De liefde van Allah

Beantwoord jij de liefde van Allah?

Allah liefde

Dit artikel is opgenomen in het gratis e-boek God in de islam, met diverse andere artikelen over Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij). Zie onder aan deze pagina voor meer informatie over dit e-boek en om het te downloaden, alsook voor relevante artikelen, waaronder Waar is Allah? en Hoe ziet God er uit?.

“En vraag vergeving aan jullie Heer en toon vervolgens berouw aan Hem. Waarlijk, mijn Heer is Genadevol, Meest Liefdevol (jegens degenen die berouw tonen).” [Soerat Hoed (11), aayah 90.]

M.a.w.: “Allah de Meest Barmhartige is niet hardvochtig en wreed, en koestert geen vijandigheid jegens Zijn schepselen. Hij verlangt er niet naar om hen te bestraffen in de zin dat Hij plezier beleeft aan hun kwelling. In feite bestraft Hij hen alleen maar als zij alle perken te buiten gaan. En zelfs dat doet Hij voor het welzijn van de mensheid in het algemeen. Dus als jullie spijt hebben van jullie daden en er berouw voor tonen, zullen jullie Hem Vergevensgezind vinden, want Hij houdt heel veel van Zijn schepping.” ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “Er werden eens enkele krijgsgevangenen naar de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gebracht. Eén van hen was een moeder wier jong kind kwijt was geraakt. Dit maakte haar zo rusteloos en bezorgd dat zij elk kind dat zij tegenkwam, dicht bij haar boezem hield en zoogde. Toen de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) dit zag, stelde hij deze vraag aan de omstanders (Nederlandstalige interpretatie): ‘Kunnen jullie je inbeelden dat deze moeder haar eigen kind ooit in het vuur zou werpen?’ Wij antwoordden: ‘Nooit! Om over het werpen in het vuur maar te zwijgen, zij zou op elke mogelijke manier haar uiterste best doen om te voorkomen dat het zou vallen in het vuur.’ Daarop zei de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem): ‘Allah is veel barmhartiger voor Zijn dienaren dan deze moeder voor haar kind.’” (Uit Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)

Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Allah is blijer met het berouw van Zijn dienaar dan dat iemand van jullie blij is met het vinden van zijn kameel die hij kwijt raakte in de woestijn (en hij was bang dat hij daar zou sterven van de dorst).’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) (Zie o.a. de artikelen De boetedoening voor zonden is berouw en Het gebed van berouw – salaat at-tawbah.)

 

De liefde van Allah

Vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah

Bismillaahi r-Rah’maani r-Rah’iem (in de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle).

Waarlijk, alle lof behoort toe aan Allah, we prijzen Hem, we zoeken hulp bij Hem en vragen Hem om vergeving. Wie door Allah geleid wordt, er is voor hem geen dwaling; en wie Allah laat dwalen, er is voor hem geen leiding. En ik getuig dat er geen god is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en Hij heeft geen deelgenoten, en ik getuig dat Mohammed ibn Abdoellah Zijn dienaar en boodschapper is; vrede en zegeningen van Allah zijn met hem, zijn familie, zijn metgezellen en iedereen die zijn leiding volgt. Voorts;

Als mensen naar je kijken, dan kijken ze naar wat je hebt, ze kijken naar je kleren, je auto, je uiterlijk, je huis. En de meeste mensen zorgen ervoor dat ze er goed uit zien voor anderen. Maar Allah de Verhevene kijkt niet naar je uiterlijk, Hij kijkt naar je hart. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O mensheid! Waarlijk, Wij schiepen jullie uit een man (Aadam) en een vrouw (H’awwaa-e – Eva) (#1) en Wij maakten jullie tot volken en stammen zodat jullie elkaar leren kennen. Waarlijk, de meest edele van jullie bij Allah is degene met de meeste taqwaa (vroomheid, godsvrees). Waarlijk, Allah is Alwetend, Khabier (Alwetend omtrent subtiele zaken).” [Soerat al-H’oedjoeraat (49), aayah 13.]

<<< (#1) Dit beduidt dat deze gelijkheid van biologische oorsprong weerspiegeld wordt in de gelijkheid van menselijke waardigheid, aldus wordt alle raciale, nationalistische of tribale vooringenomenheid (‘asabiyyah) veroordeeld.>>>

Moeslim leverde over dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) zei dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Allah kijkt niet naar jullie vormen (uiterlijk) of bezittingen, maar Hij kijkt naar jullie harten en daden.” (Ibn Maadjah leverde deze h’adieth ook over.)

Dus pas op! Zorg er voor dat je niet in de situatie bent dat hetgeen waar de mensen naar kijken mooi is, en dat hetgeen waar Allah naar kijkt lelijk is.

In een h’adieth Qoedsi lezen we het volgende (Nederlandstalige interpretatie): “Als Allah van een dienaar houdt, roept Hij Djibriel (vrede zij met hem) en zegt: ‘Ik hou van die-en-die, daarom, hou van hem.’ De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: ‘Dus Djibriel houdt van hem.’ Dan roept hij (Djibriel) in de hemel, zeggende: ‘Allah houdt van die-en-die, daarom, hou van hem.’ En de bewoners van de hemel houden van hem. Hij (de profeet) zei: ‘Dan is acceptatie voor hem op aarde gevestigd.’ En als Allah een dienaar verafschuwt, roept Hij Djibriel (vrede zij met hem) en zegt: ‘Ik verafschuw die-en-die, daarom, verafschuw hem.’ Dus Djibriel verafschuwt hem. Dan roept Djibriel naar de bewoners van de hemel: ‘Allah verafschuwt die-en-die, daarom, verafschuw hem.’ Hij (de profeet) zei: ‘Dus de bewoners van de hemel verafschuwen hem en verafschuwing voor hem is op aarde gevestigd.’”

Kijk eens hoe Allah de Almachtige Zijn liefde aankondigt – en kijk eens naar je zelf: durf jij jouw liefde voor Allah tegenover andere mensen te verklaren?

Trots moslimIk zie vele mensen hier in Nederland lopen met t-shirts van hun favoriete voetbalclub, of van hun favoriete muziekband, of ze hebben hun haar en kleding in een bepaalde stijl om te laten zien dat ze er van houden. Twee homoseksuelen bij mij in de straat hebben zelfs een vlaggenmast in hun voortuin met een homovlag. In Nederland kun je bijna overal voor uitkomen waar je voor staat. Maar kunnen wij moslims dat ook? Waar zijn wij als moslims? Komen wij er voor uit dat we moslims zijn of laten we ons wegstoppen in een hoekje? Hou jij van Allah? Laat jij door jouw baard zien dat je van Allah houdt? Laat jij door jouw hoofddoek of niqaab zien dat je van Allah houdt? Of zorgen we er voor dat hetgeen waar de mensen naar kijken goed is en verwaarlozen we hetgeen waar Allah naar kijkt? Houden we meer van de mensen dan van Allah!? Vraag jezelf af, is jouw hart vol met liefde voor Allah? (Lees ook het artikel Trots…)

Om iemand te zijn van wie Allah de Verhevene houdt, betekent niet dat je perfect moet zijn en dat je nooit fouten maakt. Maar het betekent dat jouw gehoorzaamheid, jouw goede daden en jouw goed gedrag talrijker zijn dan jouw zonden. Op zijn minst dat jij je best doet. Het is verhaald door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Toen Allah de schepping voltooide, schreef Hij in Zijn Boek dat bij Hem is boven Zijn Troon; Mijn genade bedwingt Mijn boosheid.” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.)

In een h’adieth Qoedsi lezen we (Nederlandstalige interpretatie): “O zoon van Adam! Zo lang je Mij aanroept en Mij vraagt, zal Ik je vergeven wat jij gedaan hebt en Ik zal er geen bezwaar tegen hebben. O zoon van Adam! Ook al reiken jouw zonden tot aan de wolken in de lucht en jij vraagt dan vergeving van Mij, Ik zal jou vergeven. O zoon van Adam! Ook al kom je tot Mij met zonden bijna zo groot als de aarde en je komt dan tot Mij zonder een deelgenoot aan Mij toe te schrijven, Ik zal je vergeving brengen bijna zo groot als dat.”

Worden jullie harten hier niet warm van? Laat dit niet zien hoeveel Allah de Verhevene van Zijn oprechte dienaren houdt? Soebh’aan Allaah. Allaahoe Akbar. En schamen wij ons dan niet dat wij deze liefde niet beantwoorden?

We lezen in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, degenen die niet verlangen naar een ontmoeting met Ons en tevreden zijn met het wereldse leven en zich daarin gerust voelen, alsook degenen die onachtzaam zijn jegens Onze aayaat (bewijzen, verzen, tekenen). Zij zijn het wier verblijfplaats het Vuur (de Hel) is, vanwege hetgeen zij plachten te verwerven.” [Soerat Yoenoes (10), aayah 7-8.]

Aboe Moesaa (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Eenieder die houdt van de ontmoeting met Allah, Allah houdt ook van de ontmoeting met hem; en eenieder die de ontmoeting met Allah haat, Allah haat ook de ontmoeting met hem.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.)

‘Aliy ibn Abie Taalib (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Als ze tegen me zouden zeggen op de Dag des Oordeels: ‘Wij laten jouw vader en moeder jou beoordelen,’ dan weiger ik dat, omdat Allah meer genadevol is voor mij dan mijn vader en moeder.” Soebh’aan Allaah, waren dit mensen zoals wij?

Zie ook de h’adieth van ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met hem) aan het begin van dit artikel. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

De Genade van Allah

 

Als je mensen vraagt of ze van Allah houden, zullen ze allemaal zeggen: “Ja, ik houd van Allah, we houden van Allah met heel ons hart.” Maar als je ze vraagt of ze bidden of vasten en daarbij de Soennah volgen, dan zeggen ze: “Uhh, nee…” Laten hun daden ook zien dat ze van Allah de Verhevene houden? Bidden zij? Vasten zij? Volgen zij de Soennah? Werkelijk, er zijn broeders en zusters die steeds naar een weg zoeken om onder een verplichting uit te komen, of om een verboden handeling wel te mogen: fatwaa-shopping. Sommigen gaan zelfs nog een stapje verder, die vragen zich af of iets heel erg h’araam is of maar een beetje h’araam. O Heer! Leid ons op Uw weg en bescherm ons tegen dwaling.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed): ‘Als jullie (werkelijk) van Allah houden, volg mij dan (mijn weg – de Soennah), Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Barmhartig.’” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 31.]

Als je wilt weten hoe oprecht jouw liefde voor Allah is, onderzoek jezelf dan in het licht van dit vers. [Zie het boek van Jamaal al-Din M. Zarabozo, Het Belang en de Autoriteit van de Soennah, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah (www.momtazah.net).]

Allah de Verhevene zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Treed de Islaam VOLLEDIG binnen en volg niet de voetstappen van de satan (de duivel); waarlijk, hij is voor jullie een duidelijke vijand.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 208.]

Sheikh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz zei in Madjmoe’ Fataawaa wa Maqaalaat Moetanawwi’ah (1/346): “Op jullie rust de plicht om de volledige Islaam aan te nemen, niet alleen maar één deel aanvaarden en een ander nalaten. Aanvaard niet alleen de geloofsovertuigingen (‘aqiedah) terwijl je de regelgevingen (ah’kaam) nalaat. Pas niet de regelgevingen toe, terwijl je de geloofsovertuigingen verwaarloost. Accepteer de Islaam volledig; accepteer de geloofsleer (al-‘aqiedah), de wet (as-sharie’ah), de aanbidding, de djihaad (of jihad), de sociale aspecten, de politieke aspecten en alle overige zaken.”

Allah de Verhevene is niet zoals wij. Hij roept niet zomaar dingen; als Hij iets zegt, bewijst Hij dat ook. Maar als wij iets zeggen, blijkt dat dan ook uit onze daden?

 

Wat is het bewijs dat Allah van ons houdt?

1.) In een h’adieth van at-Tirmidzie lezen we onder andere dat Allah de Verhevene wereldse zaken geeft aan degenen waarvan Hij houdt en aan degenen van wie Hij niet houdt, maar Hij geeft religie alleen aan degenen waarvan Hij houdt. Dus hij aan wie religie gegeven is door Allah, van hem wordt gehouden door Allah. Beste broeder en zuster, als jij een moslim bent en gelooft in de waarheid van de Islaam, dan wordt er van jou gehouden door Allah de Almachtige.

Schamen wij onszelf dan niet dat wij die liefde niet beantwoorden?

2.) Allah de Verhevene heeft geduld met onze zonden, Hij straft ons niet meteen. “En jouw Heer is al-Ghafoer (de Vergevensgezinde), Bezitter van Barmhartigheid. Als Hij hen (nu al) ter verantwoording zou roepen vanwege hetgeen zij verwierven (aan ongeloof en zonden), zou Hij voor hen de kwelling zeker bespoedigd hebben (Hij is geduldig en geeft iedereen de kans om berouw te tonen). Maar voor hen is er een vastgesteld tijdstip (op de Dag der Opstanding) waaraan zij niet zullen ontkomen (de ontmoeting met Hem is onvermijdelijk – ook al ontkennen zij het).” [Soerat al-Kahf (18), aayah 58.]

Schamen wij onszelf dan niet dat wij die liefde niet beantwoorden?

3.) Allah de Meest Barmhartige vergeeft al onze zonden mits we er oprecht berouw voor tonen. “Het neerzenden van het Boek (deze Qor-aan) is van Allah, al-‘Aziez (de Almachtige), al-‘Aliem (de Alwetende). Vergever van de zonden en Aanvaarder van het berouw…” [Soerat Ghaafir (40), aayah 2-3.]

Oprecht berouw wist de zonde uit. Aldus is er geen reden voor Allah at-Tawwaab (de Berouwaanvaardende) om “Zijn enige zoon” te offeren. Waar berouw dient oprecht omwille van Allah te zijn. Men dient zich tot Allah te richten met een oprecht gevoel van schuld en spijt en een serieuze vastbeslotenheid om de zonde niet te herhalen. Bovendien dient de zondaar meer goede daden te verrichten zodat Allah daarmee het kwaad dat hij heeft aangericht zal uitwissen (zie aayah 11:114). Onderdeel van oprecht berouw is ook dat als men anderen onrecht heeft aangedaan, men dat recht herstelt door b.v. gestolen goederen terug te geven en vergeving te vragen aan degenen waarover men geroddeld heeft etc. (Zie het artikel Het gebed van berouw – salaat at-tawbah.)

Schamen wij onszelf dan niet dat wij die liefde niet beantwoorden? (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Gunsten tellen

 

4.) Één goede daad wordt vertienvoudigd – of nog meer – en één zonde is slechts één zonde. “Wie komt met een goede daad zal dan het tienvoudige ervan als beloning ontvangen; en wie komt met een slechte daad zal slechts het gelijke daarvan als vergelding krijgen en hen zal geen onrecht aangedaan worden.” [Soerat al-An’aam (6), aayah 160.]

Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), verhalend over zijn Heer, zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Allah liet (de aangewezen engelen over jullie) de goede daden en de slechte daden opschrijven en Hij verduidelijkte hoe. Als iemand van plan is om een goede daad te verrichten en hij doet het niet (iets verhindert hem), dan zal Allah voor hem een volledige goede daad opschrijven (in zijn verslag bij Hem); en als hij van plan is om een goede daad te verrichten en het werkelijk doet, dan zal Allah schrijven voor hem (in zijn verslag) bij Hem (de beloning gelijk aan) tien tot zevenhonderd keer, tot vele keren meer; en als iemand van plan is om een slechte daad te verrichten en hij doet het niet (hij ziet er zelf van af), dan zal Allah een volledige goede daad opschrijven (in zijn verslag) bij Hem, en als hij van plan is om het (een slechte daad) te verrichten en het werkelijk doet, dan zal Allah één slechte daad opschrijven (in zijn verslag).’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.)

Schamen wij onszelf dan niet dat wij die liefde niet beantwoorden?

5.) Allah de Verhevene geeft heel veel beloning voor kleine dingen. Bijvoorbeeld Laylatoel Qadr; één nacht aanbidding en je krijgt de beloning voor 84 jaar aanbidding. Het vasten op de dag van ‘Arafah geeft vergeving voor twee jaar. Het vasten op de dag van ‘Aashoeraa-e geeft de vergeving van één jaar. En dzikr geeft veel h’asanaat. Voor elke letter die je leest van de Qor-aan worden er 10 h’asanaat opgeschreven. Door het zeggen van “laa h’awla wa laa qoewatta illaa billaah (er is geen macht en geen kracht behalve bij Allah)” krijg je een schat van het Paradijs. Als je één keer “Soebh’aana llaahie wa bieh’amdieh (Glorieus is Allah en alle lof is aan Hem)” zegt, dan wordt er voor je een boom geplant in het Paradijs etc. etc. (Zie het artikel Als je wilt dat…)

Schamen wij onszelf dan niet dat wij die liefde niet beantwoorden?

Bij het volgende punt wil ik even langer stil staan, namelijk:

6.) Er zijn 11 “filters” om ons te reinigen van onze zonden, zodat we het Paradijs kunnen binnengaan.

“En tegen degenen die (Allah) vreesden zal gezegd worden: ‘Wat zond jullie Heer neer?’ Zij zeggen: ‘Het goede.’ Voor degenen die goed doen in deze wereld is er het goede, en het Huis van het Hiernamaals is zeker beter. En bij Allah! Het huis van van al-moettaqien (de vromen – d.w.z. het Paradijs) is voortreffelijk. De Tuinen van Eeuwigheid die zij binnengaan. Daaronder stromen de rivieren. Voor hen is er daarin hetgeen zij wensen. Zo beloont Allah al-moettaqien (de vromen). (Zij zijn) degenen wier levens door de engelen genomen worden terwijl zij goed zijn (vrij van ongeloof). Zij (de engelen) zeggen: ‘Salaamoen ‘alaykoem (vrede zij met jullie), treed het Paradijs binnen, vanwege wat jullie gewoon waren te doen.’” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 30-32.]

Niemand is zonder zonden, maar door de Rah’mah (Barmhartigheid) van Allah de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle, zijn er 11 “filters”, die de zonden zullen “wegpoetsen”. Niet iedereen heeft alle 11 filters nodig om rein te zijn en niet iedereen wordt gereinigd en zij vallen alsnog in de Hel (moge Allah ons daar tegen beschermen), waar zij tijdelijk gestraft worden. Let wel! Dit geldt alleen voor de gelovigen en niet voor de ongelovigen, die voor eeuwig in de Hel zullen verblijven. O Heer! Laat ons behoren tot de moettaqoen.

De 11 filters eindigen voor as-Siraat (de brug over de Hel), die zo dun is als een haar en zo scherp is als een zwaard. Sommigen gaan zo snel over as-Siraat, zo snel als het knipperen van de ogen. Anderen rennen, anderen lopen, of kruipen, anderen worden geholpen door de engelen en anderen worden in de Hel gedompeld en weer anderen vallen in de Hel. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Er zijn 4 filters in de doenyaa (deze wereld), 3 in al-qabr (het graf) en 4 op Yawm al-Qiyaamah (de Dag des Oordeels).

 

De 4 filters in de doenyaa zijn:

1.) at-tawbah (berouw): natuurlijk moet dit wel volgens de juiste voorwaarde gebeuren; de intentie (alleen voor Allah), volgens de Soennah, je dient oprechte spijt te hebben en er mee te stoppen, alsook je voornemen om het niet meer te doen. Bovendien dienen de rechten van de mensen teruggeven te worden. Dit alles dient te geschieden op het juiste moment (voordat de zon opkomt vanuit het westen en voordat het doodsgerochel begint).

Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Allah is blijer met het berouw van Zijn dienaar dan dat iemand van jullie blij is met het vinden van zijn kameel die hij kwijt raakte in de woestijn (en hij was bang dat hij daar zou sterven van de dorst).’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

2.) al-istighfaar (vergeving vragen): Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat hij de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) hoorde zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “Bij Allah, ik zoek vergeving bij Allah, en ik wend mij meer dan 70 maal (om vergeving vragend) per dag tot Hem.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) En het is zo gemakkelijk om het te doen; in de auto, tijdens de afwas, in de rij in de supermarkt etc., 70 maal “Astaghfiroellaah (O Allah, vergeef mij)” kost je misschien net één minuut.

“En degenen die, wanneer zij een gruweldaad (hier een verwijzing naar onwettige geslachtsgemeenschap) begaan hebben of zichzelf onrecht hebben aangedaan, (daarna) Allah gedenken en vervolgens vergeving vragen voor hun zonden – en wie vergeeft de zonden behalve Allah? – en zij gaan niet halsstarrig door met (het kwaad) wat zij deden, terwijl zij het weten. Zij zijn wier beloning vergeving is van hun Heer, en Tuinen waar de rivieren (met verschillende dranken) onder door stromen, zij zijn daarin onsterfelijk. En dat is de meest voortreffelijke beloning voor de doeners (van rechtschapen daden volgens de Bevelen van Allah).” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 135-136.]

3.) H’asanaat wissen sayyie-aat uit: goede daden wissen slechte daden uit. Je zou iemand kunnen bellen en vragen hoe het met hem/haar gaat, glimlachen naar je broeder of zuster, zieken bezoeken, sadaqah (liefdadigheid) geven (al is het maar 1 euro), i.p.v. doei zeg je “as-salaamoe ‘alaykoem”, vrijwillige gebeden/vasten etc.

“…Waarlijk, de goede daden verwijderen de slechte daden (d.w.z. kleine zonden)…” [Soerat Hoed (11), aayah 114.]

Het is wel belangrijk om dit met een zuivere intentie te doen! Het is overgeleverd van de leider der gelovigen, Abie H’afs ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met hem) dat hij gezegd heeft: “Ik heb de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) horen zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Waarlijk, de (beloningen voor) daden worden bepaald door de intentie, en waarlijk, ieder mens zal krijgen wat hij als intentie had. Dus wiens emigratie is omwille van Allah en Zijn boodschapper (Moh’ammed), dan is zijn emigratie omwille van Allah en Zijn boodschapper (en zal hij/zij er in het Hiernamaals voor beloond worden). En wiens emigratie is omwille van een wereldse zaak, of vanwege een vrouw om haar te huwen, dan is zijn emigratie voor datgene waarvoor hij emigreert (zijn voordeel zal alleen werelds voordeel zijn).’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

En volg de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), want Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed): ‘Als jullie (werkelijk) van Allah houden, volg mij dan (mijn weg – de Soennah), Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Barmhartig.’” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 31.] Kijk dus niet of iets verplicht is of niet, maar doe wat je kunt en volg de Soennah van onze geliefde profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).

Tot hier eindigen de filters die we zelf in de hand hebben, inshaa-a Allaah. De volgende filters hebben we niet in onze hand.

Doorn prikt4.) Slechte dingen die een persoon overkomen: b.v. ziekte, pijn, verlies van familie/geld, als er over je geroddeld wordt etc. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Voor elke tegenspoed, ziekte, bezorgdheid, verdriet, of pijn die een moslim treft – zelfs de pijn veroorzaakt door het prikken van een doorn – zal Allah een van zijn zonden verwijderen.” Dus elke keer als je je stoot of verbrandt aan een pan etc., wees Allah dankbaar en zeg al-h’amdoelillaah (alle lof is voor Allah), in plaats van sh.. en andere vulgaire stopwoordjes die afkomstig zijn van de ondankbare ongelovigen.

Er kan echter ook iets gebeuren bij een goed en oprecht persoon wat niet als kwijtschelding dient, maar omdat Allah hem/haar hoger in het Paradijs wil verheffen.

 

De 3 filters in al-qabr zijn:

5.) De moe-eminien (de gelovigen) die salaat al-djanaazah (het begrafenisgebed) bidden voor een overledene. Als er een familielid overlijdt, verzamel dan mensen om voor hem salaat al-djanaazah te bidden, en het gaat niet zo zeer om het aantal mensen, maar meer om de oprechte mensen. Tijdens salaat al-djanaazah verrichten zij onder andere smeekbeden voor de overledene en inshaa-a Allaah (als Allah het wil) zullen de smeekbeden verhoord worden.

6.) Fitnatoel Qabr: de beproevingen in het graf. De vragen van de engelen, het graf wordt smal en donker, eenzaamheid, eventuele bestraffing in het graf etc. [Zie het boek van H’oesayn al-‘Awayishah, al-Qabr – het Graf: Zegeningen en Bestraffingen, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah (www.momtazah.net).]

7.) Wat levende mensen geven aan beloning (thawaab) aan de overledene. Alle geleerden van de oemmah zijn het er over eens dat de levenden vier dingen kunnen geven aan de doden: h’adj, ‘oemrah, sadaqah en doe’aa-e.

 

De 4 filters op Yawm al-Qiyaamah (de Dag der Opstanding) zijn:

8.) De gebeurtenissen op de Dag des Oordeels: de paniek, de drukte, de zon komt van zijn plaats en zal zeer dicht bij zijn, de dorst en honger die men heeft en niet iedereen krijgt te drinken of te eten (bijvoorbeeld wel diegenen die regelmatig vrijwillig gevast hebben, inshaa-a Allaah) etc.

“Die Dag zal de mens van zijn broer vluchten. En van zijn moeder en van zijn vader. En van zijn vrouw en van zijn kinderen. Voor elke persoon van hen zal er op die Dag een zaak zijn die hem onachtzaam jegens anderen maakt.” [Soerat ‘Abasa (80), aayah 34-37.]

Zelfs degenen die elkaar het meest nabij en het meest dierbaar waren in dit leven, zullen niet in staat en niet bereid zijn om elkaar te helpen op deze angstaanjagende Dag. Iedereen is te druk bezig met zijn eigen zorgen dat men niet zal delen in het verdriet of zal kijken naar de vernedering van anderen. Er is een authentieke overlevering dat ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) zei: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘De mensen zullen op de Dag der Opstanding blootsvoets, naakt en onbesneden verzameld worden.’ Ik zei: ‘O boodschapper van Allah! Zullen zij naar elkaar kijken?’ Hij zei: ‘O ‘Aa-ieshah! De zaak is groter dan dat zij elkaar aankijken (d.w.z. zij zullen zo bezig gehouden worden door de gebeurtenissen op die Dag, dat zij geen oog hebben voor elkaars naaktheid).’” (Sah’ieh’ Moeslim, Sharh’ an-Nawawie, boek 17, blz. 192-193, en Sah’ieh’ al-Boekhaarie, Fat-h’ al-Baarie, boek 11, blz. 325.)

9.) Het staan voor het Aangezicht van Allah (Glorieus en Verheven is Hij). Stel je voor, dat je daar staat met al je zonden en dat Allah de Almachtige aan je vraagt: “Yaa ‘Abdi (O Mijn dienaar), dacht je te licht over de ontmoeting met Mij?” Wat ga je zeggen? Alles wat Allah voor jou gedaan heeft, en jij staat daar met je zonden. Je tijd verspild aan tv en onnozel geklets en gechat. Je had kunnen vasten maar hebt het niet gedaan, de vrijwillige gebeden waren te veel voor je en zelfs een hoofddoek of een baard was te moeilijk. Toen je een acceptgiro aan het invullen was voor liefdadigheid, dacht je aan wereldse zaken en vulde 10 euro in, in plaats van 100. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Wanhopen

 

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En wanneer de graven omgekeerd worden (en de doden naar buiten komen). Eenieder zal (dan) weten wat hij vooruitgezonden en nagelaten heeft (aan goede en slechte daden). O mens! Wat maakte jou achteloos jegens jouw Heer, al-Kariem (de Meest Vrijgevige)!?” [Soerat al-Infathaar (82), aayah 4-6.]

10.) De voorspraak van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en de voorspraak van de Qor-aan: zij kunnen voorspraak voor jou doen, mits je dit verdiend hebt.

Als je wilt dat de Qor-aan een voorspraak voor je is, lees hem dan. Aboe Oemaamah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat hij de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft horen zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “Lees de Qor-aan, want hij zal op de Laatste Dag verschijnen als een voorspraak voor degenen die zijn metgezellen waren.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Als je wilt dat de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) ten gunste van je spreekt, vraag dan de wasielah voor hem. ‘Abdoellaah ibn ‘Amar ibnoe l-‘Aas (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat hij de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft horen zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer jullie de moe-adzien [degene die de adzaan (oproep tot het gebed) verricht] de adzaan horen roepen, herhaal dan wat hij zegt, voeg dan de zegeningen [salawaat (#2)] van Allah voor mij er aan toe, want degene die bij Allah om genade voor mij vraagt, krijgt deze tienvoudig terug; smeek dan Allah om de wasielah (#3) voor mij, dat is een hoog niveau in het Paradijs dat slechts aan één van de dienaren van Allah gegeven wordt, en ik hoop dat ik diegene ben. Wie de wasielah voor mij vraagt, krijgt zeker voorspraak.” (Overgeleverd door Moeslim.)

<<< (#2) “Allaahoemma sallie ‘alaa Moh’ammedien wa ‘alaa aalie Moh’ammedien, kamaa sallayta ‘alaa Ibraahiema wa ‘alaa aalie Ibraahiema, innaka h’amiedoem-madjied. Allaahoema baarik ‘alaa Moh’ammedien wa ‘alaa aalie Moh’ammedien, kamaa baarakta ‘alaa Ibraahiema wa ‘alaa aalie Ibraahiema, innaka h’amiedoem-madjied (O Allah! Schenk Uw vredesgroeten aan Moh’ammed en de familie van Moh’ammed, zoals U Uw vredesgroeten hebt geschonken aan Abraham en de familie van Abraham. U bent waarlijk de Lofwaardige, de Glorievolle. O Allah! Schenk Uw zegeningen aan Moh’ammed en aan de familie van Moh’ammed, zoals U Uw zegeningen hebt gegeven aan Abraham en de familie van Abraham. U bent waarlijk de Lofwaardige, de Glorievolle.>>>

<<< (#3) “Allaahoemma rabba haadziehie adda’watie attaamah, was-salaatie l-qaa-iemah, aatie Moeh’ammedan al-wasielata wal-fadhielata wab’ath-hoe maqaaman mah’moedan alladzie wa’adtah, [iennaka laa toekhliefoe l-miee-‘aad] – O Allah! Heer van deze perfecte oproep en het te verrichten gebed (salaat), schenk Moh’ammed al-Wasielah (een plaats in het Paradijs) en al-Fadhielah (een rang boven de rest van de schepselen) en geef hem de geëerde rang die U hem heeft beloofd, (voorwaar, U verbreekt geen beloftes).”>>>

11.) Vergeving van Allah: je krijgt kwijtschelding/vergeving van je zonden door Allah de Meest Barmhartige.

Beste broeder en zuster, wanhoop niet, denk niet dat het te laat is, dat je teveel zonden hebt of dat ze te groot zijn. Allah de Verhevene houdt van jou en Hij wil dat je naar Hem terugkeert en het Paradijs binnen gaat. Zo heeft Hij de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) opgedragen om het volgende te zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed): “(Allah zegt:) ‘O Mijn dienaren, degenen (onder hen) die buitensporig zijn jegens zichzelf (door ongeloof, bijgeloof en zonden te begaan)! Wanhoop niet aan de Barmhartigheid van Allah. Waarlijk, Allah vergeeft alle zonden (mits men er oprecht berouw voor toont). Waarlijk, Hij is al-Ghafoer (de Vergevensgezinde), ar-Rah’iem (de Meest Genadevolle). En keer (berouwvol) tot jullie Heer en onderwerp jullie aan Hem (maak jullie wil ondergeschikt aan Zijn Wil) alvorens de kwelling tot jullie komt waarna jullie niet geholpen zullen worden (voordat het te laat is).’” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 53-54.]

Soebh’aan Allaah! Na dit alles, schamen wij onszelf dan niet dat wij die liefde niet beantwoorden!?

We besteden onze tijd aan nutteloze tv-programma’s, terwijl we Degene Die van ons houdt laten wachten, in plaats van Hem te danken en te prijzen. We luisteren naar muziek, terwijl we de Woorden van Degene Die van ons houdt in de kast laten liggen, in plaats van ze te lezen of er naar te luisteren. We kletsen over van alles en nog wat, terwijl we Degene Die van ons houdt vergeten, in plaats van dzikr te doen. We zijn ons best aan het doen om de mensen tevreden te stellen, terwijl we de Tevredenheid van Degene Die van ons houdt verwaarlozen en onze baard scheren en onze hoofddoek aflaten en zuinig zijn met sadaqah etc. etc.

<<< Denk niet dat als je iets weggeeft omwille van Allah, dat je dat kwijt bent of dat het weg is: integendeel! De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vroeg (aan ‘Aa-ieshah – moge Allah tevreden zijn met haar) hoeveel er over was van een schaap dat zij geslacht hadden, en toen zij hem vertelde dat alleen de schouder over was, antwoordde hij (Nederlandstalige interpretatie): “Alles ervan is over behalve de schouder.” [Verhaald door ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar), overgeleverd door at-Tirmidzie, die zei dat het sah’ieh’ (authentiek) is.] D.w.z., alles wat je weggeeft omwille van Allah de Verhevene blijft van jou en zul je in het Hiernamaals terugvinden, tien tot zevenhonderd keer zo veel, of nog meer, en alles wat je nu houdt zul je in het Hiernamaals niet meer hebben. ‘Abdoellaah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wie van jullie beschouwt het bezit van zijn erfgenamen dierbaarder voor hem dan zijn eigen bezit?’ Zij antwoordden: ‘O boodschapper van Allah! Er is niemand onder ons of hij houdt meer van zijn eigen bezit.’ De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: ‘Zijn bezit is hetgeen hij uitgeeft (omwille van Allah) tijdens zijn leven (aan goede daden) terwijl het bezit van zijn erfgenamen hetgeen is wat hij na zijn dood achterlaat.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.) >>>

We verspillen onze tijd met allerlei vrijwillige wereldse zaken die we leuk vinden, terwijl we de vrijwillige handelingen waarvan Allah de Verhevene houdt niet verrichten, in plaats van de Soennah te praktiseren. Schamen wij onszelf dan niet dat wij de liefde van Allah niet beantwoorden? Terwijl Hij ons niet nodig heeft maar wij Hem wel? (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Vonk

 

Ter herinnering

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Jullie (gewone) vuur is 1 deel van de 70 delen van het Vuur (van de Hel).” Iemand vroeg: “O boodschapper van Allah! Dit (gewone) vuur zal al voldoende zijn (om de ongelovigen te martelen).” De profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Het Vuur (van de Hel) heeft 69 delen meer dan het gewone (wereldse) vuur, elk deel is zo heet als het (wereldse) vuur.” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.)

Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, degenen die niet geloven in Onze aayaat (tekenen, verzen, bewijzen) zullen Wij laten branden in het Vuur. Telkens wanneer hun huiden gaar (geroosterd) zijn, zullen Wij hun huiden vervangen zodat zij de kwelling proeven (keer op keer). Waarlijk, Allah is Almachtig, Alwijs.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 56.]

Aboe ‘Amr Soefyaan ibn ‘Abdiellaah (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “Ik zei: ‘O boodschapper van Allah! Vertel me iets over de Islaam wat ik van niemand anders dan u kan vernemen.’ Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Zeg, ‘ik geloof in Allah’, en handel daarnaar.’” (Overgeleverd door Moeslim.)

 


Gratis e-boeken 

Klik hier om het gratis e-boek God in de islam (pdf, 105 blz., A5, 2,6 mb) te lezen en te downloaden. Dit e-boek is een bundeling van de artikelen: “Hoe ziet God er uit?” – “Allaahoe Akbar” – “Hoe de Eigenschappen van Allah begrepen dienen te worden” – “De Schone Namen van Allah” – “God in de islam” – “De liefde van Allah” – “Waarom vrezen moslims God? De God van de christenen is een liefdevolle God Die van de mensen houdt”.

Klik hier voor het gratis e-boek Waar is Allah? (pdf, 45 blz., A5, 571 kb), een weerlegging van o.a. de Jahmiyyah die zeggen dat Allah Ta’aalaa overal is. Het bevat de hoofdstukken: 1.) Bewijs uit de Qor-aan – 2.) Bewijs uit de Soennah
3.) Terminologie – 4.) De term ‘plaats’ – 5.) De mening van de selef – 6.) De mening van de vier vermaarde imams –
7.) Het gezonde verstand – 8.) Discussie met de Jahmiyyah

 

Relevante artikelen:

Waar is Allah?

Hoe ziet God er uit?

Op zoek naar ware liefde

18 Eigenschappen waar Allah van houdt

Wanhoop niet aan de Barmhartigheid van Allah

De boetedoening voor zonden is berouw (tawbah)

Het gebed van berouw – salaat at-tawbah

Vergiffenis van Allah

Een boodschap aan iemand die dreigt te verdrinken!

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan