De grote deugd van het neerslaan van de ogen

Laat jouw ogen geen zinaa plegen!

Ogen neerslaanDoor imaam Ibn al-Qayyim al-Djawziyyah, genomen van al-Moentaqaa min Ighaathatoel Loefhaan fie Masaayid as-Shaytaan. Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed) tegen de gelovige mannen om hun ogen neer te slaan (#1) en hun schaamdelen te beschermen [tegen onwettige seksuele handelingen (#2)]. Dat is reiner voor hen. (#3) Waarlijk, Allah is Khabier (Alwetend omtrent subtiele zaken) aangaande hetgeen zij doen.” [Soerat an-Noer (24), aayah 30.]

<<< (#1) Wat begrepen wordt uit de tekst is dat hetgeen bevolen wordt om neer te slaan betrekking heeft op het langdurig kijken naar hetgeen wat niet toegestaan is. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei tegen ‘Aliy (moge Allah tevreden zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Laat een blik (de onopzettelijke, noodzakelijke) niet volgen door een andere (de bewuste, onnodige), de eerste is voor jou maar de tweede is niet voor jou.”>>>

<<< (#2) Ook dient men de ‘awrah – hetgeen niet zichtbaar mag zijn voor anderen – te beschermen tegen zichtbaarheid voor anderen. De ‘awrah voor mannen is dat gedeelte van het lichaam van de navel tot de knie, en het is niet toegestaan om dat deel van het lichaam opzettelijk te ontbloten voor iemand anders dan je eigen vrouw. (Ad-Daraqoetnie, al-Bayhaqie.) (Of natuurlijk voor een dokter indien er medische hulp nodig is.) Djarhad al-Aslaamie (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat hij eens zat in het gezelschap van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) met zijn dij ontbloot. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Weet jij niet dat de dij verborgen dient te blijven.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie, Aboe Daawoed en in al-Moewatta-e). ‘Aliy (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Toon je dij niet.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed en Ibn Maadjah.)>>>

<<< (#3) Al-Boekhaarie leverde over in zijn Sah’ieh’ (6474) van Sahl ibn Sa’d (moge Allah tevreden zijn met hem), dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Wie mij verzekert van hetgeen zich tussen zijn kaken bevindt (zijn tong) en hetgeen zich tussen zijn benen bevindt (zijn schaamdeel), ik zal hem verzekeren van het Paradijs.”>>> (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Warning1

 

Dus Allah maakte reiniging en spirituele groei resultaten van het neerslaan van de ogen en het bewaken van de schaamdelen. Het is wegens deze reden dat het neerslaan van de ogen om niet te zien wat verboden is, onvermijdelijk zal leiden naar drie voordelen van enorme waarde en die zeer belangrijk zijn.

 

Het eerste voordeel

Ervaring van de verrukking en zoetheid van geloof.

Deze verrukking en zoetheid zijn veel groter en meer wenselijk dan hetgeen mogelijkerwijs verworven kan worden van het voorwerp waar men niet naar kijkt omwille van Allah. Waarlijk, “wie iets verlaat omwille van Allah, Allah de Almachtige zal het dan vervangen met iets beters dan dat.”

De ziel (zie het artikel De ziel – maak kennis met je zelf) is een verleidster en houdt er van om te kijken naar mooie vormen en de ogen zijn de gids van het hart. Het hart draagt zijn gids op om te kijken naar wat er is en als de ogen het informeren van een mooie afbeelding, dan rilt het van liefde en begeerte daar naar. Als dit frequente gebeurt, zullen het hart en de ogen vermoeid en verzwakt raken, zoals gezegd is:

Wanneer je jouw ogen voor een dag als een gids voor jouw hart stuurt, zal het voorwerp waar naar gekeken wordt jou vermoeien, want je zag er een waarover je geen macht hebt, niet gedeeltelijk noch volledig; je had in plaats daarvan geduldig moeten zijn.

Dus als men voorkomt dat de ogen rondkijken en onderzoeken, dan vindt het hart verlichting van het ondergaan van de zware taak van (nutteloos) zoeken en verlangen.

Eenieder die zijn ogen vrij laat ronddwalen zal zien dat hij in een permanente toestand van verlies en leed is. Want zien veroorzaakt verliefdheid (mah’abbah), met als beginpunt dat het hart toegewijd en afhankelijk wordt van wat het aanschouwd. Vervolgens verhevigt dit totdat het verandert in vurig verlangen (sabaabah), waarbij het hart volledig afhankelijk en toegewijd wordt aan het voorwerp dat het begeerd. Vervolgens verhevigt dit verder en wordt het liefde (gharaamah), wat zich hecht aan het hart zoals iemand die terugbetaling van een schuld wenst zich hecht aan degene die de schuld moet betalen. Dit intensiveert dan verder en wordt gepassioneerde liefde (ishk), en dit is een soort liefde dat alle grenzen overschrijdt. Vervolgens verhevigt dit nog verder en wordt verdwaasde passie (shaghafa), en deze soort liefde omvat elk klein deeltje van het hart. Dit intensiveert en wordt eerbiedige liefde (tatayyoema). Tatayyoem betekent aanbidding en er is gezegd: “tayyama Allaah,” dat wil zeggen: “hij aanbad Allah.”

Het hart begint dan met het aanbidden (#4) van wat niet correct is om te aanbidden en de reden achter dit alles was een onwettige blik. Het hart is nu in ketenen gebonden terwijl het voorheen de meester was; het is nu gevangen terwijl het voorheen vrij was. Het is onderdrukt door de ogen en het klaagt waarop de ogen antwoorden: wij zijn jouw gids en boodschapper en jij was het die ons zond in de eerste plaats!

<<< (#4) Een afgod hoeft niet per se gemaakt te zijn van steen of hout. Een afgod kan ook in de vorm zijn van een bepaalde waarde, een concept of principe. Men onderwerpt zich eraan zoals de dienaar zich onderwerpt aan degene die hij aanbidt. Men wordt dan een slaaf van zijn eigen lusten en begeerten en men gehoorzaamt zijn begeerten zoals men zijn God zou moeten gehoorzamen.>>>

Alles wat genoemd is, is van toepassing op het hart dat de liefde voor Allah en het oprecht zijn jegens Hem opgegeven heeft. Want waarlijk, het hart moet een object van liefde hebben waar het zich aan toewijdt. Dus als het hart niet van Allah alleen houdt en het neemt Hem niet als zijn God, dan moet het iets anders aanbidden.

Allah de Verhevene zegt over Yoesoef as-Siddeeq (vrede zij met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “…opdat Wij het kwaad en de gruweldaad (onwettige geslachtsgemeenschap) afwendden van hem. Waarlijk, hij behoorde tot Onze uitverkoren dienaren.” [Soerat Yoesoef (12), aayah 24.]

Het was wegens het feit dat de vrouw van al-‘Aziez een polytheïst was, dat (de gepassioneerde liefde) haar hart binnendrong ondanks dat zij getrouwd was. Het was wegens het feit dat Yoesoef (Jozef – vrede zij met hem) oprecht was tegenover Allah, dat hij er van gered werd ondanks dat hij een jonge man, ongetrouwd en een dienaar was. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Dij is awrah

 

Het tweede voordeel

De verlichting van het hart, duidelijke waarneming en scherpzinnig inzicht.

Ibn Shoedjaa’ al-Kirmaanie zei: “Wie zijn uiterlijk baseert op het volgen van de Soennah, zijn innerlijk op voortdurende overpeinzing en bewustheid van Allah, zijn ziel weerhoudt van het volgen van begeerten, zijn ogen afwendt van de verboden dingen en altijd wettige dingen eet, zijn waarneming en inzicht zal nooit onjuist zijn.”

Allah de Verhevene vermeldt het volk van Loet (Lot – vrede zij met hem) en waar zij aan leden en Hij zegt vervolgens (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, daarin zijn zeker aayaat (bewijzen, tekenen, lessen) voor de moetawassimien [de scherpzinnigen (#5)].” [Soerat al-H’idjr (15), aayah 75.]

<<< (#5) Dit zijn degenen die de aayaat van Allah zien, er over nadenken, begrijpen en er lering uit trekken.>>>

De moetawassimien zijn degenen die een duidelijke waarneming en een scherpzinnig inzicht hebben, degenen die veilig zijn van het kijken naar het onwettige en het verrichten van onzedelijke handelingen.

Allah de Verhevene zegt na het vers betreffende het neerslaan van de ogen (d.w.z. 24:31) (Nederlandstalige interpretatie): “Allah is het Licht van de hemelen en de aarde…” [Soerat an-Noer (24), aayah 35.]

De reden hierachter is dat de beloning van dezelfde soort is als de daad. Dus wie zijn ogen neerslaat van het onwettige omwille van Allah de Almachtige, Hij zal het vervangen met iets beters dan dat van dezelfde soort. Dus net zoals de dienaar het licht van zijn ogen weerhoudt van het vallen op het onwettige, Allah zal het licht van zijn gezichtsvermogen en hart zegenen waardoor hij waarneemt wat hij niet gezien en begrepen zou hebben als hij zijn ogen niet had neergeslagen.

Dit is een kwestie die men in zichzelf lichamelijk kan voelen, want het hart is als een spiegel en de verachtelijke begeerten zijn als roest daarop. Als de spiegel gepolijst is en gereinigd van de roest, dan zal het de werkelijkheden (haqaa-iq) weerspiegelen zoals ze werkelijk zijn. Maar als het roestig blijft, dan zal het niet correct spiegelen en dus zal de kennis en spraak voortkomen uit vermoedens en twijfels. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Spiegel

 

Het derde voordeel

Het hart wordt sterk, stevig en dapper.

Allah de Verhevene zal het hart de mogelijkheid geven om te versterken, alsook de duidelijke bewijzen voor het licht in laten zien. Het hart zal beide factoren combineren met als resultaat dat de shaytaan (satan) zal vluchten. Dit is vermeld in de overlevering (Nederlandstalige interpretatie): “Wie zich verzet tegen zijn verachtelijke begeerten, de shaytaan zal in paniek vluchten van zijn schaduw.”

Degene die zijn verachtelijke begeerten volgt zal daarom de schandelijkheid van de ziel in zichzelf vinden, zwak, krachteloos en verachtelijk. Allah kent werkelijk edelmoedigheid toe aan degene die Hem gehoorzaamt en schandelijkheid aan degene die Hem ongehoorzaam is. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En wees niet zwak en wees niet verdrietig (door wat jullie ondervonden) en jullie zullen superieur (in overwinning) zijn indien jullie (ware) gelovigen zijn.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 139.]

“Wie macht wenst, de macht behoort volledig toe aan Allah…” [Soerat Faatir (35), aayah 10.]

Dit betekent dat eenieder die ongehoorzaamheid en zonde nastreeft, Allah de Almachtige zal degene die Hem ongehoorzaam is dan vernederen.

Sommige van de selef zeiden: “De mensen zoeken edelmoedigheid en macht bij de deur van de koningen en zij zullen het niet vinden behalve door gehoorzaamheid jegens Allah.”

Dit is zo omdat wanneer iemand Allah gehoorzaamt, hij Allah genomen heeft als zijn vriend en beschermer, en Allah zal nooit degene die zijn Heer als vriend en beschermer neemt vernederen. De doe’aa-e al-qoenoet bevat: “Degene die U neemt als een vriend wordt niet vernederd, en degene die U neemt als een vijand zal niet verheven worden.”

 

Relevante artikelen:

De jihad van de ogen

Bewijs voor het verbod op het mengen van mannen en vrouwen

De handdruk

Zinaa, een gruweldaad en een slechte weg

Vraag 48. Mogen mannen de stem van een vrouw horen?

 

(Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

 

Magneet

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan