De Handdruk

 Tussen een vrouw en een man die geen mah’ram van haar is.

HanddrukWelwillend ter beschikking gesteld door stichting El Tawheed. Een column uit hun maandblad El Tawheed (maart 2008). Geschreven door Abu Salaheddin. (Bewerkt door uwkeuze.net.)

“Sorry, ik kan u geen hand geven. Het heeft niets te maken met disrespect naar u of naar vrouwen toe. Maar in de Islaam is lichamelijk contact tussen mannen en vrouwen buiten een bepaalde familiekring niet toegestaan.”

Ik weet niet hoe vaak ik de bovenstaande drie zinnen heb uitgesproken: op school, ziekenhuis, dokter, straat, werk, familiebezoek enz. Soms heb ik het gevoel alsof ik een bandje afspeel. Zo vaak uitleggen, zo vaak hetzelfde zeggen. Kennen jullie dat gevoel?

Over het algemeen wordt er goed gereageerd als ik duidelijk maak dat ik het andere geslacht geen hand wens te geven en wordt mijn keuze gerespecteerd, althans zo komt het over op mij. Maar soms krijg ik ook van die rare opmerkingen zoals: ‘whatever‘, ‘oh, raar’, of ‘je doet maar waar je zin in hebt’. Dit zijn dan uitspraken die door een niet-moslim worden gedaan. Maar ook moslims kunnen er wat van. Vaak wordt het weigeren van een hand van een niet-mahram familielid als vreemd gezien. Je wordt er raar op nagekeken, van: ‘hé, doe eens normaal’. Op dat soort momenten denk ik dan vaak aan de volgende hadieth:

De boodschapper Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Islaam is als iets vreemds begonnen, en zal als iets vreemds eindigen. Het Paradijs is voor hen die als vreemden worden gezien.”

Dat een niet-moslim rare opmerkingen maakt is tot daar aan toe, maar dat zelfs moslims hier aan meedoen gaat mijn petje te boven. In het begin (van mijn praktiseren) zat ik hier vaak mee, maar uiteindelijk heb ik geleerd dat ik geschapen ben om Allah de Verhevene te behagen en niet Jan en Alleman.

“Zeg: ‘Waarlijk, mijn gebed en mijn offers en mijn leven en mijn overlijden behoren toe aan Allah, Heer van al-‘aalamien [de werelden (#1)].’” [Soerat al-An’aam [6], aayah 162.]

<<< (#1) De werelden (al-‘aalamien) zijn alles behalve Allah de Verhevene: de wereld der mensen, de wereld der engelen, de wereld der djinn, de wereld der zielen (zowel vóór als na hun wereldse leven) en alles wat bestaat – bezield en onbezield.>>>

In het Westen wordt het weigeren van een handdruk tussen een man en vrouw vaak geassocieerd met een vermeende discriminatie van de vrouw in de Islam. Dit is duidelijk geheel onterecht. Zowel voor een moslim als een moslimah is het niet toegestaan om de hand te schudden van de niet-mahram. De terughoudendheid geldt dus in beide richtingen en heeft niets met discriminatie te maken.

Het niet uitwisselen van een handdruk bij een begroeting, is bovendien niet iets typisch islamitisch. In diverse religies en culturen is een handdruk ongebruikelijk, zelfs onbeleefd en wordt deze aanraking als een inbreuk op de intimiteit ervaren.

Al met al, met geduld en wijsheid moeten wij blijven uitleggen waarom wij geen handdruk kunnen uitwisselen met de niet-mahram. Ook moeten wij onze broeders en zusters die wel een hand geven aan de niet-mahram met wijsheid en met heel veel geduld uitleggen dat dit niet is toegestaan.

[Nu volgt een toevoeging van uwkeuze.net.]

 

Handen schudden met een niet-mah’ram

Een mah’ram is een man die volgens de sharie’ah (islamitische wet) nooit met een bepaalde vrouw mag trouwen, in verband met hun nauwe verwantschap (bloedverwantschap of verwantschap die tot stand is gekomen door borstvoeding of huwelijk). Een mah’ram is een man waarbij een vrouw zich ongesluierd mag vertonen, de hand mee mag schudden en mee mag reizen etc., zoals haar man, broer, vader en alle andere mannen die genoemd zijn in soerat an-Noer (24), aayah 31.

Het volgende is genomen uit het boek De weg naar het Paradijs, hoofdstuk: “Verboden zaken die te licht worden opgevat”, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah.

Dit is één van de zaken waar onjuiste sociale gewoonten prioriteit boven de wetten van Allah hebben gekregen. Het gaat zelfs zover dat als je mensen hierop corrigeert en met bewijzen komt, dat ze je dan beschuldigen van allerlei zaken. Ze zullen je ervan beschuldigen een complex te hebben, dat je probeert familiebanden te verbreken, hun goede intenties in twijfel te brengen etc. Handen schudden met nichten, de vrouwen van je broers en vrouwen van ooms is nu in onze maatschappij gemakkelijker dan het drinken van water. Maar als we goed kijken, zullen we de ernst van de kwestie begrijpen. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Als één van jullie met een ijzeren naald in het hoofd zou worden gestoken, zou dat beter voor hem zijn dan het aanraken van een vrouw die voor hem geen mah’ram is.” (Overgeleverd door at-Tabaraanie, 20/212; zie ook Sah’ieh’ al-Djaamie’, 4921.)

Er is geen twijfel dat dit een daad is van zina (ontucht, overspel), omdat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De ogen kunnen zinaa plegen, de handen kunnen zinaa plegen, de voeten kunnen zinaa plegen en de geslachtsdelen kunnen zinaa plegen.” (Overgeleverd door imaam Ah’mad, 1/412; zie ook Sah’ieh’ al-Djaamie’, 4921.)

Is er iemand zuiverder in het hart dan Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem)? Toch zei hij (Nederlandstalige interpretatie): “Ik schud geen handen met vrouwen.” (Overgeleverd door imaam Ah’mad, 6/357; zie ook Sah’ieh’ al-Djaamie’, 7054, en al-Isaabah, 4/354, Daar al-Kitaab al-‘Arabie editie.)

En hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “Ik raak de handen van vrouwen niet aan.” (Overgeleverd door at-Tabaraanie in al-Kabier, 24/342; zie ook Sah’ieh’ al-Djaamie’, 7054 en al-Isaabah, 4/354, Daar al-Kietaab al-‘Arabie editie.)

‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) zei: “Nee, bij Allah, de hand van de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft nooit de hand van een (niet-mah’ram) vrouw aangeraakt. Hij ontving bay’ah (geloften van trouw) van hen door het woord alleen.” (Overgeleverd door Moeslim, 3/489.)

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En nader de onwettige geslachtsgemeenschap niet. Waarlijk, het is een gruweldaad en een slechte weg.” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 32.]

Het bevel om iets niet te naderen is een sterke vorm van verbieden (het betekent dat men ook de aanleidingen tot het plegen van een dergelijk verbod moet mijden). Alle deuren naar onwettige geslachtsgemeenschap moeten gesloten blijven, want het vernietigt de basis van de familie, het heeft een negatieve invloed op de belangen van kinderen, het veroorzaakt moorden en vetes en verlies van reputatie en bezit, en het ontbindt permanent de banden van de samenleving. (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.)

Tot de deuren naar onwettige geslachtsgemeenschap behoort het aanraken, alsook het alleen zijn met een vrouw van wie de man geen mah’ram is. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei daarover (Nederlandstalige interpretatie): “Een man is niet alleen met een vrouw of de derde van hen is de shaytaan (satan) (die hen zal aansporen tot onzedelijkheid).” [Sah’ieh’: overgeleverd door at-Tirmidzie (nr. 1181) en Ibn Hibbaan (nr. 282), van Djaabir (moge Allah tevreden zijn met hem). Sheikh al-Albaanee classificeerde het sah’ieh’ (authentiek) in as-Sah’ieh’ah (nr. 430).]

“…En Allah is niet onachtzaam aangaande hetgeen jullie doen (Hij ziet en hoort alles).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 74.]

Relevante artikelen:

Zinaa, een gruweldaad en een slechte weg

Overspel en steniging – Waarom legt de Islam zulke harde bestraffingen op voor seks buiten het huwelijk?

De djihaad van de ogen

Kijk naar je tong en je handen!

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan