“De Islam … de religie van onderontwikkeling”

is een bewering gebaseerd op onderontwikkeling!

Onderontwikkeling klDoor Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

[Dit artikel is opgenomen in het bundelboek Kennis – ‘ilm. Klik hier om dit e-boek (PDF-document – 1,26 mb) te lezen en te downloaden. Lees ook eens het korte artikel Intellectuele zelfmoord – religie of atheïsme?]

Alle lof is voor Allah, en vrede en zegeningen zijn met profeet Moh’ammed, zijn familieleden, metgezellen en iedereen die hen in het goede volgt.

De Islam (Arabisch: Islaam) wordt van allerlei negatieve zaken beschuldigd. Een van die beschuldigingen is dat de Islaam zorgt voor onwetendheid en onderontwikkeling bij zijn volgelingen. Maar als een moslim met een beetje kennis deze beschuldiging te horen krijgt, zal hij deze bewering heel gemakkelijk kunnen weerleggen en aan kunnen tonen dat juist deze bewering gebaseerd is op onwetendheid en onderontwikkeling. Het enige wat moeilijk zal zijn voor hem, is om deze weerlegging te beperken tot een kort artikel zoals dit i.v.m. de vele bewijzen die hij tot zijn beschikking heeft om het tegendeel aan te tonen.

Alvorens we gaan kijken naar de weerlegging van deze incorrecte bewering, gaan we het eerst hebben over voetballen. Toen voetbalvereniging “Bij Ons is het Gras het Groenst” nieuwe leden wilde werven, besloten zij om een filmpje te maken om potentiële leden te overtuigen hoe leuk voetballen is. Tijdens dit 15 minuten durende filmpje passeerden alle hoogtepunten uit de clubgeschiedenis de revue; de mooiste doelpunten, passes, omhalen en combinaties werden getoond. De wave was regelmatig te zien om de gezellige sfeer op de tribune weer te geven.

Iemand die dit filmpje zou zien, zou meteen lid willen worden van deze zeer leuke sportvereniging – ware het niet dat tennisvereniging “Sla je rot” ook leden wilde werven. Deze tennisvereniging maakte ook een promotiefilmpje. Maar voordat zij de leuke dingen van tennis lieten zien, toonden zij – om potentiële voetballers af te schrikken – verschrikkelijke gebeurtenissen bij voetbalvereniging “Bij Ons is het Gras het Groenst”. Zij toonden in hun filmpje de smerigste overtredingen op het voetbalveld, gescheurde enkelbanden, gespuug en gescheld, alsook de wantoestanden op de tribunes door vechtende voetbalsupporters. Iemand die dit filmpje zou zien, zou denken: “Wat zijn voetballers toch achterlijke mensen!” (Zie het artikel De anti-Islam film van ‘illusionist’ Wilders.)

Nu hoop ik niet dat er een journalist dit leest die zijn naam al op de voorpagina van de krant van morgen ziet staan, omdat hij kan schrijven dat Aboe Yoesoef heeft geschreven: “Voetballers zijn achterlijke mensen”. Want dit probleem heb je natuurlijk ook nog: het spelen met woorden en contexten, alsook liegen.

Terug naar het voetballen. Als je een mening wilt vormen over de sport voetballen, zijn beide filmpjes natuurlijk niet echt de manier om een correct beeld te vormen. Beide filmpjes zijn slechts subjectieve samenvattingen van voornamelijk het gedrag van de spelers. Om de sport voetballen te beoordelen, dien je niet naar de spelers te kijken, maar naar het spel: wat mag wel en wat mag niet, wat zijn de regels. Een fundamentalistische voetballer zal zich altijd netjes gedragen op het veld omdat de regels dit eisen. Een fundamentalistische voetballer laat zich niet van de wijs brengen door emoties of begeerten van het willen winnen – what ever it takes! (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Onderontwikkeling

 

Dit geld natuurlijk ook voor de Islaam. Om een goed beeld over de Islaam te vormen, dien je niet te kijken naar de moslims (wat ook maar mensen zijn met hun beperkingen en tekortkomingen) maar naar de islamitische fundamenten en regels: wat mag wel en wat mag niet, wat zijn de regels. Om te kijken of de Islaam inderdaad zorgt voor onwetendheid en onderontwikkeling, dienen we te zoeken naar wetgevende teksten die onwetendheid en onderontwikkeling eisen. Maar die zijn er geen. Nergens in de Koran (Arabisch: al-Qor-aan) of in de authentieke overleveringen van de profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) is te lezen dat je geen kennis dient te vergaren of dat je niet na moet denken over zaken. Integendeel…!!

Het eerste woord dat aan de profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) geopenbaard werd is: “Iqraa-e (lees).” En nu zou ik eigenlijk al kunnen stoppen met dit artikel. Dit is al voldoende om aan te tonen dat de Islaam juist oproept om kennis te vergaren, in tegenstelling tot wat onwetende en onderontwikkelde mensen met vooroordelen en antipathie jegens de Islaam andere mensen willen laten geloven. Het eerste geopenbaarde woord was dus niet onderdruk, of vecht, of dwing – maar lees! Met andere woorden: onderwijs, verkondig, deel mee.

Men hoeft niet veel moeite te doen om in de Qor-aan teksten te vinden die juist het tegendeel aantonen. In de Qor-aan is met grote regelmaat te lezen (Nederlandstalige interpretatie): “opdat jullie zullen nadenken” (2:219 – 2:266), “hopelijk zullen zij nadenken” (7:176 – 16:44), “daarin zijn aayaat (bewijzen, tekenen) voor een volk dat nadenkt” (13:3 – 16:11 – 16:69 – 30:21 – 39:42 – 45:13), “denken jullie dan niet na?” (6:50 – 10:16 – 11:51 – 12:109 – 37:138).

Verzen die aansporen om na te denken zijn er genoeg. Allah de Verhevene zegt bijvoorbeeld (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, in de schepping van de hemelen (#1) en de aarde (#2) en in de wisseling van de nacht en de dag zijn zeker tekenen voor bezitters van verstand (en die nadenken over de ware aard van dingen). Degenen die Allah gedenken, staand en zittend en (liggend) op hun zij (tijdens en buiten de gebeden) en nadenken over de schepping van de hemelen en de aarde…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 190-191.]

<<< (#1) De onmetelijkheid, het complexe design, de hemellichamen en hun banen etc.>>>

<<< (#2) De leefbaarheid, beschermende lagen rondom de aarde, bergen, zeeën, woestijnen, valleien, oerwouden, luchtsamenstelling (een kleine afwijking in de luchtsamenstelling is al dodelijk voor de mens), rivieren, de dieren en planten en alle andere noodzakelijke, nuttige en wonderbaarlijke dingen en processen.>>>

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt o.a. (Nederlandstalige interpretatie): “…Reizen zij (de afgodenaanbidders) dan niet op aarde en zien zij niet hoe het einde was van degenen vóór hen? (#3) En het Huis van het Hiernamaals is beter voor degenen die (Allah) vrezen. Denken jullie dan niet na?” [Soerat Yoesoef (12), aayah 109.]

<<< (#3) Het einde van de vroegere volken dient o.a. als waarschuwing voor de huidige en toekomstige generaties die de aarde, macht of ervaring van het verleden hebben geërfd. Zij dienen te weten dat als zij dezelfde zonden begaan, zij ook hetzelfde lot zullen ondergaan. Maar door hun weerbarstigheid en arrogantie zijn hun harten hard geworden waardoor zij het advies en de vermaning niet ter harte willen nemen.>>>

En Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En op de aarde zijn aayaat (bewijzen, tekenen, lessen) voor degenen die geloven met zekerheid. Alsook in jullie zelf, zien jullie dan niet!?” [Soerat ad-Dzaariyaat (51), aayah 20-21.] (Zie o.a. Wonderen in ons en rondom ons op deze website.)

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En kijken zij niet naar het koninkrijk van de hemelen en de aarde en al hetgeen Allah geschapen heeft?…” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 185.]

En Allah Ta’aalaa zegt in soerat al-Moelk (67), aayah 3-4 (Nederlandstalige interpretatie): “…Je ziet in de schepping van ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige – Allah) geen ongelijkheid (inconsistentie, wanorde). Kijk dan nog een keer! Zie jij enige scheur (defect)? (#4) Kijk vervolgens nog eens twee keer! Het gezichtsvermogen zal geïmponeerd (#5) tot jou terugkeren en het (gezichtsvermogen) is uitgeput (#6).”

<<< (#4) Dit vers beduidt dat het hele universum zo perfect in elkaar zit en dat alles, van het stofdeeltje op de aarde (dat nodig is voor regenvorming) tot aan de enorme sterrenstelsels, zo goed coherent is dat de continuïteit van het systeem van het universum nergens lijkt te breken.>>>

<<< (#5) Letterlijk verveeld, omdat men niet in staat is een afwijking/defect in de schepping te zien. In deze context heeft het de gevoelswaarde van onder de indruk, nederig.>>>

<<< (#6) Uitgeput door de inspanningen om de mysteries van het universum te bevatten. De meest nabije hemel bevat nog vele vraagtekens, om over de overige zes hemelen, die zelfs met de meest ingewikkelde telescopen nog niet gezien zijn, nog maar te zwijgen.>>>

Hier herhaalt Allah de Alwetende enkele malen om te kijken. Dus kijk niet vlug en gehaast zonder er over na te denken, maar kijk, en kijk nog eens, en kijk nog eens twee maal, zodat je werkelijk ziet en overtuigd bent.

Hoe veel verzen moet ik nog aanhalen? En het is zo moeilijk om nu al te stoppen en om een keuze te maken uit de vele schitterende Uitspraken van Allah de Alwijze, Die o.a. zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En jouw Heer inspireerde (#7) de bij: ‘Maak huizen in de bergen en in de bomen en in wat zij (de mensen) bouwen. Eet vervolgens van alle vruchten en volg de wegen die door jouw Heer gemakkelijk zijn gemaakt.’ Uit hun buiken komt een drank (honing) voort, verschillend van kleur; daarin is een genezing voor de mensen. Waarlijk, daarin is zeker een aayah (bewijs, teken) voor een volk dat nadenkt.” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 68-69.]

<<< (#7) Inspiratie betekent normaliter de boodschap die door Allah wordt geplaatst in de geest of het hart. In dit vers wordt er verwezen naar het instinct van de bij.>>>

En Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En waarlijk, in het vee is zeker een lering voor jullie: Wij geven jullie van wat er in hun buiken is – tussen spijsbrij en bloed (#8) – pure melk te drinken; smakelijk voor de drinkers.” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 66.]

<<< (#8) Kort samengevat kun je zeggen dat de bouw- en voedingstoffen voor melk komen uit het bloed, de spijsbrij (tot brij geworden voedsel) in de dunne darm en het water uit de verteerde spijsbrij in de dikke darm dat als mest wordt uitgescheiden. Hoewel dit alles zeker niet smakelijk is, is melk dat echter wel! Zie voor meer details Melkvorming bij het vee.>>> (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Ook in de Soennah vindt men teksten die de status van kennis aanduiden. De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die een pad zoekt om kennis [over de dien (#9)] te vergaren, Allah maakt een pad naar al-Djennah gemakkelijk voor hem.” (Overgeleverd door Moeslim.)

<<< (#9) Dien wordt vaak vertaald als religie, maar in feite is het een manier van leven. Aldus is de relatie tussen religieuze en wereldse kennis dat zij elkaar aanvullen. Zie het artikel Islaam en het verwerven van wereldse kennis.>>>

De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei ook (Nederlandstalige interpretatie): “De eigenschap van de geleerde ten opzichte van een gelovige is vergelijkbaar met de eigenschap van de maan wanneer hij vol is ten opzichte van de sterren. En waarlijk, de geleerden zijn de erfgenamen van de profeten. Waarlijk, de profeten lieten geen dirhams en dinars (d.w.z. geld) achter, maar zij lieten kennis achter. Dus eenieder die het neemt, neemt het als een overvloedig deel.” (Authentiek, overgeleverd door Aboe Daawoed, at-Tirmidzie en Ibn Maadjah.)

De positie van de mensen van kennis bereikt een zodanig hoog niveau dat Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) en de engelen bidden voor hem! Aboe Oemaamah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Waarlijk, Allah en Zijn engelen, zelfs de mier in zijn holletje en de vis in de zee, waarlijk, (zij allen) bidden voor degene die mensen het goede onderwijst.’” (Authentiek, overgeleverd door at-Tabaraanie.)

Al deze aansporingen om na te denken en om kennis te zoeken – zowel in de Qor-aan als de Soennah – hebben bijgedragen aan het feit dat vele moslims zich vroeger hebben bezig gehouden met het zoeken van kennis en het nadenken over vele aspecten van het leven. Toen het Westen verkeerde in een periode welke men Donkere of Duistere Middeleeuwen noemt, scheen in de islamitische staat – welke zich uitstrekte van Spanje tot en met het verre Oosten – volop licht, met Andalusië en Bagdad als twee islamitische bolwerken waar zowel moslim- als niet-moslimwetenschappers floreerden!

Religieuze tolerantie (zie het artikel Religieuze tolerantie in de Islam) en islamitische inspiratie stonden toe dat moslims, christenen en joden op een harmonieuze en vreedzame manier samenleefden tot het einde van de vijftiende eeuw en iedereen kreeg kans om te studeren en een bijdrage te leveren aan ontwikkelingen waar we nu nog steeds de vruchten van plukken.

Moslims bedanktUitgeverij Momtazah heeft een boek uitgegeven met de titel Moslims…Bedankt!, dat gaat over bijdragen van moslims aan de huidige wetenschap en beschaving. (Dit boek is te bestellen via onze webshop, en met uw aankoop steunt u de da’wah van www.uwkeuze.net.) Uit dit boek komt de volgende opsomming:

– De Europese apotheek is naar het voorbeeld van die uit Bagdad (een stad door moslims gesticht in 762 n.C.) ingericht.

– Algebra komt van het Arabische al-djabr waarover Moh’ammed ibn Moesaa Khawarizmie een boek schreef waarin hij de principes van algebra formuleerde. Tot op de dag van vandaag zijn deze principes niet gewijzigd.

– De cijfers 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 zijn de oorspronkelijke Arabische cijfers, daarvoor werkte men in het Westen met Romeinse cijfers; een letter met een getalwaarde. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Cijfers

 

– De molen is in Nederland aanwezig dankzij moslims.

– Het gebeurt ook dat ontdekkingen worden toegeschreven aan westerlingen, terwijl die al vele eeuwen daarvoor door islamitische geleerden waren gedaan. Een goed voorbeeld is de ontdekking van de kleine bloedsomloop, die niet in de 17de eeuw ontdekt is door William Harvey, maar al in de 13de eeuw door Ibn al-Nafis uit Damascus (Syrië), die de basisprincipes uitlegde van de moderne theorie betreffende de bloedsomloop, bijna 350 jaar vóór Sir William Harvey van Kent, uit Engeland, die onterecht de eer kreeg voor deze ontdekking. (Voor meerdere voorbeelden van wat onderwezen wordt en wat eigenlijk onderwezen zou moeten worden, zie het artikel Het wonder van de islamitische wetenschappersSetting the Record Straight.)

– De Islaam heeft enorm bijgedragen aan humane aspecten, aspecten van verdraagzaamheid en menselijkheid in de moslimbeschaving, tolerantie betreffende verschillen, politieke, economische en culturele participatie voor iedereen, het beëindigen van slavernij, een humane beschaving voor alle levende wezens (ook voor dieren en planten) etc.

– Moslimwetenschappers hebben enorm bijgedragen aan het behoud van de kennis van oude wetenschappers en denkers door o.a. vertaalwerkzaamheden.

– Er zijn bijdragen van moslims aan de cosmetica, astronomie, landbouw, geografie, wiskunde, scheikunde, zelfs het begin van de papierindustrie is te danken aan de moslims.

– Aboe ‘Aliy al-H’asan ibn al-Haytham – gelatiniseerde naam = Alhazen – leverde zeer belangrijke bijdragen aan de principes van optica en het gebruik van wetenschappelijke experimenten. Hij wordt gezien als de grondlegger van optica door zijn verhandelingen over en experimenten met lenzen, spiegels, straalbreking en weerspiegeling. Hij maakte een diepgaand onderzoek naar het verloop van licht door verschillende media en ontdekte de wetten van refractie (breking), die door westerse bronnen toegeschreven worden aan de Leidse hoogleraar Snellius (in 1621 n.C.). De wet(ten) van Snellius werden dus al uitgevonden zo’n 600 jaar vóór Snellius ze uitvond.

Prins Charles, de Engelse kroonprins, heeft in een recentelijk openbare toespraak op de Oxford Universiteit gezegd: “Zoals er in het Westen veel misverstand is over de aard van de Islaam, zo ook is er veel onwetendheid over de dank die onze eigen cultuur en beschaving schuldig is aan de islamitische wereld. Het is een nalatigheid die voortkomt uit, naar mijn mening, de subjectiviteit van geschiedenis, welke wij hebben geërfd. De middeleeuwse islamitische wereld, van Azië tot aan de kust van de Atlantische Oceaan, was een wereld waar geleerden en wetenschappers floreerden. Maar omdat wij geneigd zijn om de Islaam als vijand voor het Westen te zien, als een vreemde cultuur, gemeenschap, en een systeem van geloof, zijn wij geneigd om de grote invloed van de islamitische geschiedenis op onze eigen geschiedenis te negeren of uit te wissen.” (Bron: www.muslimheritage.com.)

Ik moet enorm samenvatten en kiezen uit de vele bewijzen om dit artikel een artikel te laten blijven en zodat het geen boek wordt. Voordat we naar het einde van dit artikel gaan, wil ik de volgende verzen aanhalen. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Bij Allah! In hun verhalen (de geschiedenissen van vroegere volken) is waarlijk een les voor de bezitters van verstand (#10). Het is geen verzonnen vertelling, maar een bevestiging van hetgeen ervoor was [waaronder at-Tawraat (de Thora) en al-Indjiel (het Evangelie)] en een gedetailleerde uitleg van alles en een leiding en een barmhartigheid voor een volk dat gelooft.” [Soerat Yoesoef (12), aayah 111.]

<<< (#10) Had Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831 n.C.), de Duitse filosoof, gelijk toen hij zei dat “de geschiedenis ons leert dat we nooit iets uit de geschiedenis geleerd hebben”? Dit geldt natuurlijk niet voor degenen die hun verstand gebruiken en dat verkiezen boven hun begeerten!>>>

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Wij zullen hen Onze tekenen aan de horizonten (#11) en in henzelf tonen, totdat het duidelijk zal worden voor hen dat het (de Qor-aan) de waarheid is…” [Soerat Foesilat (41), aayah 53.]

<<< (#11) Wij zullen de mensen de bewijzen van Onze Uniciteit en Macht in de hemelen en op aarde tonen, zoals de zon, de maan alsook de sterren, de nacht en de dag, de wind en de regen, gewassen en vruchten, donder en bliksemflitsen, bergen en zeeën. Wij zullen hen de invloeden van Onze Almacht tonen die zij met hun eigen ogen kunnen aanschouwen, zoals Wij hen ook de invloeden van onze Almacht in henzelf tonen, door de zintuigen en vermogens die Wij in hen geschapen hebben, zoals het verstand en de ziel en datgene wat hen treft van het goede en het kwade en van begunstiging en onheil. (At-Tefsier al-Waseet lil Qor-aanie l-Kariem van Moh’ammed Sayyied Tantaawie.)>>>

En Allah Ta’aalaa zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Denken zij dan niet zorgvuldig na over de Qor-aan? Als het van iemand anders dan Allah gekomen was, dan hadden zij daarin veel tegenstrijdigheden aangetroffen.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 82.]

<<< Het feit dat de Qor-aan vrij is gebleven van inconsistenties en tegenstrijdigheden ondanks alle aangrijpende veranderingen en turbulente gebeurtenissen in het leven van profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gedurende de drieëntwintig jaar van het “ontvouwen” van het goddelijke Schrift, had hen moeten overtuigen dat het niet “samengesteld is door Moh’ammed” (een beschuldiging die herhaaldelijk tegen hem werd uitgebracht door niet alleen zijn tijdgenoten, maar ook door ongelovigen van latere tijden), maar dat het alleen van goddelijke oorsprong kon zijn. Ogenschijnlijke tegenstrijdigheden worden duidelijk als men op zoek gaat naar kennis. De Qor-aan dient men niet oppervlakkig te lezen, maar te bestuderen met behulp van o.a. tefsier (uitleg).>>>

Waarlijk, de Islaam roept niet op tot blind geloof, maar juist tot volle overtuiging. Je bent geen moslim omdat je Moh’ammed heet, je bent geen moslim omdat je ouders moslims zijn, je bent geen moslim omdat je in Saoedi-Arabië geboren bent. Nee, je bent moslim omdat je overtuigd bent en handelt in overeenstemming met die overtuiging. En zonder kennis kun je niet overtuigd zijn van iets, en zonder kennis kun je niet correct handelen in overeenstemming met waar je overtuigd van bent.

Een oprechte man stond eens op het strand en zag tot zijn ontzetting dat de golven met een vis aan het spelen waren en zij gooiden de vis op en neer, heen en weer. De man besloot om de vis te redden. Hij sprong in het water en greep de vis bij zijn staart. Vervolgens verliet hij met moeite het water en gooide de vis op het strand, tevreden dat hij de vis redde van het water!

Als moslims werken omwille van Allah zonder kennis over wat het pad van Allah is, doen zij heel vaak hetzelfde als die jonge man deed met de vis. En werkelijk, de Islaam is geen religie die zijn volgelingen oproept om de vis te redden van het water. De Islaam roept zijn volgelingen niet op tot blind geloof, integendeel: “Degenen die as-salaah (het gebed) onderhouden en az-zakaah (de verplichte liefdadigheid) geven en zij geloven met zekerheid (#12) in het Hiernamaals.” [Nederlandstalige interpretatie van soerat an-Naml (27), aayah 3.]

<<< (#12) In het artikel De voorwaarden van as-shahaadah wordt aangegeven dat de eerste voorwaarde kennis (‘ilm) is en dat de tweede voorwaarde overtuiging (yaqien) is. Lees dit artikel voor details.>>>

Ik wil dit artikel graag afsluiten met het omdraaien van de rollen: het is niet de Islaam die zorgt voor onderontwikkeling, maar juist al hetgeen dat afwijkt van de Islaam. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Ik was onlangs weer drie weken in Nederland en in die drie weken waren er drie gezinsdrama’s (waarbij zo’n 8 doden vielen), een pedofiel die zo’n 98 meisjes misbruikt zou hebben, en kort voor mijn bezoek aan Nederland was ook het koninginnedagdrama (geen terrorisme, maar een drama!) in Apeldoorn, allemaal veroorzaakt door Nederlandse niet-moslims (!). Tijdens mijn verblijf in Nederland zag ik ook dat men op tv aandacht schonk aan de borstkanker van een vrouw van een bekende voetballer, de breuk tussen Jantje Smits en Yolanthe, en dat de Amerikaanse president een vlieg dood sloeg. Als men zich bezig houdt met en dure zendtijd besteed aan dit soort triviale zaken in plaats van zaken met betrekking op het Hiernamaals, dan is dat bewijs dat dit werkelijk een oorzaak is van onderontwikkeling en onwetendheid. Want kennis over de Islaam en het Hiernamaals zal – in shaa-e Allaah – bijdragen aan vermindering van gezinsdrama’s, problemen met ontuchtzaken, aanslagen, criminaliteit etc. etc. Want dan weet men dat men in het Hiernamaals verantwoording dient af te leggen over hun wandaden, dat iedereen dan hun rechten terug krijgt en dat men niet kan ontsnappen door zelfmoord te plegen.

Dus, de bewering “de Islam … de religie van onderontwikkeling” is een bewering gebaseerd op onderontwikkeling, terwijl de bewering dat “al hetgeen dat afwijkt van de Islaam zorgt voor onderontwikkeling” elke dag meerdere malen wordt bevestigd.

En tot Allah de Verhevene keren we allemaal terug.

(Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Kennis ned

 

Relevante artikelen:

Intellectuele zelfmoord – religie of atheïsme?

Islaam en het verwerven van wereldse kennis

Het wonder van de islamitische wetenschappers

Kennis is licht (diverse artikelen)

Submission

Religie is het opium voor het volk

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan