religieuze geloofsovertuigingen. Onder deze onderzoekers zijn degenen die bepleiten dat de reden dat religieuze geloofsovertuigingen ontstonden is vanwege de zwakte van mensen voor de krachten der natuur. Andere onderzoekers concentreren zich op totems (#4), bepleitend dat sommige stammen een dier als een totem namen, bewerend dat het de vader van hun stam is. Anderen kunnen een boom of een steen nemen en het behandelen als iets heiligs.

<<< (#4) Totem: heilig, mythisch symbool van een beschermgeest bij primitieve volken. Totemisme: het erkennen van totems en de daarmee verbonden religieus-sociale verschijnselen.>>>

Helaas zijn deze en vele andere theorieën, die door wetenschappers in het Westen voorgesteld zijn, verspreid door andere moslimschrijvers zoals Moestafa Mah’moed en zijn geaccepteerd door een aantal moslims die op dit gebied studeren. Zij zijn verzeild geraakt in dwaling en wel om verschillende redenen:

1.) Zij veronderstellen dat mensen op zichzelf naar religieuze overtuiging geleid werden zonder iemand die hen leidde en onderwees. Iedereen die tot deze veronderstelling komt wordt gedwongen om de conclusie te trekken dat het concept van de mensen met betrekking tot Allah de Verhevene op dezelfde manier ontwikkelde dan dat hun wetenschappelijke en technologische kennis ontwikkelde.

2.) Toen zij de vroegere religies onderzochten, vonden zij alleen die afgedwaalde en verknoeide geloofsovertuigingen en maakten die religies hun brandpunt van onderzoek. Hoe konden zij ook tot de waarheid komen terwijl zij in feite alleen maar keken naar voorbeelden van afwijkingen van de ware religie!?

 

De Qor-aan is de enige Bron die de oorsprong van religieuze overtuigingen nauwkeurig uitlegt

Er is naast het Boek van Allah geen boek op aarde dat de oorsprong van religie correct omschrijft. De Qor-aan verschaft ons een overvloed aan informatie over dit onderwerp.

Er zijn veel redenen waarom we niet kunnen hopen dat we correcte informatie over dit onderwerp kunnen verkrijgen van enig andere bron.

1.) We weten weinig over de menselijke geschiedenis van meer dan vijfduizend jaar geleden. We weten nog veel minder wanneer we tienduizend jaar teruggaan. Als we nog verder in de tijd teruggaan, zakt onze kennis al snel naar niets. Daarom is de meeste informatie over het ontstaan van religies verloren geraakt voor ons.

2.) De feiten die mensen hebben geërfd uit het verleden zijn gemengd met heel veel valsheid, ondergedompeld in oceanen van vervalsing, toevoegingen en veranderingen. We kunnen dit duidelijk zien in het feit dat het proberen om een volledig accuraat historisch verslag te maken van een persoon of een groep mensen uit onze huidige tijd, een van de moeilijkste taken is die er zijn. Hoe veel moeilijker is het dan om dit te proberen met een onderwerp dat zo ver terug gaat in de menselijke geschiedenis?

3.) Een belangrijk aspect van de geschiedenis van religieuze geloofsovertuiging is dat het niet van aardse oorsprong is. Het domein ervan is bij Allah de Almachtige. Daarom, degene die ons een nauwkeurig verslag kan geven over de oorsprong ervan is zonder twijfel Allah de Verhevene.

“Waarlijk, voor Allah is niets verborgen op aarde, noch in de hemel.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 5.]

 

Het verslag van de Qor-aan

Allah de Verhevene onderwijst ons dat Hij Aadam (vrede zij met hem) schiep als een onafhankelijke en volledige schepping, en vervolgens blies Hij van Zijn Geest (een door Hem geschapen ziel) in hem en liet hem leven in het Paradijs. Allah stond hem en zijn vrouw toe om te eten wat zij wilden behalve het fruit van één boom. Vervolgens bedroog satan, hun gezworen vijand, hen en overtuigde hen om te eten van die boom. Door het gehoorzamen van hun vijand waren zij ongehoorzaam tegenover hun Heer. Allah stuurde hen uit het Paradijs naar de aarde. Voordat Hij dat deed, beloofde Allah hen dat Hij naar Aadam (vrede zij met hem) en naar zijn nakomelingen leiding van Hem zou zenden zodat zij hun Heer zouden kennen, de wet zouden weten en weten wat er van hen verwacht wordt.

Allah de Barmhartige beloofde ook dat degenen op aarde die ten gunste reageren op Zijn leiding geleid zullen worden en een eeuwigdurende gelukzaligheid zullen verwerven in het Hiernamaals. Evenzo waarschuwde Hij degenen die hooghartig en ongehoorzaam zijn dat hen ellende op aarde en schande in het Hiernamaals ten deel zal vallen.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Wij zeiden: ‘Daal daaruit af (van het Paradijs naar de aarde), jullie allemaal (Adam, Eva en Iblies). Zodra er dan van Mij leiding (profeten, boodschappers, Boeken, tekenen) tot jullie komt; wie dan Mijn leiding volgt, zij zullen niet vrezen (aangaande het Hiernamaals), noch zullen zij treuren (betreffende het leven in deze wereld).’ Maar degenen die ongelovig zijn en Onze aayaat (bewijzen, tekenen, verzen) loochenen, zij zijn het die de bewoners van het Vuur (de Hel) zijn, zij zullen daarin eeuwig verblijven (zij zullen er voor altijd bestraft worden).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 38-39.]

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Hij (Allah) zei: ‘Daal beiden gezamenlijk af (uit het Paradijs, O Adam en Eva). Een deel van jullie (nakomelingen) is vijandelijk jegens een ander deel. Zodra er dan van Mij leiding tot jullie komt; wie dan Mijn leiding volgt, hij zal dan niet dwalen (in dit leven), noch zal hij ongelukkig zijn (in het Hiernamaals). En wie zich van Mijn Gedenking afwendt, dan is er waarlijk een leven vol ontbering (#5) voor hem en Wij zullen hem op de Dag der Opstanding in blinde toestand verzamelen.’ Hij zal zeggen: ‘Mijn Heer! Waarom heeft U mij in blinde toestand verzameld, terwijl ik voorheen kon zien?’ (#6) Hij (Allah) zal zeggen: ‘Aldus kwamen Onze aayaat (bewijzen, verzen, tekenen) tot jou waarna jij ze vergat (negeerde) en zo wordt jij vandaag vergeten (genegeerd).’” [Soerat Taa Haa (20) aayah 123-126.]

<<< (#5) Een benauwd leven door stress en zorgen om het wereldse en het tot het uiterste gaan om meer van het wereldse te verkrijgen en de angst voor de vermindering ervan. Vrekkigheid overmeestert zijn gedachten en gierigheid is diep geworteld in zijn aard; in tegenstelling tot de gelovige die streeft naar het verkrijgen van het Hiernamaals. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.) Uit gegevens van o.a. de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) blijkt dat b.v. het aantal zelfmoorden en psychische ziekten het hoogst is in seculiere landen. Zo plegen in Nederland jaarlijks 13,1 mannen per 100.000 zelfmoord, en in Egypte is dat 0,1 man per 100.000. (Bron: http://www.who.int/mental_health/media/neth.pdf en http://www.who.int/mental_health/media/egypt.pdf).>>>

<<< (#6) Omdat Allah de Verhevene hem tijdens het wereldse leven liet zien, om hem te beproeven, denkt hij dat hij ook begunstigd zal worden in de ware wereld, de wereld waar het om draait! Hij misbruikte zijn gezichtsvermogen, was er niet dankbaar voor en keek niet naar de tekenen van Allah, dus maakte hij zichzelf blind in de andere wereld. (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.)>>>

 

De eerste generaties bevonden zich op monotheïsme

Nadat Aadam (vrede zij met hem) en Hawwaa-e (Eva) op aarde kwamen, bevonden zij en hun nakomelingen zich op het pure monotheïsme. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “De mensheid was één gemeenschap (op één religie – het islamitische monotheïsme). Vervolgens (nadat zij afgeweken waren en het dogma van shirk – polytheïsme – innoveerden) zond Allah de profeten als aankondigers van goed nieuws (betreffende het Paradijs) en als waarschuwers (betreffende de Hel) en Hij zond met hen het Boek met de waarheid neer om te oordelen tussen de mensen (over kwesties) waarover zij van mening verschilden…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 213.]

Als Allah de Verhevene zegt dat de mensheid “één enkele gemeenschap is geweest,” dan verwijst Hij naar een gelovige gemeenschap (met één godsdienst). Alle mensen bevonden zich op monotheïsme en de religie van waarheid.

Aboe Oemaamah verhaalde dat een man eens aan de profeet Moh’hammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vroeg: “Was Aadam een profeet?” De profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) antwoordde: “Ja.” De man vroeg: “Hoeveel tijd was er tussen hem en Noeh’?” De profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) antwoordde: “Tien eeuwen.” [Sah’ieh’ Ibn H’ibbaan (6190), Moe’djam at-Tabaraanie al-Kabier (8/188-119 #7545), Moestadrak al-Haakim (3093). Al-Haakim zei: “Deze h’adieth is authentiek volgens de voorwaarden bepaald door Moeslim.” Sheikh Moh’ammad Asad ad-Daaraanie zei: “De keten van overlevering (isnaad) is authentiek (sah’ieh’).” – opmerkingen in de kantlijn bij Sah’ieh’ Ibn H’ibbaan (14/69).]

Ibn ‘Abbaas zei: “Tussen Aadam en Noeh’ waren tien eeuwen, zij allen waren op Islaam.” [Tefsier at-Tabarie (2/335-336).]

Als we aannemen dat de eeuw waar hier naar verwezen wordt honderd jaar is, dan praten we over tenminste 1000 jaar. Het zou zelfs nog langer geduurd kunnen hebben, aangezien Ibn ‘Abbaas de betekenis specificeert als zijnde tien eeuwen “op Islaam”. Er zouden nog meer eeuwen geweest kunnen zijn waar afwijkingen plaatsgevonden zouden kunnen hebben.

Het is ook mogelijk dat het Arabische woord qarn, dat “eeuw” betekent, hier in deze h’adieth gebruikt wordt met de betekenis “generatie”. Dit woord komt in de Qor-aan voor met deze betekenis.

De mensheid wist niets over afgoderij behalve nadat er tien eeuwen voorbij gegaan waren vanaf de tijd van Aadam tot de tijd van Noeh’ (vrede zij met hen). Dit is de tijd toen afgoderij en de aanbidding van iets anders dan Allah voor het eerst plaatsvond. Dit is waarom Allah de Verhevene Noeh’ (vrede zij met hem) zond; om de mensen op te roepen terug te keren naar de aanbidding van Allah alleen en om hun afgodenaanbidding te verlaten.

En zo ging het keer op keer en de afwijkingen werden steeds groter, met alle (afwijkende) geloofsovertuigingen van tegenwoordig als resultaat. En dat is de werkelijke geschiedenis van religieuze ideeën.

“Waarlijk, de (enige) religie (manier van leven) bij Allah (die Hij van een persoon accepteert) is de Islaam [overgave aan Zijn Wil (#7)]…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 19.]

<<< (#7) Jezus (vrede zij met hem) zou gezegd hebben: “Onderwerp je dus aan God (= Islaam) en weersta de duivel (die oproept tot dwaling)…” (Jakobus 4:7.) Jezus (vrede zij met hem) riep dus ook op tot Islaam.>>>

“En wie een andere religie dan de Islaam wenst (#8), het zal nooit van hem aanvaard worden en in het Hiernamaals zal hij tot de verliezers behoren.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 85.]

<<< (#8) De Islaam is de religie van Allah de Verhevene die door alle profeten en boodschappers verkondigd is, en geen andere religie wordt door Hem geaccepteerd, want alle andere religies zijn namelijk veranderde vormen van de oorspronkelijke religie, namelijk Islaam: overgave aan Allah. Dit betekent echter niet dat het oorspronkelijke “Jodendom” en het oorspronkelijke “Christendom” volledig verworpen zullen worden en dat de vroegere “joden” en “christenen” allemaal naar de Hel gaan. De oorspronkelijke volgelingen van de profeten waren allemaal moeslimien (moslims – degenen die zich overgeven aan Allah) en zij onderwierpen zich ook aan Allah. Alle profeten en boodschappers riepen de mensen op tot tawh’ied [het toeschrijven (van Allah) aan Eenheid – islamitisch monotheïsme] en waarschuwden hen voor shirk (het toekennen van deelgenoten aan Allah – afgoderij) (zie het artikel “Waarlijk, het toekennen van deelgenoten aan Allah is zeker een geweldig onrecht”). Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Bij Hem (Allah) in Wiens Hand Moh’ammeds ziel is! Er is niemand van onder de joden en de christenen (van de huidige naties) die hoort over mij en dan overlijdt zonder te geloven in de boodschap waarmee ik ben gezonden (d.w.z. het islamitische monotheïsme, de oorspronkelijke boodschap van hun profeten), of hij zal behoren tot de bewoners van het (Helle) Vuur.’” (Sah’ieh’ Moeslim, het Boek van Geloof, vol. 1, h’adieth nr. 240.)>>>

En Allah is de Bron van succes.

 

Relevante artikelen:

De oorsprong van shirk

Vormen van koefr en shirk

Monotheïsme in de Islam (diverse artikelen)

Artikelen over de Islam

Islam en Christendom in de Bijbel

één God, één Boodschap!

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan