De jihad van de ogen

Bescherm je ogen tegen zinaa!

Djihaad van ogenVertaald en bewerkt door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden. Allahs zegeningen en vrede zijn met de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en eenieder die hen in het goede volgt.

Weet, beste broeder en zuster, dat de ogen zinaa (overspel, ontucht) kunnen begaan. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft verhaald dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Allah heeft voor iedere zoon van Adam zijn aandeel van zinaa voorbeschikt, en er is geen manier om er aan te ontsnappen. De zinaa van het oog is een blik, de zinaa van de tong is spreken en de zinaa van de gedachte is het wensen en hopen; vervolgens zullen de geslachtsdelen er naar handelen of niet.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Het kijken geldt niet alleen voor mannen, maar ook voor vrouwen; en ook niet alleen voor het kijken naar de ‘awrah van het andere geslacht, maar ook naar de ‘awrah van hetzelfde geslacht. In een h’adieth, verhaald op gezag van Aboe Sa’ied, lezen we dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Een man moet niet kijken naar de ‘awrah van een andere man, en een vrouw zou niet moeten kijken naar de ‘awrah van een andere vrouw…” (Overgeleverd door Moeslim.)

Het is een triest feit dat we leven in een tijd en samenleving waar de naaktheid van mannen en vrouwen overal te zien is (met naaktheid wordt niet per se de volledige naaktheid bedoeld, maar de onbedekte ‘awrah); op straat, op tv, op internet, op school en op het werk. Zeker in de zomer, wanneer de temperaturen stijgen en de zon zich meer laat zien, laten ook de onzedelijke mannen en vrouwen meer van hun lichaam zien. Dr. Hesham ‘Abdoellaah heeft eens gezegd: “Wanneer deze zomer de temperatuur omhoog gaat en het zweet van onze gezichten drupt, is het belangrijk om het volgende te onthouden: bescherm je ogen! En ik spreek niet over het dragen van zonnebrillen, ik bedoel: sla je blikken neer.”

Werkelijk, vooral de naaktheid van vrouwen is een zeer grote fitnah (beproeving, verleiding), een strijd die veel mensen verliezen. Onze geliefde profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Ik heb geen fitnah achter mij gelaten meer schadelijk dan vrouwen (omdat de man zwak is m.b.t. vrouwen).” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Het is een grote djihaad (jihad, strijd, inspanning) voor de ogen om onze blikken neer te slaan en om niet te kijken naar dat wat verboden is, ondanks dat het overal zichtbaar is en onze begeerte er misschien naar verlangt. Maar hoe groter de beproeving, des te groter de beloning. Allah de Verhevene heeft de mens geschapen in een wereld vol met problemen en beproevingen en Hij heeft het Paradijs de verblijfplaats gemaakt voor Zijn vrienden en geliefden, die Zijn plezier verkiezen boven het plezier van hun zelf en die gehoorzaamheid tegenover Hem verkiezen boven hun eigen lichamelijke begeerten. En Hij heeft de Hel de verblijfplaats gemaakt voor diegenen onder Zijn dienaren die Hem ongehoorzaam zijn en die de voorkeur geven aan hun eigen lusten en begeerten in plaats van het plezier en tevredenheid van hun Heer.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Dat is het Paradijs dat Wij Onze dienaren laten erven, die (Allah) plachten te vrezen.” [Soerat Maryam (19), aayah 63.]

En Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En wat betreft degene die het staan voor zijn Heer vreesde en zichzelf de (zondige) begeerten ontzegde. Waarlijk, het Paradijs is dan zijn verblijfplaats.” [Soerat an-Naazi’aat (79), aayah 40-41.]

Allah de Verhevene zegt over de mensen van de Hel (Nederlandstalige interpretatie): “Toen volgde na hen nageslacht die as-salaah (het gebed) verwaarloosden en de begeerten volgden. Dus zullen zij het kwade (#1) ondervinden.” [Soerat Maryam (19), aayah 59.]

<<< (#1) Het Arabische ghayy is hier vertaald met “het kwade”. ‘Alie ibn Abie Talh’ah verhaalde van Ibn ‘Abbaas dat hij zei: “Dit betekent verlies.” Qataadah zei: “Dit betekent kwaad.” Soefyaan at-Thawrie, Shoe’bah en Moh’ammed ibn Ish’aaq leverden allemaal over van Aboe Ish’aaq as-Sabi’ie, die overleverde van Aboe ‘Oebaydah, die overleverde van ‘Abdoellaah ibn Mas’oed, dat hij zei: “Dit (ghayy) is een vallei in het Hellevuur welke zeer diep is en haar smaak is smerig.” Al-A’mash leverde over van Ziyaad, die overleverde van Aboe ‘Iyaadh, die zei: “Dit is een vallei in de Hel gemaakt van etter en bloed.” (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

En Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Wat betreft degene die de grenzen van Allah overschreed. En het (tijdelijke) wereldse leven prefereerde (boven het eeuwige Hiernamaals, door zijn begeerten en lusten te volgen). Waarlijk, het Hellevuur is dan zijn verblijfplaats.” [Soerat an-Naazi’aat (79), aayah 37-39.]

Dus dient een moslim te streven om Allah Ta’aalaa te aanbidden en weg te blijven van dat wat Allah de Verhevene boos maakt, want Allah de Almachtige laat de beloning van degene die goed doet niet verloren gaan (Nederlandstalige interpretatie): “En bij Allah! Degenen die zich inspannen omwille van Ons, hen zullen Wij zeker leiden op Onze wegen. En waarlijk, Allah is met de weldoeners.” [Soerat al-‘Ankaboet (29), aayah 69.]

Dit artikel gaat over één van de fitan (meervoud van fitnah) waar Allah de Verhevene ons mee test, en dat is de fitnah voor de ogen. Nu volgt een opsomming van een aantal manieren die ons helpen om deze fitnah te doorstaan en om deze verleiding te mijden, in shaa-a Allaah. We vragen Allah de Verhevene om de aangelegenheden van de moslims correct te maken.

1.) Geloof in Allah de Verhevene.

Geloof in Allah en angst voor Allah voorzien een moslim van een veiligheidsklep tegen het begaan van verboden handelingen en het volgen van zijn eigen bevliegingen en begeerten. Als een gelovige zich bewust is van het feit dat Allah de Verhevene ons continu ziet, en als hij nadenkt over de betekenissen van Zijn Namen en Eigenschappen, zoals de Alwetende, de Alhorende en de Alziende, dan zal dat een angst voor Hem ontwikkelen waardoor hij zal stoppen met het ongehoorzaam zijn tegenover Allah en dat zal de kracht verminderen van de begeerten die vele mensen verboden handelingen laten verrichten. Bilaal ibn Sa’d heeft gezegd: “Kijk niet naar hoe klein de zonde is, maar denk aan de Grootheid van Degene Die je ongehoorzaam bent geweest.”

[Zie onder andere het artikel Taqwaa (Godvrezendheid), dat moet je hebben.]

2.) Het neerslaan van de blikken.

We dienen te voorkom dat we iets h’araam zien en we dienen onze blikken neer te slaan. De blik kan slechte gedachten in het hart ontwikkelen, welke leiden naar ideeën en vervolgens naar begeerten die op hun beurt kunnen leiden naar een wil en een voornemen. Dit kan uiteindelijk leiden naar het verrichten van een verboden daad, een daad van ongehoorzaamheid die ongetwijfeld opgeschreven wordt door de engel aan de linkerkant. Denk na over de betekenis van het volgende vers, dat een connectie maakt tussen de eerste stappen richting h’araam en het eindresultaat (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (o Moh’ammed) tegen de gelovige mannen om hun ogen neer te slaan (#2) en hun schaamdelen te beschermen [tegen onwettige seksuele handelingen (#3)]. Dat is reiner voor hen (#4). Waarlijk, Allah is Khabier (Alwetend omtrent subtiele zaken) aangaande hetgeen zij doen.” [Soerat an-Noer (24), aayah 30.]

<<< (#2) Omdat het onmogelijk is om het zicht volledig af te wenden en de ogen voortdurend neer te slaan, wordt in het Arabisch het woord “mien” gebruikt, wat een aanduiding is voor “een deel van”. Wat begrepen wordt uit de tekst is dat hetgeen bevolen wordt om neer te slaan betrekking heeft op het langdurig (en onnodig) kijken naar hetgeen wat niet toegestaan is. … De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei tegen ‘Alie (moge Allah tevreden zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Laat een blik niet volgen door een andere, de eerste is voor jou maar de tweede is niet voor jou.” (Uit Tefsier at-Teh’rier wa t-Tenwier van Moh’ammed at-Taahier ibn ‘Aashoer.)>>>

<<< (#3) Ook dient men de ‘awrah – hetgeen niet zichtbaar mag zijn voor anderen – te beschermen tegen zichtbaarheid voor anderen. De ‘awrah voor mannen is dat gedeelte van het lichaam van de navel tot de knie, en het is niet toegestaan om dat deel van het lichaam opzettelijk te ontbloten voor iemand anders dan je eigen vrouw. (Ad-Daraqoetnie, al-Bayhaqie.) (Of natuurlijk voor een dokter indien er medische hulp nodig is.) Djarhad al-Aslaamie (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat hij eens zat in het gezelschap van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) met zijn dij ontbloot. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Weet jij niet dat de dij verborgen dient te blijven.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie, Aboe Daawoed en in al-Moewatta-e.)>>>

<<< (#4) Al-Boekhaarie leverde over in zijn Sah’ieh’ (6474) van Sahl ibn Sa’d (moge Allah tevreden zijn met hem), dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Wie mij verzekert van hetgeen zich tussen zijn kaken bevindt (zijn tong) en hetgeen zich tussen zijn benen bevindt (zijn schaamdeel), ik zal hem verzekeren van het Paradijs.” Volg het voorbeeld van bijvoorbeeld Moesaa (Mozes – vrede zij met hem): toen één van de twee zusters (die hij geholpen had met het laten drinken van hun vee, zie aayah 28:23-24) hem uitnodigde om naar haar vader te gaan die hem wilde belonen, liep zij voorop. Maar Moesaa (vrede zij met hem) zei tegen haar: “Loop achter mij, en als ik in de war raak betreffende de route, gooi dan een kiezelsteen (aan mijn linkerzijde voor links en aan mijn rechterzijde voor rechts) zodat ik weet welke kant ik op moet.” (Zie Tefsier Ibn Kethier bij aayah 28:26.) Allaahoe Akbar! Dit is het toppunt van kuisheid! Hij wilde niet achter de vrouw lopen zodat hij haar van achteren kon aanschouwen, noch wilde hij uit verlegenheid naast haar lopen.>>>

Ibn Kethier heeft gezegd: “Dit is een bevel van Allah voor Zijn gelovige dienaren, om hun blikken neer te slaan en te voorkomen dat zij kijken naar dat wat verboden is voor hen, zodat zij alleen maar kijken naar datgene wat toegestaan is om naar te kijken. Als het gebeurd dat de blik van een persoon per ongeluk op iets h’araam valt, dient hij snel ergens anders naar te kijken.”

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En nader de onwettige geslachtsgemeenschap niet. Waarlijk, het is een gruweldaad en een slechte weg.” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 32.]

Het bevel om iets niet te naderen is een sterke vorm van verbieden (het betekent dat men ook de aanleidingen tot het plegen van een dergelijk verbod moet mijden). Alle deuren naar onwettige geslachtsgemeenschap moeten gesloten blijven, want het vernietigt de basis van de familie, het heeft een negatieve invloed op de belangen van kinderen, het veroorzaakt moorden en vetes en verlies van reputatie en bezit, en het ontbindt permanent de banden van de samenleving. (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene verzie.)

3.) Het afweren van kwade gedachten.

Slechte gedachten vormen een gevaar voor het hart. Als een persoon lang bij deze gedachten stil blijft staan en deze gedachten niet uit zijn hoofd zet, zullen zij zich tot een idee ontwikkelen, daarna in een wil en een voornemen, wat onvermijdelijk zal leiden naar verboden handelingen. We dienen op te letten dat we niet lang stil staan bij slechte gedachten. Wat we moeten doen is deze gedachten uit ons hoofd verbannen en ze verdringen met goede gedachten. We dienen ons bezig te houden met aanbidding en goede daden zodat we de kwade gedachten verbannen en bezig zijn met goede, voordeel brengende gedachten.

4.) Trouwen.

Het is overgeleverd dat ‘Abdoellaah ibn Mas’oed zei: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘O jonge mannen! Eenieder van jullie die het zich kan veroorloven, laat hem trouwen, en eenieder die dat niet kan, laat hem vasten, want het zal een schild voor hem zijn.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

5.) Vasten voor degenen die niet kunnen trouwen.

Vanwege de h’adieth bij punt 4. Al-Qoertoebie heeft gezegd: “Hoe minder een persoon eet, des te minder zijn begeerte wordt, en hoe zwakker zijn begeerte wordt, des te minder zonden hij begaat.”

6.) Blijf weg bij slecht gezelschap.

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Een man volgt de weg van zijn nabije vrienden, dus laat eenieder van jullie opletten wie hij als nabije vriend neemt.” [Overgeleverd door Aboe Daawoed; als h’asan (goed) geclassificeerd door al-Albaanie in Sah’ieh’ Abie Daawoed.]

Dit beduidt dat intieme vrienden elkaars geloofsovertuiging en gedrag beïnvloeden. Dus kies jouw vrienden zorgvuldig!

7.) Blijf weg van plaatsen vol verleiding.

Het is duidelijk dat we leven in een onzedelijke maatschappij die gevuld is met verleidingen. We dienen zo veel als mogelijk weg te blijven van plaatsen waar deze verleidingen moeilijk vermeden kunnen worden. We dienen op een zonnige dag bijvoorbeeld niet naar de stad en niet naar het strand te gaan. Nogmaals, dit geldt niet alleen voor mannen, maar ook voor vrouwen. Vrouwen dienen ook niet naar de ‘awrah van mannen en andere vrouwen te kijken. We dienen deze plaatsen te mijden om de religieuze overtuiging goed te houden.

8.) Maak jullie huizen geen graven.

We dienen onze huizen een herinnering aan gehoorzaamheid jegens Allah te maken, niet van zonde. Als een kamer verbonden is met een zonde, dan zal dat een persoon de zonde laten herinneren waardoor hij die zonde misschien herhaaldelijk doet. Hij dient dus zijn kamer en zijn huis een plaats te maken waar hij herinnerd wordt aan de gehoorzaamheid tegenover Allah de Verhevene. Dus als hij zijn kamer of zijn huis binnengaat, dan ziet hij de Moesh’af die hij leest en herinnert hij qiyaam al-layl die hij daar gebeden heeft voor Allah en de regelmatige soennah-gebeden die hij in die kamer gebeden heeft. Het verrichten van vele daden van aanbidding in onze huizen zal onze gedachten een connectie laten maken tussen het huis en het verrichten van goede daden van aanbidding. Daardoor zullen we minder vaak aan de zonde denken en de begeerte zal zwakker worden.

9.) Probeer je tijd zo veel mogelijk met aanbidding door te brengen.

Tijd is één van de grootste zegeningen die Allah de Verhevene geschonken heeft aan Zijn dienaren. Maar er zijn er velen die deze gift niet goed gebruiken. Het is overgeleverd dat Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) gezegd heeft: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Twee zegeningen waarvan de mensen niet goed gebruik maken: goede gezondheid en vrije tijd.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) Door je tijd zo veel mogelijk met aanbidding door te brengen zal je imaan (geloof) sterker worden en je weerstand tegen begeerten groter. Daarbij wissen goede daden de slechte daden uit: “…Waarlijk, de goede daden verwijderen de slechte daden (d.w.z. kleine zonden)…” [Soerat Hoed (11), aayah 114.]

10.) Denk aan de zegeningen en bestraffingen van het Hiernamaals.

We dienen te denken aan de zegeningen die we op het spel zetten door het verrichten van daden van ongehoorzaamheid jegens Allah de Alwetende en het risico op de verschrikkelijke bestraffingen. Elke keer als we ergens naar kijken wat verboden is, dienen we ons een grote hete vlam naast dat verboden beeld in te beelden, en dan kiezen… Kiezen we voor onze begeerte, of kiezen we voor die grote hete vlam die op ons aan het wachten is. En denk aan al-h’oor al-‘iyn (de vrouwen van het Paradijs) die we dreigen te verliezen door onze ongehoorzaamheid tegenover onze Schepper, Die ons te allen tijde ziet. Denk aan al-h’oor al-‘iyn die Allah de Verhevene geschapen heeft voor degenen die geduldig waren en standvastig in het mijden van de zonde (en voor vrouwen is er iets dat hen tevreden zal stellen). Dit kan een moslim helpen inzien dat het kijken naar deze voorbijgaande verboden dingen niets dan spijt, leed en verlies veroorzaakt, waardoor hij gemakkelijk zijn blik kan neer slaan, in shaa-a Allaah.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

11.) Smeekbeden.

We dienen veel smeekbeden (doe’aa-e) te verrichten en Allah de Verhevene te vragen om bescherming en leiding, geduld en standvastigheid. We dienen bescherming bij Allah de Verhevene te zoeken door de smeekbeden voor de ochtend en de avond, voor het slapen gaan en bij het wakker worden, en alle andere authentieke smeekbedes die ons geleerd zijn door de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). (Zie o.a. het waardevolle boek De Citadel van de Moslim, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah – verkrijgbaar in onze islamwinkel.) Sta op in het laatste deel van de nacht waarin Allah de Verhevene tot de laagste hemel neerdaalt om te zien of er een dienaar iets aan Hem vraagt, en smeek Hem om bescherming, om standvastigheid, om geduld; en als je oprecht bent zal Hij je niet in de steek laten.

12.) Denk aan de dood.

Weet dat de dood ons op elk moment kan overvallen en stel je dan eens voor, je ziet een vrouw met haar ‘awrah onbedekt, je kijkt en blijft kijken. Stel je eens voor dat op dat moment de dood je overvalt en je sterft tijdens een auto-ongeluk, of een hartaanval of wat dan ook, je sterft dan tijdens het begaan van die zonde, zonder een kans om er berouw voor te tonen. Is dat de dood die je wenst? En stel je eens voor dat je verder gaat dan alleen kijken, bijvoorbeeld het kijken naar verboden zaken op tv of het internet waarbij je masturbeert en dat Allah de Verhevene op dat moment je ziel neemt. Wil jij op de Dag der Opstanding in deze toestand uit je graf komen? Zie jij dan het verschil niet met het opgewekt worden terwijl je knielt voor Allah, of dat je de Qor-aan aan het reciteren bent, of dzikr aan het verrichten bent?

“O degenen die geloven! Volg niet de voetstappen (manieren, wegen) van de satan (duivel). En wie de voetstappen van de satan volgt, hij (satan) beveelt waarlijk de gruweldaden (immoraliteit) en al-moenkar [het verwerpelijke (#5)]…” [Soerat an-Noer (24), aayah 21.]

<<< (#5) Al-Moenkar: het afkeurenswaardige, slechte, verwerpelijke: koefr (ongeloof), shirk (polytheïsme) en alles wat de Islaam verbiedt.>>>

Een dringend verzoek aan de zusters: bedek jullie ‘awrah, want jullie ‘awrah is een grote fitnah voor veel mannen. En wees niet als de vrouwen waarover de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Twee type mensen zijn de bewoners van de Hel; degenen die zwepen bezitten zoals de staart van een os en er de mensen mee slaan. (De tweede) zijn de vrouwen die naakt zijn ondanks dat ze gekleed zijn, die verleid zijn (naar de verkeerde weg) en die anderen verleiden met hun haar hoog als een bult. Deze vrouwen zullen het Paradijs niet binnengaan en zij zullen de geur van het Paradijs niet ruiken, hoewel deze geur geroken kan worden van zo’n en zo’n afstand (van grote afstand).” (Overgeleverd door Moeslim.)

Beste zusters, bedek jullie ‘awrah en toon jullie schoonheden niet zodat jullie anderen niet misleiden en zodat jullie de ogen van anderen niet de mogelijkheid geven om zinaa te plegen. Mijd strakke kleding waardoor jullie vormen zichtbaar zijn, zodat je ondanks dat je gekleed bent, toch naakt bent. (Zie het artikel De boodschap van de h’idjaab.)

Beste broeders en zusters, we dienen onze blikken neer te slaan en onze kuisheid te beschermen. We dienen onze ogen geen zinaa te laten plegen en we moeten berouw tonen voor die momenten van zwakte, want oprecht berouw verandert slechte daden (sayyi’aat) in goede daden (h’asanaat). Weet dat op de Dag des Oordeels o.a. onze ogen tegen ons zullen getuigen. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Totdat, wanneer zij het (de rand van de Hel) bereiken, hun gehoor (oren) en hun ogen en hun huiden tegen hen zullen getuigen vanwege hetgeen zij gewoon waren te doen (tijdens het wereldse leven). En zij zullen zeggen tegen hun huiden: ‘Waarom getuigen jullie tegen ons?’ Zij zullen zeggen: ‘Allah heeft ons ertoe gebracht te spreken, Degene Die alle dingen ertoe brengt te spreken (dus kunnen we ons er niet tegen verzetten). En Hij schiep jullie de eerste keer, en tot Hem zullen jullie terugkeren. En jullie verborgen je niet (voor ons tijdens het zondigen) zodat jullie gehoor (oren) en jullie ogen en jullie huiden niet tegen jullie zouden getuigen, maar jullie veronderstelden dat Allah niet veel weet over hetgeen jullie deden.’” [Soerat Foessilat (41), aayah 20-22.]

Stel je eens voor dat je niet zou kunnen zien, dat je blind bent, dan pas besef je hoe groot de gunst is van het kunnen zien. Werkelijk, het kunnen zien is een zegening van Allah de Verhevene die Hij aan ons geschonken heeft. Hoe kunnen wij dat dan gebruiken om naar iets h’araam te kijken? Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg: ‘Hij (Allah) is Degene Die jullie geschapen heeft en voor jullie het gehoor en het gezichtsvermogen en de harten (gevoel, intellect) gemaakt heeft. Zelden zijn jullie dankbaar (voor de zegeningen die Allah jullie geschonken heeft)!’” [Soerat al-Moelk (67), aayah 23.]

We vragen Allah de Verhevene om ons te helpen om verleidingen te vermijden, zowel de zichtbare als de verborgene. Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden.

 

Relevante artikelen:

De grote deugd van het neerslaan van de ogen

H’ayaa-e – verlegenheid, schaamte…

Islamitische regelgeving omtrent masturbatie

Zinaa, een gruweldaad en een slechte weg

Kijk naar je tong en je handen!

Taqwaa (Godvrezendheid), dat moet je hebben

Zonden heroverwegen: zijn kleine zonden echt klein?

Vraag 32. Kijken naar onzedelijke dingen is zeker h’araam (verboden) en is zeker een vorm van zinaa (ontucht, overspel)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan