De ideologische aanval

Al-ghazw al-fikrie – gevaarlijker dan de gewapende strijd.

Ideologische strijd klAllah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “En nooit zullen de joden noch de christenen tevreden zijn over jou, totdat jij hun religie volgt…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 120.]

Allah de Meest Barmhartige zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…En zij zullen niet ophouden jullie te bestrijden totdat zij jullie afstand laten nemen van jullie religie (het islamitische monotheïsme), als zij daartoe in staat zijn. En wie van jullie zich afkeert van zijn religie en vervolgens overlijdt als een ongelovige, zij zijn dan wier daden verloren zijn gegaan in het wereldse (leven) en het Hiernamaals en zij zijn de bewoners van het Vuur (de Hel); zij zullen daarin onsterfelijk zijn.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 217.]

Klik hier om deze verhandeling als e-boek (PDF-document – 536 kb) te lezen en gratis te downloaden.
Zie ook het uitgebreide As-Salafiyyah, tussen de uitnodigers en de vijanden (PDF, 1267 kb).

Door sheikh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz.3d-gr-de-ideologische-aanval-kaft
Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Dit artikel bevat de volgende hoofdstukken:

Over de oemmah
De toekomst is voor de Islaam
Over dit artikel
Verplichtingen ten tijde van calamiteiten
De verschillende islamitische groepen
De noodzakelijke voorbereiding
De beweegredenen achter de ideologische aanval
Wie is onderworpen aan deze aanval?
De middelen voor deze aanval

Zie ook de lezing “De ideologische strijd tegen de Islaam” van Abdul-Jabbar van de Ven, onder aan deze pagina.

Alle lof is voor Allah, en moge Zijn zegeningen en vrede neerdalen op Moh’ammed, zijn familie, metgezellen en eenieder die hun voorbeeld volgt.

 


Over de oemmah

[Noot vertaler: deze inleiding is geschreven door Aboe ‘Aaliyah Surkheel ibn Anwar Sharif.>>>

Sinds het begin van de Islam (al-Islaam) zijn de ongelovigen nooit gestopt met het beramen van complotten tegen deze waardevolle moslimoemmah (gemeenschap) om het hun gif van ongeloof, afwijking en morele achteruitgang te injecteren. Hierdoor hebben de vijanden van de Islaam geprobeerd de waarden, normen en geloofsovertuigingen van moslims te bederven, alsook het Boek van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) en de Soennah van Zijn boodschapper (ﷺ – salallaahoe ‘alayhie wa sellem – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) te verwijderen in de verschillende islamitische landen als zijnde hun bron van leiding en hun bron van wetgeving. Gedurende de veertien eeuwen van de Islaam zijn de ongelovigen er geleidelijk aan in geslaagd om sommige van hun complotten succesvol uit te voeren!

Tegen het einde van het eerste decennium van de vijftiende islamitische eeuw (1410-1411 H. / 1990-1991 n.C.) was de wereld getuige van een volledige gedaanteverandering van het sociaal-politieke landschap; een gedaanteverandering die wederom een serieuze impact diende te hebben op de islamitische wereld. Na het ineenstorten van communistisch Rusland als dominerende wereldmacht, was het de Islaam en de islamitische landen die vervolgens de voornaamste doelen werden voor de economische, ideologische en militaire aanval van de Nieuwe Wereld Orde; de cultuur die nu dominant is. In feite was dit het begin van de tweede golf van Kruistochten! Dientengevolge “zien de moslims tegenwoordig een barbaarse aanval van hun vijanden onder ogen – de joden, christenen, atheïsten, secularisten, democraten en anderen. De islamitische landen worden binnengevallen door verschillende vormen van ongeloof en afwijkingen; en door heel de islamitische landen heen waaien de winden van begeerten en corruptie, wier werkelijke aard slechts door Allah de Alwetende volledig begrepen wordt. Gesteund door een satanisch wereldomvattend plan, alsook onbeperkte financiële steun, richt deze aanval zich op overheersing en overwicht over de islamitische wereld. De islamitische wereld wordt verdeeld en het ware beeld van de religie wordt cultureel en moreel en bedervend aangevallen. (#1) Het behoort daarom tot de prioriteiten van de islamitische oproep (da’wah – mondelinge, schriftelijke en gedragsmatige uitnodiging tot de Islaam) om deze aanval te breken en het te beantwoorden met alle mogelijke toegestane middelen van da’wah (#2).” (Bayaan wa Tawdeeh, p. 9-10.)

<<<(#1) Noot vertaler: Prof. Norman Daniels, PhD, een Amerikaanse filosoof, ethicus en bio-ethicus op Harvard, schreef op p. 267 van zijn Islam and the West: “Het gebruik van bedrieglijk bewijs om de Islam aan te vallen was vrijwel algemeen…” Hoe gevat had Thomas Carlyle – een Schots schrijver en historicus, wiens werk grote invloed had in het Victoriaanse tijdperk – meer dan 150 jaar geleden, over zijn christelijke broeders gezegd: “De leugens die door welmenend ijver zijn opgehoopt rond deze man (Moh’ammed ﷺ) zijn alleen een schande voor onszelf.”>>>

<<<(#2) Noot vertaler: zie o.a. de artikelen Da’wah ideeën, Kent u deze man? (over de profeet Moh’ammed – salallaahoe ‘alayhie wa sellem), De anti-Islam film van ‘illusionist’ Wilders en Islamofobie. Zie ook het 204 pagina’s tellende boek Logische argumenten voor het bevestigen van de waarheid van de beste der mensen: Moh’ammed ﷺ van dr. Abdul Mohsin ibn Zabn al-Moetayrie, alsook het 817 pagina’s tellende boek Religieus Extremisme in het leven van hedendaagse moslims van dr. ‘Abdoel-Rah’maan ibn Moe’alaa al-Loewayh’iq al-Moetayrie. Beide boeken zijn uitgegeven door Uitgeverij Momtazah en te bestellen via onze islamwinkel.>>> (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven.)

 

 

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Neem geen bitaanah (adviseurs, beschermers, helpers, boezemvrienden) van anderen dan van jullie zelf (d.w.z. niet van de hypocrieten, joden, christenen etc.): zij schieten niet te kort om jullie tot verdorvenheid te leiden. Zij wensen vurig dat jullie lijden. Werkelijk, de haat (jegens de Islaam en zijn volgelingen) verscheen reeds uit hun monden, en wat (zij in) hun borstkassen (harten) verbergen is groter (erger). Werkelijk, Wij verduidelijkten voor jullie de aayaat (tekenen, bewijzen, verzen), als jullie begrijpen.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 118.]

 


De toekomst is voor de Islaam

Ondanks de sombere realiteit en de intensiteit van dit offensief, blijft de gezegende da’wah en de islamitische heropleving groeien en bloeien – alle lof is voor Allah. [Noot vertaler: sterker nog, wellicht dat deze aanval vele moslims wakker schudt en vele niet-moslims nieuwsgierig maakt naar de Islaam, waarvan een aanzienlijk aantal de Islaam aanvaarden, wal-h’amdoelillaah. Zie o.a. het artikel Waarom is de islam zo succesvol gebleven in deze moderne wereld?] Maar door de groei hebben de vijanden hun inspanningen verhevigd om de heropleving te onderdrukken. De grootste noodzaak van dit moment is daarom dat de moslims gemeenschappelijk samenwerken met elkaar om één hand te worden tegen hun vijanden en om de aanvallen tegen hen zelf, hun geloofsovertuiging (‘aqiedah) en hun landen af te kunnen slaan. Onze Heer, de Verhevene, zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En degenen die ongelovig zijn, zijn elkaars awliyaa-e (beschermers, helpers). Indien jullie dat niet doen (O moslims, door elkaar hulp te bieden), zal er fitnah (oorlogen, onderdrukking etc.) zijn op aarde en groot verderf (polytheïsme, onrecht etc.).” [Soerat al-Anfaal (8), aayah 73.]

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…En steun elkaar in al-birr (de deugdzaamheid en het goede) en at-taqwaa (rechtschapenheid en vroomheid) en steun elkaar niet in de zonde en de overtreding…” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 2.]

[Zie o.a. de artikelen Nationalisme, een vreemd concept in de Islaam en Al-Walaa-e wa al-baraa-e – loyaliteit en distantiëring.]

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Alleen door een dergelijke samenwerking en door elkaar oprecht te adviseren (#3) en door ons allen enorm in te spannen om een correct geloof (imaan) en rechtschapen daden te ontwikkelen in de oemmah met geduld (sabr), zal de gezegende da’wah en heropleving de gewenste resultaten opleveren en de te verwachten vruchten voortbrengen.

<<<(#3) Noot vertaler: er is overgeleverd in Sah’ieh’ Moeslim (met een volledig aaneengesloten keten van overleveraars) en in Sah’ieh’ al-Boekhaarie (in moe’alaq vorm: d.w.z. zonder keten van overleveraars), op het gezag van Aboe Roeqayyah Tamiem ad-Daarie (moge Allah tevreden zijn met hem), dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De religie is advies.” Wij zeiden: “Aan wie, O boodschapper van Allah?” Hij zei: “Aan Allah (d.w.z. gehoorzaam Hem), Zijn boodschapper (d.w.z. geloof, respecteer en volg hem), Zijn Boek (d.w.z. volg het), de leiders van de moslims (d.w.z. help hen met hun werk) en het gewone volk [d.w.z. beveel hen al-ma’roef (het goede) en verbied hen al-moenkar (het verwerpelijke, het slechte)].”>>>

Het is ook verplicht dat deze da’wah en heropleving stevig gebaseerd wordt op een terugkeer naar het Boek (de Qor-aan) en de Soennah en op hetgeen waarover de vrome voorgangers [as-selef as-saalih’ – de eerste drie generaties van de moslimgemeenschap, dus de sah’aabah (metgezellen van profeet Moh’ammed – salallaahoe ‘alayhie wa sellem), hun volgelingen (de taabi’ien) en de leerlingen daarvan] van deze oemmah het eens waren. Het is van wezenlijk belang dat degenen die betrokken zijn bij de heropleving, zich houden aan de etiquette met betrekking tot meningsverschillen (aadaaboel-khilaaf) wanneer een meningsverschil zich voordoet – wat zeker zal gebeuren. (Zie o.a. Hoe om te gaan met meningsverschillen en het bekritiseren van anderen van sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien.) Hierdoor wordt de heropleving beschermd tegen het ondergeschikt raken, of dat het op een zijspoor belandt en overheerst wordt door twistgesprekken over onderwerpen die op zich wel belangrijk zijn in de Islaam, maar niet behoren tot de dringende prioriteiten. Je hier aan overgeven zorgt alleen voor verdere verzwakking van de reeds fragiele oemmah, het smoren van de da’wah en vertragen van de hulp en overwinning (noesrah) die Allah de Meest Barmhartige de moslims beloofd heeft; want Hij, de Verhevene, heeft werkelijk gegarandeerd dat de toekomst voor de Islaam is (Nederlandstalige interpretatie): “Allah beloofde degenen onder jullie die geloven en rechtschapen daden verrichten, dat Hij hen zeker als opvolgers op aarde zal aanstellen, zoals Hij degenen vóór hen als opvolgers heeft aangesteld; en dat Hij voor hen hun religie – welke Hij voor hen verkozen heeft – zeker zal versterken. En Hij zal hen zeker in ruil veiligheid schenken na hun angst, mits zij Mij aanbidden en niets aan Mij toekennen als deelgenoot…” [Soerat an-Noer (24), aayah 55.]

En Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Zij willen het licht (de religie) van Allah doven met hun monden (valse argumenten en leugens), terwijl Allah Zijn licht volledig zal laten schijnen, ook al haten de ongelovigen het. (#4) Hij is Degene Die Zijn boodschapper (Moh’ammed) heeft gezonden met de leiding en de religie van de waarheid (de Islaam), om deze te laten zegevieren over alle religies, ook al haten de afgodenaanbidders het.” [Soerat as-Saf (61), aayah 8-9.]

<<<(#4) Noot vertaler: het voorbeeld van de ongelovigen en de mensen van het Boek is het voorbeeld van iemand die het licht van de zon of de maan wil doven door ernaar te blazen! Waarlijk, een dergelijke persoon zal nooit tot stand brengen wat hij probeerde te bereiken. Zo ook zal het licht waarmee profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezonden werd zeker schijnen en verspreiden. (Tefsier Ibn Kethier.) Het proberen om de openbaring (religie) van Allah te stoppen of tegen te spreken met valsheid, is als een onnozele die probeert elektrisch licht als een kaars uit te blazen.>>>

De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Werkelijk, Allah verzamelde de aarde voor mij, zodat ik de oostelijke en westelijke delen zag; en werkelijk, het domein van mijn oemmah zal reiken tot aan hetgeen voor mij daarvan verzameld was.” [Overgeleverd door Moeslim (nr. 2889) en Aboe Daawoed (nr. 4252), van Thawbaan (moge Allah tevreden zijn met hem).]

Hij (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei ook (Nederlandstalige interpretatie): “Deze zaak zal hetgeen dat door de nacht en de dag bereikt wordt bereiken. En Allah zal geen woning van baksteen noch vacht laten zonder dat Hij zal zorgen dat Zijn religie er binnen gaat, ofwel eer of vernedering brengend; eer dat Allah geeft aan de Islaam, of vernedering dat Allah geeft aan ongeloof.” [Sah’ieh’: overgeleverd door Ah’mad (4/103).]

En hij (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft ook gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Geef goed nieuws aan deze oemmah aangaande eer, vestiging op de aarde, hulp en overwinning en superioriteit van de religie. Wie een daad van het Hiernamaals doet voor een wereldse beweegreden, zal geen aandeel van het Hiernamaals hebben.” [Sah’ieh’: overgeleverd door al-H’aakim (4/311) van ‘Oebayy ibn Ka’b (moge Allah tevreden zijn met hem).] [Zie De daden worden beoordeeld op basis van de intentie (h’adieth 1 van De veertig ah’aadieth van an-Nawawie).]

 


Over dit artikel

Dit artikel gaat over de aard van de ideologische aanval. Het behandelt de beweegreden achter deze aanval, de doelen, de omvang, alsook de middelen die gebruikt worden door de vijanden om deze doelen te bereiken.

De feitelijke basis van deze verhandeling zijn twee afzonderlijke interviews met sheikh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz. Het eerste interview concentreert zich op de voornaamste oorzaak voor de zwakte van de oemmah en onze verplichtingen jegens de islamitische wereld. Het tweede interview gaat specifieker over de ideologische aanval tegen de islamitische wereld. Hoewel deze interviews meer dan tien jaar geleden plaatsvonden, is hun relevantie nog steeds zeer toepasselijk op onze huidige toestand. Vooral omdat deze ideologische aanval krachtig en fel voortduurt in plaats van dat het afgenomen is en er meer wegen gevonden zijn om de harten van de moslims te bederven, of zij nou leven in de islamitische landen of verblijven als minderheden in de landen van de ongelovigen!

Wat behoort tot die wegen is de aanval door middel van de schotel- en T.V.-cultuur. Door middel van zulke middelen maken de moslims, vooral de jeugd, zich ontvankelijk om beïnvloed en geïndoctrineerd te worden door de cultuur van de Nieuwe Wereld Orde – een koefr cultuur – waardoor hun waarden en normen, geloofsovertuigingen, idealen en ethiek geleidelijk aan in overeenstemming gebracht worden met die van deze demonische cultuur. (#5) Het resultaat hiervan is dat er na verloop van tijd weinig of niets overblijft van de islamitische identiteit van het slachtoffer, behalve wellicht een naam. Moge Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) ons hiertegen beschermen!

<<<(#5) Noot vertaler: waarom demonisch? Omdat de shaytaan (satan) met zijn insinuerende influisteringen de mensen misleid en hun daden schoonschijnend maakt, zoals we in de Nobele Qor-aan kunnen lezen (Nederlandstalige interpretatie): “…En de satan (duivel) maakte hun daden schoonschijnend voor hen, waarna hij hen afhield van de (rechte) weg, dus zij worden niet geleid.” [Soerat an-Naml (27), aayah 24.] “Heb jij [O Moh’ammed (#A)] degene gezien die zijn begeerte als god nam? (#B)…” [Soerat al-Foerqaan (25), aayah 43.]

(#A) En bij uitbreiding ook elk verstandig en nadenkend mens; kijk eens naar de gevolgen van het volgen van de begeerten. (Zie o.a. het artikel Submission – Iedereen onderwerpt zich, maar de vraag is aan wie of wat?)

(#B) Een afgod hoeft niet per se gemaakt te zijn van steen of hout. Een afgod kan ook in de vorm zijn van een bepaalde waarde, een concept of principe. Door de eigen wil – gebaseerd op begeerten en bevliegingen – te prefereren boven de Wil van Allah, neemt hij zijn eigen wil als een god. Alles wat hij bewondert en als goed ziet volgens zijn eigen begeerten, wordt zijn religie en zijn weg (manier van leven) i.p.v. de weg van Allah. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Volgens Allah is iemands eigen begeerte de slechtste van alle valse goden die aanbeden en gediend worden in plaats van Allah.” (Overgeleverd door Tabaraanie.) Zo wordt er ook overdreven aandacht geschonken aan materialistische waarden en deze worden de voornaamste zorg van de mensen en worden koste wat het kost in stand gehouden. Aldus worden mensen niet meer dan machines, terwijl spirituele en morele waarden verloren raken en met voeten worden getreden. Maar dit geschiedt niet toevalligerwijs! Het geschiedt allemaal volgens een geniepig plan (van satan) die de oude afgoden tracht te vervangen met nieuwe en deze behandelt als de oppermachten die aan het roer zitten van alle waarden en normen. Wanneer materialisme dus transformeert in een afgod waar de mensen eerbied aan bewijzen (hun hele leven wordt hierdoor bepaald, alles wordt gemeten in geld), zullen alle waarden en overwegingen – inclusief moraliteit, familie, eer, vrijheid en veiligheid – opgeofferd worden voor diens belang.>>>

We vragen Allah de Verhevene om onze daden oprecht en correct te maken, louter zoekend naar Zijn Tevredenheid.

 


Verplichtingen ten tijde van calamiteiten

Vraag: wat is de verplichting voor de moslimgeleerden met betrekking tot het onder ogen zien van de beproevingen en kwellingen die de islamitische wereld zijn overkomen? [Van Madjmoo’ Fataawaa wa Maqaalaat Moetanawwi’ah (4/134-139).]

Antwoord: er is geen twijfel dat zonden, in zowel uitspraken als daden, alsook het ver verwijderd zijn van de correcte islamitische geloofsovertuigingen (‘aqiedah), behoren tot de grootste oorzaken voor de verschillende crisissen en calamiteiten die de moslims overkomen. Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Wat jou (O mens) van het goede treft, is dan van Allah, en wat jou (O mens) van het slechte treft, is dan van jezelf (wegens jouw daden/zonden)…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 79.]

Allah, de Meest Volmaakte, de Meest Hoge, zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En wat jullie ook treft aan tegenspoed, dat is dan wegens hetgeen jullie handen hebben verworven. En Hij vergeeft veel (#6).” [Soerat as-Shoeraa (42), aayah 30.]

<<<(#6) Noot vertaler: Aboe Sa’ied al-Khoedrie en Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hen beide) verhaalden: “De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Geen vermoeidheid treft een moslim, noch ziekte, noch leed, noch verdriet, noch letsel, noch zorg, zelfs het prikken van een doorn, of Allah vergeeft daardoor enkele van zijn zonden.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.) Zie o.a. de artikelen Wanhoop niet aan de Barmhartigheid van Allah en De boetedoening voor zonden is berouw, alsook de 11 filters in het artikel De liefde van Allah.>>>

Werkelijk, Allah is Meest Vergevensgezind en Meest Barmhartig voor Zijn dienaren. Hij zond hen vele duidelijke tekenen en waarschuwingen opdat zij tot Hem zullen terugkeren met oprecht berouw (tawbah), zodat Hij hen zal vergeven. Wanneer iemand zich wendt tot Allah en een armlengte dichter bij Hem komt, dan komt Allah (bij wijze van spreken) twee armlengtes dichter bij hem. Want werkelijk, Allah de Verhevene houdt van degenen die zich berouwvol tot Hem keren en Hij is daar tevreden mee, terwijl Hij, de Majesteitelijke, de Meest Hoge, absoluut zelfvoorzienend (onafhankelijk, behoefteloos) blijft [Hij heeft het in feite niet nodig (#7)]. De gehoorzaamheid van de gehoorzame baat Hem niet; en de zonden van de zondaar schaden Hem niet. Maar Hij is Meest Zachtmoedig en Meest Barmhartig voor Zijn dienaren en Hij schenkt hen de mogelijkheid om daden van gehoorzaamheid te verrichten en om daden van ongehoorzaamheid te mijden.

<<<(#7) Noot vertaler: Moeslim leverde in zijn Sah’ieh’ over dat Aboe Dzarr (moge Allah tevreden zijn met hem) zei dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft dat zijn Heer zei (Nederlandstalige interpretatie): “O Mijn dienaren! Als de eerste en de laatste van onder jullie, mensen en djinn onder jullie, het hart hadden van de meest vrome en rechtschapen man onder jullie, dat zal Mijn Koninkrijk helemaal niet vermeerderen. O Mijn dienaren! Als de eerste en de laatste van onder jullie, mensen en djinn onder jullie, het hart hadden van de meest slechte man onder jullie, dat zal Mijn Koninkrijk helemaal niet verminderen. O Mijn dienaren! Als de eerste en de laatste van onder jullie, (d.w.z. alle) mensen en djinn onder jullie, zouden staan op een vlak gebied en iedereen zou Mij vragen (wat zij wensen), en Ik zou eenieder van hen geven wat zij vroegen, dat zal Mijn Koninkrijk niet verminderen behalve dat wat de naald draagt (aan water) wanneer het in de oceaan gestoken wordt.”>>>

Deze crisissen en calamiteiten zijn niets anders dan een waarschuwing voor Zijn dienaren, zodat zij zullen terugkeren naar Allah, berouwvol en gehoorzaam. Hij maakt dit bekend aan hen door middel van het beproeven van hen, zoals Hij zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En voorzeker, Wij zullen jullie beproeven met iets van angst, honger, vermindering van bezittingen, zielen (levens van familie, vrienden, geliefden) en vruchten (oogst). Maar verkondig goed nieuws aan de geduldigen. Degenen die, als zij door een tegenslag getroffen worden, zeggen: ‘Waarlijk, wij behoren aan Allah, en waarlijk, wij zullen tot Hem terugkeren.’ Zij zijn het op wie zegeningen (en vergeving) van hun Heer zijn, en (zij ontvangen) Zijn Barmhartigheid, en zij zijn het die de rechtgeleiden zijn.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 155-157.]

En Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Verderf is duidelijk geworden op het land en de zee ten gevolge van wat de handen van de mensen hebben aangericht. Aldus laat Hij (Allah) hen een gedeelte van wat zij gedaan hebben proeven opdat zij (berouwvol) zullen terugkeren.” [Soerat ar-Roem (30), aayah 41.]

<<<Noot vertaler: de effecten van zonden zijn duidelijk zichtbaar in deze wereld. De snelle achteruitgang van het sociale leven van de mens, de veelzijdige toename van seksuele perversiteit, misdaad en geweld – wat allemaal het gevolg is van de mens’ vergetelheid jegens God en dus van alle zuivere en hoogstaande waarden, en hun vervanging van het geloof door de overtuiging dat materialistische “vooruitgang” de enige zaak is die er toe doet – heeft tot gevolg dat onze natuurlijke omgeving toenemend achteruitgaat, hier omschreven als “een resultaat van wat onze handen aangericht hebben”. Dit zou er voor moeten zorgen dat de mensen wakker geschud worden en terugkeren naar de rechte weg.>>>

Allah Ta’aalaa zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…en Wij zullen jullie testen met het slechte en het goede als een beproeving. En tot Ons zullen jullie teruggebracht worden.” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 35.]

<<<Noot vertaler: van oorsprong betekent het woord fitnah (hier vertaald als beproeving) “het in het vuur verhitten van goud en zilver om het op echtheid te toetsen (door het te scheiden van onedele metalen en verontreinigingen).” In religieuze context betekent dit dan: een beproeving die de kwaliteit van een persoon test, de goede mensen scheiden van de slechte, goede mensen reinigen (van zonden) zodat zij het Paradijs binnen kunnen, of een verleiding die een persoon prikkelt om een verboden daad te verrichten, maar welke, wanneer het weerstaan wordt, de sterkte van iemands karakter/geloof aantoont. Fitnah wordt ook gebruikt voor kwelling, ongehoorzaamheid, ordeverstoring, ruzie en onenigheid, onrust of opschudding. Kwelling betekent de test en beproeving van onze rechtschapenheid en ons geloof door verschillende zaken, die iedere gelovige meemaakt door vele dingen en op verschillende manieren. Tijdens onze proeftijd hier op aarde worden sommigen getest door calamiteiten (ziekte, armoede, verlies van bezittingen en geliefden, pijn etc. – ben je ondanks dit toch dankbaar en geduldig) en anderen worden getest door goede zaken van het leven (rijkdom, kinderen, schoonheid, intelligentie etc. – gebruik je deze gunsten op een toegestane of verboden manier, ben je trots en arrogant of bescheiden en dankbaar, etc.). Veel pijn, leed en zelfopoffering kan nodig zijn; niet omdat zij op zichzelf goed zijn, maar om ons te reinigen zoals het vuur de goudsmid in staat stelt om het goud te reinigen van andere metalen en verontreinigingen.>>>

En Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En Wij beproefden hen met het goede (zegeningen) en het slechte (moeilijkheden), opdat zij zullen terugkeren (naar gehoorzaamheid jegens Allah).” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 168.]

En er zijn vele andere verzen met een vergelijkbare betekenis.

Dus de verplichting voor de leiders van de moslims – de geleerden, bestuurders en anderen – is om zichzelf te bekommeren over de verschillende beproevingen en calamiteiten die plaatsvinden, om de mensen te herinneren en te vermanen en aan hen uit te leggen waar zij in terecht gekomen zijn. Ook dienen degenen met gezag, van de geleerden en de bestuurders, een voorbeeld te geven van rechtschapen gedrag en de redenen te bespreken waarom Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) boos gemaakt is en de oemmah in deze situatie verzeild heeft laten geraken. Zij dienen zich ook in te spannen om deze toestand te genezen door berouw te tonen tegenover Allah at-Tawwaab (de Berouwaanvaardende), Zijn Vergeving te zoeken en hun aangelegenheden te corrigeren. De rest van de oemmah zal hen dan volgen hierin, aangezien de leiding van de geleerden en de wijsheid van de bestuurders – als zij beide correct en oprecht zijn – een enorm effect zullen hebben met betrekking tot het vervullen van verplichtingen. De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder van jullie is een beschermer en verantwoordelijk voor degenen over wie hij de leiding heeft.” [Overgeleverd door al-Boekhaarie (13/100 – met al-Fath’) en Moeslim (nr. 1829), van ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met hem).]

Wanneer de moslims gewend raken aan het zondigen en er tevreden mee raken, en als degenen met gezag en macht niet proberen hen daarvan te weerhouden, dan zal de boosheid van Allah snel neerdalen op de oemmah. Wanneer Zijn boosheid zich voordoet en Zijn bestraffing plaatsvindt, treft het zowel de zondaars als de gehoorzamen; en we zoeken toevlucht bij Allah hiertegen. Allah de Meest Hoge zegt hierover (Nederlandstalige interpretatie): “En vrees een beproeving die niet alleen degenen van jullie die onrecht plegen treft [maar het kan zowel de goede als de slechte mensen treffen (#8)]…” [Soerat al-Anfaal (8), aayah 25.]

<<<(#8) Noot vertaler: Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Allah beval de gelovigen om het gedijen van het kwaad onder hen te stoppen zodat Allah hen niet allemaal zou omvatten in de bestraffing (fitnah).” Imaam Ah’med leverde over dat Djarier (moge Allah tevreden zijn met hem) zei dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Elk volk onder wie zonden worden begaan terwijl zij machtiger en talrijker zijn dan degenen die onrecht plegen, doch zij deden niets om hen te stoppen, Allah zal hen dan allemaal omgeven met bestraffing.” (Tefsier Ibn Kethier.) Zie o.a. Het veranderen van iets verwerpelijks (h’adieth 34 van De veertig ah’aadieth van an-Nawawie).>>>

Evenzo zei de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer de mensen een kwaad zien en niet proberen het te veranderen, Allah zal hen dan allemaal bedekken met vernedering (afkomstig) van Hemzelf.” [Sah’ieh’: overgeleverd door Aboe Daawoed (nr. 4338), van Aboe Bakr as-Siddhieq (moge Allah tevreden zijn met hem).]

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Waarlijk! Allah zal de (goede) toestand van een volk niet veranderen totdat zij hun (goede) toestand (zelf) veranderen (#9)…” [Soerat ar-Ra’d (13), aayah 11.]

<<<(#9) Noot vertaler: door het begaan van zonden en door ondankbaar en ongehoorzaam te zijn tegenover Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij). Hierdoor bewijzen zij dat zij deze goede toestand onwaardig zijn.>>>

Sheikh Moh’ammed Amien as-Shanqietie zei in zijn waardevolle tefsier, Adwaa ‘oet-Bayaan (3/72-73): “Allah de Verhevene legt in dit edele vers uit dat Hij nooit de zegeningen en het welzijn van een volk zal veranderen tenzij zij zichzelf veranderen door zich af te wenden van gehoorzaamheid jegens Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke). Dus de betekenis (van het vers) beduidt dat de zegeningen die een volk ontvangt niet zullen verdwijnen tenzij zij veranderen waar zij zich op bevinden met betrekking tot gehoorzaamheid en rechtschapen handelen.” Deze betekenis is ook op een andere plaats uitgelegd, zoals zijn uitspraak: “De geleerden zullen grondig ondervraagd worden tegenover Allah de Verhevene met betrekking tot het geven van kennis en leiding aan de mensen en het uitleggen aan hen wat correct is en wat incorrect, alsook aangaande het verduidelijken van de nuttige en de schadelijke dingen.

<<<Noot vertaler: geleerden worden gewaarschuwd om niet iets van hun kennis achter te houden. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die iets gevraagd wordt wat hij weet maar hij verbergt het, zal op de Dag der Opstanding beteugeld worden met een teugel van vuur.” (Moesned al-Imaam Ah’med.)>>>

We vragen Allah de Meest Genadevolle dat Hij alle moslims begunstigt met de bekwaamheid om gehoorzaam te zijn jegens hun Heer en om zich vast te houden aan de leiding van hun profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) (d.w.z. de Soennah). (Zie o.a. het artikel Het volgen van Allahs boodschapper ﷺ is een verplichting.) We vragen Hem ook om hun leiders te begiftigen met de bekwaamheid om hun verplichtingen te vervullen, dat Hij hun geleerden de wegen van leiding onderwijst zodat zij allen het rechte pad bewandelen en de oemmah er naar leiden, dat Hij die moslims die misleid zijn leidt en hun aangelegenheden corrigeert. Waarlijk, Hij is de Waliyy (Beschermer, Helper), Degene Die de Macht heeft dit te doen.

In de Nobele Qor-aan lezen we o.a. (Nederlandstalige interpretatie):

“Dat is omdat Allah nooit een gunst – welke Hij aan een volk geschonken heeft – zal veranderen totdat zij veranderen wat in henzelf is. En waarlijk, Allah is Alhorend, Alwetend.” [Soerat al-Anfaal (8), aayah 53.]

“En wat jullie ook treft aan tegenspoed, dat is dan wegens hetgeen jullie handen hebben verworven. En Hij vergeeft veel.” [Soerat as-Shoeraa (42), aayah 30.]

In dit edele vers – “totdat zij veranderen wat in henzelf is” – is dus een bevestiging dat als slechts enkele mensen zichzelf veranderen, zoals gebeurde op de dag (van de veldslag) van Oeh’oed, toen de boogschutters zichzelf veranderden, dat daardoor iedereen van hen getroffen zal worden met een calamiteit. De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) werd eens gevraagd: ‘Zullen wij vernietigd worden, zelfs al zijn er rechtschapen mensen onder ons?’ Hij antwoordde (Nederlandstalige interpretatie): ‘Ja, wanneer het kwaad wijd verspreid is.’ En Allah weet het best.” (Einde citaat van sheikh Moh’ammed Amien as-Shanqietie.)

(Lees verder onder de afbeelding.)

 


De verschillende islamitische groepen

Vraag: wat is de verplichting op de moslimgeleerden (al-‘oelamaa-e) met betrekking tot het grote aantal groepen die bestaan in vele islamitische landen en elders, en met betrekking tot de verschillen die er tussen hen bestaan; zo zeer dat elke groep verklaart dat de anderen misleid zijn? Bent u niet van mening dat het passend is om deze situatie uit te leggen en de waarheid betreffende hun verschillen te verduidelijken, uit angst dat deze verschillen zullen escaleren en zullen leiden naar slechte gevolgen voor de moslims?

Antwoord: onze profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft één enkele weg duidelijk gemaakt voor ons, welke verplicht is voor de moslims om te volgen; en dat is het rechte pad van Allah (dat naar Hem en Zijn Paradijs leidt) en de methodologie van Zijn oprechte religie. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En waarlijk, dit is mijn pad dat recht is, dus volg het en volg geen andere paden, want jullie zullen daardoor van Zijn pad afgesplitst worden. Dit is wat Hij jullie bevolen heeft, opdat jullie zullen vrezen.” [Soerat al-An’aam (6), aayah 153.]

De Heer van Macht en Majesteitelijkheid waarschuwde de gemeenschap van profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) tegen opsplitsing en verdeeldheid, aangezien dit één van de grootste oorzaken is voor het falen en dat de vijand de controle overneemt. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En houd jullie gezamenlijk vast aan het koord van Allah (#10) (d.w.z. deze Qor-aan, het verbond van Allah) en wees niet onderling verdeeld…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 103.]

<<<(#10) Noot vertaler: Djoebayr (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Verheug je! Want waarlijk, deze Qor-aan – een deel ervan is in de Handen van Allah, en het andere deel is in jullie handen (als een touw). Houd je er daarom aan vast, opdat jullie nooit vernietigd zullen worden, noch zullen jullie daarna afdwalen!” (Moesnad Ah’mad.)>>>

En Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Hij (Allah) verordende voor jullie de religie welke Hij aan Noeh’ (Noah) opdroeg en hetgeen Wij aan jou geopenbaard hebben (O Moh’ammed) en wat Wij opdroegen aan Ibraahiem (Abraham), Moesaa (Mozes) en ‘Iesaa (Jezus) (#11), (zeggende): ‘Onderhoud de religie en raak daarin niet verdeeld (#12)!’…” [Soerat as-Shoeraa (42), aayah 13.]

<<<(#11) Noot vertaler: deze vijf boodschappers zijn oeloe al-‘azm – de bezitters van grote vastberadenheid, volgens de meest bekende uitspraak. (At-Tefsieroe al-Moeyassar.)>>>

<<<(#12) Noot vertaler: dit vers beduidt dat Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) niet een stichter is van een nieuwe religie, noch dat enige andere profeet een stichter was van een aparte religie, maar dat de religie (boodschap, geloofsleer) vanaf het allereerste begin hetzelfde was en dat we er voor dienen te waken dat de oemmah (gemeenschap) van oprechte gelovigen niet in groepen uiteenvalt. Zie het artikel één God, één boodschap.>>>

Dit is dus een goddelijke oproep tot eenheid en dat de harten geharmoniseerd dienen te zijn. [Imaam as-Sa’die (rah’imahoellaah) zei in Siyaasatoes-Shar’iyyah (p. 8): “Werkelijk, dit streven om de moslims te verenigen en deze oproep dat zij verzoening bewerkstelligen onder elkaar, behoort tot de beste daden. En het is – in deze huidige tijd – beter dan je bezig houden met (vrijwillig) vasten en bidden, en het behoort tot de grootste vormen van djihaad op het pad van Allah.” [Zie o.a. Broederschap in de Islam (h’adieth 35 van De veertig ah’aadieth van an-Nawawie).]

Imaam as-Sa’die zei ook (p. 13): “Het is ook aan de moslims om de meningsverschillen die zij hebben met betrekking tot leiderschap (moelk) en politiek (siyaasah) geen barrière te maken tussen henzelf en (het onderhouden van) de religieuze broederschap. Integendeel, zij dienen al zulke meningsverschillen, alsook (het verwerven van) groepsgerelateerde doelen, ondergeschikt te maken aan dit grote principe.”]

Als er waar ook ter wereld veel groepen zijn met rechtschapenheid en vroomheid als doel, en de verschillen tussen hen zijn slechts aangaande de manier van werken – zonder de begeerten van de volgelingen – dit is dan goed en een zegening die zorgt voor groot voordeel. Maar als elk van hen de anderen misleid verklaart en hun handelingen aanvalt, dit kwaad is dan zeer groot en de slechte gevolgen zeer serieus. Het is voor de moslims verplicht om de ware aard van de kwestie te verduidelijken en om met de verschillende groepen te overleggen en om hen allemaal oprecht te adviseren dat zij gezamenlijk verder dienen te gaan op de weg die Allah bepaald heeft voor Zijn dienaren en op hetgeen waar onze geliefde profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) toe uitnodigde (volgens de authentieke Soennah).

[Sheikh Ibn Baaz (rah’imahoellaah) werd gevraagd in Madmoe’ Fataawaa wa Maqaalaat Moetanawwi’ah (3/68/69) om commentaar te geven op de mening: dit is de tijd om de verschillende islamitische groepen te verenigen om gezamenlijk in te spannen tegen de vijanden van de Islaam en dat dit niet de tijd is om kritiek te leveren op de verschillende groepen, methodologie of manieren, zoals de soefies en anderen. Hij reageerde door te zeggen: “Er is geen twijfel dat het verplicht is voor de moslims om hun gelederen te sluiten en om hun woord te verenigen op de waarheid en om samen te werken in goedheid en vroomheid tegen de vijanden van de Islaam, zoals Allah, de Meest Perfecte, opdraagt in Zijn Uitspraak (Nederlandstalige interpretatie): “En houd jullie gezamenlijk vast aan het koord van Allah (d.w.z. deze Qor-aan, het verbond van Allah) en wees niet onderling verdeeld…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 103.]

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) waarschuwt de moslims ook tegen het opsplitsen, zoals voorkomt in Zijn Uitspraak (Nederlandstalige interpretatie): “En wees niet zoals degenen (van voorheen) die verdeeld raakten en van mening verschilden nadat de duidelijke bewijzen tot hen gekomen waren…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 105.]

<<<Noot vertaler: Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde in de h’adieth, overgeleverd door at-Tirmidzie, Ibn Maadjah en Aboe Daawoed, dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De joden en de christenen waren verdeeld in 71 of 72 religieuze sekten, en deze oemmah (gemeenschap van moslims) zal verdeeld zijn in 73 religieuze sekten – allemaal (zijn) in de Hel, behalve één, en die ene is degene (die het pad volgt) waarop ik en mijn metgezellen vandaag zijn (d.w.z. het volgen van de Qor-aan en de Soennah van de profeet – salallaahoe ‘alayhie wa sellem).”>>>

Maar het bevel om de moslims te verenigen en om hun woord te verenigen op de waarheid en om vast te houden aan het koord van Allah, betekent niet dat zij verkeerde geloofsovertuigingen en handelingen niet moeten terechtwijzen, zoals die van de soefies en anderen. (Zie de rubriek Sekten in de islam.) Wat het bevel om je vast te houden aan het koord van Allah vereist is het opdragen van het goede en het verbieden van het slechte en het verduidelijken van de waarheid met de duidelijke sharie’ah bewijzen aan eenieder die misleid is of een onjuiste mening heeft; totdat zij zich verenigen op de waarheid en zich afwenden van hetgeen daar mee in tegenspraak is. Dit alles vindt men terug in Zijn Uitspraak (Nederlandstalige interpretatie): “…En steun elkaar in al-birr (de deugdzaamheid en het goede) en at-taqwaa (rechtschapenheid en vroomheid) en steun elkaar niet in de zonde en de overtreding…” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 2.]

En Zijn Uitspraak (Nederlandstalige interpretatie): “En laat er van jullie een gemeenschap (groep) zijn die uitnodigt tot het goede en die al-ma’roef (het deugdzame) beveelt en die al-moenkar (het verwerpelijke) verbiedt. (#13) En zij zijn de succesvollen.” (#14) [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 104.]

<<<(#13) Noot vertaler: al-ma’roef beduidt het goede, deugdzame, d.w.z. het islamitische monotheïsme en alles wat de Islaam opdraagt om te doen; al-moenkar beduidt het afkeurenswaardige, slechte, verwerpelijke, d.w.z. koefr (ongeloof), shirk (polytheïsme) en alles wat de Islaam verbiedt.>>>

<<<(#14) Noot vertaler: het doel van deze aayah is dat er een deel van deze moslimgemeenschap dient te zijn die deze taak volbrengt, ook al is het een verplichting voor elk lid van deze oemmah (d.w.z. elke moslim), ieder volgens zijn vermogen. Moeslim leverde over dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) zei dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Wie van jullie getuigt van een kwaad, laat hem dit veranderen met zijn hand. Als hij niet in staat is, laat hem dit veranderen met zijn tong. Als hij niet in staat is, laat hem dit veranderen met zijn hart; en dit is het zwakste geloof.” In een andere overlevering zei de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) (Nederlandstalige interpretatie): “Er is geen geloof daarna (d.w.z. als men het niet eens kan veranderen met zijn hart door er een afkeer van te hebben), niet eens het gewicht van een mosterdzaadje.” Zie Het veranderen van iets verwerpelijks (h’adieth 34 van De veertig ah’aadieth van an-Nawawie).>>>

Dus als de mensen van de waarheid de fouten van degenen die zich vergissen niet zouden verduidelijken, dan zouden zij niet bereiken hetgeen Allah de Alwetende hen opgedragen heeft met betrekking tot het uitnodigen tot het goede, het bevelen van het deugdzame en het verbieden van het verwerpelijke. De persoon die zich vergist zal op zijn fout blijven, en degene die handelt in tegenspraak met de waarheid zal dezelfde fouten blijven maken. En dit is in tegenspraak met hetgeen Allah de Alwijze voorgeschreven heeft aangaande oprecht advies, samenwerking, het bevelen van het goede en het verbieden van het slechte; en Allah alleen is Degene Die succes schenkt.”

De sheikh werd ook gevraagd over de mening: we dienen ons te verenigen op datgene waar we het over eens zijn en we dienen elkaar te excuseren met betrekking tot datgene waar we het over oneens zijn. Sheikh Ibn Baaz antwoordde door te zeggen (3/58):

“Inderdaad, het antwoord hierop is ja. Het is verplicht dat we samenwerken met elkaar in datgene waar we het over eens zijn, wat betreft het helpen van de waarheid, er toe uit nodigen en waarschuwen tegen hetgeen Allah de Verhevene en Zijn boodschapper (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) hebben verboden. Wat betreft het elkaar excuseren voor hetgeen waarin we verschillen, dit dient niet onbeperkt toegepast te worden. Er zijn namelijk bepaalde details. Wat betreft kwesties van idjtihaad waarbij de bewijzen subtiel zijn, dan is het niet toegestaan om elkaar te berispen. (#15) Wat betreft hetgeen dat in tegenspraak is met het Boek (de Qor-aan) of de Soennah, dan is het verplicht om degene die de tekst tegenspreekt te corrigeren, maar met wijsheid, mooie vermaning en goede argumenten en op de beste manieren – handelend volgens de Uitspraak van Allah de Verhevene (Nederlandstalige interpretatie): “…En steun elkaar in al-birr (de deugdzaamheid en het goede) en at-taqwaa (rechtschapenheid en vroomheid) en steun elkaar niet in de zonde en de overtreding…” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 2.]

<<<(#15) Noot vertaler: idjtihaad is de inspanning van een islamitische geleerde, heerser, rechter en dergelijke om tot een oordeel te komen in een bepaalde zaak. Met het woord idjtihaad wordt er verwezen naar het proces om tot beredeneerde beslissingen te komen die passen bij nieuwe omstandigheden, en de beslissingen zelf. Sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien zegt in zijn antwoord op “vraag 6: wat zijn de meest uitmuntende eigenschappen van de Geredde Groep?” o.a.: “Eenstemmigheid en eendracht behoren tot de meest voortreffelijke eigenschappen van de Geredde Groep: Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah. Aldus koesteren zij geen verontwaardiging, vijandigheid of haat jegens elkaar wanneer er meningsverschillen ontstaan in kwesties van idjtihaad waarin het toegestaan is om juridisch beredeneren toe te passen. Integendeel, zij voelen zich broeders, ondanks zulke meningsverschillen: zozeer dat zelfs een van hen bidt achter iemand die hij niet beschouwt in een toestand van spirituele reinheid, terwijl de imaam zichzelf wel zo acht. Bijvoorbeeld, een van hen bidt achter een imaam die kamelenvlees heeft gegeten en die gelooft dat dit zijn reiniging (woedhoe-e) niet ongeldig maakt, terwijl hij – degene die in het gebed geleid wordt – anders gelooft. Ondanks dat beschouwt hij zijn gebed achter die imaam correct, hoewel hij zijn gebed als ongeldig zou beschouwen als hij zou bidden in een dergelijke toestand. Dit is zo omdat zij van mening zijn dat deze onenigheid – die voortgekomen is uit idjtihaad in kwesties waarin het toegestaan is om juridisch te beredeneren – in werkelijkheid geen onenigheid is omdat elk van hen het bewijs gevolgd heeft dat verplicht is voor hem om te volgen en waarvan het niet toegestaan is voor hem om te verloochenen. [Genomen uit het boek Fataawaa Arkaan-oel-Islaam (Wetsoordelen over de zuilen van de Islaam) van sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien.]>>>

Allah de Almachtige zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En de gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn elkaars awliyaa-e (helpers, verdedigers, vrienden) (#16), zij bevelen al-ma’roef (het goede) aan en verbieden al-moenkar (het verwerpelijke)…” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 71.]

<<<(#16) Noot vertaler: er is overgeleverd in de authentieke verzameling van al-Boekhaarie dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Een gelovige jegens een gelovige is als de bakstenen van een muur, elkaar versterkend.” Terwijl (hij dit zei) greep de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zijn handen door zijn vingers ineen te strengelen. (Verhaald door Aboe Moesaa – moge Allah tevreden zijn met hem.)>>>

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Nodig (O Moh’ammed) uit tot de weg van jouw Heer, met wijsheid en goede vermaning, en debatteer met hen op de beste manier (#17)…” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 125.]

<<<(#17) Noot vertaler: nodig uit met doorslaggevende argumenten die leiden naar de juiste geloofsovertuigingen en die twijfelachtigheden, waarnaar uitgenodigd wordt, tenietdoen. Gebruik het speciaal voor degenen die naar de waarheid zoeken. De goede vermaning impliceert overtuigende bewijzen en nuttige verhalen die gebruikt kunnen worden bij de doorsnee mensen. En debatteer met hun hardnekkigen op de beste manieren van debatvoering, door zacht en vriendelijk te zijn tegenover hen, het kiezen van de makkelijkste wegen en het gebruiken van bekende introducties, om hun opstandigheid tot rust te brengen en hun vuur te blussen. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.) Goed gedrag is wellicht de beste da’wah (uitnodiging tot de Islaam) die er is. Sheikh Salmaan al-‘Awdah zei: “Helaas roepen veel moslims mensen op tot de Islaam met hun tong, terwijl ze hen er van wegjagen met hun schandelijke, tegenstrijdige gedrag en hun bekrompenheid.”>>>

Als er individuen (of groepen) zijn die dit (de poging om hen te corrigeren, met wijsheid, mooie vermaning en goede argumenten en op de beste manieren) negeren, of doorgaan met hun oppositie, wegens een persoonlijk voordeel of doel waarvan alleen Allah op de hoogte is, het is dan verplicht voor degenen die de realiteit kennen om dit bekend te maken over hen en om tegen hen te waarschuwen zodat mensen hun pad kunnen mijden. Hopelijk zullen degenen die de realiteit van hun kwestie niet kennen daar niet in vallen, noch misleid worden, noch afgewend worden van het rechte pad waarvan Allah bevolen heeft het te volgen.

[De volgende woorden werden door sheikh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz beaamd, zoals aangetroffen wordt in al-Foerqaan Magazine (nr. 77, p. 14): “We zien dat de verschillende islamitische groepen tegenwoordig uit drie categorieën bestaan:

Ten eerste: die groepen die stevig gegrondvest zijn op de geloofsleer (‘aqiedah) van de vrome voorgangers (as-selef as-saalih’) – wat betreft geloofsovertuigingen, methodologie en handelingen. Zulke groepen dienen geholpen en gesteund te worden. Zij dienen bedankt te worden voor het goede dat zij gedaan hebben en zij dienen gepromoot te worden; net zoals dat de taak op ons rust om hen oprecht te adviseren als zij zich vergissen of een fout begaan.

Ten tweede: die groepen die geen duidelijke ‘aqiedah hebben, noch een duidelijke methodologie (menhedj) waar zij zich aan houden, noch onderwerpen zij zich aan het begrip van de selef as-saalih’ en aan de sharie’ah teksten. Onze houding betreffende hen dient te zijn dat we hen oprecht adviseren, samen met de sharie’ah bewijzen, met vriendelijkheid, wijsheid en goede manieren – in overeenstemming met de Uitspraak van Allah (Nederlandstalige interpretatie): “Nodig (O Moh’ammed) uit tot de weg van jouw Heer, met wijsheid en goede vermaning, en debatteer met hen op de beste manier…” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 125.]

Ten derde: die groepen die gefundeerd zijn op het verzet tegen en bestrijden van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah, hetzij openlijk als heimelijk, die groepen die innovaties [bida’ – toevoegingen (innovaties) in de religie zonder geldig bewijs: zie het artikel Het verbod op innovaties] en afwijkingen verspreiden. Onze houding jegens hen is dat we waarschuwen voor hun kwaad en hun valsheid bekendmaken met alle middelen die de sharie’ah ons toestaat.”

De sheikh (rah’imahoellaah) werd gevraagd (7/120-121): onderwijs ons, O sheikh, hoe we de onenigheid tegenwoordig met betrekking tot de groepen kunnen ontrafelen; zoals Djamaa’at at-Tabliegh, Djamaa’at Ikhwaan, Selefisten en anderen. Elke groep beweert dat zij degenen zijn die de Soennah correct volgen. Dus wie van deze groepen is correct en wie dienen we te volgen? We hopen dat u hun namen zult noemen.

Hij antwoordde door te zeggen: “De groep die we dienen te volgen en wiens methodologie we dienen toe te passen, is die van de mensen van het rechte pad; de mensen die de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) volgen; degenen die het Boek en de Soennah volgen. Zij zijn degenen die uitnodigen tot het Boek van Allah de Verhevene en tot de Soennah van Zijn boodschapper (salallaahoe ‘alayhie wa sellem), in zowel spraak als daden. Wat betreft de andere groepen, niemand dient hen te volgen, behalve in datgene wat overeenstemt met de waarheid; of het nou de groep Ikhwaan al-Moeslimien is, Djamaa’at at-Tabliegh, Ansaaroe-Soennah of degenen die zichzelf selefies (Selefisten) noemen, of Djamaa’at al-Islaamiyyah, of Ahloel-H’adieth; alsook enige andere groep die zich anders noemt. Zij dienen dus gehoorzaamd en gevolgd te worden in hetgeen de waarheid is; en de waarheid is datgene wat bewezen wordt door middel van een (authentiek – sah’ieh’) bewijs. Al hetgeen in tegenspraak is met het bewijs (daliel), wordt verworpen en er wordt tegen hen gezegd: jullie vergissen je daarin. Het is dus verplicht om akkoord te gaan met hen betreffende dat wat overeenstemt met een edel vers, een edele h’adieth, of een consensus (idjmaa’) van de vrome voorgangers van de oemmah … Deze groepen bevatten waarheid en valsheid, zij zijn niet feilloos; integendeel, elk van hen is feilbaar. De waarheid is echter dat wat bevestigd wordt door een bewijs uit het Boek van Allah de Verhevene, de Soennah van Zijn boodschapper (salallaahoe ‘alayhie wa sellem), of een consensus van de vrome voorgangers van de oemmah, van welke groep het ook komt.”

<<<Noot vertaler: we dienen dus niet één bepaalde groep blindelings te volgen. Het blind volgen van een bepaalde groep, imaam (leider, geleerde) of madz-hab (wetschool) etc. wordt taqlied genoemd. Helaas zijn er tot aan de dag van vandaag vele moslims die menen één bepaalde imaam of madz-hab slaafs te volgen en zij voelen dat een authentieke h’adieth genegeerd moet worden als die tegen het standpunt van hun imaam of madz-hab ingaat. Want als ze die authentieke h’adieth zouden accepteren, dan betekent dit dat hun imaam of madz-hab zich vergist heeft in zijn oordeel, en volgens hun mening is dat een daad van oneerbiedigheid, gelijk aan lastering. Zij realiseren zich echter niet dat het geven van de voorkeur aan de mening van hun imaam of madz-hab boven de verklaring van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem), op zichzelf in volledige oppositie is ten opzichte van het standpunt ingenomen door hun eigen imaam (die allen zonder enige uitzondering zelf absoluut tegen taqlied waren en er fel tegen streden), en dat dit in feite grenst aan een vorm van shirk (polytheïsme) bekend als shirk fie tawh’ied al-ittibaa’, dat wil zeggen: het delen in het blindelings volgen, wat eigenlijk alleen maar toebehoort aan de profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem). Want in de verklaring van iemands Islaam (as-shahaadah – de geloofsgetuigenis) wordt de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) geaccepteerd als de enige persoon die zonder twijfel gevolgd dient te worden, aangezien het volgen van hem (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gelijk is aan het volgen van Kaft De ontwikkeling van fiqh klAllah de Verhevene. Zie het artikel Ontwikkeling van fiqh – de islamitische wet: bronnen, wetscholen (madzaahib) en meningsverschillen. Voor meer informatie en een gedetailleerde bespreking van dit onderwerp, zie het 227 pagina’s tellende boek van Dr. Abu Ameenah Bilal Philips, De Ontwikkeling van Fiqh – de islamitische wet & de madzaahib, vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah (te bestellen in onze islamwinkel).>>>

De sheikh heeft ook gezegd tijdens een interview, opgenomen op de 6de dag van Dzoel-H’idjah 1416 H. (dit correspondeert met 24 april 1996): “Wij adviseren hen allemaal om zich te verenigen op één enkele, en dat is de weg van het zoeken van kennis en verwerven van begrip aangaande het Boek en de Soennah, handelend volgens de methodologie (menhedj) van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah. Ik adviseer hen allemaal dat hun doel dient te zijn: het volgen van het Boek en de Soennah en dat zij te werk gaan volgens de manieren van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah, en dat zij zich allemaal Ahloes-Soennah noemen, of de volgelingen van de vrome voorgangers. Maar wat betreft dweepzieke (fanatieke) loyaliteit jegens de Ikhwaan al-Moeslimien of Djamaa’at at-Tabliegh enzovoort, dit adviseer ik niet; dit is een fout. In plaats daarvan adviseren wij hen dat zij zich op één enkele weg dienen te verzamelen, één enkele groep (djamaa’ah), elkaar adviserend met de waarheid en met loyaliteit jegens Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah. Dit is de correcte weg om meningsverschillen te voorkomen.”]

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “En waarlijk, dit is mijn pad dat recht is, dus volg het en volg geen andere paden, want jullie zullen daardoor van Zijn pad afgesplitst worden. Dit is wat Hij jullie bevolen heeft, opdat jullie zullen vrezen.” [Soerat al-An’aam (6), aayah 153.]

Er is geen twijfel dat de grote hoeveelheid aan (van mening verschillende) sekten en groepen in de islamitische samenleving iets is dat gewenst wordt door shaytaan (satan) op de eerste plaats, en vervolgens ook door de vijanden van de Islaam onder de mensheid.

[Sheikh Saalih’ al-Fawzaan zei in Maraadji’aat fie Fiqh al-Waaqi’ (p. 45): “Het opsplitsen en het bestaan van vele (van mening verschillende) groepen en partijen behoort dus tot de complotten tegen deze oemmah, geïnitieerd door de shayaatien (duivels) onder de mensheid en de djinn. De ongelovigen en hypocrieten zijn sinds mensenheugenis nooit gestopt met het injecteren van hun gif om zo de oemmah op te splitsen. Een groep van de joden zei: ‘…(Simuleer) geloof aan het begin van de dag in hetgeen neergezonden is op degenen die geloven en ontken het aan het einde ervan, opdat zij (de gelovigen) (gaan twijfelen en) zullen terugkeren (naar jullie overtuiging).’ [Nederlandstalige interpretatie van soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 72.]

Dit betekent dat de moslims hun religie zullen verlaten wanneer zij zien dat jullie het verlaten. Evenzo zeiden de hypocrieten: ‘…Geef niet uit aan degenen (de armen onder de emigranten) die bij de boodschapper van Allah (Moh’ammed) zijn totdat zij hem verlaten…’ [Nederlandstalige interpretatie van soerat al-Moenaafiqoen (63), aayah 7.]

‘En degenen (de hypocrieten) die een moskee bouwden om schade te veroorzaken en ongeloof te versterken en tweedracht onder de gelovigen te zaaien…’ [Nederlandstalige interpretatie van soerat at-Tawbah (9), aayah 107.]” (Einde citaat van sheikh Saalih’ al-Fawzaan.)]

<<<Noot vertaler: de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) bouwde een moskee in Qoebaa-e, vlakbij al-Medienah. De hypocrieten bouwden in de buurt een tweede moskee om zo tweedracht te zaaien; deze moskee was bekend als Masjdid Dheraar (Moskee van de Schade). Allah de Alwetende openbaarde aayah 107 en 108 van soerat at-Tawbah om hun intenties te onthullen. Zie o.a. Tefsier Ibn Kethier.>>>

Overeenstemming en vereniging van de moslims en dat zij zich bewust zijn van de gevaren die hen en hun geloofsovertuigingen bedreigen, zal hen actief maken in het weerleggen ervan. Zij zullen hierdoor op een verenigde manier handelen ten gunste van de moslims – aldus zullen zij hun religie, hun landen alsook hun broeders beschermen tegen dit gevaar.

[Sheikh Saalih’ al-Fawzaan werd gevraagd in Moentaqaa min Fataawaa (1/417, nr. 249): wat is het grootste gevaar van de gevaren die de islamitische oemmah van alle kanten omringen en wat is het pad dat we dienen te nemen om deze bedreiging tegen te gaan?

Hij antwoordde: “Het grootste gevaar waar de islamitische oemmah mee geconfronteerd wordt, is het feit dat zij ver verwijderd zijn van het Boek van Allah (de Koran – al-Qor-aan) en de Soennah van Zijn boodschapper (salallaahoe ‘alayhie wa sellem); en zij vervangen hen met door de mens gemaakte wetten en afwijkende ideologieën (zie de artikelen over Democratie). Het grootste gevaar waar deze oemmah mee geconfronteerd wordt, is dus ook de misleiding en afwijking betreffende de geloofsleer (‘aqiedah) en het binnendringen van concepten van koefr (ongeloof), shirk (polytheïsme) en bida’ (innovaties) van de gravenaanbidders en de soefies.

Tot de grootste gevaren die de islamitische oemmah onder ogen ziet, behoort ook hun opsplitsen en onderlinge vijandigheid. Het medicijn hiervoor is het terugkeren naar het Boek en de Soennah; hen bestuderen, onderwijzen, tussen de mensen oordelen met behulp van hen en het leven volgens hetgeen zij vereisen aan moraal, manieren en gedrag.”

Sheikh Saalih’ al-Fawzaan zei ook in Moentaqaa min Fataawaa (1/416-417, nr. 248): “De meest belangrijke kwesties in tegenwoordige tijden die vereisen dat de moslims er een houding tegen innemen zijn: (1) de onwetendheid met betrekking tot de geloofsleer (‘aqiedah) van tawh’ied, waar velen die zich als moslims omschrijven aan lijden, (2) het volgen van die ideologieën en manieren die in strijd zijn met de Islaam, en (3) de ideologische aanval (al-ghazw al-fikrie) die komt uit de landen van de ongelovigen en gericht op de islamitische landen. Elk van deze kwesties vereist een stevige houding en een krachtige weerlegging. Dit geschied door het uitleggen van de correcte Islaam samen met zijn geloofsleer en zijn wijselijk voorgeschreven wetten, alsook door te waarschuwen tegen al datgene dat ermee in tegenspraak is – aan tekortschietende lesmethoden – alsook (het gebruik maken van) de media en door nuttige boeken te verspreiden.”]

Dit is iets waar de vijanden, van onder de mensen en de djinn, niet blij mee zijn. Daarom zijn zij erop gebrand om de moslims op te splitsen, hun eenheid te vernietigen en de zaden van vijandigheid en tweedracht onder hen te zaaien.

We vragen Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) dat Hij de moslims verenigt op de waarheid en dat Hij elke vorm van misleiding en elke oorzaak van onenigheid verwijderd uit hun samenlevingen. Waarlijk, Hij is Degene Die in staat is dit te doen, en Hij is Degene met volledige Macht daarover.

 


De noodzakelijke voorbereiding

Vraag: de vijanden van Allah zijn er zeer op gebrand om de islamitische landen binnen te dringen door middel van verschillende methoden. Welke inspanningen denkt u dat wij dienen te verrichten om deze bedreiging voor de islamitische gemeenschappen te stoppen?

Antwoord: het is niet vreemd dat dit komt van de oproepers tot het Christendom, Jodendom of enige andere religie van ongeloof. Allah, de Meest Perfecte en aan Wie alle lof toekomt, informeert ons hierover in Zijn duidelijke openbaring (Nederlandstalige interpretatie): “En nooit zullen de joden noch de christenen tevreden zijn over jou (O Moh’ammed), totdat jij hun religie volgt. (#18) Zeg (tegen hen): ‘Waarlijk, de leiding van Allah (d.w.z. het islamitische monotheïsme) is de (ware) leiding.’ En als jij (O Moh’ammed) hun begeerten volgt, nadat de kennis (d.w.z. de Qor-aan) tot jou is gekomen, dan zal jij tegen Allah geen enkele beschermer noch enige helper hebben.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 120.]

<<<(#18) Noot vertaler: d.w.z.: “De reden waarom deze mensen ontevreden met jou zijn is niet dat zij oprechte zoekers naar de waarheid zijn en dat jij gefaald hebt het hen duidelijk te maken. Integendeel, zij zijn gegriefd door jou omdat jij de waarheid zo duidelijk hebt gemaakt dat er geen uitvlucht meer voor hen is om de religie een lonende aangelegenheid te maken voor de bevrediging van hun begeerten. Laat hen dus met rust en probeer hen niet te reinigen omdat het onmogelijk is om hen tevreden te stellen tenzij jij ook dezelfde houding jegens de religie inneemt als dat zij hebben ingenomen. Zij zullen heel tevreden met jou zijn als jij hypocriet handelt zoals zij en als jij het aanbidden van God een mantel maakt voor zelfaanbidding (zie o.a. #B bij #5). Het is onmogelijk om hen tevreden te stellen, tenzij jij hun slechte voorbeeld volgt in jouw geloofsovertuigingen en handelingen.” (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) Probeer daarom niet hen tevreden te stellen ten koste van de religie, maar houd vast aan hetgeen Allah de Verhevene tevreden stelt door o.a. hen tot de waarheid uit te nodigen met wijsheid en goede manieren.>>>

Allah, de Meest Perfecte, zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…En zij zullen niet ophouden jullie te bestrijden totdat zij jullie afstand laten nemen van jullie religie (het islamitische monotheïsme), als zij daartoe in staat zijn…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 217.]

Dit is waarom zij alle mogelijke manieren gebruiken om de moslimlanden binnen te dringen en verschillende tactieken aanwenden om dit te bereiken. Tot die tactieken behoort het zaaien van twijfel en onzekerheid in de gedachten en zij blijven dit doen zonder te rusten, gebruik makend van de kerk om hun haat en vijandigheid te verspreiden.

[Sheikh Saalih’ al-Fawzaan werd gevraagd (1/419, nr. 252): de vijanden van de religie zijn werkelijk begonnen aan een goed berekend project, in die mate dat zelfs één van hun oudere duivels zei dat tegen het jaar 2000 geheel Afrika zal stralen van christelijkheid! Waarom ondernemen de moslims dan niet een dergelijk project?

De sheikh antwoordde: Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “(Het Paradijs kan) niet door jullie verlangens verkregen worden, noch door de verlangens van de mensen van het Boek (joden en christenen): wie slecht doet zal daarvoor vergolden worden en hij zal geen beschermer of helper vinden behalve Allah (mits hij oprecht berouw getoond heeft).” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 123.]

<<<Noot vertaler: dit vers geeft aan dat de religie niet gebaseerd kan worden op valse wensen of ijdele hoop. In plaats daarvan is de religie gegrondvest op hetgeen zich in het hart bevindt en wat daaruit voortvloeit aan daden. (#C) Wederom wordt benadrukt dat persoonlijke verantwoordelijkheid het centrale thema is in de Islaam. Bezittingen, nageslacht, schoonheid en afkomst etc. zijn allemaal niet van belang en zullen niet baten.

(#C) Zeggen dat geloof louter in het hart zit (en er dus geen daden verricht hoeven te worden), is hetzelfde als een examenblad leeg teruggeven en zeggen dat kennis in de hersenen zit.>>>

Dus als de mensen van het Boek zeggen: “Wij zullen dit en dat bereiken, of wij zullen zegevieren over die en die van de mensheid,” zal dit ons niet schaden, noch wanhopen wij, noch worden wij passief. Integendeel, dit spoort ons aan en motiveert ons om actie te ondernemen, door te zetten en hard te werken in het uitnodigen [da’wah (#19)] tot Allah, de Meest Perfecte, de Meest Verhevene, Die zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En als jullie geduldig zijn en (Allah) vrezen (en gehoorzamen), schaden zij jullie niets met hun listigheid…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 120.]

<<<(#19) Noot vertaler: Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En bij Allah! Allah helpt zeker degenen die Hem (Zijn religie) helpen [d.m.v. da’wah (mondelinge, schriftelijke en gedragsmatige uitnodiging tot de Islaam), djihaad (strijd) etc.]…” [Soerat al-H’adj (22), aayah 40.] Zie de artikelen in de rubriek Da’wah.>>>

En zij zeggen dingen gewichtiger dan dit! De Nobele Qor-aan geeft aan (Nederlandstalige interpretatie): “En zij (de joden en christenen) zeiden: ‘Niemand gaat het Paradijs binnen behalve wie een jood of christen was.’ Dat zijn hun verlangens (zonder basis). Zeg (O Moh’ammed): ‘Breng jullie bewijs, indien jullie waarachtig zijn.’” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 111.]

<<<Noot vertaler: we lezen ook in de Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “En zij zeggen: ‘Wees joden of christenen, dan zullen jullie geleid worden (naar de waarheid).’ Zeg (tegen hen, O Moh’ammed): ‘Nee! (Wij volgen) de religie van Ibraahiem (Abraham), (hij was) h’aniefan (een zuivere monotheïst) en hij behoorde niet tot de polytheïsten (afgodenaanbidders).’” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 135.] We dienen voor ogen te houden dat het Jodendom en het Christendom hun oorsprong vinden pas lang na het overlijden van Abraham (vrede zij met hem). De oorsprong en de naam van het Jodendom, met zijn speciale rituelen en eigenaardige voorschriften etc., was zo’n vierhonderd jaar vóór Christus (vrede zij met hem). Het Christendom kreeg zijn naam, en nam zijn speciale geloofsleer en vorm aan, pas lang na de terugroeping van Jezus (vrede zij met hem). (Zie Islam en Christendom in de Bijbel.) Het is dus duidelijk dat hun bewering – dat men een jood of een christen moet worden om leiding te verkrijgen – historisch onhoudbaar is. Want in dat geval zouden Abraham, Jezus en alle andere profeten (vrede zij met hen allen) en goede mensen die overleden zijn lang voor het begin van ‘het Jodendom’ en ‘het Christendom’ niet gerekend kunnen worden tot de rechtgeleide personen wegens de eenvoudige reden dat deze “religies” nog niet bestonden in de tijd waarin zij leefden. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Nu (maken zij) het Paradijs dus ontoegankelijk! Is dit een uitspraak van een verstandig iemand? Werkelijk, Allah de Almachtige en Majesteitelijke weerlegt hen in Zijn Uitspraak (Nederlandstalige interpretatie): “Welnee! Wie zichzelf overgeeft aan Allah terwijl hij een weldoener is, voor hem is dan zijn beloning bij zijn Heer (Allah) en voor hen zal er geen angst zijn (betreffende de toekomst), noch zullen zij verdrietig zijn (betreffende hetgeen zij misten in deze wereld en hetgeen zij achterlaten).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 112.]

En Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “(Het Paradijs kan) niet door jullie verlangens verkregen worden, noch door de verlangens van de mensen van het Boek (joden en christenen): wie slecht doet zal daarvoor vergolden worden en hij zal geen beschermer of helper vinden behalve Allah (mits hij oprecht berouw getoond heeft).” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 123.]

En zij zeggen zelfs nog serieuzere dingen dan dat! Zij zeiden tegen Moesaa (Mozes – vrede zij met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “…‘Toon ons Allah openlijk,’…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 153.]

Dus zij zeggen dit en zij zeggen dat. Zij doen beweringen en uitspraken – en de hulp van Allah wordt gezocht tegen het geïntimideerd worden. Maar alles zal in hun gezicht teruggeworpen worden en het zal de mensen met geloof (imaan) absoluut niet schaden, zolang als de mensen met geloof standvastig blijven, zich voorbereiden en niet opgeven op dit cruciale moment.

Tegenwoordig zien we de christenen hun rijkdommen uitgeven, gebouwen en scholen bouwen en legertroepen en volgelingen sturen, maar zij zegevieren slechts over een klein aantal mensen. Terwijl we vele mensen de Islaam zien accepteren zonder dat iemand da’wah verricht bij hen; zonder iets. Zij worden moslims doordat zij de (ware) leringen van de Islaam zien, of louter omdat zij de Qor-aan horen wanneer die gereciteerd wordt, of omdat zij zelf iets over de Islaam lezen. (Noot vertaler: zij bestuderen de Islaam onbevooroordeeld in plaats van schaapachtig mediaberichten, die een haatcocon kunnen weven om onbedachtzame ontvangers, voor absolute waarheid aan te nemen.) Dit is het geval ondanks het feit dat de moslims (op enkele uitzonderingen na) lui zijn. Waar kan men de Islaam aan hen zien!? Dus hoe zou het zijn als de moslims zich zouden inspannen om (niet-moslims) uit te nodigen tot Allah en de goedheid van de Islaam aan de dag zouden leggen? Beginnend bij zichzelf, wel te verstaan, zodat men een voorbeeld voor anderen wordt en een correct beeld van de Islaam schetst. Sommige christenen zeggen: “We geven miljoenen uit maar verwerven maar één volgeling, terwijl duizenden de Islaam accepteren hoewel de moslims geen enkele cent uitgeven.”

De waarheid is dus helder, en alle lof is voor Allah. Maar de waarheid vereist dat mensen het dragen. Werkelijk, de waarheid is als een zwaard; als een moedig man het correct draagt, zal hij niet gestopt worden, zelfs in aanwezigheid van de vijand. Maar als er geen hand is die het zwaard hanteert, zal het van nul en gener waarde zijn.

Dit vereist cultivering en gecultiveerd worden door de volledige religie, niet louter enkele aspecten (die passen bij onze begeerten) met uitsluiting van anderen. Sheikh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz zei in Madjmoe’ Fataawaa wa Maqaalaat Moetanawwi’ah (1/346): “Op jullie rust de plicht om de volledige Islaam aan te nemen, niet alleen maar één deel aanvaarden en een ander nalaten. Aanvaard niet alleen de geloofsovertuigingen (‘aqiedah) terwijl je de regelgevingen (ah’kaam) nalaat. Pas niet de regelgevingen toe, terwijl je de geloofsovertuigingen verwaarloost. Accepteer de Islaam volledig; accepteer de ‘aqiedah, de wetten, de aanbidding, de djihaad, de sociale aspecten, de politieke aspecten en alle overige zaken. Aanvaard het allemaal, zoals Allah de Meest Perfecte zegt (Nederlandstalige interpretatie): ‘O degenen die geloven! Treed de Islaam volledig binnen en volg niet de voetstappen van de satan (#20) (de duivel); waarlijk, hij is voor jullie een duidelijke vijand.’ [Soerat al-Baqarah (2), aayah 208.]”

<<<(#20) Noot vertaler: elke daad van ongehoorzaamheid tegenover Allah de Alziende behoort tot de voetstappen van de shaytaan (satan).>>>

Shaykoel-Islaam Ibn Taymiyyah zei in Madjmoe’ Fataawaa (3/421): “Telkens wanneer mensen een deel van wat Allah hen opgedragen heeft verlaten, veroorzaakt dit vijandigheid en haat onder hen.”]

Het is dus verplicht voor de leiders en geleerden om alle mogelijke middelen aan te wenden om de moslims te waarschuwen en leiden, en om de inspanningen van de vijanden van de Islaam te bestrijden met tegenmaatregelen. Want werkelijk, de islamitische oemmah (gemeenschap) is een oemmah die toevertrouwd is met de verantwoordelijkheid om deze religie te dragen en aan anderen mede te delen. Dus als wij – in de verschillende islamitische samenlevingen – vastberaden zijn om onze zonen en dochters te bewapenen met de correcte kennis (zie o.a. het artikel Tawh’ied voor jonge moslims), alsook een correct begrip van de religie – dit proces beginnend op zeer jonge leeftijd (zie de verhandeling Het opvoeden van moslimkinderen & seksuele voorlichting in de Islam) – dan zullen wij de vijand nooit vrezen, met Toestemming van Allah. Dus zolang als wij doorgaan met het vasthouden aan de religie van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij), Hem prijzend en verheerlijkend, Zijn heilige wetgeving (as-sharie’ah) volgen/toepassen en strijden tegen degenen die zich tegen Hem verzetten, dan zal het tegenovergestelde gebeuren; het zullen de vijanden van Allah zijn die de moslims zullen vrezen. (#21) Allah, de Meest Perfecte en Degene aan Wie alle lof toekomt, zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Als jullie (de religie van) Allah helpen (#22), zal Hij jullie helpen en jullie voeten standvastig maken (#23).” [Soerat Moh’ammed (47), aayah 7.]

<<<(#21) Noot vertaler: op gezag van Thawbaan (moge Allah tevreden zijn met hem) is overgeleverd dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “De gemeenschappen zullen spoedig elkaar oproepen om jullie aan te vallen, zoals mensen die eten anderen uitnodigen om hun voedsel van een teil te delen.” Iemand vroeg: “Zal dat zijn als gevolg van ons kleine aantal op dat moment?” Hij antwoordde: “Nee, jullie zullen met velen zijn op dat moment, maar jullie zullen zoals het schuim zijn (dat naar beneden wordt gedragen) door een stortvloed (van water), en Allah zal de vrees voor jullie wegnemen uit de borstkassen (harten) van jullie vijand en al-wahn in jullie harten werpen.” Iemand vroeg: “O boodschapper van Allah! Wat is al-wahn?” Hij antwoordde: “Liefde voor de wereld en afkeer van de dood.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed en imaam Ah’mad.) Zie het artikel Al-Wahn, een dodelijke ziekte.>>>

<<<(#22) Noot vertaler: door standvastig te blijven op de zaak van Allah en de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) te volgen betreft alle zaken wat Hij hen bevolen en verboden heeft. (At-Tefsier al-Waseet lil Qor-aanie l-Kariem van Moh’ammed Sayyied Tantaawie.)>>>

<<<(#23) Noot vertaler: d.w.z. jullie harten standvastig maken, jullie gemoedsrust schenken, jullie lichamen geduldig maken, jullie helpen tegen jullie vijanden etc. Imaam as-Sam’aanie zei, terwijl hij dit vers uitlegde in zijn tefsier (5/170): “Als jullie de profeet van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) helpen, of de religie van Allah, dan zal Allah jullie helpen. En de hulp (noesrah) van Allah beduidt Zijn bescherming en leiding. Qataadah zei: ‘Wie Allah helpt, Hij zal hem helpen; en wie Allah vraagt, Hij zal hem geven.’ En er is gezegd (dat dit betekent): Hij zal jullie helpen door jullie de overwinning en dominantie over jullie vijanden te geven.”>>>

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…En als jullie geduldig zijn en (Allah) vrezen (en gehoorzamen), schaden zij jullie niets met hun listigheid. Waarlijk, Allah omringt hetgeen zij doen (met Zijn Kennis en Macht).” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 120.]

En er zijn genoeg andere verzen met een vergelijkbare betekenis.

De meest belangrijke factor in het stoppen van deze aanval is om een generatie voor te bereiden die de realiteiten van de Islaam werkelijk kent en begrijpt. Dit kan bereikt worden door hen thuis de correcte leiding en cultivatie te geven en door gebruik te maken van de verschillende middelen van onderwijs om de samenleving te ontwikkelen. Voeg hier de rol van leiden aan toe, wat de verplichting is voor diegenen op gezagsposities, alsook hun verplichting om voortdurend voordeelbrengende werken te ondernemen. We dienen de mensen continu te herinneren aan hetgeen goed is voor hen en doen wat de juiste islamitische ‘aqiedah in de mensen cultiveert: “…Voorzeker! Door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.” [Nederlandstalige interpretatie van soerat ar-Ra’d (13), aayah 28.]

<<<Noot vertaler: Aboe Moesaa (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Het voorbeeld van degene die zijn Heer gedenkt (dzikr Allaah) in vergelijking tot degene die zijn Heer niet gedenkt, is dat van een levend schepsel vergeleken met een dood (schepsel).’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 8/6407.)>>>

En er is geen twijfel dat veronachtzaming één van de oorzaken is die de vijanden van de Islaam naar de moslimlanden leidt – samen met hun ideologische aanval – zodat moslims geleidelijk aan afstand nemen van hun religie, stapje voor stapje. Hierdoor zal het kwaad toenemen onder hen en zullen zij beïnvloed worden door de valse ideologieën van hun vijanden. En Allah, Degene Die vrij is van enige onvolkomenheid, beval de gelovigen om geduldig te zijn, om op te roepen tot geduld en om zich in te spannen op Zijn pad (dat naar Hem en Zijn Paradijs leidt), gebruik makend van alle mogelijke middelen die tot hun beschikking staan, zoals Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Volhard en wees geduldiger (dan jullie vijanden) en raabitoe (#24) en vrees Allah (#25), hopelijk zullen jullie succesvol zijn.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 200.]

<<<(#24) Noot vertaler: raabitoe verwijst naar (1) het volhouden in daden van aanbidding, (2) het tegemoet zien van gebed na gebed, (3) het bewaken van islamitisch gebied door het permanent stationeren van legereenheden op plaatsen van waar de vijand kan aanvallen. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

<<<(#25) Noot vertaler: taqwaa (godsvrees, vroomheid) is niet louter een gevoel of emotie, het is een daad: door alles te doen wat Hij opgedragen heeft, en door alles te laten wat Hij verboden heeft. Zie het artikel Taqwaa (Godvrezendheid), dat moet je hebben.>>>

En Allah, de Meest Perfecte, zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En bij Allah! Degenen die zich inspannen omwille van Ons, hen zullen Wij zeker leiden op Onze wegen (#26). En waarlijk, Allah is met de weldoeners.” [Soerat al-‘Ankaboet (29), aayah 69.]

<<<(#26) Noot vertaler: Ibn Abie H’aatim leverde over dat ‘Abbaas al-Hamadaanie Aboe Ah’med, een van de mensen van ‘Akka (Palestina), zei betreffende deze aayah: “Degenen die handelen volgens hetgeen zij weten, Allah zal hen leiden naar hetgeen zij niet weten.” Ah’med ibn Aboe al-H’awaarie zei: “Ik vertelde dit aan Aboe Soelaymaan ad-Daaraanie, en hij vond het goed en zei: ‘Niemand die geïnspireerd is om iets te doen, dient dit te doen totdat hij een (betrouwbare) overlevering daarover hoort; als hij een overlevering hoort, dan dient hij verder te gaan en het te doen, en prijs Allah omdat het in overeenstemming was met wat hij zelf voelde.’” (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

Ik vraag Allah, bij Zijn schone Namen en verheven Eigenschappen, dat Hij de aangelegenheden van de moslims corrigeert en dat Hij hen een correct begrip aangaande de religie schenkt, het woord van de leiders verenigt op de waarheid en hun nabije adviseurs verbetert. Werkelijk, Hij is al-Kariem (de Meest Vrijgevige).

En moge Allah onze leider en profeet – Moh’ammed – vrede en overvloedige zegeningen schenken, alsook zijn familie, zijn metgezellen en zijn volgelingen.

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van het eerste interview met sheikh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz aangaande de ideologische aanval. Nu gaan we verder met het tweede interview.

 


De beweegredenen achter de ideologische aanval

Vraag: wat is volgens uw mening de definitie van de ideologische aanval (al-ghazw al-fikrie)? [Uit Madjmoe’ Fataawaa wa Maqaalaat Moetanawwi’ah (3/438-446).]

Antwoord: de term ‘de ideologische aanval’ is een moderne term die verwijst naar een verzameling van inspanningen, ondernomen door een bepaald volk, om een ander volk te veroveren of te beïnvloeden, zodanig dat (het aangevallen volk) een bepaalde richting op wordt gestuurd. Het is veel ernstiger dan militaire oorlogsvoering, aangezien het doelt op geheimzinnigheid, trachtend om aanvankelijk subtiele doelen te bereiken zodat het aangevallen volk het niet waarneemt, noch zich voorbereid het te stoppen, noch het in de weg staat, waardoor zij daaraan ten prooi vallen. Het uiteindelijke resultaat van deze aanval is dat dit volk ziek wordt in zijn gedachten en gevoelens; zij gaan houden van datgene de vijand wil dat zij er van houden en zij gaan haten datgene de vijand wil dat zij het haten. Het is een chronische ziekte die volkeren aanvalt en die hun kenmerken, fundamenten en kracht verwijdert. Het volk dat hierdoor getroffen wordt, voelt niet eens wat hen raakte! Daarom is het genezen moeilijk en wordt het (getroffen volk) laten begrijpen van de wegen van rechtschapenheid een heel karwei.

Deze oorlog vindt plaats door middel van onderwijsprogramma’s, algemeen onderwijs, media, kleine en omvangrijke publicaties en andere vergelijkbare kanalen. Hierdoor hoopt de vijand het volk weg te leiden van hun geloof om zich vervolgens te hechten aan hetgeen de vijand hen toewerpt. We vragen Allah om veiligheid en bescherming hiertegen.

 


Wie is onderworpen aan deze aanval?

Vraag: worden de Arabieren in het algemeen onderworpen aan deze vorm van oorlogsvoering, en het koninkrijk van Saoedi-Arabië in het bijzonder?

Antwoord: ja, de moslims in het algemeen, inclusief de Arabieren, het koninkrijk en anderen, zijn allemaal onderworpen aan een grote ideologische aanval van verschillende volkeren van ongeloof (koefr); van zowel het oosten als het westen. De ernstigste en meest serieuze van deze (ideologische) aanvallen zijn:

– De aanval van de christelijke kruisvaarders. (Zie de rubriek Christendom.)
– De zionistische aanval. (Zie de rubrieken Palestina en Jodendom.)
– De communistische en atheïstische aanval. (Zie de rubriek Atheïsme.)

Tegenwoordig is de aanval van de christelijke kruisvaarders het hevigst. Sinds Salaah’oed-Dien al-Ayyoebie de overwinning boekte over de christenen die kruistochten voerden in de moslimlanden, met hun kracht en wapens, realiseerden de christenen dat ook al boekten zij (enkele) overwinningen, dat deze overwinningen slechts tijdelijk waren die geen stand hielden. Daarom begonnen zij na te denken over de meest vernietigende alternatieven. Na talrijke onderzoeken en bijeenkomsten kwamen zij tot (iets) dat veel gevaarlijker en verwoestender is dan militaire oorlogsvoering; namelijk dat de christelijke volken, zowel individueel als gezamenlijk, een ideologisch offensief dienden te lanceren op die moslims die net begonnen met groeien en ontwikkelen. Want het veroveren van de harten en gedachten van een volk is veel blijvender dan het veroveren van hun land! Het is zeer moeilijk voor de moslim wiens verstand niet bedorven is om te zien dat de ongelovigen gezag bezitten en bevelen en verbieden in zijn eigen land. Daarom zal een dergelijke moslim zijn uiterste best doen om hen te verdrijven en hen op een afstand te houden – desnoods ten koste van zijn eigen leven, of zijn meest dierbare bezit, om dit doel te bereiken. En dit is wat er gebeurde na de grote verovering van de kruisvaarders.

Wat betreft de moslim die blootgesteld is aan deze smerige aanval, hij wordt ziek in zijn gedachten en wordt alsmaar ongevoeliger voor deze ziekte. Het is zelfs goed mogelijk dat hij niet eens enig gevaar ziet in de aanwezigheid van christenen in de landen van de moslims. Werkelijk, hij kan zelfs denken dat hun aanwezigheid een bron van goedheid is, die de beschaving helpt en bevordert. (Zie o.a. de artikelen Moet de islam gemoderniseerd worden? en “De Islam … de religie van onderontwikkeling”.)

De christenen hebben zich dus gebezigd met deze ideologische aanval, in plaats van de militaire, omdat dit veel effectiever en blijvender is. Waarom zouden zij legertroepen inzetten en enorme hoeveelheden geld uitgeven terwijl er onder de kinderen van de moslims degenen aanwezig zijn die hun wensen kunnen vervullen, opzettelijk of onopzettelijk, tegen een prijs of zonder een prijs! Dit is waarom zij de moslims niet openlijk bevechten met wapens en soldaten, met uitzondering van bijzondere gevallen wanneer noodzaak hen dit opdraagt. Zij nemen hun toevlucht hiertoe in situaties waar snelheid nodig is; zoals wat gebeurd is in Oeganda en Pakistan (en meer recentelijk in Afghanistan en Irak). Of wanneer er een noodzaak is om de vordering te stabiliseren, of om centra te stichten die zich bezig houden met de desastreuze ideologische oorlogvoering; zoals wat gebeurd is in Egypte, Syrië, Irak en andere landen, vóór hun verdrijving.

De zionistische oorlog is precies hetzelfde. De joden doen hun uiterste best om de geloofsovertuiging, het moreel en de manieren van de moslims te corrumperen. De joden smeden het ene plan na het andere na het in bezit nemen van de moslimlanden, alsook de landen van anderen. Zij hebben al enkele van hun plannen vervuld en gaan door om de rest ook te verwezenlijken. Ook al binden zij letterlijk de strijd aan met de moslims en bezetten zij land van hen, zij ‘vechten’ ook tegen hen door vernietigende ideeën, geloofsovertuigingen en ideologieën te verspreiden, zoals de Vrijmetselarij, Qadiyaanisme (Ahmadiyyah) (#27), Bahai (#28), Teejaanisme en andere – steun zoekend bij de christenen en anderen, om hun doelen te bereiken. [Zo geven zij, bijvoorbeeld, Palestijnse jongeren “de kans” om een jaartje te studeren in Amerika, in de hoop dat zij verwestert terugkeren en het gif verder verspreiden.]

<<<(#27) Noot vertaler: de Qadiyaaniyyah (Ahmadiyyah) is een beweging die begon in 1900 n.C. als een complot door de Britse kolonisten op het Indiase subcontinent, met het doel om moslims weg te leiden van hun religie, en van hun verplichting om jihad (djihaad) te voeren in het bijzonder, zodat zij het kolonialisme niet langer zouden tegenwerken in de naam van de Islaam. Zie het artikel Qadiyaanisme in het licht van de Islaam.>>>

<<<(#28) Noot vertaler: het bahaigeloof, dat in de 19de eeuw gesticht werd in Perzië (het huidige Iran), benadrukt de geestelijke eenheid van de mensheid en de onderliggende eenheid van de grote wereldgodsdiensten. Bahá’u’lláh, de stichter van het bahaigeloof, is voor de Bahá’ís de recentste en belangrijkste boodschapper. Naast Bahá’u’lláh zijn Abraham (vrede zij met hem), Krisjna, Boeddha, Jezus (vrede zij met hem) en Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) de bekendste boodschappers, manifestaties van God genaamd.>>>

[Het is passend om hier kort iets te zeggen over de beschuldigingen die voortdurend gericht worden aan het adres van de sheikh (rah’imahoellaah) met betrekking tot zijn uitspraak (fatwaa) over het vredesverdrag met de joden. Er zijn namelijk nog steeds enkele misvattingen daarover, ook al werd het voor het eerst gepubliceerd in de krant al-Moeslimoen op de 21ste dag van Radjab 1415 H., waaronder:

1.) De fatwaa zou suggereren dat er liefde en loyaliteit moet zijn tussen de moslims en de joden.

2.) Het zou suggereren dat Palestina permanent in de handen van de joden moet blijven.

3.) Het zou suggereren dat het onderwijsprogramma in de moslimlanden veranderd moet worden zodat het niet beledigend of vijandig jegens de joden zou zijn.

4.) Het zou vereisen dat de hele moslimwereld zich aan het verdrag zou houden.

5.) Het zou aangeven dat het vredesverdrag permanent en eeuwig zou zijn.

Wat nu volgt zijn passages genomen uit een verduidelijking van de sheikh, twee maanden na het geven van de fatwaa, welke gepubliceerd werd in het at-Tawheed magazine (vol. 23, nr. 10):

“Een vredesverdrag met de joden beduidt niet dat men liefde voor hen dient te voelen, of dat men hen als vrienden en bondgenoten dient te nemen. Het betekent slechts vrede tussen de twee partijen en dat elk van hen de ander niet dient te schaden, alsook andere dingen zoals het kopen en verkopen, het uitwisselen van ambassadeurs en andere betrekkingen die geen liefde voor de ongelovigen beduiden, of het nemen van hen als vrienden en bondgenoten. De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) bewerkstelligde een vredesverdrag met de mensen van Mekkah en dat betekende niet dat zij van hen hielden, of dat zij hen als vrienden en bondgenoten namen. Integendeel, de vijandigheid en haat bleef tussen hen totdat Allah de Verhevene de verovering van Mekkah vergemakkelijkte, in het Jaar van de Verovering, waarna de mensen massaal de religie van Allah aanvaarden…”

“Dit alles toont dus aan dat vredesverdragen en wapenstilstanden geen liefde, vriendschap en genegenheid voor de vijanden van Allah vereisen – zoals gedacht wordt door sommigen van diegenen die weinig kennis hebben over de sharie’ah-regelgevingen. Het moge duidelijk zijn voor de vragensteller en anderen, dat vrede met de joden, of andere ongelovigen, niet betekent dat we onderwijsprogramma’s veranderen, noch enige andere betrekkingen met betrekking tot liefde en loyaliteit; en Allah alleen schenkt succes.”

“Het vredesverdrag tussen de moslimleiders van Palestina en de joden betekent niet dat de joden de landen die zij nu bezitten voor altijd zullen bezitten. Het betekent louter dat zij ze zullen bezitten gedurende een periode totdat het vredesverdrag eindigt, of totdat de moslims sterk genoeg zijn om hen uit de moslimlanden te verdrijven – in het geval van een onbeperkte vrede. Wanneer we de mogelijkheid hebben, is het verplicht om de joden te bevechten totdat zij de Islaam aanvaarden, of totdat zij (als zij vrede willen maar hun eigen religie wensen te behouden) onderdanig de djizyah (#29) betalen…”

<<<(#29) Noot vertaler: djizyah is een soort belasting die betaald dient te worden door niet-moslims die leven in een islamitische staat en die hun eigen religie willen behouden (Ahloe ad-Dziemmah – Mensen van Bescherming). Aangezien niet-moslims vrijgesteld zijn van militaire dienst en belasting die opgelegd is aan moslims, dienen zij deze belasting te betalen als compensatie. Het garandeert hen veiligheid en bescherming. Al-Qarafie, een klassieke Maalikiegeleerde, zei in zijn boek al-Faroeq: “Het is de verantwoordelijkheid van de moslims ten opzichte van Ahloe ad-Dziemmah, om te zorgen voor hun zwakkeren, de armen in hun behoeften te voorzien, de hongerigen te voeden, hen van kleding te voorzien, hen beleefd aan te spreken en zelfs hun kwaad te tolereren al is het van een buur, ook al hebben de moslims de overhand. De moslims dienen hen ook oprecht te adviseren aangaande hun kwesties en te beschermen tegen iedereen die hen of hun familie wil schaden, hun bezittingen afnemen, of die hun rechten schenden.” Sheikh ‘Atiyyah Moh’ammed Saalim zei eens tijdens een dars (les): “Toen ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) khalief was, zag hij eens een oude man van onder de koeffaar (ongelovigen) bedelen. ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) vroeg hem waarom hij bedelde. De man zei: ‘Omdat ik djizyah moet betalen, heb ik niet genoeg geld om te overleven.’ Toen ‘Oemar dit hoorde, schafte hij de djizyah voor deze oude man af en gaf hem een maandelijkse uitkering uit de schatkist van de staat.” Dit verhaal, dat de barmhartigheid van de Islaam aantoont, is ook vermeld in Kitaab al-Kharadj van Aboe Yoesoef, een student van Aboe H’aniefah.>>>

“Het vredesverdrag tussen de Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO) en de joden dwingt niet tot hetgeen de vragensteller noemt met betrekking tot de overige landen. Elk land kijkt naar hetgeen voordelig is. Als een land ziet dat het voordelig is voor de moslims om vrede te sluiten met de joden en om ambassadeurs uit te wisselen en om handel te drijven en andere betrekkingen te onderhouden die toegestaan zijn door de zuivere sharie’ah van Allah, dan is dit oké. Maar als het van mening is dat het voordeel voor het land of de mensen ligt in het verbreken met de joden, dan dient het te handelen zoals de sharie’ah en het voordeel dat vereisen.”

“Dit alles geldt dus wanneer men niet in staat is om de ongelovigen te bevechten, of om hen de djizyah te laten betalen – als zij behoren tot de Mensen van het Boek (Ahloel-Kitaab). Maar als men de mogelijkheid heeft om djihaad tegen hen te verrichten, dan dient men hen uit te nodigen de Islaam te aanvaarden, of tegen hen te vechten, of hen de djizyah te laten betalen indien zij behoren tot diens mensen. In dit geval is het niet toegestaan om vrede met hen te sluiten, noch om het vechten te verlaten, noch de djizyah. Het zoeken van vrede is toegestaan indien er een noodzaak is; wanneer men niet in staat is tegen hen te vechten, of niet in staat om hen de djizyah op te leggen, indien zij behoren tot diens mensen…”

Een laatste punt: de sheikh gaf deze fatwaa strevend om de religie, het leven en bezit van de moslims op de best mogelijke manier te beschermen, rekening houdend met de omstandigheden op dat ogenblik in die bepaalde regio, alsook de voordelen en nadelen die daarmee in verband staan. De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei in een h’adieth overgeleverd door al-Boekhaarie (13/318) en Moeslim (nr. 1716) (Nederlandstalige interpretatie): “Als een rechter zich inspant (zijn best doet) en oordeelt en correct is, ontvangt hij twee beloningen. Als hij zich inspant en oordeelt maar zich vergist, ontvangt hij een enkele beloning.”

We hopen dat wat er geciteerd is van de woorden van de sheikh, voldoende is als verduidelijking voor enig misverstand en beschuldiging. Dus – O rechtvaardige lezer – laten we hier rekening mee houden!]

Wat betreft de communistische/atheïstische oorlog, die verspreid zich momenteel als een lopend vuurtje over de moslimlanden. [Dit was zeker het geval in de periode toen deze vragen gesteld werden aan de sheikh, zo’n 30 jaar geleden in 1404 H. (het is nu 1436 H. – 2015 n.C.).] Dit gebeurt als gevolg van de aanwezigheid van een leegte, zwakte van geloof in vele mensen, wijd verspreide onwetendheid en een gebrek aan een correcte (islamitische) ontwikkeling. De communistische partijen van Rusland en China, alsook anderen, zijn erin geslaagd om elke kwaadwillige persoon in de val te laten lopen; gedreven door degenen met een zwak geloof of helemaal geen geloof! Zij selecteerden deze soorten mensen als hun marionetten in dat land, om door middel van hen hun verachtelijke ideologie van atheïsme en communisme te verspreiden. Zij lokten deze marionetten met de beloften van hoge machtsposities en status. Door middel van hen scheurden zij de moslimoemmah in stukken, aangezien zij dienst deden als troepen van de satan. Zij werden hierbij geholpen door de christenen en joden, die hen de ene keer hielpen bij de voorbereiding, terwijl zij de andere keer andere vormen van hulp en steun aanboden. Dus ook al bestaan er verschillen tussen hen, toch worden zij één enkele hand tegen de moslims. Zij beschouwen de moslims als hun grootste vijand, daarom zien wij hen met elkaar samenwerken als bondgenoten tegen de moslims. We zoeken dus de hulp van Allah; Hij is voldoende voor ons en de Beste der beschermers.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 


De middelen voor deze aanval

Vraag: wat zijn de middelen die het Westen gebruikt om hun ideeën en ideologieën te verspreiden?

Antwoord: de middelen die het Westen aanwendt om hun ideologieën en ideeën te verspreiden zijn talrijk. Zij omvatten:

1.) Zij proberen de gedachten van moslimkinderen (alsook van ouderen) te veroveren. Zij doen dit door westerse waarden en concepten in te prenten [door ze vaak te herhalen in o.a. de media, (teken)films etc.], zodat zij geloven dat de ideeën van het Westen de beste zijn, of dit nu betrekking heeft op de religie waarin zij geloven, of met betrekking tot de talen die zij spreken, of de manieren, gewoonten en waarden waarmee zij zich opsmukken.

2.) Het adopteren van moslimkinderen (of verwelkomen van studenten), voor hen zorgen en hen opvoeden, zodat zij terugkeren naar hun landen nadat zij verwesterd zijn en heel positief en respectvol jegens het Westen. Vervolgens verwerven zij posities van macht en gezag in hun landen, van waar zij westerse ideologieën beginnen te verspreiden, onderwijsinstellingen opzetten die overeenkomen met westerse onderwijsprogramma’s, of zij worden tenminste door hen beïnvloed.

3.) Hun actieve gedrevenheid om het leren van westerse talen te promoten in de moslimlanden, waardoor deze talen concurreren met de moslimtalen, vooral de Arabische taal, de taal van de Qor-aan, waarmee de moslims hun Heer aanbidden, waarin zij bidden (as-salaah), hun Heer gedenken en verheerlijken (dzikr) etc. (Zie de artikelen Religie heeft een taal en De Arabische taal.) Hiertoe behoort ook de vernietigende propaganda die strijdt tegen (het gebruiken en het leren van) de Arabische taal en tracht de naleving ervan in de moslimlanden te verzwakken. Zij doen dit door het gebruik van alledaagse uitdrukkingen (verarmd taalgebruik) aan te moedigen en door het opzetten van allerlei studies met als doel de grammatica te ‘ontwikkelen’ om het zo (in feite) te corrumperen, alsook door de volksliteratuur en zaken van nationaal erfgoed te formaliseren.

4.) Ontwikkeling van westerse universiteiten en missionaire scholen in moslimlanden, alsook het initiëren van de rol van kleuterscholen en crèches, ziekenhuizen en klinieken die dienst doen als schuilplaatsen en broeinesten voor hun kwaadaardige doelen. Zij moedigen de hogere klassen aan om daar te studeren, waarna zij hen helpen om leidinggevende en hoge posities te verwerven, totdat zij tot steun worden van hun onderwijzers om hen te volgen in hun complotten in de moslimlanden.

5.) Het pogen om onderwijsprogramma’s in moslimlanden te controleren en politieke elementen er uit te halen: ofwel direct, zoals gebeurde in sommige moslimlanden toen de priester Dunlop die taak daar ondernam, of door middel van indirecte methoden. Toen de taak ondernomen werd, werden de meeste succesvolle studenten van Dunlops scholen vernietigende pikhouwelen in hun landen, of één van de meest dodelijke wapens van de vijand. Zij (zulke studenten) spanden zich enorm in om het onderwijsprogramma te beïnvloeden en het te sturen naar secularisme, een ideologie dat niet draait om het geloof (imaan) in Allah de Schepper en Zijn boodschapper (salallaahoe ‘alayhie wa sellem), maar meer om atheïsme, of immoraliteit en corruptie.

6.) Het grote aantal individuen onder de joden en de christenen die de Islaam en de Arabische taal bestudeerd hebben (waaronder oriëntalisten), waarna zij boeken geschreven hebben en zijn gaan onderwijzen aan universiteiten, totdat zij een ideologische opschudding en verwarring veroorzaakten onder de opgeleide moslims – die zij slingeren naar het hoofd van degenen die onderwijzen, of waarmee zij hun boeken vullen. Dit gebeurde zozeer dat sommige van die boeken bronwerken werden waar latere schrijvers en onderzoekers naar verwezen met betrekking op ideologische of historische zaken. Veel mensen die verantwoordelijk waren voor het creëren van deze (ideologische) opschudding in de moslimlanden, waren feitelijk moslims die studeerden onder zulke mensen. Het respect en ontzag, die zulke afgestudeerden genoten, hielpen hen dit te bereiken, alsook het verwerven van hun posities, zoals belangrijke posities in het onderwijs en leiderschap. Aldus voltooiden zij hetgeen hun onderwijzers initieerden (aan verderf) en bereikten wat zij (de onderwijzers) niet konden bereiken, omdat deze studenten van oorsprong moslims waren; met dezelfde huid, zichzelf tot hen toeschrijvend en dezelfde taal sprekend – en de hulp van Allah wordt gezocht. (Zie o.a. de artikelen Is de aarde plat?, De duivelsverzen en De islamitische en christelijke visie aangaande God.)

7.) Een groot aantal missionarissen, die oproepen tot het Christendom, heeft zich onder de moslims gemengd om hun werk op hen toe te passen. (Zulke missionaire activiteiten zijn gebaseerd op) goed uitgedachte principes en op grote schaal, waaraan honderdduizenden mannen en vrouwen meewerken. Er zijn enorme financiële budgetten beschikbaar gemaakt voor deze taak en (zij worden op zo’n manier geholpen dat) hun taak gemakkelijk gemaakt wordt en obstakels verwijderd worden voor hen.

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Zij willen het licht (de religie) van Allah doven met hun monden (valse argumenten en leugens), terwijl Allah Zijn licht volledig zal laten schijnen, ook al haten de ongelovigen het.” [Soerat as-Saff (61), aayah 8.]

De inspanningen van de missionarissen zijn voornamelijk gericht op de gewone bevolking, terwijl de inspanningen van de oriëntalisten vooral gericht zijn op de opgeleiden – zoals ik reeds aangegeven heb. De missionarissen nemen enorme ontberingen op zich tijdens hun werk in de Afrikaanse landen, alsook in de afgelegen dorpen van de moslimlanden in oostelijk Azië. Vervolgens houden zij zo af en toe conferenties om terug te blikken op hun verslagen en hun plannen, waarna zij ze analyseren, aanpassen en toepassen. Zij ontmoetten elkaar in Cairo in 1906, in Edinburgh in 1910, in Lucknow (India) in 1911 en in Jeruzalem in 1935, en zij continueerden met het houden van zulke bijeenkomsten, seminars en conferenties – dus alle lof is voor Allah, Degene in Wiens Hand de exclusieve heerschappij is over de hemelen en de aarde, en tot Hem keren alle kwesties terug (voor beoordeling).

8.) Het verspreiden van verderf in de islamitische samenlevingen; het kleineren van de status van vrouwen wat betreft hun rol in het leven, zodat zij de grenzen van Allah gaat overschrijden die Allah voor haar bepaald heeft, waardoor zij tevreden raakt met het afwenden van het (correcte) pad. Zij doen dit door op verschillende manieren propaganda te verspreiden onder de moslims zodat vrouwen (aangemoedigd worden) zich vrij te mengen met mannen en zodat vrouwen (aangemoedigd worden te) werken op plaatsen waar mannen werken. Hierdoor hopen zij de moslimsamenleving te bederven en een einde te maken aan de kuisheid en zuiverheid die daarin aangetroffen wordt.

<<<Noot vertaler: bijvoorbeeld, huisvrouw zijn is niet cool, maar ouderwets. Een carrière daarentegen, door je te mengen met mannen, ‘modern’ te kleden etc., dan hoor je er pas bij. Zie de artikelen Bewijs voor het verbod op het mengen van mannen en vrouwen, De boodschap van de h’idjaab en Waarom ik mijn h’idjaab draag, alsook Vraag 39: is het toegestaan voor een vrouw om te werken?>>>

Bovendien zorgen zij voor denkbeeldige kwesties en valse propaganda – bewerend dat de Islaam vrouwen onderdrukt en dat de moslimvrouw maar heel weinig rechten heeft. (Zie het artikel Wie wordt er nou werkelijk onderdrukt?) Zij willen haar uit haar huis halen en haar plaatsen waar zij maar willen, ook al zijn de regels die Allah de Alwijze bepaald heeft heel erg duidelijk, alsook de Soennah van Zijn boodschapper (salallaahoe ‘alayhie wa sellem). Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O profeet (Moh’ammed)! Zeg tegen jouw echtgenotes en jouw dochters en de vrouwen van de gelovigen om hun djalaabib (#30) over zich heen te dragen. Dat is gepaster, zodat zij onderscheiden worden (als respectabele vrouwen), en niet lastig worden gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Barmhartig.” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 59.]

<<<(#30) Noot vertaler: djalaabib is de meervoudsvorm van djilbaab, een kledingstuk dat het gehele lichaam bedekt (en buitenshuis gedragen dient te worden). Zie o.a. de artikelen De boodschap van de h’idjaab en Waarom ik mijn h’idjaab draag.>>>

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En zeg tegen de gelovige vrouwen om hun ogen neer te slaan en hun schaamdelen te beschermen (tegen onwettige seksuele handelingen) en hun versiering niet te tonen – behalve wat daarvan zichtbaar is – en dat zij hun sluiers over hun djoeyoeb (halzen en borstkassen) laten vallen en hun versiering niet te tonen behalve aan hun echtgenoten, of hun vaders (en grootvaders), of de vaders (en grootvaders) van hun echtgenoten, of hun zonen (en kleinzonen), of de zonen (en kleinzonen) van hun echtgenoten…” [Soerat an-Noer (24), aayah 31.]

En Hij zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En wanneer jullie hen (zijn vrouwen) iets vragen, vraag hen dan van achter een afscherming. Dat is reiner voor jullie harten en hun harten…” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 53.]

<<<Noot vertaler: eenieder die door Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) gezegend is met goed begrip kan nu zelf zien dat het Boek, dat verbiedt dat mannen en vrouwen face to face met elkaar spreken en hen opdraagt om van achter een scherm te spreken omdat “dit reiner is voor ieders hart”, onmogelijk kan toestaan dat mannen en vrouwen elkaar vrij (zonder geldige reden) ontmoeten in gemengde bijeenkomsten. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) Zie o.a. de artikelen Bewijs voor het verbod op het mengen van mannen en vrouwen en Waarom legt de Islaam zulke harde bestraffingen op voor seks buiten het huwelijk?>>>

En Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En blijf in jullie huizen (#31) en toon jullie schoonheid niet (#32) zoals tijdens de eerste djaahiliyyah (#33) (de dagen van onwetendheid)…” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 33.]

<<<(#31) Noot vertaler: dit betekent dat haar huis het terrein is waar haar voornaamste activiteiten plaatsvinden en dat ze haar huis alleen dient te verlaten voor een geldige reden. Kijk maar eens naar de gevolgen van het niet opvolgen van deze richtlijn: vrouwen worden seksueel lastig gevallen en verkracht, kinderen worden door vreemden opgevoed waardoor familiebanden verzwakken, overspel en scheiden zijn frequent, geestesziekten nemen schrikbarend toe door seksuele en competitieve spanningen buitenshuis en door het ontbreken van rust binnenshuis etc.>>>

<<<(#32) Noot vertaler: Moedjaahid zei: “Vrouwen waren gewoon om naar buiten te gaan om voor mannen te lopen, en dit was het tonen van de schoonheid (tabarroedj) van al-djaahiliyyah.” Qatadah zei: “Wanneer zij hun huizen verlieten, paradeerden zij op een schaamteloze en flirtende manier, en Allah de Verhevene verbood dat.” Moeqaatil ibn H’ayyaan zei: “Het tonen van de schoonheid is wanneer een vrouw een khimaar (sluier) draagt op haar hoofd maar het niet correct vastmaakt.” Aldus zijn haar halskettingen, oorbellen en nek en dergelijke zichtbaar.” Dit is het tonen van de schoonheid, en Allah spreekt tot alle vrouwen van de gelovigen met betrekking tot het tonen van de schoonheid. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

<<<(#33) Noot vertaler: er zijn verschillende uitspraken gedaan over de betekenis van de term ‘de eerste djaahieliyyah’. Er is gezegd dat dit de periode is tussen Aadam en Noeh’, of de periode tussen Noeh’ en Idries, of de periode tussen Noeh’ en Ibraahiem, of de periode tussen Moesaa en ‘Iesaa. De tweede djaahieliyyah is de periode tussen ‘Iesaa en Moh’ammed (vrede zij met hen allen). En er is gezegd dat de eerste djaahieliyyah betrekking heeft op de periode van ongeloof vóór de Islaam en de tweede djaahieliyyah de periode van zondigheid en onzedelijkheid na de komst van de Islaam. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.)>>>

De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Pas op voor het je begeven in het gezelschap van vrouwen (#34).” Een man van de ansaar (#35) zei: “O boodschapper van Allah! Wat betreft de broers en verwanten van de echtgenoot?” Hij (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) antwoordde: “De broers en verwanten van de echtgenoot zijn de dood (d.w.z.: door de nauwe band is de omgang nog gevaarlijker)!” [Overgeleverd door al-Boekhaarie (9/289) en Moeslim (nr. 2172), van ‘Oeqbah ibn ‘Aamir (moge Allah tevreden zijn met hem).]

<<<(#34) Noot vertaler: de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Ik heb geen fitnah (verlokking, beproeving) na mij achtergelaten die schadelijker is voor mannen dan vrouwen (omdat de man zwak is m.b.t. vrouwen).” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.) Het seksuele instinct is namelijk de grootste zwakte van de mens. Zie o.a. het artikel De handdruk.>>>

<<<(#35) Noot vertaler: ansaar (“helpers”) zijn de moslims van al-Medienah die de gemigreerde moslims van Mekkah (al-moehaadjiroen) steunden.>>>

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Hij (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei ook (Nederlandstalige interpretatie): “Een man is niet alleen met een vrouw of de derde van hen is shaytaan (satan) (die hen zal aansporen tot onzedelijkheid).” [Sah’ieh’: overgeleverd door at-Tirmidzie (nr. 1181) en Ibn Hibbaan (nr. 282), van Djaabir (moge Allah tevreden zijn met hem). Sheikh al-Albaanie classificeerde het sah’ieh’ (authentiek) in as-Sah’ieh’ah (nr. 430).]

9.) Het bouwen van kerken en tempels in de moslimlanden en het uitgeven van grote hoeveelheden geld aan hen: hen verfraaien, waardoor ze opvallen. Zij proberen ze te bouwen op de belangrijkste en beste locaties.

10.) Het opzetten van radiostations puur en alleen voor het oproepen tot het Christendom en communisme, het verspreiden van hun (onjuiste) doelen. Zij willen door middel van zulke valse ideeën de kinderen van onschuldige en naïeve moslims misleiden, die niet begrijpen, noch hadden zij een toereikende islamitische opleiding. Dit is voornamelijk het geval in Afrika, waar de Bijbel in vele hotels etc. wordt verspreid. Zij zenden (ook) missionaire en andere publicaties vol valsheid naar vele moslimkinderen.

Dit zijn enkele van de middelen die gebruikt worden door de tegenwoordige vijanden van de Islaam – in zowel het oosten als het westen – in hun oorlog tegen de opinie van de moslims. Zij willen hiermee de correcte en rechtschapen opinie beëindigen, om ze te vervangen door (incorrecte en) oneigen ideeën: hetzij oosters of westers. En – O geachte lezer – zoals je kunt zien, brengen deze middelen enorme inspanningen met zich mee, alsook grote sommen geld en vele soldaten. Dit alles wordt gedaan om de moslims weg te leiden van de Islaam, ook al accepteren zij uiteindelijk niet het Christendom, Jodendom of socialisme. Hun voornaamste doel is immers de moslims weg te leiden van de (zuivere) Islaam. Na het bewerkstelligen van deze eerste fase, is wat (voor misleiding ook) volgt, veel gemakkelijker om te verwezenlijken.

Maar ondanks dit alles zeggen wij dat Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) hen zal frustreren betreffende hun verwachtingen en hun plannen zal verijdelen, maar alleen als de moslims oprecht zijn in hun strijd tegen hen, alert zijn jegens hun plannen en gehoorzaam en oprecht in hun religie. Allah de Meest Barmhartige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En als jullie geduldig zijn en (Allah) vrezen (en gehoorzamen), schaden zij jullie niets met hun listigheid. Waarlijk, Allah omringt hetgeen zij doen (met Zijn Kennis en Macht).” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 120.]

Aangezien zij verspreiders van verderf zijn, zal Allah de Verhevene hen geen absoluut succes laten behalen (ook al kunnen zij tijdelijke succesjes boeken). Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…en zij smeedden een complot en (ook) Allah beraamde een plan (tegen hen) – en Allah is de Beste der plannenmakers.” [Soerat al-Anfaal (8), aayah 30.]

Allah, de Meest Perfecte, zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, zij smeden een plan (om de mensen de Qor-aan te laten verwerpen). En (ook) Ik smeed een plan. Dus verleen de ongelovigen uitstel (en vraag Allah niet om hun bestraffing te bespoedigen), verleen hen een kort uitstel.” [Soerat at-Taariq (86), aayah 15-17.]

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Als jullie (de religie van) Allah helpen, zal Hij jullie helpen en jullie voeten standvastig maken.” [Soerat Moh’ammed (47), aayah 7.]

Allah, Degene Die vrij is van enige onvolmaaktheid, zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En Allah helpt zeker hen die Hem (Zijn religie) helpen [d.m.v. da’wah (mondelinge, schriftelijke en gedragsmatige uitnodiging tot de Islaam), djihaad (strijd) etc.]. Waarlijk, Allah is zeker Sterk, Almachtig. Degenen die, als Wij hen gezag schenken in het land, as-salaah (het gebed) onderhouden en az-zakaah (de verplichte liefdadigheid) geven en al-ma’roef (het goede) bevelen en al-moenkar (het verwerpelijke) verbieden. En aan Allah is het resultaat van alle kwesties.” [Soerat al-H’adj (22), aayah 40-41.]

<<<Noot vertaler: imaam as-Shanqietie zei in Adwaa’oel-Bayaan (7/104-105), dit vers becommentariërend: “De Uitspraak van Allah de Verhevene: ‘Degenen die, als Wij hen gezag schenken in het land…’ bevat bewijs dat er geen belofte voor de hulp van Allah is, behalve door het onderhouden van as-salaah (het gebed), het betalen van de zakaah (de verplichte liefdadigheid), het opleggen van wat goed is en het verbieden van wat verwerpelijk is. Zij zijn dus degenen die Allah gezag zal geven op de aarde en door middel van wie Hij Zijn Woord zal versterken. Degenen die as-salaah niet onderhouden (zie het artikel Het islamitische oordeel over degene die het gebed nalaat), noch de zakaah betalen, noch het goede bevelen, noch het verwerpelijke verbieden, voor hen is er dan geen belofte dat Allah hen zal helpen of de overwinning zal schenken. Zij behoren niet tot Zijn groep, noch zijn zij Zijn vrienden; degenen die de belofte van Zijn hulp en overwinning hebben. Integendeel, zij behoren tot de groep van shaytaan (satan) en zijn vrienden. Dus als zij de hulp van Allah verwachten en de vervulling van Zijn belofte, dan zou hun voorbeeld zijn als die van een werknemer die weigert zijn werk te doen waarvoor hij ingehuurd werd, doch verlangd hij nog steeds beloond te worden. Dus eenieder die is zoals dit, hij heeft dan geen verstand!”>>>

En er zijn vele andere verzen die een vergelijkbare betekenis hebben.

De kwestie vereist dus zonder twijfel dat de moslims enig gevoel van bewustheid en overdenking dienen te hebben.

[Sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien zei tijdens een interview, dat opgenomen is in Mekkah, op vrijdag de 16de van Dzoel-H’idjah 1416 H.: “In feite is het begrijpen van de stand van zaken (fiqhoel-waaqi’) essentieel en oordelen over de kwesties kan niet geschieden behalve door ze te begrijpen en door de huidige situatie te begrijpen… Maar fiqhoel-waaqi’ (het begrijpen van de omstandigheden) de feitelijke basis maken, en hierdoor de belangrijkheid van begrip (fiqh) aangaande de religie verminderen – waarover de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wanneer Allah het goede wenst voor een persoon, laat Hij hem de religie begrijpen,’ (overgeleverd door al-Boekhaarie) – dit is verkeerd… Dus wij zeggen over het bezig houden van de jeugd waardoor zij geen kennis over de religie van Allah zoeken en dit vervangen door fiqhoel-waaqi’, en zich bezig houden met het zorgzaam bestuderen van kranten, magazines, nieuwszenders en dergelijke, dat dit een fout is in de methodologie, niet een fout betreffende intenties. Doch dient men op de hoogte te zijn van de situatie, en een persoon kan niet onachtzaam zijn van wat er plaatsvindt in de islamitische oemmah en de complotten die er tegen gesmeed worden.”

De sheikh (rah’imahoellaah) zei verder: “Zoals ik gezegd heb, men dient de huidige stand van zaken te begrijpen, elk individu volgens zijn vermogen. Het vermogen van de jeugd is echter niet hetzelfde als die van de ouderen, aangezien de jongeren zich mogelijk onbesuisd gedragen en hun kracht en enthousiasme iets is dat wellicht niet veilig is, of correct in banen geleid. (#36) Maar men dient de situatie enigszins te begrijpen. Wat echter verkeerd is, is dat fiqhoel-waaqi’ voorrang gegeven wordt boven het verwerven van fiqh (begrip) aangaande kennis (‘ilm); dit is wat bedoeld wordt. Dus als de jeugdigen zich bezighouden met het verwerven van kennis en fiqh van de religie van Allah – zoals de uitleg (tefsier) van het Boek van Allah, uitleg van de ah’aadieth van de boodschapper (salallaahoe ‘alayhie wa sellem), alsook het begrijpen van de woorden van de geleerden die deze nader toelichten – dat zou dan goed zijn.”] (Zie o.a. de rubrieken Monotheïsme (tawh’ied), Artikelen over de Koran en De Soennah.)

<<<(#36) Noot vertaler: d.w.z. dat zij mogelijk te emotioneel reageren in plaats van gebaseerd op kennis en inzicht. Moslims kunnen niet toestaan dat zij door hun emoties overmand worden. Dit is wat hen leidt naar het verrichten van vele daden die, op zijn minst, twijfelachtig zijn in het licht van de sharie’ah. Voorzeker, van hen wordt geëist dat zij handelen in overeenstemming met de sharie’ah en omwille van Allah de Verhevene en niet in overeenstemming met hun begeerten en omwille van het zoeken van wraak, persoonlijke haat enzovoort. (Jamaal al-Din M. Zarabozo.) Zie de rubriek Stop terrorisme.>>>

Men dient zich enigszins bezig te houden met het bestuderen van de weg die we dienen te volgen, alsook de meest geschikte houding die we dienen in te nemen. We dienen zorgzaam te zijn en enigszins bewustheid te hebben waardoor we in staat zijn de snode plannen van onze vijanden te begrijpen. We dienen ook een productief programma te hebben om ze te neutraliseren.

[Dit alles is dus een essentieel deel van het bezorgd zijn over de toestand van de moslims, waarover de volgende h’adieth vaak wordt aangehaald (Nederlandstalige interpretatie): “Wie zich niet bekommerd over de toestand van de moslims, behoort niet tot hen.”

Deze alsook andere ah’aadieth met vergelijkbare bewoordingen, zijn overgeleverd door al-Haakim (4/317), at-Tabaraanie in as-Saghier (p. 188) en anderen. Maar deze overleveringen zijn allemaal zwak (dha’ief), zoals het geval hierboven, of verzonnen (mawdoo’). Een gedetailleerde bespreking van hun zwakheid is verschaft door sheikh al-Albaanie in ad-Dha’iefah (nr. 309-312). Sheikh Ibn al-‘Oethaymien zei, toen hij gevraagd werd over de authenticiteit van de bovenstaande h’adieth, in Sahwatoel-Islaamiyyah (p. 104-105, nr. 4): “Deze behoort tot die ah’aadieth die algemeen bekend zijn onder de mensen. Maar ik weet niet of de bewoording authentiek verhaald is van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) of niet. Maar de betekenis is correct. Want als een persoon zich niet bekommerd over de aangelegenheden van de moslims, is hij in feite gebrekkig in de Islaam. Werkelijk, de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd, in hetgeen authentiek van hem verhaald is (Nederlandstalige interpretatie): ‘Jullie zien de gelovigen met betrekking tot hun barmhartigheid onder elkaar en het tonen van liefde en het vriendelijk zijn, lijkend op één lichaam, zodat als enig deel van het lichaam niet gezond is, het hele lichaam de slapeloosheid en koorts dan deelt met dat (lichaamsdeel).’ (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, van an-Noeman ibn Bashier.) En hij (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘De gelovige jegens een andere gelovige is als een één enkel bouwwerk, het ene deel steunt het andere.’ Dus deze twee ah’aadieth zijn vergelijkbaar in betekenis met deze algemeen bekende h’adieth.”]

Dit zal niet bereikt worden door hen behalve als zij zich vasthouden aan Allah de Verhevene, aan Zijn leiding, terugkerend naar Hem, berouw tonend tot Hem en Zijn hulp zoekend. Bovendien dienen we in alles kwesties rekening te houden met Zijn leiding, vooral Zijn leiding met betrekking tot de relatie die de gelovigen dienen te hebben met de ongelovigen, en we zouden (de volgende soerah) moeten begrijpen (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg [O Moh’ammed (#37)]: ‘O jullie die ongelovig zijn! Ik aanbid niet wat jullie aanbidden. En jullie aanbidden niet Wie ik aanbid. Noch zal (wil) ik aanbidden wat jullie aanbidden. Noch zullen (willen) jullie aanbidden Wie ik aanbid. Voor jullie jullie religie (#38) en voor mij een religie (het islamitische monotheïsme).’” (#39) [Soerat al-Kaafiroen (109).]

<<<(#37) Noot vertaler: en bij uitbreiding ook elke gelovige.>>>

<<<(#38) Noot vertaler: dien is hier vertaald als religie, maar eigenlijk verwijst het naar iemands volledige manier van leven.>>>

<<<(#39) Noot vertaler: deze soerah is de soerah van verwerping van de daden van de moeshrikien (afgodenaanbidders). Het gebiedt de zuivere toewijding aan de religie van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij). De Uitspraak van Allah “zeg: ‘O jullie die ongelovig zijn!’” omvat elke ongelovige op het aardoppervlak, maar is in het bijzonder gericht tot de ongelovigen van Qoeraysh. Er is gezegd dat zij – in hun onwetendheid – de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) uitnodigden om hun afgoden gedurende een jaar te aanbidden en zij zouden (op hun beurt) Degene Die hij aanbidt voor een jaar aanbidden. Daarom openbaarde Allah de Verhevene deze soerah. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

Alsook wat Allah de Verhevene noemt in Zijn Uitspraken (Nederlandstalige interpretatie):

“En nooit zullen de joden noch de christenen tevreden zijn over jou (O Moh’ammed), totdat jij hun religie volgt…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 120.]

<<<Noot vertaler: probeer daarom niet hen tevreden te stellen ten koste van de religie, maar houd vast aan hetgeen Allah de Schepper tevreden stelt door o.a. hen tot de waarheid uit te nodigen met wijsheid en goede manieren.>>>

“…En zij zullen niet ophouden jullie te bestrijden totdat zij jullie afstand laten nemen van jullie religie (het islamitische monotheïsme), als zij daartoe in staat zijn…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 217.]

Ik vraag Allah de Verhevene dat Hij rechte leiding schenkt aan deze oemmah met betrekking tot hun aangelegenheden, dat Hij hen bescherming schenkt tegen de complotten van hun vijanden, en dat Hij hen standvastigheid en gehoorzaamheid schenkt, zowel in hun woorden als daden, zodat er voor hen macht, kracht en eer zal zijn zoals Allah dat voor hen verlangt. Werkelijk, Hij is Degene Die hierover Macht heeft.

En moge Allah vrede en zegeningen schenken aan onze profeet Moh’ammed; alsook aan zijn familie, zijn metgezellen en degenen die hen volgen.

Einde.

 

 

 

Relevante artikelen:

As-Salafiyyah, tussen de uitnodigers en de vijanden (PDF, 1267 kb)

Jihad in de Islam

Stop terrorisme (diverse artikelen)

Kennis is licht (diverse artikelen)

De klok en de klepel (diverse artikelen)

Het behouden van de geloofsleer (‘aqiedah) en het ontstaan van sekten

De anti-Islam film van ‘illusionist’ Wilders

Wat onderwijst de Islam over rechtvaardigheid?

De islamitische en christelijke visie aangaande God

Moet de islam gemoderniseerd worden?

Waarom is de Islam zo succesvol gebleven in deze moderne wereld?

De vergeten islamitische beschaving

Handelaars in angst

Aanval Charlie Hebdo een product van Franse staatsterreur

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan