De islamitische en christelijke visie aangaande God/Allah

Door het herhalen van een leugen wordt het niet meer waar.

Allah 1Door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah

Onlangs werd ik verwezen naar het artikel “De God van Abraham, Isaak en Jakob of Allah, een verschil tussen dag en nacht!” van Ben Kok, een joods-christelijk pastor, die zijn artikel eindigt met: “Naar eer en geweten en kennis van zaken heb ik e.e.a. verwoord; mocht iemand dit willen corrigeren, dan nodig ik van harte uit per e-mail te reageren met controleerbare argumenten, van uit een oprecht zoeken aan wat de waarheid het meest nabij komt.” (Einde citaat.)

Ik heb per e-mail gereageerd, maar van hem geen antwoord ontvangen!

Zijn uitnodiging accepteer ik graag, vandaar dit artikel dat zal aantonen dat de eer, kennis en het geweten van Ben Kok niet meer waard zijn dan een versleten schoen. Dat men sommige zaken verkeerd interpreteert dat is tot daaraantoe, maar dit artikel zal het bedrog en de leugenachtigheid van schrijvers als Ben Kok onthullen, alsook de manier hoe zij mensen (proberen te) misleiden door louter uitspraken te doen gebaseerd op hun vooringenomenheid en niet op authentieke teksten.

“Het gebruik van bedrieglijk bewijs om de Islam aan te vallen was vrijwel algemeen…” (Islam and the West, Norman Daniel, p. 267.)

Het artikel van Ben Kok begint met: “Laat iedere G(g)od voor Z(z)ich spreken, altijd verstandig om de P(p)ersoon Z(z)elf aan het woord te laten over de eigen identiteit.” (Einde citaat.) Dit is wellicht de enige verstandige zin in het hele artikel van Ben Kok. Het is jammer en triest dat hij het zelf niet toegepast heeft. En merk de kinderachtigheid op dat hij Allah geen hoofdletter gunt!

Ben Kok geeft vervolgens een uitgebreide uitleg over hoe “hun God” – de God van joden en christenen – Liefde, als een Vader en zeer betrokken is. Ik zal de uitleg achterwege laten, want moslims hebben geen moeite om dit te aanvaarden. Zijn artikel geeft ook aan: “Dit bijzondere boek (de Bijbel) openbaart de God van Abraham, Isaak en Jakob als de God van liefde, rechtvaardigheid en genade… …wij aanvaarden deze geweldige God, zoals Hij Zich doet kennen in de Bijbel.” (Einde citaat.)

Dit is een andere tactiek die veel christelijke predikers gebruiken: selectiviteit. Men verkondigt slechts halve waarheden: de “positieve kanten” van het Christendom worden belicht, maar de “negatieve aspecten” worden verzwegen; de “positieve kanten” van de Islaam worden verzwegen, terwijl alleen aandacht geschonken wordt aan de “negatieve dingen”. We dienen op te merken dat de Bijbel God niet alleen maar als liefde en genade omschrijft. Want er zijn verzen zoals: “En Hij (God) richtte een slachting aan onder de mannen van Bet-Semes, omdat zij de ark des HEREN bekeken hadden; Hij sloeg van het volk zeventig man, vijftig op de duizend. Het volk bedreef rouw, omdat de HERE zulk een grote slachting onder het volk had aangericht.” (1 Samuël 6:19.)

En: “En ik zeg tegen jullie, mijn vrienden, wees niet bang voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal jullie waarschuwen wie jullie vrezen moeten: vrees Hem, Die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de Hel te werpen; jazeker, ik zeg tegen jullie, vrees Hem!” (Lucas 12:4-5.)

Maar schrijvers als Ben Kok negeren standaard deze “kant van God”, omdat spreken over de Hel en bestraffing taboe is geworden in het hedendaagse Christendom. Hier later meer over.

Nadat Ben Kok de God van Abraham, Isaak en Jakob heeft voorgesteld als een God van liefde etc., wordt vervolgens de vraag gesteld: “En wie is dan Allah?”

ik zal nu de tekst van het artikel intact laten (in rood) en mijn reactie daarbij plaatsen. Punt (#20) is het belangrijkste punt van dit artikel en hetgeen waar “De God van Abraham, Isaak en Jakob of Allah, een verschil tussen dag en nacht!” eigenlijk om draait.

We lezen over hem in de koran, een boek, gebaseerd op een mystieke openbaring (#1) aan slechts 1 man (#2), een analfabeet (#3), Mohammed in een tijdvak rond 625 na Christus. De Bijbel bestond al als tekst 500 jaar (#4), maar Mohammed liet optekenen als geopenbaarde waarheid van Allah, dat Joden en christenen leugenaars en verdraaiers van de waarheid waren (#5); apen en varkens bovendien (#6).

(#1) Waarom omschrijft hij de Koran als “gebaseerd op een mystieke openbaring”? Zijn alle openbaringen niet “mystiek”, in de zin van raadselachtig en onverklaarbaar? Alle profeten en boodschappers ontvingen hun boodschap van God door middel van openbaring of inspiratie, een proces dat niet waargenomen en niet exact begrepen kan worden door de mens.

(#2) Wat is het bezwaar dat hij slechts één man was? De afzonderlijke boeken van de Bijbel werden ook maar aan één man, die betreffende boodschapper, geopenbaard. Het Evangelie werd ook geopenbaard aan slechts één man, Jezus (vrede zij met hem). Dat vele jaren na zijn dood verschillende mannen geprobeerd hebben het op te schrijven, wat ze overigens niet echt goed gedaan hebben (vandaar het synoptisch vraagstuk en de vele tegenstrijdigheden), is een ander verhaal.

Het moge duidelijk zijn dat het Evangelie dat aan Jezus (vrede zij met hem) geopenbaard werd, niet hetzelfde is als de vier evangeliën die in de Bijbel zijn opgenomen, en ook niet hetzelfde als de talrijke evangeliën die niet in de Bijbel zijn opgenomen.

(#3) Ja, de profeet Mohammed (vrede zij met hem) was een analfabeet. Als hij geletterd geweest zou zijn, zou dit voor sommigen een reden kunnen zijn om aan hem te twijfelen. Zij zouden gezegd hebben dat hij dit alles geleerd zou hebben van de voorgaande Boeken. En ze hebben dit daadwerkelijk gezegd, ook al wisten zij dat hij ongeletterd was en niet kon lezen noch schrijven.

In de Koran lezen we (Nederlandstalige interpretatie): “Degenen die de boodschapper volgen, de profeet die niet kan lezen noch schrijven (d.w.z. Moh’ammed), degene die zij beschreven vinden bij hen in at-Tawraat (de Thora) en al-Indjiel (het Evangelie)…” (Koran 7:157.) (Zie Mohammed in de Bijbel.)

De eerste openbaring aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem) was dat de engel Gabriël (vrede zij met hem) tot hem zei: Iqraa-e (lees).” (Koran 96:1.) Mohammed (vrede zij met hem) zei: “Ik kan niet lezen.” Mohammed (vrede zij met hem) wist niet dat toen hij dit zei, er een Bijbelse profetie vervuld werd, namelijk Jesaja 29:12: “…Of het boek (de openbaring) wordt gegeven aan iemand die niet lezen kan, terwijl men zegt: Lees dit eens; maar hij antwoord: Ik kan niet lezen…”

Dus in feite is het bezwaar van Ben Kok op dit punt een bezwaar op zijn eigen heilige boek! Maar ja, haat verblindt!

God zegt ook in de Koran (Nederlandstalige interpretatie): “En jij (O Moh’ammed) was niet aan de westelijke kant toen Wij aan Moesaa (Mozes) het gebod openbaarden, noch behoorde jij tot de getuigen.” (Koran 28:44.)

God wijst op het bewijs van het profeetschap van Mohammed (vrede zij met hem), die op een zodanige manier vertelde over zaken van het verleden, alsof hij het zelf gehoord of gezien had. Maar hij was een ongeletterde man die geen boeken kon lezen en hij groeide op onder een volk dat zulke dingen niet wist. (Tefsier Ibn Kethier.)

(#4) Ben Kok geeft aan: “De Bijbel bestond al als tekst 500 jaar”, die hij dus niet kon lezen! Bovendien was er geen Arabische versie van de Bijbel in de tijd van de profeet Mohammed (vrede zij met hem). De eerste Arabische versie van het Oude Testament is die van R. Saadias Gaon uit 900 n.C. – meer dan 250 jaar na het overlijden van Mohammed (vrede zij met hem). Dit deed hij nota bene in Palestina dat destijds onder moslimbestuur viel. Wederom een bewijs dat joden en christenen volledige vrijheid van godsdienst genoten. (Zie het artikel Religieuze tolerantie in de Islam.)

(#5) Ja, joden en christenen zijn verdraaiers van de waarheid: “En waarlijk, onder hen is een groep die met hun tongen het Boek verdraaien (als zij het lezen, om onwetenden te misleiden), zodat jullie het beschouwen als behorend tot het Boek terwijl het niet behoort tot het Boek, en zij zeggen: ‘Het komt van Allah,’ terwijl het niet van Allah komt. En zij vertellen over Allah de leugen terwijl zij dat weten” (Koran, 3:78.)

In het Oude Testament lezen we hierover: “Hoe durven jullie te zeggen: ‘Wij zijn wijs, en de wet van Jehovah is bij ons’? Waarlijk, zie, de valse pen van de schrijvers heeft valselijk geschreven. De wijzen zijn beschaamd gemaakt, zij zijn met wanhoop vervuld en verward: zie, ze hebben het woord van Jehovah verworpen; en wat voor wijsheid is er in hen?” (Jeremia 8:8-9.) Hier wordt nadrukkelijk aangegeven dat de Joden knoeiden met het Heilige Schrift!

Betreffende het Nieuwe Testament gaf Dr. Von Tishendorf, een van de meest vastberaden verdedigers van de drie-eenheid, toe dat het “in vele passages zulke serieuze wijzigingen qua betekenis had ondergaan, dat het ons in pijnlijke onzekerheid laat over hetgeen de apostels werkelijk geschreven hebben.” (James Bentley, Secrets of Mount Sinai, p. 117.)

Zie o.a. Is de Bijbel Gods Woord? waar aangetoond wordt hoe joden en christenen met hun geschriften omgaan, hoe de Bijbelteksten tot stand zijn gekomen en hoe betrouwbaar zij dus zijn. Eigenlijk is dit artikel al voldoende om aan te tonen hoe zij met de waarheid omgaan.

(#6) Dit is een populair punt voor veel joodse en christelijke predikers: moslims zien joden en christenen als apen en varkens. Arabist Hans Jansen, bijvoorbeeld, maakt er ook graag misbruik van. Zij baseren hun leugen op het Koranvers (Nederlandstalige interpretatie): “En welzeker, jullie (O joden) hadden kennis van degenen onder jullie die overtraden aangaande de sabbat (d.w.z. de zaterdag). Wij zeiden tot hen: ‘Wees verachte apen.’” (Koran 2:65.)

Hoe graag Ben Kok ook zou willen dat dit ook over christenen gaat en dat de Koran ook christenen voor apen en varkens uitmaakt, het gaat hier toch echt alleen maar over joden – en niet eens alle joden.

Het aanhalen van dit argument toont al aan hoe weinig kennis hij heeft en niet eens de moeite wil doen om kennis op te doen. Hier staat niet “jullie zijn allemaal verachte apen”, maar “wees verachte apen”, m.a.w. word als verachte apen. Waarom? Als bestraffing voor het verbreken van de sabbat. De bestraffing hiervoor was de dood: “Neem de sabbat in acht, want het is voor jullie een heilige dag. Wie hem schendt, moet ter dood gebracht worden…” (Exodus 31:14.) Dit Koranisch vers verwijst naar een joodse gemeenschap, wellicht Aylah, die door middel van bedrieglijke middelen de heiligheid van de sabbat probeerde te mijden. Maar zij bedrogen niemand behalve zichzelf, waarna God hen veranderde in apen en zwijnen die na drie dagen stierven, zonder nageslacht. Dit is de correcte betekenis en uitleg van dit vers, in tegenstelling tot de fantasie van Ben Kok gebaseerd op haat en vooringenomenheid. Je hoeft niet een geleerde te zijn om dit te kunnen verduidelijken. Zo gemakkelijk is het. (Zie het artikel Varkens, apen en ezels? – Een kritisch antwoord op Hans Jansen.)

En niet alle Joden zijn slecht: “En waarlijk, er zijn onder de mensen van het Boek (joden en christenen) die geloven in Allah en hetgeen tot jullie neergezonden is en in hetgeen aan hen neergezonden is, terwijl zij nederig zijn tegenover Allah. Zij kopen met de verzen van Allah geen geringe beloning (tijdelijk werelds voordeel): zij zijn het voor wie hun beloning bij hun Heer is. Waarlijk, Allah is snel met de afrekening.” (Koran 3:199.)

Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft verhaald dat er eens onenigheid ontstond tussen een hypocriete moslim, met de naam Bishr, en een jood. Beiden kwamen bij de profeet Mohammed (vrede zij met hem) voor een oordeel. Nadat de profeet hen beiden had aangehoord en over de zaak had nagedacht, oordeelde hij in het voordeel van de jood! En er zijn meer voorbeelden in de Soennah hoe rechtvaardig Mohammed (vrede zij met hem) joden behandelde.

Maar omdat Ben Kok en soortgenoten per se willen dat moslims alle joden haten, zullen zij dit soort verzen en overleveringen standaard negeren, omdat ze niet overeenkomen met hun begeerten.

Daarbij toont dit hun hypocrisie weer eens aan. In de Talmoed (na de Tenach – het Oude Testament – het belangrijkste boek binnen het Jodendom) kun je vele teksten aantreffen als: “De Joden worden mensen genoemd, maar niet-joden zijn geen mensen. Het zijn beesten.” (Talmoed: Baba mezia, 114b)

En: “De akum (niet-jood) is als een hond. Ja, de geschriften leren ons aan de hond meer eer te betonen dan aan de niet-jood.” (Ereget Raschi Erod. 22 30)

En: “Het is de wet om iedereen te doden die de Torah ontkent. De christenen behoren tot de ontkenners van de Torah.” (Coschen hamischpat 425 Hagah 425.5 )

Deze teksten zijn zelfs nog veel extremer dan het bovenstaande vers van de Koran! Maar daar kraait Ben Kok niet naar.

En waarom werd tijdens het Eerste Concilie van Nicea in 325 n.C. de datum van Pasen ook al weer vastgelegd? Juist, om de reden dat men vooral die “afschuwelijke Joden” niet wilde volgen. Christenen die vasthielden aan de joodse berekeningswijze werden quartodecimanen genoemd en met schuine ogen aangekeken.

Het is heel gemakkelijk om met je vinger naar iemand anders te wijzen, maar het is moeilijker om eens eerlijk naar jezelf te kijken. “…Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.” (Mateüs 7:3-5.)

Het artikel van Ben Kok gaat verder: De laatst geopenbaarde waarheid, de koran, zette alles weer recht en uitsluitend de koran moest worden gezien als ultieme waarheid. Daar, waar Tora, Psalmen en Evangelie aan de orde waren, was dat in zoverre bruikbaar, als het in de koran was weer gegeven. NB: deze arrogante uitspraken zijn nergens onderbouwd en derhalve een zeer kwalijke leugen (#7); waar haalt iemand als eenling en analfabeet het “lev” vandaan! (#8)

(#7) Dit artikel (en anderen) zal aantonen wie de werkelijke leugenaars zijn. Nergens onderbouwd!? Zie o.a. Is de Bijbel Gods Woord? voor de betrouwbaarheid van de Bijbel en de diverse artikelen in de rubriek Christendom over de correctheid van de christelijke geloofsleer.

(#8) Alle profeten en boodschappers waren eenlingen in het begin van hun missie. Hun respectievelijke volken verkeerden in dwaling en de profeten en boodschappers werden uitverkoren om Gods boodschap aan de mensheid (hun eigen volken) mede te delen. Dus waar slaat deze arrogante opmerking op? Juist, als een tang op een varken! Het toont alleen maar de onwetendheid, vooringenomenheid en haat aan van degene die dit schreef. Meer niet. Daarbij is de boodschap van Mohammed (vrede zij met hem) volledig in overeenstemming met de boodschappen van de overige profeten en boodschappers, zelfs met die van Jezus (vrede zij met hem). Daar komen we dadelijk nog op terug.

Omdat Mohammed het monotheïstisch geloof van Joden en christenen wel kende, wilde hij de islam ook als zodanig presenteren en schoof geleidelijk aan de 360 afgoden van de Kaaba te Mekka terzijde en maakte Allah de enige god. (#9) Ook waren er nog 3 dochters van Allah, die op enig moment zijn afgevoerd en waarvoor Salmon Rushdie met zijn “duivelsverzen” nog lang heeft moeten boeten.(soera 53) (#10)

(#9) De Islaam is en was altijd de religie van alle profeten. De naam moslim wordt vaak gegeven aan alleen diegenen die geloven in de profeet Mohammed (vrede zij met hem), maar in feite is dit niet juist. Dit wordt duidelijk als we kijken naar de betekenis van moslim (van het Arabische moeslim). Een moslim is iemand die zich overgeeft aan God, aan Allah. Dus alle volgelingen van de waarheid, zoals die door verschillende profeten en boodschappers is verkondigd, zijn moslims. Dus de profeet Jezus (vrede zij met hem) en zijn ware volgelingen zijn moslims, de profeet Mozes (vrede zij met hem) en zijn ware volgelingen zijn moslims etc., en de religie/boodschap waar de profeten en boodschappers mee kwamen was altijd Islaam (overgave aan God). Alle profeten riepen de mensen op tot tawh’ied [het toeschrijven (van Allah) aan Eenheid – het islamitisch monotheïsme] en verwierpen shirk (het toekennen van deelgenoten aan Allah – polytheïsme, afgoderij). Bijvoorbeeld de naam jood (Jodendom) en christen (Christendom) zijn later onterecht door mensen (vaak door de ongelovigen en tegenstanders van de ware gelovigen) ingevoerd, en nu hebben zij ook onjuist de naam Mohammedaan (Mohammedanisme) voor moslims geïntroduceerd. (Zie o.a. Islam en Christendom in de Bijbel.)

Zo heeft Jezus (vrede zij met hem) volgens de Bijbel gezegd: “…Onderwerp u aan God (= Islaam), maar bied weerstand aan de duivel (die oproept tot dwaling)…” (Jakobus 4:7.) Jezus (vrede zij met hem) riep dus ook op tot Islaam!

En Jezus (vrede zij met hem) zou ook gezegd hebben: “Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is (God, niet ik). Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan Zijn geboden.’” (Matteüs 19:16-17.)

“Houd je dan aan Zijn geboden”, niet: “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.” (Romeinen 10:9.) Dit is dan ook een dwaling geïntroduceerd door Paulus, die aanvankelijk een felle bestrijder van Jezus (vrede zij met hem) en zijn volgelingen was, maar zich vervolgens gedroeg als een volgeling van Jezus (vrede zij met hem) om zo de correcte leer – succesvol – van binnenuit compleet te vernietigen.

Ben Kok schreef dat Mohammed (vrede zij met hem) “geleidelijk aan de 360 afgoden van de Kaaba te Mekka terzijde schoof en Allah de enige god maakte”. Maar wederom zit Ben Kok er vreselijk naast! Mohammed (vrede zij met hem) predikte van meet af aan zuiver monotheïsme: aanbid alleen Allah, de Enige Ware God! Het ging helemaal niet “geleidelijk aan”, wat Ben Kok valselijk suggereert.

(#10) Wat men verzonnen heeft, is een verhaal (het verhaal over de gharaanieq – de hoogvliegende kraanvogels) wat aangeeft dat de profeet Mohammed (vrede zij met hem) soerat an-Nadjm (53) reciteerde aan de afgodenaanbidders totdat hij bij vers 19 en 20 aankwam. Vervolgens zou de satan woorden in de mond van de profeet Mohammed (vrede zij met hem) gelegd hebben (een duivelse openbaring, de zogenaamde “Duivelsverzen”), zonder dat de profeet (vrede zij met hem) in de gaten had dat deze woorden van de satan waren, en hij zei na vers 19 en 20: “Zij (al-Laat, al-‘Oezzaa en Manaat) zijn de verheven gharaanieq (of hoogvliegende kraanvogels), op wier voorspraak gehoopt wordt.” De ongelovigen zouden volgens dit verhaal zeer tevreden zijn met deze lofuiting van hun drie afgoden. Het wordt ook wel gezien als een tijdelijke concessie tegenover het Arabische polytheïsme van die tijd. (Zie het artikel De duivelsverzen voor meer informatie over en een weerlegging van deze leugen.)

De geloofsbelijdenis is: “er is geen illah dan Allah”, m.a.w.: “er is geen god dan Allah”. Je kunt er over van mening verschillen, of Allah hier dus een eigennaam is, omdat illah voor god staat en derhalve Allah een eigennaam moet zijn. (#11)

(#11) Allah (Arabisch: Allaah): de eigennaam van God, de Schepper, de Enige God, Hij Die de verschillende Boeken heeft geopenbaard aan de profeten Noeh’ (Noah), Ibraahiem (Abraham), Moesaa (Mozes), ‘Iesaa (Jezus) en Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hen allen). In het Aramees, de taal van Jezus (vrede zij met hem), wordt Hij Elah genoemd, in het Hebreeuws Jehovah. Allah heeft veel Namen die doorgaans ‘de Schone Namen van Allah’ (al-Asmaa-e oel-H’oesnaa) genoemd worden. Deze Namen duiden Verheven Eigenschappen en Rollen van Allah aan. (Zie het artikel De Schone Namen van Allah, en de namen van de profeet Moh’ammed.)

Want een uitleg is ook, dat Allah staat voor “de god”, dus dan belijdt men: er is geen god dan De god (#12); deze god kwam echter wel uit de stam van Mohammed, de Koeraisj, waar men als belangrijkste god de maangod en god van de jihad vereerde, als Allah (#13); ook Al-Rahman en Hubal (hoofdgod van de Kaaba te Mekka) komt voor. (#14)

(#12) “Er is geen god dan Allah” betekent: er is geen god die het recht heeft – of die het waard is – om aanbeden te worden, behalve Allah (de Enige Ware God), want alle andere goden zijn afgoden, valse goden, die onterecht aanbeden worden door mensen.

(#13) Waar haalt deze Ben Kok zijn informatie vandaan? Van Wikipedia? Uit Jip en Janneke? Waar zijn de tekstuele bewijzen? Allah (of Elah in het Aramees) werd altijd erkend als het Opperwezen, Schepper van de hemelen en de aarde etc.: “En bij Allah! Als je hen (de polytheïsten) zou vragen wie de hemelen en de aarde geschapen heeft en de zon en de maan dienstbaar heeft gesteld, zullen zij zeker zeggen: ‘Allah!’ Hoe worden zij dan afgewend (van het geloof)!?” (Koran 29:61.)

(#14) Ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige) is een van de Namen van Allah, dus niet een naam van een afgod zoals Ben Kok hier suggereert door het in één adem te noemen met Hubal: “Zeg (O Moh’ammed): ‘Roep Allah aan, of roep ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige) aan – hoe jullie Hem ook aanroepen – aan Hem behoren de Schone Namen (al-Asmaa-e oel-H’oesnaa)…’” (Koran 17:110.)

Naast Allah – als Opperwezen, Schepper etc. – hadden de Arabieren vele afgoden, waaronder Hubal, die zij aanbaden om dichterbij God (Allah of Elah) te komen. Hun voornaamste goden worden genoemd in vers 53:19-20 (Nederlandstalige interpretatie): “Hebben jullie (O afgodenaanbidders) dan nagedacht over al-Laat en al-‘Oezzaa (twee vrouwelijke afgodsbeelden van de heidense Arabieren)? En Manaat (een ander vrouwelijk afgodsbeeld), de derde, de andere?”

Er waren veel meer afgodsbeelden op het Arabische schiereiland die de Arabieren vereerden zoals zij de Ka’bah vereerden. Allah de Verhevene noemt deze drie hier omdat zij meer bekend waren dan de andere. Mohammed (vrede zij met hem) riep hen op om hun aanbidding alleen te richten tot de Enige Ware God (Allah of Elah) en hij leidde hen van polytheïsme naar monotheïsme.

Allah verwacht, dat moslims aan vele eisen voldoen, neergelegd in koran/sjaria/hadith en soenna; na de dood worden goede en slechte daden afgewogen en eindigen verreweg de meeste moslims in de hel (#15), waar je gemarteld wordt, tot je er uit mag. Uiteraard komen niet-moslims nooit meer uit de hel.

(#15) Jezus (vrede zij met hem) bevestigt dit: “Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is (God, niet ik). Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan Zijn geboden.’” (Matteüs 19:16-17.) Zie punt (#9).

En Jezus (vrede zij met hem) heeft volgens Matteüs 7:13-14 gezegd: “…Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden…”

En hij zou ook gezegd hebben: “…En al de volken zullen voor Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden, de goeden aan zijn rechterhand die kunnen naar het paradijs, de slechte aan zijn linkerhand moeten naar het eeuwige vuur…” (Matteüs 25:32.)

Even herhalen en samenvatten: (a.) Allah verwacht, dat moslims aan vele eisen voldoen, neergelegd in koran/sjaria/hadith en soenna; (b.) na de dood worden goede en slechte daden afgewogen en (c.) eindigen verreweg de meeste moslims in de hel.

En wat zegt Jezus (vrede zij met hem):

(a.) houd je aan Zijn geboden: voldoe aan de eisen die God aan je stelt.

(b.) de goede naar het Paradijs en de slechte naar de Hel: goed en slecht hangen af van (a): “want de HEER is een alwetende God: door hem worden onze daden gewogen.” (1 Samuel 2:3.)

(c.) weinigen vinden de poort en weg die ten leven leidt: de meeste mensen gaan naar de Hel.

We zien hier dat hetgeen Ben Kok, joods-christelijk pastor, gebruikt tegen de Islaam en tegen de moslims, juist gepredikt werd door Jezus (vrede zij met hem)! Ben Kok heeft dus niet eens in de gaten dat hij met zijn aanval en kritiek op de Islaam ook Jezus (vrede zij met hem) aanvalt en bekritiseert! Hieruit blijkt hoe blind zo iemand is en dat hij Jezus (vrede zij met hem) wel aanbidt, maar niet volgt!

Overigens vergist Ben Kok zich dat ‘de meeste moslims’ naar de Hel gaan. Wederom: waar is zijn bewijs? Hij heeft de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt! Het zijn ‘de meeste mensen’ die naar de Hel gaan. Och, what’s in the name? Niet zo nauw kijken, zo zijn immers de vroegere joden en christenen ook met Gods Woord omgegaan!

In de Koran lezen we (Nederlandstalige interpretatie): “Heb Ik jullie, O kinderen van Aadam (Adam), niet opgelegd om de satan (duivel) niet te aanbidden (door zijn influisteringen te gehoorzamen)!? Waarlijk, hij is voor jullie een duidelijke vijand. En aanbid Mij (alleen)!? Dit is het rechte pad. En bij Allah, hij (de satan) liet werkelijk een grote groep van jullie afdwalen. Begrepen jullie dan niet!?” (Koran 36:60.)

Hier wordt Banie Aadam aangesproken, d.w.z. de volledige mensheid, niet alleen moslims.

Er is overgeleverd door Aboe Sa’ied al-Khoedrie (een metgezel – moge Allah tevreden zijn met hem) dat de profeet Mohammed (vrede zij met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Allah zegt op de Dag der Opstanding: ‘O Aadam!’ Waarop hij zegt: ‘Hier ben ik, mijn Heer, U gehoorzamend en U tevredenstellend.’ Hij zal zeggen: ‘Breng uit je nakomelingen de bewoners van het Vuur naar voren,’ waarop hij (Aadam) zal zeggen: ‘O mijn Heer! Wie zijn de bewoners van het Vuur?’ Hij (Allah) zal zeggen: ‘Van elke duizend 999.’”

“…want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden…” (Matteüs 7:13-14.)

Maar martelaren, die in de strijd voor Allah om de wereld te onderwerpen (islam=onderwerping (#16)) zijn gedood, die gaan rechtstreeks naar het paradijs. (soera 4:74 / 3:169 / e.d.) Bijvoorbeeld, als je jezelf hebt opgeblazen met een bomgordel in een bus met Joden of aan de aanslagen in New York, Beslan, Madrid, London, Bali, Algerije etc. hebt meegedaan, dan is het paradijs gegarandeert. (#17) Blijkbaar zijn er nog al wat moslims, die deze teksten letterlijk uitvoeren en ondersteunen. (#18)

(#16) …islam=onderwerping… : Ben Kok presenteert het als iets negatiefs, maar wat zei Jezus (vrede zij met hem) volgens zijn Bijbel? “…Onderwerp u aan God, maar bied weerstand aan de duivel…” (Jacobus 4:7.) Wederom haalt Ben Kok uit naar Jezus (vrede zij met hem), “zijn God”, zonder dat hij het in de gaten heeft.

En waarop baseert hij zijn uitspraak “om de wereld te onderwerpen”? In tegenstelling tot de christenen, die niet-christelijke volkeren en hun gekoloniseerde gebieden vaak met dwang en geweld probeerden te kerstenen, hebben de moslims nooit anderen gedwongen om moslim te worden! Er is zelfs een Koranische instructie om dit niet te doen (Nederlandstalige interpretatie): “Er is geen dwang in de religie. Werkelijk, het rechte pad (van leiding) is duidelijk onderscheiden van het slechte pad (van dwaling)…” (Koran 2:256.)

Ibn Kethier zei in zijn Tefsier over dit vers: “Dit betekent: dwing niemand om moslim te worden, want de Islaam is eenvoudig en duidelijk en zijn tekenen zijn eenvoudig en duidelijk. Aldus is er geen behoefte om iemand te dwingen om de Islaam te aanvaarden. Integendeel, eenieder die Allah leidt naar de Islaam, wiens hart Hij er voor opent en wiens verstand Hij er voor verlicht, zal de Islaam omarmen met overtuiging. Eenieder van wie Allah diens hart verblindt en diens gehoor en gezichtsvermogen verzegelt, zal geen voordeel halen uit het gedwongen worden om de Islaam te accepteren. (Einde citaat.)

Een ander vers geeft aan (Nederlandstalige interpretatie): “En zeg (O Mohammed): ‘De waarheid is van jullie Heer.’ Dus eenieder die wil, laat hem dan geloven; en eenieder die wil, laat hem dan ongelovig zijn (eenieder is verantwoordelijk voor zijn keuze)…” (Koran 18:29.)

Zie Religieuze tolerantie in de Islam en Vraag 5 (Hoe kan de Islaam de religie van vrede genoemd worden terwijl het door het zwaard verspreid werd?).

(#17) Nou nou, dat zijn zware uitspraken, maar op wat gebaseerd? As-Sheikh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien, een van de grootste geleerden en alom gerespecteerd, heeft gezegd: “…En wat sommige mensen doen, zoals het plegen van zelfmoordaanslagen door middel van het dragen van explosieven en deze laten afgaan wanneer zij zich tussen andere mensen bevinden, deze daad behoort tot het doden van onschuldige levens. En wie zichzelf van het leven berooft, zal eeuwig in het Hellevuur verblijven…”

Deze zeer gerespecteerde sheikh vervolgde: “Dus deze zelfmoordaanslagen hebben hetzelfde oordeel als het ‘ten onrechte doden van de ziel’, (wat Allah heeft verboden) en dat deze daad naar het Hellevuur leidt en dat wie zoiets doet niet tot de martelaren behoort…”

Zie Fataawaa van enkele grote geleerden over zelfmoordaanslagen voor meer uitspraken. Maar Ben Kok, die ‘heel veel verstand heeft van de Islaam’ (dat laat dit artikel wel zien), komt even vertellen dat het Paradijs gegarandeerd is! Waar haalt hij het “lev” vandaan!

Het is niet eens toegestaan om te verklaren dat een bepaalde persoon het Paradijs zal binnengaan, behalve betreffende degenen die onmiskenbaar zijn genoemd door Allah of Zijn boodschapper (allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Wij kennen immers de intenties niet van iemand “die strijdt voor Allah”. Misschien strijdt hij niet voor Allah, maar strijdt hij om zijn gedode familieleden te wreken, of Nationalisme, of misschien strijdt hij zodat andere mensen over hem zeggen dat hij goed en dapper is.

Extremisten heb je onder elke groep, ook onder christenen, joden, democraten, milieuactivisten etc. [Zie het artikel De Ku Klux Klan: christelijke extremisten en de rubriek Stop Terrorisme! voor meer informatie, alsook het 817 pagina’s tellende boek Religieus Extremisme in het leven van de hedendaagse moslims van dr. ‘Abdoel-Rah’maan ibn Moe’alaa al-Loewayh’iq al-Moetayrie, vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah (verkrijgbaar via onze webshop).

Symbool KKK(#18) Blijkbaar zijn er onder christenen ook individuen die bepaalde Bijbelteksten letterlijk uitvoeren. Bijvoorbeeld de Ku Klux Klan. De KKK baseert zich namelijk op de Bijbel, evenals de Apartheids-regeringen in Zuid-Afrika vroeger. Het kruis in het symbool van de KKK symboliseert de religieuze onderbouw van de organisatie (d.w.z. de christelijke) en de rode druppel staat voor het bloed van Jezus (vrede zij met hem) dat zogenaamd vergoten werd “om het blanke ras te behoeden voor het kwade.” Zo zijn verkeerde leringen over Cham gebruikt om slavernij – waar de KKK voorstander voor was/is – goed te praten. Etc. etc.

Kijk, wij moslims zijn zo eerlijk en verstandig om niet moeilijk te doen over het feit dat de KKK deze Bijbelteksten (wellicht) verkeerd interpreteert en de religie niet praktiseert zoals het bedoeld is. Jammer genoeg is Ben Kok en soortgenoten nog niet zo ver om ook de Islam en de Koran niet te beoordelen volgens de daden van extremisten, en om de Islam onbevooroordeeld te bestuderen.

Want teksten zoals: “Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden” (Matteüs 16:25) kunnen gemakkelijk geïnterpreteerd worden als een oproep tot jihad (djihaad) en om je leven op te offeren omwille van de religie. Alsook: “…Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard…” (Matteüs 10:34.) Alsook: “…Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn…” (Lucas 14:26.) Alsook… etc.

Dus Ben Kok en kornuiten moeten niet doen alsof dat teksten die oproepen tot de strijd alleen in de Koran staan, want de Bijbel bevat die ook. Dat er nu in het Westen misschien geen christenen meer zijn die deze verzen (openlijk) praktiseren, och, kijk maar naar de kerken en hoe die leeglopen. In het verleden waren er echter genoeg christenen die bereid waren hun leven te geven voor de religie.

Allah heeft 99 namen (#19), maar de benaming “liefde” of “vader” is daar NIET bij! (#20), hij is de afstandelijke, met wie je geen vader-kind relatie kunt hebben (#21), je blijft moslim: onderworpene (#22).

(#19) Alweer is Ben Kok niet goed geïnformeerd. Allah heeft meer dan 99 Namen, maar wij kennen er maar 99. (Zie De Schone Namen van Allah, en de namen van de profeet Mohammed.)

(#20) Nou komen we eindelijk bij het onderwerp van dit artikel. Hier draait het om! Onder de 99 Namen van Allah die wij kennen, is de benaming “liefde” of “vader” NIET daar bij! Voor het gemak vergeet Ben Kok, of verzwijgt hij, of hij weet het gewoon NIET, dat tot de Schone Namen van Allah o.a. behoort: ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige), ar-Rah’iem (de Meest Genadevolle), as-Salaam (de Bron van Vrede), al-H’aliem (de Verdraagzame), al-Ghafoer (de Vergevingsgezinde), al-Barr (de Bron van Alle Goedheid), at-Tawwaab (de Berouwaanvaardende) en al-‘Afoew (de Schenker van Vergiffenis) etc.

O Ben Kok! Ga maar even zitten, want wat je nu gaat lezen zal behoorlijk hard aankomen. Tot de Schone Namen van Allah behoort ook al-Waliy (de Beschermende Vriend) en al-Wadoed (de Liefhebbende)!!!

O Ben Kok! Mag ik jou vragen: is de naam “liefde”, of namen die daar mee te maken hebben, NIET daarbij!? Of weet jij het gewoon NIET, of verzwijg je de waarheid, of zuig je zo maar dingen uit je duim!?

En dit, beste lezers, is de manier waarop Ben Kok en soortgelijken omgaan met de waarheid en hoe zij mensen (proberen te) misleiden!!!

“En vraag vergeving aan jullie Heer en toon vervolgens berouw aan Hem. Waarlijk, mijn Heer is Genadevol, Meest Liefdevol (jegens degenen die berouw tonen).” [Soerat Hoed (11), aayah 90.]

M.a.w.: “Allah de Verhevene is niet hardvochtig en wreed, en koestert geen vijandigheid jegens Zijn schepselen. Hij verlangt er niet naar om hen te bestraffen in de zin dat Hij plezier beleeft aan hun kwelling. In feite bestraft Hij hen alleen maar als zij alle perken te buiten gaan. En zelfs dat doet Hij voor het welzijn van de mensheid in het algemeen. Dus als jullie spijt hebben van jullie daden en er berouw voor tonen, zullen jullie Hem Vergevensgezind vinden, want Hij houdt heel veel van Zijn schepping.” ‘Oemar ibn al-Khattaab (een metgezel – moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “Er werden eens enkele krijgsgevangenen naar de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gebracht. Een van hen was een moeder wier jong kind kwijt was geraakt. Dit maakte haar zo rusteloos en bezorgd dat zij elk kind dat zij tegenkwam, dicht bij haar boezem hield en zoogde. Toen de profeet dit zag, stelde hij deze vraag aan de omstanders (Nederlandstalige interpretatie): ‘Kunnen jullie je inbeelden dat deze moeder haar eigen kind ooit in het vuur zou werpen?’ Wij antwoordden: ‘Nooit! Om over het werpen in het vuur maar te zwijgen, zij zou op elke mogelijke manier haar uiterste best doen om te voorkomen dat het zou vallen in het vuur.’ Daarop zei de profeet: ‘Allah is veel barmhartiger voor Zijn dienaren dan deze moeder voor haar kind.’” (Uit Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)

(#21) Het had Ben Kok gesierd als hij de Arabische naam voor “de afstandelijke” erbij vermeld had. Misschien kan hij het alsnog aan ons doorgeven (info@uwkeuze.net), zodat wij kunnen kijken welke Naam hij bedoelt, want de naam “de afstandelijke” is niet bekend bij ons. Misschien heeft Ben Kok het verkeerd vertaald, als hij al Arabisch kent! Of heeft hij dit ook gewoon uit zijn duim gezogen, waar hij patent op lijkt te hebben.

Ik kwam onlangs de volgende tekst tegen op een christelijke website: “God is heilig en de mens is zondig. God en mens zijn door een grote kloof van elkaar gescheiden.” Zij geven toe dat er een grote kloof, grote afstand, is tussen God en mens, terwijl in de Islaam God juist heel dichtbij is! “…Waarlijk, Hij is Alhorend, nabij (met Zijn Kennis, Zicht, Gehoor etc.).” (Koran 34:50.)

“En wanneer Mijn dienaren jou (O Mohammed) vragen over Mij, dan waarlijk, Ik ben nabij (met Mijn Kennis, Zicht, Gehoor etc.). Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij Mij aanroept (zonder enige bemiddelaar of tussenpersoon). Dus laat hen gehoor geven aan Mij en in Mij geloven, opdat zij geleid zullen worden.” (Koran 2:186.)

Wij hebben geen kruis of “Zoon” nodig om “de kloof tussen God en mens” te overbruggen. Onze relatie met God is rechtstreeks. De relatie die moslims met God hebben wordt wellicht niet omschreven met de exacte woorden ‘vader-zoon relatie’, maar zeer zeker wel met vergelijkbare termen. In feite gaat het nog verder dan dat. ‘Aliy ibn Abie Taalib (een metgezel – moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Als ze tegen me zouden zeggen op de Dag des Oordeels: ‘Wij laten jouw vader en moeder jou beoordelen,’ dan weiger ik dat, omdat Allah meer genadevol is voor mij dan mijn vader en moeder.” Allaahoe akbar!

Dit geldt natuurlijk voor de gelovige, die zijn wil aan die van God ondergeschikt heeft gemaakt. De ongelovige echter, die weigert zijn wil ondergeschikt te maken aan de Wil van God, die weigert Jezus (vrede zij met hem) te gehoorzamen (zie o.a. Jacobus 4:7), hem wacht het Hellevuur: “…En Allah deed hen geen onrecht aan (Hij zond immers boodschappers, Boeken, tekenen etc.), maar zij waren gewoon zichzelf onrecht aan te doen.” (Koran 16:33.)

De profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Allah, de Glorieuze en Verhevene, zei: ‘Ik heb het gebed tussen Mijzelf en Mijn dienaar gedeeld in twee delen en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft.’ Als de dienaar zegt: ‘Alle lof is voor Allah, Heer van al-‘aalamien (de werelden- d.w.z. de volledige schepping),’ dan zegt Allah: ‘Mijn dienaar heeft Mij geprezen.’ Wanneer de dienaar zegt: ‘De Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle,’ dan zegt Allah: ‘Mijn dienaar heeft Mij Verheerlijkt.’ Als de dienaar zegt: ‘Eigenaar van de Dag des Oordeels,’ dan zegt Allah: ‘Mijn dienaar heeft Mij Verheven.’ Wanneer de dienaar zegt: ‘U (alleen) aanbidden wij en U (alleen) vragen wij om hulp,’ dan zegt Allah ‘Dit is tussen Mij en Mijn dienaar, en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft.’ Wanneer de dienaar zegt: ‘Leid ons op het Rechte Pad. Het Pad van degenen aan wie U Uw Gunst geschonken hebt, niet (het pad) van degenen die door (Uw) Toorn getroffen zijn, noch dat van de dwalenden,’ dan zegt Allah ‘Dit alles is voor Mijn dienaar en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft’.” (Sah’ieh’ Moeslim, Kietaab as-Salaah, Baab woedjoeb qiraa-at al-Faatih’ah fie koellie rak’ah.) [De groen gekleurde tekst in deze h’adieth (overlevering) is de Nederlandstalige interpretatie van de betekenis van soerat al-Faatih’ah (1).]

Deze overlevering beduidt dat de moslim rechtstreeks contact heeft met God. De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer iemand van jullie staat te bidden, is hij in conversatie met zijn Heer, dus laat hem aandacht schenken hoe hij tot Hem spreekt.” (Al-H’aakiem, al-Moestadrak, 1/236; Sah’ieh’ al-Djaami’, 1538.) We hebben geen afgoden nodig om te bemiddelen; we hebben geen afgoden nodig die ons dichter bij God brengen – God ziet en hoort alles en de relatie tussen God en de mens is direct.

“Behalve degenen die berouw hebben getoond en (hun daden) hebben verbeterd en (de waarheid die zij verborgen alsnog) openlijk te kennen hebben gegeven; zij zijn dan degenen van wie Ik berouw accepteer. En Ik ben at-Tawwaab (de Berouwaanvaardende), ar-Rah’iem (de Meest Genadevolle).” (Koran 2:160.)

Oprecht berouw wist de zonde uit. Aldus is er geen reden voor Allah at-Tawwaab (de Berouwaanvaardende) om “Zijn enige zoon” te offeren. Waar berouw dient oprecht omwille van Allah de Verhevene te zijn. Men dient zich tot Allah te richten (niet tot een priester!) met een oprecht gevoel van schuld en spijt en een serieuze vastbeslotenheid om de zonde niet te herhalen (zie vers 20:82). Bovendien dient de zondaar meer goede daden te verrichten zodat Allah daarmee het kwaad dat hij heeft aangericht zal uitwissen (zie vers 11:114). Onderdeel van oprecht berouw is ook dat als men anderen onrecht heeft aangedaan, men dat recht herstelt door b.v. gestolen goederen terug te geven en vergeving te vragen aan degenen waarover men geroddeld heeft etc.

“Wie rechtschapen handelt, dat is dan voor zichzelf (in zijn voordeel); en wie kwaad doet, dat is dan tegen zichzelf (in zijn nadeel). En jouw Heer is niet onrechtvaardig jegens de (Zijn) dienaren (want Hij zond Boeken en boodschappers en gaf hen vele kansen om berouw te tonen).” (Koran 41:46.)

“De Vergever van de zonden en de Aanvaarder van het berouw, streng in de bestraffing, de Bezitter van gunst: er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Hij! Tot Hem alleen is de terugkeer.” (Koran 40:3.)

“Wie komt met een goede daad zal dan het tienvoudige ervan als beloning ontvangen; en wie komt met een slechte daad zal slechts het gelijke daarvan als vergelding krijgen en hen zal geen onrecht aangedaan worden.” (Koran 6:160.)

“En wie slecht doet of zichzelf onrecht aandoet en vervolgens Allah om vergeving vraagt (oprecht berouw toont), zal Allah Vergevensgezind, Barmhartig bevinden.” (Koran 4:110.)

Anas ibn Maalik (een metgezel – moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Allah is blijer met het berouw van Zijn dienaar dan dat iemand van jullie blij is met het vinden van zijn kameel die hij kwijt raakte in de woestijn (en hij was bang dat hij daar zou sterven van de dorst).’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Zie o.a.:

De liefde van Allah

Wanhoop niet aan de Barmhartigheid van Allah

Vraag 4: Waarom vrezen moslims God? De God van de christenen is een liefdevolle God die van de mensen houdt.

Ben Kok geeft aan het begin van zijn artikel een uitgebreide uitleg hoe “hun God” – de God van joden en christenen – Liefde, als een Vader en zeer betrokken is. Maar hij vergeet, of verzwijgt, of hij weet het NIET, dat “hun God” ook een andere kant heeft.

Predikers zoals Ben Kok hebben de neiging om God alleen maar voor te stellen als liefde en betrokken etc. Zij negeren steevast teksten als: “Onderwerp u, toon de Heer uw ontzag, breng hem bevend uw hulde.” (Psalmen 2:11.)

En: “…Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen…” (Prediker 12:13.)

En: “De ziel die zondigt, die zal sterven (bestraft worden): de zoon zal de zonde van de vader niet dragen, noch zal de vader de zonde van de zoon dragen (#A); de rechtvaardigheid van de rechtvaardige zal op hem rusten, en de zondigheid van de zondige zal op hem rusten. Maar als de zondige afstand neemt van (berouw toont voor) al zijn zonden die hij begaan heeft, en al Mijn geboden in acht neemt, en hetgeen doet wat geoorloofd en correct is (zijn leven betert), hij zal werkelijk leven (vergeven worden), hij zal niet sterven (niet bestraft worden). Niets van zijn overtredingen die hij begaan heeft zal herinnerd worden tegen hem (want het is hem vergeven): in de rechtschapenheid welke hij verricht heeft, zal hij leven.” (Ezechiël 18:20-22.)

<<<(#A) Dit benadrukt ieders persoonlijke verantwoordelijkheid en weerlegt onvoorwaardelijk de christelijke doctrines van “erfzonde” en “het zoenoffer van Christus”. Dit wordt ook herhaaldelijk onderwezen in de Qor-aan, bijvoorbeeld (Nederlandstalige interpretatie): “En geen zondaar zal andermans zonden dragen (op de Dag der Opstanding). En indien een zwaar belaste (ziel, een andere ziel) zou verzoeken om haar last (te dragen), niets daarvan zal gedragen worden (door die andere), ook al is dit een verwant…” [Soerat Faatir (35), aayah 18.]>>>

En: “Nee, zeg ik jullie: maar jullie zullen allemaal insgelijks omkomen, behalve als jullie berouw tonen.” (Lucas 13:3.)

En: “En ik zeg tegen jullie, mijn vrienden, wees niet bang voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal jullie waarschuwen wie jullie vrezen moeten: vrees Hem, Die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de Hel te werpen; jazeker, ik zeg tegen jullie, vrees Hem!” (Lucas 12:4-5.)

En: “…Indien uw hand of uw voet u tot zonde verleidt, houw hem af en werp hem weg. Het is beter voor u verminkt of kreupel ten leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met één oog ten leven in te gaan, dan met twee ogen in het hellevuur geworpen te worden…” (Matteüs 18:8-9.)

Dus ook christenen dienen God te vrezen en te gehoorzamen: Hij is niet alleen maar liefde! Weet dat deze laatste verzen gezegd zijn door Jezus (vrede zij met hem), die zij wel aanbidden, maar niet volgen en gehoorzamen!

(22#) Zie punt (#16).

In eigen kracht moet de moslim presteren: punten scoren plus gemarteld worden in de hel (#23). Er is geen wetboek van strafrecht (#24); naar Allah’s oordeel kom je op enig moment uit die hel, als je al bij de uitverkorenen hoort.

(#23) Heel erg kort door de bocht. Een moslim moet wel ‘punten scoren’, maar hoeft niet gemarteld te worden in de Hel, dit hangt af van zijn daden: en God doet niemand onrecht aan. Dit is louter bangmakerij op rekening van Ben Kok en soortgelijken. Nogmaals, dit hangt af van zijn daden: “…alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk…” (1 Korintiërs 3:8.)

“…en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden…” (Matteüs 16:27.)

(#24) Ha ha ha, Ben Kok grapjesjas zijn. Blijkt in het Christendom dus ook niet, althans de zuivere leer van Jezus (vrede zij met hem), die zij dus niet volgen!

Het is godslasterlijk in de islam, om maar te denken, dat Allah een zoon heeft (#25), die dan ook nog in de plaats van de berouwvolle mens voor hem/haar zou sterven. (#26) Geen genade, straf volgens de wil van Allah en al helemaal geen bewogenheid met niet-moslims. (#27) Allah is de god op grote afstand (#28), je bent moslim (= onderworpene (#29)) en je hebt niets te vertellen bij Allah (#30), hij beschikt over vreugde en leed en je uiteindelijke lot (#31).

(#25) Het is godslasterlijk in het Christendom, om maar te denken, dat God geen zoon heeft. Verschillende sekten beschuldigen elkaar zelfs van ketterij wegens hun meningsverschil over de aard van Jezus (vrede zij met hem). Er zijn nog steeds aanhangers van het unitarisme, die de leer van de goddelijke drie-eenheid of triniteit verwerpen en dus Jezus (vrede zij met hem) niet zien als God. In het arianisme wordt het dogma van de drie-eenheid ook niet geaccepteerd en worden zowel Jezus (vrede zij met hem) als de Heilige Geest gezien als scheppingen van God de Vader, met Jezus (vrede zij met hem) als godgelijkend. Onder de aanhangers van de drie-eenheid zijn er ook diverse meningsverschillen, zoals of Jezus (vrede zij met hem) afzonderlijk God en Mens is, of constant van één Godmenselijke aard. Dit zorgt dan ook weer voor andere meningsverschillen over bijvoorbeeld Maria: was zij de moeder van Jezus de mens, of de moeder van Jezus de Godmens? Kan zij dus ook aanbeden worden of niet? Al deze partijen hebben elkaar in het verleden (en sommigen ook nog in het heden) ketterij verweten en elkaar ook vervolgd, bestreden en gedood.

Weet dat zij allemaal hun begrip toeschrijven aan de Heilige Geest, die in hen verblijft en daar zijn werk doet door het overtuigen van zonde en het inspireren en uitleggen van de Bijbel: “Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?” (1 Korintiërs 3:16.) De profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De satan stroomt door de zoon van Adam (de mens) zoals bloed stroomt.” [Overgeleverd door al-Boekhaarie (1933) en Moeslim (2175).] Het is dus heel goed mogelijk dat de “Heilige Geest” in feite de satan is die oproept tot dwaling!

(#26) Zie Stierf Jezus aan het kruis? Nee, hij stierf niet aan het kruis! Daardoor zijn de christenen “…de meest beklagenswaardige van alle mensen…” (Zie 1 Korintiërs 15:17-19.) Zie ook de Bijbelverzen bij punt (#23).

(#27) Zie punt (#21) en (#22). En is er wel bewogenheid voor degenen die niet geloven in Jezus (vrede zij met hem)? NEE! “Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’” (Johannes 3:36.) Al-hamdoelillaah (alle lof is voor Allah) dat wij moslims geloven in Jezus (vrede zij met hem) en hem zelfs meer gehoorzamen dan christenen dat doen! Wij bidden zelfs zoals hij bad, met onze hoofden op de grond. Dus in feite garandeert dit Bijbelvers moslims eeuwig leven! Dus wat wil Ben Kok eigenlijk bewijzen met zijn uitspraak? Hij bewijst alleen maar zijn onwetendheid en vooringenomenheid!

(#28) Wat is je bewijs? Zie punt (#21) en (#22).

(#29) Je bent moslim (= onderworpene), Ja, inderdaad! En daarmee volgen wij Jezus (vrede zij met hem) en jullie niet: “…Onderwerp u aan God (= Islaam), maar bied weerstand aan de duivel (die oproept tot dwaling)…” (Jakobus 4:7.) Zie punt (#9). (Zie het artikel Islam en Christendom in de Bijbel.)

(#30) Nee, en jullie ook niet: “…God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt…” (Efeziërs 1:11.)

(#31) Ja, inderdaad! “…En al de volken zullen voor Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden, de goeden aan zijn rechterhand die kunnen naar het paradijs, de slechte aan zijn linkerhand moeten naar het eeuwige vuur…” (Matteüs 25:32.)

Op elke moskee en vele islamvlaggen en logo’s zie je de maan; verwijst naar de oorsprong van de islam als maangodsdienst (#32), zie … (#33). Hij laat scherp zien, hoe ten tijde van Abraham in Ur der Chaldeeën en Haran de maan volop werd vereerd als god. Abraham liet de afgoderij achter zich en verstond de roepstem van de enige, ware God. (#34)

(#32) Wellicht haalt Ben Kok zijn informatie wederom van Wikipedia of andere niet-authentieke bronnen die Jan en allemaal geschreven kan hebben. De Islaam heeft zich nooit gesymboliseerd of geassocieerd met enige kleur, symbool of voorwerp. De maansikkel wordt over het algemeen door de moslims gebruikt om zichzelf te onderscheiden van christelijke groepen die het kruis als symbool gebruiken. Maar er is geen basis in de Islaam om een maansikkel boven op de minaret te plaatsen of op vlaggen etc. Sommige geleerden verboden zelfs om dit te doen en beschouwden dit als iets nieuws dat geïnnoveerd is in de religie. (Zie het artikel Vlaggen en symbolen in de Islam.)

De oorsprong van de Islaam is zeer zeker niet een maangodsdienst! Dat wordt duidelijk als we naar de betekenis van Islaam kijken: overgave/onderwerping aan God – Allah. Alle profeten en boodschappers van God riepen op tot de Islaam. Zie punt (#9).

De Islaam, zoals het verkondigd werd door Mohammed (vrede zij met hem), was niet iets nieuws, maar een voortzetting van de aloude boodschap vanaf het allereerste begin van het menselijke bewustzijn.

“En zij zeggen: ‘Wees joden of christenen, dan zullen jullie geleid worden (naar de waarheid).’ Zeg (tegen hen, O Moh’ammed): ‘Nee! (Wij volgen) de religie van Ibraahiem, (hij was) h’aniefan (een zuivere monotheïst) en hij behoorde niet tot de polytheïsten (afgodenaanbidders).’” (Koran 2:135.)

(#33) Hier verwijst Ben Kok naar boeken van dwaling, die ik niet vermeld heb omdat ik de lezers daar niet naar toe wil sturen, want: “Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt.” (Matteüs 18:7.)

(#34) Ook Mohammed (vrede zij met hem) liet de afgoderij achter zich en verstond de roepstem van de enige, ware God: “En tot Zijn tekenen behoren de nacht en de dag en de zon en de maan. Kniel jullie niet neer voor de zon noch voor de maan, maar kniel jullie neer voor Allah, Degene Die hen schiep, indien jullie (werkelijk) Hem (alleen) aanbidden.” (Koran 41:37.)

Mohammed (vrede zij met hem) volgde het voorbeeld van Abraham (vrede zij met hem), en: “Ibraahiem (Abraham) was geen jood en geen christen, maar hij was een h’anief (zuivere monotheïst), moeslim (iemand die zich aan God onderwerpt) en hij behoorde niet tot de polytheïsten (afgodenaanbidders).” (Koran 3:67.)

We dienen voor ogen te houden dat het Jodendom en het Christendom hun oorsprong vinden pas lang na het overlijden van Abraham (vrede zij met hem). De oorsprong en de naam van het Jodendom, met zijn speciale rituelen en eigenaardige voorschriften etc., was zo’n vierhonderd jaar vóór Christus (vrede zij met hem). Het Christendom kreeg zijn naam, en nam zijn speciale geloofsleer en vorm aan, pas lang na de terugroeping van Jezus (vrede zij met hem). (Zie Islam en Christendom in de Bijbel.) Het is dus duidelijk dat hun bewering – dat men een jood of een christen moet worden om leiding te verkrijgen – historisch onhoudbaar is. Want in dat geval zouden Abraham (vrede zij met hem), Jezus (vrede zij met hem) en alle andere profeten en goede mensen die overleden zijn lang voor het begin van ‘het Jodendom’ en ‘het Christendom’ niet gerekend kunnen worden tot de rechtgeleide personen wegens de eenvoudige reden dat deze “religies” nog niet bestonden in de tijd waarin zij leefden. (Uit Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)

De islam ontstond pas rond 600 na Christus in de lijn van de heidense volkeren uit zoon Ismael (uit Abraham en slavin Hagar) en ook kleinzoon Ezau, volkeren, die afgoden dienden van uit de maangodsdienst en andere afgoden. In de Bijbel, Psalm 83, zie je dat het nageslacht van Ismael en Ezau de uitroeiing zoekt van het hele Joodse volk, wat uit Abraham/Sarai via Isaak en Jakob is voortgekomen. (#35)

(#35) Ben Kok wordt beïnvloed door het valse christelijke concept van “erfzonde”, alsof iedereen die van Ismaël (vrede zij met hem) en Ezau afstamt, automatisch schuldig is aan afgoderij. Mohammed (vrede zij met hem) heeft heel duidelijk afstand genomen van afgoderij/polytheïsme in welke vorm dan ook. Dat is zijn boodschap en dat is de boodschap van elke profeet en boodschapper van God. De Koran bevat vele teksten die oproepen tot zuiver monotheïsme, zoals (Nederlandstalige interpretatie): “U (alleen) aanbidden wij en U (alleen) vragen wij om hulp.” (Koran 1: 5. )

“En jullie God is één God (d.w.z. Allah), er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Hij, ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige), ar-Rah’iem (de Meest Genadevolle).” (Koran 2:163.)

“Zeg (O Mohammed): ‘Hij is Allah, de Enige. Allaahoes-Samad [de Onafhankelijke (Hij is van niets of niemand afhankelijk), van Wie al het geschapene afhankelijk is, de Heer Wiens controle volkomen is]. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. (#B) En niets is gelijkwaardig aan Hem.’” (Koran hoofdstuk 112.)

<<<(#B) Allah de Verhevene is vrij van de onvolmaaktheid inherent aan het concept van het hebben van ouders of kinderen als een expansie of verrijking van iemands eigen bestaan: Allah de Almachtige heeft niets en niemand nodig! Deze Uitspraak weerlegt niet louter de christelijke doctrine van Jezus (vrede zij met hem) als “de zoon van God”, maar benadrukt ook de logische onmogelijkheid om een dergelijk concept in verband te brengen met God. Het benadrukt ook de Majesteitelijkheid van Allah en Zijn behoefteloosheid aan enige vorm van hulp.>>>

Zie de artikelen in de rubriek Monotheïsme (tawh’ied).

Dit in tegenstelling tot trinitarische christenen, die de mens en profeet Jezus (vrede zij met hem) aanbidden, alsook de Heilige Geest (de aartsengel Gabriël of satan), alsook Paulus en anderen die toegestaan verklaarden wat God verboden heeft verklaard (b.v. varkensvlees)! Daarmee zijn zij gevallen in de valkuil van shirk – polytheïsme, afgoderij. (Zie het artikel Eenheid versus drie-eenheid: schaakmat!.)

De enige zoon van Abraham en Sarai was Isaak en via die lijn werd de enige God, JHWH gediend; via Jakob en diens 12 zonen tot aan Maria (Mirjam!) werd tenslotte Yeshua ha Mashiach als Gods Zoon werd geboren), zie geslachtsregisters in Mattheus 1 en Lucas 3. (#36)

(#36) Als Jezus (vrede zij met hem) de zoon van God is, waarom dan geslachtsregisters van Jozef noemen, die helemaal niets, maar dan ook echt helemaal niets te maken heeft met de geboorte van Jezus (vrede zij met hem)? Je zou dan geslachtsregisters moeten noemen van Maria, uit wie hij geboren is!

En waarom staat er een uitroepteken achter Mirjam? Ja, wij moslims geloven in de maagd Maryam (Maria) en de wonderbaarlijke geboorte van Jezus (vrede zij met hem) zonder tussenkomst van een man! (Zie Wij geloven in Jezus.) Er is zelfs een heel hoofdstuk in de Koran met de naam Maryam (Maria). Dat is hoofdstuk 19, zoek maar eens op. Als Mohammed (vrede zij met hem) de schrijver van de Koran zou zijn, dan zou hij het niet achterwege hebben gelaten om samen met “Maryam”, de moeder van Jezus (vrede zij met hem), een jodin wel te verstaan, ook de namen toe te voegen van zijn eigen moeder “Aminah”, zijn dierbare vrouw “Khadiedjah”, of zijn geliefde dochter “Faatimah” (moge Allah tevreden met hen zijn!). Maar nee! Nee! Dit kan nooit, omdat de Koran niet zijn eigen werk is!

Een van de mooie dingen van de Islaam en moslim zijn, is dat je geen afstand hoeft te nemen van Jezus (vrede zij met hem). Wij houden van hem en respecteren hem zoals het hem betaamt. ‘Oemar (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalde: “Ik hoorde de profeet (Mohammed – vrede zij met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Overdrijf niet in het vereren van mij zoals de christenen de zoon van Maria vereerden, want ik ben slechts een dienaar. Dus noem mij de dienaar van Allah en Zijn boodschapper.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 4/3445.)

Conclusie:

JHWH,de enige ware God, de God van Abraham, Isaak en Jakob, die Zich heeft geopenbaard in Zijn eniggeboren Zoon Yeshua ha Mashiach en in de Bijbel, door de Heilige Geest, is totaal uniek en onvergelijkbaar met welke “god” ook, dus ook niet met Allah, die sowieso geen zoon heeft en derhalve alleen daarom al een ander moet zijn. (#37)

(#37) Moeten wij deze beredenering en logica serieus nemen?

Er is maar 1 God en dus zijn alle andere “goden” afgoden (#38); aan ieder mens persoonlijk de opdracht, om door eerlijk nadenken (#39), onderzoek (#40) en gebed tot erkenning van de enige ware God te komen. (#41)

(#38) Helemaal mee eens! Met dien verstande dat de “god Jezus” en de “god Gabriël” daar ook bij horen, ongewild wel te verstaan! De engel Gabriël en Jezus (vrede zij met hen beide) worden onterecht aanbeden, hoewel Jezus zelf o.a. gezegd heeft: “En Jezus zeide tot hem: ‘Waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen…’” (Markus 10:18.) Hij geeft hier exclusiviteit aan God!

(#39) Grappig dat Ben Kok dit zegt: “eerlijk nadenken.”

(#40) Had Ben Kok zelf maar iets meer onderzoek verricht!

(#41) O God, “leid ons op het rechte pad (leidend naar U en Uw Paradijs). Het pad van degenen aan wie U Uw gunst geschonken hebt, niet (het pad) van degenen die door (Uw) Toorn getroffen zijn, noch dat van de dwalenden.” (Koran 1:6-7.)

Onze conclusie

“Het gebruik van bedrieglijk bewijs om de Islam aan te vallen was vrijwel algemeen…” (Islam and the West, Norman Daniel, p. 267.)

Ben Kok eindigde zijn artikel met: “Naar eer en geweten en kennis van zaken heb ik e.e.a. verwoord…” We kunnen nu concluderen dat de eer, kennis en het geweten van Ben Kok en soortgenoten niet meer waard zijn dan een versleten schoen, en zijn bedrog en leugenachtigheid is onthuld…!

“Zeg (O Moh’ammed, tegen de joden en christenen): ‘Redetwisten jullie met ons over Allah, terwijl Hij onze Heer en jullie Heer is? En voor ons zijn onze daden, en voor jullie zijn jullie daden, en wij zijn zuiver toegewijd aan Hem.’” (Koran 2:139.)

“Waarlijk, hij (satan) beveelt jullie het slechte (voor zowel in deze wereld als het Hiernamaals) en de gruweldaden (#C) en dat jullie zeggen over Allah wat jullie niet weten (#D).” (Koran 2:169.)

<<< (#C) Al-Fah’shaa-e: de grote zonden, gruweldaden, d.w.z. de daden en eigenschappen die zeer slecht zijn, zoals onwettige seksuele handelingen, moord, alcohol drinken, vrekkigheid, ongehoorzaamheid tegenover de ouders, liegen, polytheïsme e.d.>>>

<<< (#D) Zoals Ben Kok, die zich duidelijk ook heeft laten misleiden door de satan.>>>

“Kijk hoe zij over Allah de leugen verzinnen, en dat is voldoende als een duidelijke zonde.” (Koran 4:50.)

Dus Ben Kok, toon berouw voordat de dood tot jou komt!

“…De waarheid is gekomen en de valsheid is ten onder gegaan. Waarlijk, de valsheid gaat altijd ten onder.” (Koran 17:81.)

En tot Allah keren wij allemaal terug.

 

PS:

Ik stuurde dit artikel onlangs naar een christen waar ik mee in discussie was, en hij sprak nog steeds over “een onbarmhartige afstandelijke Allah” (dit zijn zijn woorden). Hieruit blijkt dat hij het artikel NIET gelezen heeft, of de satan heeft hem zo in zijn greep dat hij niet beseft wat hij leest. “…de ogen zijn zeker niet blind, maar de harten die in de borstkassen zijn zijn blind (onontvankelijk voor de waarheid).” (Koran 22:46.)

Hij schreef in een reactie o.a.: “Nee God is een rechtvaardige God”. Ja, dat is ook wat wij moslims zeggen en wat herhaaldelijk in de Koran wordt aangegeven. Een van Zijn Namen is ook al-‘Adl (de Rechtvaardige): “Waarlijk, Allah doet de mensen geen enkel onrecht aan, maar de mensen doen zichzelf onrecht aan.” (Koran 10:44.)

Hij schreef ook: “Al geef je Allah 1000 namen, liefdevol is hij allerminst. En zelfs niet een keer komt het woord liefde voor in de koran”. Nogmaals, een van Zijn Namen is al-Wadoed (de Liefhebbende)! Zie punt (#20) hierboven! En komt het woord liefde niet een keer voor in de Koran!? Heeft hij de Koran eigenlijk wel gelezen? Blijkbaar niet! Of zegt hij gewoon na wat hij van andere christelijke predikers hoort! Blijkbaar wel!

“En geef uit op de weg van Allah en werp je door eigen toedoen niet in de ondergang (door gierig te zijn) en doe goed. Waarlijk, Allah houdt van de weldoeners.” (Koran 2:195.) Zie ook 3:134 en 3:148 etc.

“…Waarlijk, Allah houdt van degenen die berouw tonen (innerlijke reinheid) en Hij houdt van degenen die zich reinigen (uiterlijke reinheid).” (Koran 2:222.)

“…Allah houdt van al-moettaqien (de vromen).” (Koran 3:76.)

“…En Allah houdt van de geduldigen.” (Koran 3:146.)

“…waarlijk, Allah houdt van degenen die vertrouwen (op Hem).” (Koran 3:159.)

Maar:

“Allah houdt niet van verderf!” (Koran 2:205.)

“…En Allah houdt niet van de onrechtplegers.” (Koran 3:57.)

“En aanbid Allah en ken geen enkele deelgenoot toe aan Hem. En wees goed voor de ouders en voor de familieleden en de wezen en de armen en de verwante buur en de niet-verwante buur en de naaste metgezel en de behoeftige reiziger en wat jullie rechterhanden bezitten (slaven). Waarlijk, Allah houdt niet van degenen die hoogmoedig en opschepperig zijn.” (Koran 4:36.)

Dit zijn slechts enkele verzen in de eerste 4 hoofdstukken van de Koran. Hoeveel verzen moeten wij nog meer noemen om zo iemand te overtuigen? “En al zouden Wij de engelen tot hen neergezonden hebben en al zouden de doden tot hen gesproken hebben en al zouden Wij alle dingen bijeengebracht hebben voor hen (zodat zij het kunnen zien), zij zouden niet geloofd hebben…” (Koran 6:111.)

Ook al zouden alle tekenen voor hen verzameld worden en alle volkeren om te getuigen van de waarheid waarmee de boodschappers tot hen zijn gekomen en zelfs de meest fantastische wonderen – zelfs volgens hun eigen ideeën – dan nog zou dit hen niet overtuigd hebben (of ze zouden het niet accepteren door hun hoogmoed en arrogantie en zij sluiten opzettelijk hun ogen en hun harten). Zie het artikel De liefde van Allah.

En Allah leidt wie Hij wil.

 

Relevante artikelen:

Varkens, apen en ezels? – Een kritisch antwoord op Hans Jansen – voor een ander voorbeeld van het korte bochtenwerk en de leugenachtige werkwijze van islamhaters.

Hoe ziet God er uit?

Wat God niet is

Christendom (diverse artikelen)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan