De Grootheid van Allah

Allaahoe Akbar – Allah is het Grootst!

allaahoe-akbar-kl2Door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Waarlijk, alle lof is voor Allah. Wij prijzen Hem, zoeken Zijn hulp en vragen Hem om vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het slechte in onze zielen en het slechte van onze handelingen. Wie Allah leidt, er is niemand die hem kan misleiden; en wie Allah laat dwalen, er is niemand die hem kan leiden. Ik getuig dat er geen God is Die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, Hij heeft geen deelgenoten, en ik getuig dat Moh’ammed Zijn dienaar en boodschapper is. Voorts:

Klik hier om dit artikel als video te bekijken/beluisteren.

De mens.

De mens is een complex wezen.

In hem zijn enorme vermogens geplaatst, zoals gevoelens, bewustzijn, fantasie, een geweten, een vrije wil.

Hij heeft de aarde verkend… …en nu ook de ruimte. Hij is in staat onderzoeken te verrichten en kennis te verwerven. Wetenschap is enorm ontwikkeld en velen zijn gaan vooronderstellen dat wetenschap de enige manier is om correcte beweringen vast te stellen of te verifiëren.

Dit heeft er toe geleid dat velen egocentrisch zijn geworden. De mens is het centrum van de wereld, de mens is het middelpunt van het bestaan. De mens… arrogant en ondankbaar jegens God.

(Lees verder onder de afbeelding.)

de-grootheid-van-allah-02

 

Tijd voor een reality check.

De mens acht zichzelf belangrijk en meent dat hij heel wat is. Maar wat is hij werkelijk?

Hij is niet eens een klein stipje op de aarde, de plek waar hij mag verblijven – niet eens een pixel. Dus in verhouding tot de aarde is hij niets.

(Lees verder onder de afbeelding.)

de-grootheid-van-allah-08

 

“Dat komt omdat de aarde groot is” zeg je!? Nou, als jij denkt dat de aarde groot is, dan is het tijd voor een nieuwe definitie van ‘groot’. De aarde lijkt inderdaad groot, met zijn grote en diepe oceanen, enorme oerwouden, uitgestrekte woestijnen en savannes en gigantische bergen. Maar de aarde is in verhouding tot de zon maar een klein stipje. De aarde past meer dan een miljoen keer in de zon. Is de aarde nog steeds groot? Niet echt hé!?

(Lees verder onder de afbeelding.)

de-grootheid-van-allah-06

 

“Dat komt omdat de zon groot is” zeg je!? Nou, als jij denkt dat de zon groot is, dan is het tijd voor een nieuwe definitie van ‘groot’. De zon is een ster, en er zijn miljarden en miljarden sterren in het universum. Er zijn sterren waar de zon miljoenen keren in past. Dus in verhouding tot die reuzensterren is de zon maar een klein stipje.

(Lees verder onder de afbeelding.)

de-grootheid-van-allah-03

 

“Dat komt omdat zo’n reuzenster groot is” zeg je!? Nou, als jij denkt dat een reuzenster groot is, dan is het tijd voor een nieuwe definitie van ‘groot’. In het enorme universum zien wij die reuzensterren als kleine stipjes, als we ze al zien.

(Lees verder onder de afbeelding.)

de-grootheid-van-allah-11

 

“Dat komt omdat het universum groot is” zeg je!? Nou, als jij denkt dat het heelal groot is, dan is het tijd voor een nieuwe definitie van ‘groot’.

God, Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij), zegt in Zijn Nobele Koran (Nederlandstalige interpretatie): “…Zijn koersie (oftewel voetenbank) strekt zich uit over de hemelen en de aarde…” (Hoofdstuk 2, vers 255.)

(Lees verder onder de afbeelding.)

de-grootheid-van-allah-07

 

Het universum lijkt groot, met zijn miljarden en miljarden sterren. Het melkwegstelsel, waarin ons zonnestelsel zich bevindt, is samengesteld uit ten minste 200 miljard sterren (recentere schattingen spreken zelfs van rond de 400 miljard sterren). In het waarneembare heelal komen ruwweg zo’n honderd miljard sterrenstelsels voor – honderd miljard sterrenstelsels. Er zijn meer sterren in het heelal dan zandkorrels op aarde!! En het waarneembare heelal is maar een deel van het geheel. Toch staat vast dat het heelal zich voorbij die waarnemingshorizon nog enorm ver uitstrekt. Maar dit alles past onder de koersie, oftewel de voetenbank, van Allah!! Beseffen we wel wat dit beduidt!? Het hele heelal, deze onvoorstelbaar grote ruimte, past onder de koersie van Allah. Soebh’aan Allaah (Glorieus is Allah)!

(Lees verder onder de afbeelding.)

de-grootheid-van-allah-04

 

Is jouw definitie van ‘groot’ al veranderd? Wacht… er is nog meer.

De koersie van Allah is groot, maar…

Aboe Dzarr (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘De koersie (de voetenbank van Allah) vergeleken met de ‘arsh (de troon van Allah) is niets dan als een ring gegooid in de woestijn.’

Dus… de voetenbank van Allah is groot, heel groot, enorm zelfs. Maar in verhouding tot de troon van Allah is het slechts een ring in de woestijn!

(Lees verder onder de afbeelding.)

de-grootheid-van-allah-10

 

Als de voetenbank zich uitstrekt over het volledige universum, en in verhouding tot de troon is het slechts een ring in de woestijn, hoeveel groter is dan de troon, het grootste object dat Allah al-‘Aziez (de Almachtige) geschapen heeft!?

Waarlijk, Allah, de Schepper van zowel de koersie (voetenbank) als de ‘arsh (troon), is nog groter. Waarlijk, Allah is het Grootst!

Allaahoe Akbar! Allaahoe Akbar!

(Lees verder onder de afbeelding.)

de-grootheid-van-allah-01

 

En waar is Allah? Allah heeft Zich boven de troon verheven (op een manier die past bij Zijn Majesteitelijkheid). Allah is Verheven boven alles en maakt geen deel uit van de schepping! Allaahoe Akbar! (Zie de verhandeling Waar is Allah?)

We dienen op te merken dat we ons geen beeld moeten vormen van hoe God of Allah er uit ziet of hoe Hij Zich boven de troon verhief. Want er is niets gelijk of lijkend op Hem. De Eigenschappen van God dienen niet op een antropomorfistische manier geïnterpreteerd te worden. God is Verheven boven het beperkte voorstellingvermogen van de mens, en Zijn Eigenschappen kunnen niet vergeleken worden met die van Zijn schepping.

Terug naar de mens… die zichzelf heel wat vindt, die zichzelf belangrijk acht. Maar we weten nu wat de mens in werkelijkheid is: niet veel hé!? De Grootheid van God, van Allah, gaat ons bevattingsvermogen te boven. Allaahoe Akbar! En toch dagen we God uit. Door Zijn bestaan te ontkennen! Door zonden te begaan en te denken dat we ermee weg kunnen komen! We zijn arrogant, ongehoorzaam en ondankbaar jegens Hem. We menen het beter te weten en zonder Hem te kunnen. In plaats van God, gehoorzamen en vrezen we mensen en hun wetten. Mensen die net zoals wijzelf niet veel zijn, onderhevig aan gebreken en tekortkomingen. Wetten gebaseerd op modieuze grillen. Is dit geen pure dwaasheid!? We volgen onze begeerten en hechten meer waarde aan geld en wetenschap, welke we als goden hebben genomen.

Allah zegt in de Koran (Nederlandstalige interpretatie): “Heb jij degene gezien die zijn begeerte als god nam?” [Hoofdstuk 25, vers 43; zie ook hoofdstuk 45, vers 23.] Een afgod hoeft niet per se gemaakt te zijn van steen of hout. Een afgod kan ook in de vorm zijn van een bepaalde waarde, een concept of principe. Door de eigen wil – gebaseerd op begeerten en bevliegingen – te prefereren boven de Wil van Allah, neemt hij zijn eigen wil als een god en men wordt dan een slaaf van zijn eigen lusten en begeerten.

Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt in Zijn Nobele Koran (Nederlandstalige interpretatie): “Zijn jullie moeilijker om te scheppen of de hemel die Hij bouwde!?” [Hoofdstuk 79, vers 27.] Niet dat enig ding moeilijk is voor Allah om te scheppen! Maar de mens wordt middels dit vers op zijn plaats gezet. Als de mens arrogant wordt of zijn verantwoordelijkheid tegenover Allah vergeet, door zijn onwetendheid of onnadenkendheid, wordt hij nu er aan herinnerd dat hij slechts een minuscuul stipje is in de enorme en complexe schepping van Allah al-‘Aziez (de Almachtige). Nota bene geschapen van aarde, AARDE, ZAND, STOF… Nee, de mens is op zichzelf niet belangrijk en zeker niet het centrum van de wereld… Wij zijn geen heren, wij zijn geen koningen… wij zijn allemaal dienaren en we dienen ons dienovereenkomstig te gedragen. Geloof vergezeld met daden is wat hem enige waarde geeft.

(Lees verder onder de afbeelding.)

de-grootheid-van-allah-05

 

Werkelijk, het kennen van God – Allah – zorgt ervoor dat een persoon van Hem houdt en Hem vreest en zijn vertrouwen in Hem stelt en zijn daden oprecht voor Hem verricht. Dit is de essentie van het menselijke geluk. Daarentegen zal een gebrek aan kennis over Allah ervoor zorgen dat men Allah niet volgens Zijn juiste waarde inschat, en dus gemakkelijker ontkent of ongehoorzaam is. Want waarlijk, Hij is geen soort supermens, zoals velen denken.

Zie de artikelen Waar is Allah? en Hoe ziet God er uit? en Wat God niet is om God (beter) te leren kennen.

Lees ook eens het artikel Allaahoe Akbar, dat een toelichting geeft op het volgende:

  • Allaahoe Akbar – wat een geweldige krachtgevende geloofsbelijdenis!
  • Allaahoe Akbar – wat een geweldige bevrijdende geloofsbelijdenis!
  • Allaahoe Akbar – wat een geweldige nederigheid gevende geloofsbelijdenis!

Tot slot… hoe kun je na dit alles God nog ongehoorzaam zijn!? God, Allah, Die alles ziet en alles hoort. Is het nu geen tijd om berouw te tonen!? Is het nu geen tijd om je over te geven aan de Heer der werelden!? Is het nu geen tijd om je liefdevol en hoopvol en vol ontzag te wenden tot de Schepper en de Heer van de hemelen (oftewel het universum) en de aarde en al hetgeen daartussen is!? Allaahoe Akbar! Allah is het Grootst!

 

Doe het vandaag nog, stel het niet uit, voordat je overlijdt vol spijt.

 

(Zie onder de afbeelding voor relevante artikelen en een video.)

uitstel-berouw-wp

 

Relevante artikelen:

Hoe wordt u moslim?

De boetedoening voor zonden is berouw

Zonden heroverwegen: zijn kleine zonden echt klein?

De schepping van Adam van aarde

De schepping van de hemelen en de aarde in zes dagen

De hemelen – een uitnodiging om na te denken

10 Manieren om je imaan (geloof) te vermeerderen

De voorwaarden voor acceptabele ‘ibaadah (aanbidding)

De voorwaarden van as-shahaadah

 


Video:

Bekijk/beluister dit artikel ook op YouTube, met nog meer afbeeldingen.

 

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan