De eigenschappen van de moenaafiqien (hypocrieten)

De hypocrieten zullen in de laagste diepte van het Vuur zijn!

HypocrietenDoor Umm Mus’ab.

In twee delen gepubliceerd in het maandblad Wij Moslims van Uitgeverij Momtazah, editie maart 2011 en mei 2011. Onder eindredactie van broeder Abou Sayfoullah al-Maghriebie, broeder Abou Abdullah en broeder Abou AlMontasir.

Zie ook het artikel Nifaaq (hypocrisie) en Introductie tot soerah 63: al-Moenaafiqoen (de Hypocrieten).

Alle lof is voor Allah, Heer der werelden, en moge de vrede en de zegeningen van Allah neerdalen op de voornaamste van alle boodschappers, Moh’ammed, alsook op zijn familie, al zijn metgezellen en iedereen die hun voorbeeld volgt. Voorts:

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “Waarlijk, de hypocrieten zullen in de laagste diepte van het Vuur zijn (#1) en jij zult nooit een helper voor hen vinden.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 145.]

<<<(#1) Noot van uwkeuze.net: Ibn Djarier leverde over dat ‘Abdoellaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “In kisten van vuur dat hen omringd, want zij zijn er in opgesloten en verzegeld.” (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

De hypocrieten (moenaafiqien) zijn de slechtste van alle mensen en zullen in aanmerking komen voor de grootste bestraffingen in het Hiernamaals. Dit is omdat zij doen alsof zij moslims zijn, maar in feite de ergste vijand zijn aangezien zij koefr (ongeloof) en shirk (afgoderij) verbergen. Het belang van het bestuderen van hypocrisie (nifaaq) is even essentieel als het bestuderen van tawh’ied [het toeschrijven (van Allah) aan Eenheid – islamitisch monotheïsme], aangezien zij beiden aan elkaar verbonden zijn. Als we niet bestuderen wat koefr, shirk en nifaaq is, dan is het onvermijdelijk dat we daar in vervallen, en zo dus een kaafir (ongelovige) worden – moge Allah ons daarvoor behoeden. Als iemand de eigenschappen van de moeshrikien (polytheïsten) niet kent, kan hij een moeshrik worden. Zo ook als iemand de eigenschappen van de hypocrieten niet kent, dan kan hij een moenaafiq worden.

Alleen de ware moe-emin (gelovige) en de ware moeslim (degene die zich aan Allah heeft overgegeven) vreest in nifaaq (hypocrisie) of koefr (ongeloof) te vervallen, en het is slechts de moewaahhid (monotheïst) die vreest in shirk (polytheïsme) te vervallen. De enige die zich geen enkele zorgen maakt met betrekking tot koefr, shirk en nifaaq, is de kaafir (ongelovige). De allereerste zorg van elke moslim is het zo ver mogelijk wegblijven van koefr, shirk en nifaaq, en dan het aanbidden van alleen Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke).

Het is overgeleverd in Sah’ieh’ al-Boekhaarie door Ibn Abie Moelaykah, die zei: “Ik heb dertig metgezellen van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) ontmoet en elk van hen vreesde een hypocriet te worden, en niemand van hen zei dat hij net zo sterk in imaan (geloof) was als (de engelen) Djibriel of Miekaa-iel.” En al-H’asan al-Basrie zei: “Alleen een gelovige vreest hypocrisie en alleen een hypocriet voelt zich er veilig voor.”

(Lees verder onder de afbeelding.)

Hypocrisie angst

 

En de boodschapper Ibraahiem (Abraham – vrede zij met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “En gedenk toen Ibraahiem (Abraham) zei: ‘Mijn Heer! Maak deze stad (Mekkah) veilig en laat mij en mijn zoons het aanbidden van afgodsbeelden mijden.’” [Soerat Ibraahiem (14), aayah 35.]

Men dient na het lezen van zulke openbaringen te beseffen dat als de metgezellen van de boodschapper Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) hypocrisie vreesden, zouden wij dit dan om grotere redenen niet moeten vrezen!? Als één van de grootste profeten zoals Ibraahiem (vrede zij met hem) bang was voor shirk, zouden wij dit dan ook niet moeten zijn!? Het is echter zeer triest om te zien dat in de hedendaagse realiteit het zeldzaam is om mensen te vinden die bang zijn om zondes te verrichten, laat staan een kaafir (ongelovige), moenaafiq (hypocriet) of moeshrik (polytheïst) te worden! Blijkbaar hebben mensen het idee dat ze automatisch naar al-Djennah (het Paradijs) zullen gaan en gemakkelijk door de Dag van de Afrekening heen zullen komen.

Daarom dienen we niet naïef te zijn en te ontwaken voor de zeer realistische mogelijkheid om een kaafir, moeshrik of moenaafiq te worden, door de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Het beste dat we kunnen doen is het vervullen van alle bevelen van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) en het grondig bestuderen van tawh’ied. Of we hierna dan sterven als moslim of kaafir, dat ligt in de Handen van Allah – moge Allah onze daden accepteren en ons laten sterven in een staat van imaan en tawh’ied. Amien.

De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) leerde ons altijd Allah de Verhevene te vragen ons te laten sterven in een staat van imaan en tawh’ied, vanwege het feit dat Allah Degene is Die onze harten leidt en Hij kan die doen keren in de richting die Hij wil, wanneer Hij wil (Nederlandstalige interpretatie): “O Allah! Vergeef onze levenden en onze doden, degenen die met ons aanwezig zijn en degenen die afwezig zijn, onze jongeren en onze ouderen, onze mannen en onze vrouwen. O Allah! Wie van ons U in leven houdt, houd hem in leven op de Islaam, en wie van ons U doet sterven, laat hem sterven in (een staat van) imaan. O Allah! Ontneem ons zijn beloning niet en laat ons na hem niet dwalen.” (Riyaadh oes-Saalih’ien, boek van het bezoeken van de zieken, nr. 936.)

Als er geen mogelijkheid was dat we kaafir zouden kunnen worden, dan zou de boodschapper (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) ons niet geleerd hebben Allah te vragen ons te laten leven naar de Islaam en te laten sterven in een staat van imaan. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Laten we nu, met de Wil van Allah, een aantal eigenschappen van de hypocrieten bestuderen:

 

1. Zij beweren gelovigen te zijn

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer de hypocrieten naar jou komen (o Moh’ammed), zeggen zij (schijnheilig): ‘Wij getuigen dat jij zeker de boodschapper van Allah bent.’ En Allah weet dat jij zeker Zijn boodschapper bent en Allah getuigt dat de hypocrieten zeker leugenaars zijn.” [Soerat al-Moenaafiqoen (63), aayah 1.]

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) beschrijft de hypocrieten als mensen die beweren gelovigen te zijn, maar zij zijn in feite kaafirien (ongelovigen). Hij noemt hen leugenaars en ongelovigen, ondanks het feit dat zij met hun tong uitdrukkelijk beweren moslims te zijn en laa ilaaha ill-Allaah getuigen. Dit is een zeer angstaanjagend punt voor elke moslim, aangezien wij allemaal beweren gelovigen te zijn; maar hoe weten we of we niet het tegenovergestelde zijn? In een ander vers zegt Allah de Verhevene (Nederlandstalige interpretatie): “Heb jij degenen (de hypocrieten) niet gezien die beweren dat zij geloven in hetgeen tot jou neergezonden is en in hetgeen er neergezonden is vóór jou!? Zij willen een oordeel laten vellen (betreffende hun onenigheden) door at-taaghoet (#2) (alles wat onterecht aanbeden wordt met diens tevredenheid), terwijl zij bevolen zijn hem te verwerpen (en hun onenigheden te verwijzen naar Allah en de boodschapper)…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 60.]

<<<(#2) Noot van uwkeuze.net: zie punt 9 van dit artikel. Zie ook het artikel Uitleg van ‘De betekenis van taaghoet.>>>

Daarom dienen wij allen op de hoogte te zijn dat het louter beweren moslim te zijn ons niet garandeert te behoren tot de mensen van het Paradijs, noch redt dit ons van hypocrisie. Zonder het opvolgen van de bevelen van Allah de Meest Barmhartige, het wegblijven van de taaghoet en het vragen aan Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) om ons in de staat van imaan te behouden, zouden we in de vallen van hypocrisie, shirk en koefr terecht kunnen komen.

Echter, er zijn twee soorten nifaaq: nifaaq akbar (grote hypocrisie) en nifaaq asghar (kleine hypocrisie). Iemand met nifaaq akbar (een echte hypocriet) is in feite een kaafir die zich voordoet als moslim. Daarom denkt hij niet van zichzelf een gelovige te zijn, maar beweert dit te zijn om zijn leven onschendbaar te maken. De nifaaq asghar kan zich in een moslim bevinden, die gelooft dat hij een moslim is en ook beweert er een te zijn. Er zijn dus twee niveaus van hypocrisie: de een is een kaafir die zich voordoet als moslim, en de ander is een echte moslim die daden van hypocrisie verricht. [Zie het artikel Nifaaq – hypocrisie voor meer informatie.]

 

2. Zij hebben geen talaazoem

 At-Talaazoem betekent het gelijk zijn van het innerlijk en het uiterlijk, met andere woorden: te zeggen en praktiseren waar je in gelooft. Elke moslim en kaafir heeft talaazoem; een moslim gelooft in Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) en bewijst dit door middel van zijn daden (bijvoorbeeld het gebed) en zijn uitspraken (bijvoorbeeld de tasbieh’ – het zeggen van Soebh’aan Allaah: Glorieus is Allah). Evenzo haat elke kaafir Allah de Verhevene en Zijn dien (religie) en daarom zien wij hen mondeling de Islaam en de moslims de oorlog verklaren (uitspraken), en hiernaar handelen door onschuldige moslimvrouwen, kinderen en ouderen te doden (daden).

Echter, de hypocrieten hebben geen talaazoem tussen het innerlijk en het uiterlijk, wat hen laat behoren tot de meest gecompliceerde van alle mensen. Dit is omdat zij zeggen waar zij niet in geloven en de Islaam praktiseren om gezien te worden door de mensen. Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt in Zijn Boek (Nederlandstalige interpretatie): “En onder de mensen zijn er (hypocrieten) die zeggen: ‘Wij geloven in Allah en in de Laatste Dag,’ terwijl zij geen gelovigen zijn.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 8.]

 

3. Zij trachten Allah de Verhevene en de gelovigen te bedriegen

Allah de Alwetende zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Zij proberen Allah en degenen die geloven te misleiden (#3), maar zij misleiden alleen zichzelf terwijl zij het niet beseffen.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 9.]

<<<(#3) Noot van uwkeuze.net: zij denken door uitwendig geloof te tonen, hoewel in hun harten ongeloof is, dat zij Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) kunnen misleiden. (Naar Tefsier Ibn Kethier.)>>>

Allah de Meest Barmhartige zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, de hypocrieten trachten Allah te misleiden, terwijl Hij hen misleidt. En wanneer zij opstaan om het gebed te verrichten, staan zij lui op en om door de mensen gezien te worden. (#4) En zij gedenken Allah slechts weinig.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 142.]

<<<(#4) Noot van uwkeuze.net: deelname aan het gezamenlijk gebed (salaatoel-djamaa’ah) geldt als een toetsing of iemand een oprechte gelovige is of een hypocriet. Want tijdens het leven van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) kon men geen lid van de islamitische gemeenschap beschouwd worden tenzij men het gebed regelmatig en punctueel verrichte. Net zoals elk genootschap of organisatie de afwezigheid van een lid van hun bijeenkomsten zonder geldig excuus beschouwt als een teken van zijn gebrek aan interesse, en hem de toegang tot hun bijeenkomsten ontzegt bij voortdurende afwezigheid, zo ook werd het wegblijven van een moslim van de gezamenlijke gebeden (zonder geldig excuus) beschouwd als zijn gebrek aan interesse voor de Islaam. En als hij continu afwezig is, werd dit gezien als een bewijs voor zijn afvalligheid aan de Islaam. Daarom moesten zelfs de bevestigde hypocrieten van die tijd wel vijf keer per dag deelnemen aan de gezamenlijke gebeden; anders konden zij niet gerekend worden tot de leden van de islamitische gemeenschap. Maar wat hen onderscheidde van de ware moslims was dat de ware gelovigen vroeg en met groot enthousiasme naar de moskee gingen en zelfs nadat het gebed voorbij was daar bleven, wat een groot bewijs was voor hun zuivere interesse in de Islaam. Maar voor de hypocriet leek elke oproep tot het gebed (adzaan) als een doodsklok. Hij stond dan onwillig op om deel te nemen aan het gezamenlijk gebed, maar zijn hele houding toonde duidelijk aan dat hij zijn gebed met tegenzin verrichtte. Na het gebed verliet hij de moskee in haast, alsof hij uit de gevangenis werd vrijgelaten. Dus al zijn bewegingen duidden aan dat hij geen interesse had in het gedenken van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke). (Uit Tafheem-ul-Qur’an, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

(Lees verder onder de afbeelding.)

Hypocrisie eigenschappen

 

De hypocrieten misleiden zichzelf door te beweren gelovigen te zijn, terwijl zij in feite kaafirien zijn. Zij proberen hun leven te heiligen door de shahaadah uit te spreken, terwijl zij in feite geen heiligheid voor hun leven hebben aangezien zij geen moslim zijn. Allah de Verhevene heeft twee kampen geschapen; het kamp van de Islaam en het kamp van koefr, maar deze hypocrieten wensen dat zij tegelijkertijd in beide kampen kunnen verblijven (profiteren van de voordelen van beide kanten). Zij willen profiteren van de voorrechten van de Islaam en imaan, zoals erfenis, eer, waardigheid, broederschap, respect, de ‘ied-feesten, beloningen enz., maar wensen ook de leer van de koeffaar en hun levenswijze te volgen.

 

4. Zij hebben een ziekte in hun harten

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “In hun harten is een ziekte (#5), vervolgens liet Allah hun ziekte toenemen…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 10.]

<<<(#5) Noot van uwkeuze.net: de ziekte van twijfel, hypocrisie, arrogantie en ongeloof. (English Meanings of the Qur’an, p. 3.)>>>

Ibn Kethier zegt in zijn Tefsier dat de term ‘ziekte’ in dit vers ‘twijfel’ betekent. Daarom zien we dat degenen die tekenen van hypocrisie hebben vaak in twijfel verkeren over Allah de Verhevene, de ‘oelamaa-e (geleerden), de moedjaahidien (strijders) enz. Zij twijfelen aan vele aspecten van de dien (religie), zoals het leven na de dood, het Paradijs en de Dag des Oordeels; hiermee stappen zij uit de Islaam. (Zie het artikel De voorwaarden van as-shahaadah.)

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

5. Zij zijn leugenaars, breken beloftes en zijn onbetrouwbaar

Allah de Verhevene zegt in hetzelfde vers als hierboven (Nederlandstalige interpretatie): “…En voor hen is er een pijnlijke kwelling omdat zij gewoon waren te liegen.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 10.]

Allah de Vergevensgezinde zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer de hypocrieten naar jou komen (o Moh’ammed), zeggen zij (schijnheilig): ‘Wij getuigen dat jij zeker de boodschapper van Allah bent.’ En Allah weet dat jij zeker Zijn boodschapper bent en Allah getuigt dat de hypocrieten zeker leugenaars zijn.” [Soerat al-Moenaafiqoen (63), aayah 1.]

De meest bekende eigenschap van de moenaafiqoen is dat zij leugenaars zijn, altijd hun beloftes breken en onbetrouwbaar zijn wanneer je hen iets toevertrouwt. De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei in de bekende h’adieth (Nederlandstalige interpretatie): “De tekenen van een hypocriet zijn drie: wanneer hij spreekt, liegt hij, wanneer hij iets belooft, breekt hij zijn belofte en wanneer hij vertrouwt wordt, misbruikt hij het vertrouwen.” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, Kitaab oel-Imaan.) (Zie het artikel Liegen en 1 april.)

 

6. Zij worden grof wanneer ze redetwisten

Vanwege hun gebrek aan kennis en leiding staan de hypocrieten er bekend om mensen te zijn die zeer twistziek en grof worden wanneer zij betrokken zijn bij een discussie of woordentwist. Wanneer zij geen antwoord kunnen geven op een bepaalde kwestie, of hun gelijk niet kunnen bewijzen, dan worden zij grof (beginnen te vloeken en slecht taalgebruik in de mond te nemen enz.) en aanstotelijk. De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei in een andere overlevering van dezelfde h’adieth als hierboven (Nederlandstalige interpretatie): “…en wanneer hij ruziet, wordt hij grof (slecht en beledigend).” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) (Zie het artikel Letten wij op ons taalgebruik?)

 

7. Zij schenden verdragen, overeenkomsten en contracten

De moslim verbreekt nooit zijn verdrag, aangezien dit een grote zonde is in de Islaam en een ander teken van een hypocriet. De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei in dezelfde h’adieth als hierboven, maar in een andere versie (Nederlandstalige interpretatie): “…en wanneer hij een verdrag (of contract) heeft, schendt hij deze.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Verder heeft de boodschapper (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) ons geïnformeerd over de vernedering die te wachten staat voor degene die opzettelijk zijn verdrag schend (Nederlandstalige interpretatie): “Elke schender van een verdrag zal op de Dag des Oordeels een vaandel hebben die verkondigd: dit is die-en-die, die zijn verdrag heeft geschonden.” (Riyaadh oes-Saalih’ien, nr. 1585.)

 

8. Zij zijn de oorzaak van fitnah en verderf, maar beweren vredestichters te zijn

De hypocrieten hebben altijd commentaar op en kijken altijd naar de fouten van anderen, en staan nooit stil om over hun eigen fouten en zondes na te denken. Zij zorgen overal voor fitnah en verderf, maar wijzen met hun vinger altijd naar iemand anders dan zijzelf. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En wanneer er tegen hen gezegd wordt: ‘Veroorzaak geen verdorvenheid (#6) op aarde,’ dan zeggen zij: ‘Wij zijn slechts verbeteraars.’ Welnee! Waarlijk, zij zijn degenen die de verderfzaaiers zijn, maar zij beseffen dit niet.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 11-12.]

<<<(#6) Noot van uwkeuze.net: ongeloof en daden van ongehoorzaamheid. Aboe Dja’far zei dat ar-Rabi’ ibn Anas zei dat Aboe al-‘Aliyah zei dat Allahs Uitspraak “veroorzaak geen verdorvenheid op aarde” betekent: “Bega geen daden van ongehoorzaamheid op aarde. Hun verdorvenheid is het niet gehoorzamen van Allah, omdat eenieder die Allah niet gehoorzaam is op aarde, of beveelt dat Allah niet gehoorzaamd mag worden, verdorvenheid begaan heeft op aarde. Goedheid zal zowel op aarde als in de hemel verwezenlijkt worden middels gehoorzaamheid (jegens Allah de Verhevene).” (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

In dit vers informeert Allah de Almachtige ons dat de hypocrieten de oorzaak van fitnah zijn, maar dat zij beweren vredestichters te zijn. Wat nog verrassender is om te weten, is dat zij er zich totaal niet van bewust zijn dat zij verderfzaaiers zijn. Zij geloven er heilig in dat zij goede, goed gemanierde mensen zijn en vrede stichten op aarde, maar Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) informeert ons over het feit dat zij totaal het tegenovergestelde zijn.

 

9. Zij willen volgens de taaghoet berechten

Allah de Alwijze zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Heb jij degenen (de hypocrieten) niet gezien die beweren dat zij geloven in hetgeen tot jou neergezonden is en in hetgeen er neergezonden is vóór jou!? Zij willen een oordeel laten vellen door at-taaghoet  (alles wat onterecht aanbeden wordt met diens tevredenheid), terwijl zij bevolen zijn hem te verwerpen. En de satan wil hen ver laten afdwalen.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 60.]

In dit vers herinnert Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) ons aan bepaalde punten die hierboven genoemd zijn, zoals dat zij beweren te geloven in dat wat Allah de Almachtige heeft geopenbaard. Maar Hij informeert ons ook over nog een eigenschap van de hypocrieten, namelijk dat zij met hun geschillen naar de taaghoet (o.a. leiders die regeren met wetten anders dan die van Allah de Verhevene) gaan om daar hun recht te halen.

Rechtspreken met iets anders dan wat Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) heeft geopenbaard is shirk akbar (een van de grootste en onvergeeflijke zonden). Maar deze hypocrieten worden beschreven als zij die niet alleen regelmatig voor hun rechtspraak naar anderen dan Allah de Verhevene gaan, maar ook wensen en bereidheid tonen om te verwijzen naar iemand anders dan Allah de Alwetende om hun geschillen op te lossen. Zij zijn mensen die continue hun afvalligheid rechtvaardigen, en in de ergste gevallen citeren zij zelfs een vers of twee uit hun context om hun verdorvenheden te verdedigen. (Zie het artikel Uitleg van ‘De betekenis van taaghoet.)

(Lees verder onder de afbeelding.)

Kerk

 

10. Zij behagen de oren, hebben een mooie recitatie en rationele argumenten

Een van de grootste en invloedrijkste talenten van de hypocrieten is dat zij mensen kunnen misleiden en voor de gek kunnen houden door hun ‘indrukwekkende’ en rationele argumenten of mooie recitaties. Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “En als jij hen ziet, verwonderen hun lichamen jou; en als zij spreken, luister jij naar hun redevoering. (#7) Zij zijn als balken die ondersteund worden. (#8) Zij denken dat elke uiting tegen hen is. (#9) Zij zijn dé vijand! Dus wees op je hoede voor hen. Moge Allah hen vernietigen (en hen verwijderen uit Zijn Barmhartigheid). Hoe misleid zijn zij!?” [Soerat al-Moenaafiqoen (63), aayah 4.]

<<<(#7) Noot van uwkeuze.net: ‘Abdoellaah ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft gezegd dat ‘Abdoellaah ibn Oebay (de leider van de hypocrieten in de tijd van de profeet) een sterk gebouwde, gezonde en aantrekkelijke persoon was met gladde praatjes. Dit gold ook voor de meesten van zijn metgezellen. Zij waren allemaal de edelen van al-Medienah. Als zij zaten in een bijeenkomst van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem), dan zaten zij op kussens leunend tegen de muur en spraken inschikkelijk en overtuigend. Door hun uiterlijk en manier van spreken vermoedde niemand dat deze eerzame mensen van de stad zo doortrapt en infaam waren. (Tafheem-ul-Qur’an.)>>>

<<<(#8) Noot van uwkeuze.net: hen vergelijken met balken is bedoeld om aan te duiden dat zij verstoken zijn van het moreel vermogen wat de essentie is van menselijkheid. Door hen te vergelijken met balken die tegen een muur neergezet zijn, wordt ook hun waardeloosheid aangeduid. Want balken zijn pas nuttig als zij gebruikt zijn om een plafond te maken, of een deurkozijn, of een meubelstuk. Een balk die tegen een muur gezet is, dient absoluut geen nuttig doel. (Tafheem-ul-Qur’an.)>>>

<<<(#9) Noot van uwkeuze.net: telkens wanneer hen iets overkomt, of er doet zich een voorval of een beangstigende situatie voor, denken zij vanwege hun lafheid dat het op hen van toepassing zal zijn… (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Er zullen mensen onder jullie verschijnen wier salaah (gebed) jullie zal doen neerkijken op die van jullie zelf, en wier vasten jullie zal doen neerkijken op die van jullie zelf, en wier goede daden jullie zal doen neerkijken op die van jullie zelf, en zij reciteren de Qor-aan, maar het zal niet verder komen dan hun kelen (zij zullen niet begrijpen wat zij reciteren). Zij stappen uit de Islaam op dezelfde wijze zoals de pijl de boog verlaat.” (Al-Boekhaarie, boek 6, volume 61, nr. 578.)

 

11. Zij vrezen dat de Qor-aan zich tot hen zal richten, en zij kijken niet naar hun eigen fouten

Het is van de soennah van de boodschapper Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) en zijn metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn) om de Qor-aan te reciteren op een manier waarbij je het op jezelf toepast en alsof Allah de Verhevene rechtstreeks tegen jou spreekt. Echter, de hypocrieten houden er niet van om hun fouten te erkennen en de Qor-aan te reciteren alsof Allah de Verhevene Zich rechtstreeks tot hen richt. Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt daarom (Nederlandstalige interpretatie): “De hypocrieten vrezen dat er een soerah (hoofdstuk van de Koran) over hen wordt neergezonden, hen informerend over hetgeen zich in hun harten bevindt. (#10)…” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 64.]

<<<(#10) Noot van uwkeuze.net: Moedjaahid zei: “De hypocrieten waren gewoon iets tegen elkaar te zeggen, waarna zij zeiden: ‘Wij hopen dat Allah dit geheim van ons niet onthult.’” (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

Daarom dienen we, wanneer wij de dien bestuderen, altijd datgene wat we leren op onszelf toe te passen, om onze fouten te corrigeren voordat we kijken naar de fouten van anderen. (Zie het artikel Het beoordelen van anderen en het gevaar van zelfrechtvaardiging.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

12. Zij bespotten de gelovigen en de Islaam

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt in vervolg op hetzelfde vers als hierboven (Nederlandstalige interpretatie): “…Zeg: ‘Spot maar! Waarlijk, Allah zal hetgeen jullie vrezen aan het licht brengen.’” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 64.]

Dit vers werd geopenbaard gedurende de veldslag van Taboek betreffende deze moenaafiqoen die de gelovigen bespotten, zeggende dat hun memorisatie van de Qor-aan hen niks gaf behalve grote buiken.

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) informeert ons ook over de excuses die zij gebruiken om hun afvalligheid te verdedigen (Nederlandstalige interpretatie): “En als jij (o Moh’ammed) hen vraagt (#11), zullen zij zeker zeggen: ‘Waarlijk, wij kletsten en grapten slechts.’ Zeg: ‘Was het met Allah en Zijn aayaat (bewijzen, verzen, tekenen) en Zijn boodschapper (Moh’ammed) dat jullie spotten?’ Verontschuldig jullie niet; werkelijk, jullie werden ongelovig na jullie geloof (wegens jullie bespotting). Indien Wij een groep van jullie vergeven (wegens hun berouw), zullen Wij een andere groep bestraffen omdat zij misdadigers waren.” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 65-66.]

<<<(#11) Noot van uwkeuze.net: over de bespotting door de hypocrieten genoemd in het vorige vers (9:64).>>>

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En onder hen zijn er (hypocrieten) die naar jou luisteren (o Moh’ammed). Wanneer zij van jou weggaan, zeggen zij (spottend) tegen degenen (onder de metgezellen) aan wie kennis gegeven is: ‘Wat zei hij zonet?’ Zij zijn degenen wier harten Allah verzegeld heeft en die hun begeerten volgen.” [Soerat Moh’ammed (47), aayah 16.]

 

13. Zij gaan nooit naar djihaad, nemen nooit deel aan een strijd, noch verrichten zij de hidjrah

Tijdens de veldslag van Oeh’oed vluchtten de moenaafiqoen weg van het slagveld en keerden terug naar al-Medienah. Sommige van de gelovigen raakten in de war met betrekking tot hoe zij de moenaafiqoen zouden moeten behandelen. De metgezellen van de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) meenden dat zij gedood zouden moeten worden, waar zij ook gezien worden, terwijl anderen het tegenovergestelde beredeneerden, zeggende dat zij (de hypocrieten) moslims zijn en de kalimah getuigen. Om deze onenigheid op te lossen en te verhelderen, openbaarde Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) het volgende vers (Nederlandstalige interpretatie): “Wat is er dan met jullie dat jullie aangaande de hypocrieten in twee groepen verdeeld zijn (#12), terwijl Allah hen terug heeft laten vallen in ongeloof vanwege hetgeen zij verworven hebben!? Willen jullie leiden wie Allah laat dwalen!? En wie Allah laat dwalen, voor hem zul jij dan nooit een weg (naar de leiding) vinden.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 88.]

<<<(#12) Noot van uwkeuze.net: deze goddelijke Woorden behandelen het probleem van die hypocriete moslims die de Islaam accepteerden in Mekkah en andere delen van Arabië, maar die niet emigreerden naar al-Medienah (hoewel ze wel daartoe in staat waren). Zij leefden als voorheen onder hun mensen en namen min of meer praktisch deel aan al hun vijandelijke activiteiten tegen de Islaam en de moslims. Zij werden een moeilijk probleem voor de moslims die niet wisten hoe zij met hen om moesten gaan. Sommige moslims waren van mening dat zij per slot van rekening “moslims” waren omdat zij de kalimah (het geloofsartikel van het islamitische geloof) opzegden, het gebed verrichten, het vasten naleefden en de Qor-aan reciteerden. Hoe konden zij dan hetzelfde behandeld worden als de ongelovigen? Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) verwijderde met deze Woorden dit meningsverschil onder de moslims en vertelde hen hoe zij met hen om moesten gaan. Nu moet men goed begrijpen waarom die moslims die niet emigreerden naar al-Medienah hypocrieten verklaard werden. Anders is men mogelijkerwijs niet in staat deze Uitspraak – en soortgelijke Uitspraken in de Qor-aan – correct te interpreteren. Toen de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) naar al-Medienah emigreerde en daar omstandigheden gecreëerd werden voor de uitvoering van de vereisten van de Islaam, werd er een algemeen bevel uitgevaardigd dat alle moslims die onderdrukt werden in een bepaalde plaats of bij een bepaalde stam of clan en die niet vrij hun islamitische verplichtingen konden verrichten, moesten emigreren naar al-Medienah, “het land van de Islaam”. Eenieder die kon emigreren maar dit niet deed omdat hij meer van zijn huis, zijn familieleden en zijn (wereldse) belangen hield dan van de Islaam, werd een hypocriet verklaard. Alleen diegenen die werkelijk door belemmeringen verhinderd werden, werden hulpeloos verklaard in aayah 97 van deze soerah. (Tafheem-ul-Qur’an.)>>>

Verder benadrukt een h’adieth van de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) duidelijk de hypocrisie van degene die geen intentie heeft voor djihaad (Nederlandstalige interpretatie): “Wie sterft en niet heeft gestreden, noch de intentie had om te strijden, is gestorven in een vorm van hypocrisie.” [Overgeleverd door Moeslim.] (Zie het artikel Jihad in de Islam.)

Wat betreft de hidjrah: de hypocrieten wilden hun ‘geliefde’ thuisland niet verlaten en waren bang om te vechten op de weg van Allah, Die openbaarde (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, degenen waarvan de engelen hun zielen nemen terwijl zij zichzelf onrecht aandoen (omdat zij niet emigreerden terwijl dat verplicht was voor hen), zij (de engelen) zeiden: ‘In wat voor toestand verkeerden jullie!?’ Zij zeiden: ‘Wij werden onderdrukt in het land.’ Zij (de engelen) zeiden: ‘Was de aarde van Allah niet wijd genoeg om te emigreren!?’ Zij zijn dan degenen voor wie de Hel hun verblijfplaats is – en wat een slechte bestemming is dat! (#13) Behalve de onderdrukten onder de mannen en de vrouwen en de kinderen die geen plan hebben om onderdrukking te weren noch een uitweg kunnen vinden. Zij zijn degenen die Allah zal vergeven. En Allah is Schenker van Vergiffenis, Vergevingsgezind.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 97-99.]

<<<(#13) Noot van uwkeuze.net: eenieder die zijn geloof in zijn woonplaats niet kan belijden is verplicht, indien mogelijk, te emigreren naar een plaats waar hij dat wel kan doen. Men mag zijn geloof niet afvallen onder het voorwendsel dat men in zijn woonplaats onderdrukt wordt. Zie het artikel Het islamitische oordeel over hidjrah.)>>>

Het is altijd belangrijk dit essentiële punt te onthouden, namelijk dat de moenaafiqoen de djihaad, de moedjaahidien en het verrichten van de hidjrah omwille van Allah haten. Als jij je hierin kunt vinden, weet dan dat je één van de eigenschappen van een hypocriet hebt en vraag Allah jou te behoeden voor nifaaq.

 

14. Zij tonen moewaalaat (vriendschap en genegenheid) jegens de koeffaar en leven tussen de moeshrikien

Een van de tekenen van iemand die toegeeft aan shirk is het leven tussen de koeffaar en de moeshrikien zonder zichzelf van hen te onderscheiden. Dezelfde bewijzen die hierboven genoemd zijn, kunnen ook hier gebruikt worden, alsook de h’adieth van de boodschapper (salallaahoe ‘alayhie wa sellem), die zei (Nederlandstalige interpretatie): “Ik ben vrij van elke moslim die tussen de moeshrikien leeft.” [Soenan Aboe Daawoed.]

Deze h’adieth toont ons duidelijk de gevaren van het leven tussen de koeffaar, het integreren en het zich niet onderscheiden van hen. Het benadrukt ook de verplichting en de noodzaak voor de moslims om samen te leven als een gemeenschap en de sharie’ah in te voeren; of anders zal de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zich van ons distantiëren op de Dag des Oordeels, een Dag waarop wij een grote behoefte hebben aan zijn voorspraak.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

15. Zij maken talloze excuses om hun plichten niet na te komen

De hypocrieten hebben altijd vele excuses om onder hun plichten uit te komen, zoals ook genoemd is in de vorige verzen. Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Zij (de hypocrieten) zullen jullie (o moslims) excuses aanbieden wanneer jullie tot hen terugkeren. Zeg (o Moh’ammed): ‘Bied geen excuses aan, wij zullen jullie nooit geloven. Allah heeft ons reeds bericht betreffende jullie nieuws. En Allah en Zijn boodschapper (Moh’ammed) zullen jullie daden zien. Vervolgens worden jullie teruggebracht naar de Kenner van het (voor de schepping) onwaarneembare en het waarneembare, dan zal Hij jullie berichten betreffende hetgeen jullie plachten te doen.’” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 94.]

Verder verzonnen zij tijdens de veldslag van Taboek vele excuses om vrijgesteld te worden van de djihaad. Een daarvan was de intense hitte die Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) voor de zomermaanden had voorgeschreven (Nederlandstalige interpretatie): “Degenen die achterbleven (van de expeditie naar Taboek) verheugden zich over hun verblijf (in hun huizen), terwijl de boodschapper van Allah (Moh’ammed) uitrukte. En zij haatten te strijden met hun bezittingen en hun levens op de weg van Allah en zij zeiden: ‘Ruk niet uit in de hitte (van de dag).’ Zeg (o Moh’ammed): ‘Het Vuur van de Hel is heter!’ (#14) Als zij het maar begrepen!” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 81.]

<<<(#14) Noot van uwkeuze.net: Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Het vuur van de kinderen van Aadam dat jullie aansteken is één deel van de zeventig delen van het Vuur van de Hel.” Daarop zeiden zij: “O boodschapper van Allah! Het (wereldse vuur) zou voldoende zijn.” Daarop zei hij (salallaahoe ‘alayhie wa sellem): “Het (Vuur van de Hel) heeft 69 delen meer dan het gewone (wereldse) vuur.” (Overgeleverd in as-Sah’iehayn.)>>>

Kaft Een glimp van de binnenkant van de Hel grVoorwaar, Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) spreekt de waarheid: de hitte van het Hellevuur is onvergelijkbaar met het vuur en de hitte van de doenyaa. De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Het vuur dat de zoon van Aadam ontsteekt, is één deel van zeventig delen van het vuur van de Hel.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)

<<<Noot van uwkeuze.net: zie het 243 pagina’s tellende boek Een glimp van de binnenkant van de Hel, geschreven door sheikh ‘Abdoer-Rah’maan ‘Abdoel-Khaaleq, vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah. Dit boek is te bestellen in onze islamwinkel. Hoewel we het Hellevuur en de bestraffingen daarin nooit exact kunnen begrijpen en voorstellen, tracht dit boekje enigszins een beeld te geven van de Hel en waarom we Allah en Zijn bestraffing dienen te vrezen.>>>

 

16. Zij rechtvaardigen en verdedigen hun h’araam, koefr en shirk

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “En zodat Hij degenen die huichelen onderscheidt (van anderen), en er werd tegen hen gezegd: ‘Kom, vecht op de weg van Allah, of verdedig (tenminste).’ Zij zeiden: ‘Als wij geweten hadden dat er een veldslag zou zijn, zouden wij jullie zeker gevolgd hebben.’ Zij waren die dag dichter bij het ongeloof dan bij het geloof. Zij zeggen met hun monden hetgeen niet in hun harten was. En Allah weet het beste wat zij verbergen.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 167.]

Het is welbekend dat de hypocrieten hun afvalligheid altijd verdedigen: “Als we slechts wisten dat er da’wah (een lezing etc.) plaatsvond, dan zouden we er zeker geweest zijn” enz. Allah de Alwetende brengt ons op de hoogte dat mensen een kaafir (ongelovige) of moertad (afvallige) worden met het excuus dichter tot Allah de Verhevene te willen komen! Allah de Almachtige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Weet dat de zuivere religie slechts aan Allah toebehoort! En degenen die naast Hem awliyaa-e (beschermers, helpers, goden) nemen (zeggen): ‘Wij aanbidden hen slechts zodat zij ons zo dicht mogelijk bij Allah brengen.’ (#15) Waarlijk, Allah zal tussen hen oordelen betreffende hetgeen waarover zij van mening verschillen. Waarlijk, Allah leidt niet degene die een leugenaar en een ongelovige is.” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 3.]

<<<(#15) Noot van uwkeuze.net: zij geloofden niet dat hun afgoden almachtig waren, noch dat zij hen konden schenken wat zij nodig hadden. In plaats hiervan gebruikten zij deze afgoden als bemiddelaars om Allah te benaderen. Zij voelden dat Allah de Verhevene te heilig was voor hen om direct te benaderen (of zij dachten dat Hij ver weg van hen is – hoewel Hij dicht bij is met Zijn Kennis) en dus trachtten zij middels deze objecten dichter bij Allah te komen. Zij redeneerden dat deze objecten van aanbidding heilig en gezegend waren en een hoge status hadden bij Allah, terwijl zijzelf zondig waren, afgewezen schepsels waar geen antwoord aan gegeven zou worden als zij Allah direct zouden aanroepen. Precies zoals degene die een machtige koning niet direct benadert, maar juist via iemand die hij kent; zo ook wilden zij Allah niet direct benaderen en zij trachtten dit te doen middels deze afgoden. Kaft Uitleg van de drie fundamentele grondbeginselen gr(Uit het hoofdstuk “Uitleg Van De Vier Principes Betreffende Shirk” van sheikh Saalih’ Aal as-Shaykh en sheikh ‘Abdoellaah ibn Djiebrien, uit het 371 Pagina’s tellende boek Uitleg van de drie fundamentele grondbeginselen en de vier principes, vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah, Abou Sayfoullah al-Maghriebie en Aboe Dardaa-e, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah. Te bestellen in onze islamwinkel.)>>>

Daarom is het niet verrassend om de hypocrieten hun daden van koefr en shirk te zien rechtvaardigen en verdedigen, zoals het stemmen op mensgemaakte wetten, het parlement in gaan om wetten te maken, zich voegen bij het leger of de politie enz. De hypocrieten en moeshrikien zeggen nooit ‘ik moet shirk en koefr begaan of anders…’, daarentegen gebruiken zij zogenaamde ‘islamitische’ excuses en rechtvaardigingen.

 

17. Zij begaan koefr i’raad – keren hun rug naar Allah de Verhevene

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En wanneer tegen hen gezegd wordt: ‘Kom naar wat Allah neergezonden heeft en naar de boodschapper (Moh’ammed),’ zie jij (o Moh’ammed) de hypocrieten zich volledig van jou afkeren.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 61.]

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En wie is er onrechtvaardiger dan hij die vermaand wordt met de aayaat (bewijzen, verzen, tekenen) van zijn Heer, waarna hij zich ervan afwendt? Waarlijk, Wij zullen de misdadigers vergelden!” [Soerat as-Sadjdah (32), aayah 22.]

De hypocrieten keren altijd de ah’kaam (rechters) en de ‘oelamaa-e (geleerden) hun rug toe. Wanneer je de h’oekm (het oordeel) op hen toepast die hen of hun situatie niet schikt, zullen zij zeggen: “Ik volg die mening niet,” hoewel er geen andere mening is betreffende die kwestie. Wanneer je verzen uit de Qor-aan voor hen citeert, zullen zij zeggen: “Dat is jouw interpretatie van de Qor-aan” enz. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

 

18. Zij gebieden het slechte en verbieden het goede

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt in Zijn Boek (Nederlandstalige interpretatie): “De mannelijke hypocrieten zijn hetzelfde als de vrouwelijke hypocrieten (hoewel de vormen van hypocrisie variëren); zij bevelen al-moenkar (het verwerpelijke) aan en zij verbieden al-ma’roef (het goede) en zij knijpen hun handen dicht. (#16) Zij vergaten Allah, dus vergat Hij hen. Waarlijk, de hypocrieten zijn al-faasieqoen (de zondaren, de goddelozen, opstandig en ongehoorzaam jegens Allah).” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 67.]

<<<(#16) Noot van uwkeuze.net: oftewel, zij zijn gierig, helpen niet en geven niet uit omwille van Allah de Almachtige. Zij onthouden zich van het geven van sadaqah (vrijwillige liefdadigheid) en zakaah (verplichte liefdadigheid) aan goede doelen. Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) heeft in het vers nadruk gelegd op het niet geven omwille van Allah om daarmee een eigenschap van de hypocrieten te benadrukken. Het geven omwille van Allah behoort daarentegen tot de sterke eigenschappen.>>>

Zij zullen hun uiterste best doen om jou te weerhouden van het geven van da’wah volgens de methodiek van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah (#17), het oproepen naar djihaad, het werken voor de dien van Allah de Verhevene of zelfs het creëren van bewustzijn over de Islaam buiten de masdjid (moskee) enz. Aldus verbieden zij al-ma’roef (het goede) en sporen aan tot alle vormen van al-moenkar (het slechte), zoals stemmen, het aansluiten bij de politie, hypotheken, verzekeringen enz.

<<<(#17) Noot van uwkeuze.net: Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah – degenen die de pure Soennah van de boodschapper Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) volgen en die zich aansluiten bij de gemeenschap van de oprechte moslims die de juiste methodologie hanteren. Zie Algemene principes van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah.>>>

 

19. Zij lopen te koop met hun goede daden

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, de hypocrieten trachten Allah te misleiden, terwijl Hij hen misleidt. En wanneer zij opstaan om het gebed te verrichten, staan zij lui op en om door de mensen gezien te worden. (#18) En zij gedenken Allah slechts weinig.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 142.]

<<<(#18) Noot van uwkeuze.net: zie (#4)>>>

De hypocrieten lopen te koop met hun Arabisch, tadjwied (recitatieregels betreffende de Qor-aan), recitatie van de Qor-aan, de adzaan, hun kennis enz. Zij zijn mensen die altijd te koop lopen met hun goede daden om geprezen te worden en zodat de mensen naar hun zullen luisteren. Ar-Riyaa-e (het pronken, te koop lopen met) is een grote zonde en een daad van shirk, aangezien alle daden zuiver en alleen verricht dienen te worden om de Tevredenheid van Allah te verkrijgen en niet om door de mensen geprezen te worden (of enige andere wereldse zaak).

De boodschapper (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wat ik het meest voor jullie vrees, is de shirk asghar (kleine shirk).” Zij (de metgezellen – moge Allah tevreden over hen zijn) vroegen: “Wat is shirk asghar?” Hij (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) antwoordde: Ar-Riyaa-e.” (Overgeleverd door imaam Ah’mad.)

<<<Noot van uwkeuze.net: riyaa-e beduidt het verrichten van daden van aanbidding om op te vallen, ermee te pronken en indruk proberen te maken, ze verrichten in de hoop dat iemand je opmerkt en interessant vindt, om lofuitingen, faam of enig werelds voordeel te verkrijgen. Zie het artikel Riyaa-e, te koop lopen met je daden.>>>

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

20. Zij wensen dat jij een kaafir wordt zoals hen en dat jij hun pad volgt

Allah de Alwijze zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zij wensen dat jullie ongelovig worden zoals zij ongelovig zijn, opdat jullie gelijk zullen zijn. Dus neem geen awliyaa-e (beschermers en bondgenoten) uit hun midden, totdat zij emigreren op de weg van Allah. Als zij vervolgens hun rug toekeren, grijp hen dan en dood hen waar jullie hen ook vinden. En neem uit hun midden geen beschermers noch helpers (#19).” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 89.]

<<<(#19) Noot van uwkeuze.net: Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Neem de joden en de christenen niet als bondgenoten; zij zijn elkaars bondgenoten. En wie van jullie hen als bondgenoten neemt, die behoort dan waarlijk tot hen. Waarlijk, Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 51.] Het concept van al-walaa-e wa al-baraa-e (loyaliteit en distantiëring) is een groot fundament van onder de fundamenten van de Islaam. Zie het artikel al-walaa-e wa al-baraa-e – loyaliteit en distantiëring.>>>

De hypocrieten zijn zo slecht dat zij voor jou wensen dat je een kaafir wordt net als hen en dat jij hun verdorven en slechte pad volgt. Zij wensen voor ons dat wij al-firqat oen-naadjiyah (de geredde groep) zullen verlaten en dat wij ons bij hun h’izb (groep) van de shaytaan (satan) voegen.

 

21. Zij willen dat wij de koeffaar vrezen

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Degenen (de gelovigen) tegen wie de mensen zeiden: ‘Waarlijk, de mensen (de afgodenaanbidders) hebben zich verzameld tegen jullie, dus vrees hen.’ Maar het vermeerderde hun geloof en zij zeiden: ‘Allah is voldoende voor ons en Hij is een voortreffelijke Wakiel (Vertrouweling, de Beste Rangschikker).’” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 173.]

De hypocrieten hebben altijd een wanhopige en moedeloze mentaliteit en proberen altijd angst voor de koeffaar in de harten van de gelovigen te zaaien. Men kan geen moslim zijn als je zegt: ‘wat kunnen we doen, zij zijn met teveel en wij hebben niet genoeg wapens’ enz. Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt daarom (Nederlandstalige interpretatie): “Het is slechts de satan die jullie bang maakt voor zijn helpers (de polytheïsten); dus vrees hen niet, maar vrees Mij, als jullie gelovigen zijn.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 175.]

 

22. Zij zijn lui in hun salaah (gebed)

Zoals genoemd is in punt 19, informeert Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) ons in vers 142 van soerat an-Nisaa-e (4) dat de hypocrieten met luiheid in hun salaah staan. Een ander bewijs hiervoor staat in soerat al-Maa’oen (107) (Nederlandstalige interpretatie): “Heb jij (#20) degene gezien die het Oordeel loochent? Dat is degene die de wees hardvochtig afwijst. Noch spoort hij (zichzelf of anderen) aan tot het voeden van de armen. Wee degenen die het gebed verrichten. Degenen die aangaande hun gebeden onachtzaam zijn. (#21) Degenen die goede daden verrichten om gezien te worden. (#22) En de makkelijke hulp niet verlenen (#23).” [Soerat al-Maa’oen (107).]

<<<(#20) Noot van uwkeuze.net: in eerste instantie is dit gericht aan de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem), maar bij uitbreiding ook aan elk verstandig en nadenkend mens. (Tafheem-ul-Qur’an.)>>>

<<<(#21) Noot van uwkeuze.net: dit verwijst naar degenen die hun gebeden na de voorgeschreven tijden verrichten, naar degenen die het gebed en haar pilaren over het algemeen veronachtzamen, en naar degenen die bidden als anderen hen zien, maar niet wanneer zij alleen zijn. (Zie Tefsier Ibn Kethier.)>>>

<<<(#22) Noot van uwkeuze.net: zie het artikel Riyaa-e, te koop lopen met je daden.>>>

<<<(#23) Noot van uwkeuze.net: zij lenen niet eens dat waar anderen baat bij hebben, zoals servies, gereedschap en dergelijke, ook al blijft het voorwerp intact en ook al wordt het aan hen teruggegeven. Deze mensen zijn zelfs nog gieriger met betrekking tot het geven van de zakaah en andere soorten van liefdadigheid waardoor iemand dichter bij Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) komt. Al-Mas’oedie leverde over van Salamah ibn Koehayl die overleverde van Aboe al-‘Oebaydin dat hij vroeg aan Ibn Mas’oed (moge Allah tevreden over hem zijn) over al-maa’oen en hij zei: “Het is wat de mensen geven aan elkaar, zoals een bijl, een pot, een emmer en soortgelijke dingen.” (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

De profeet van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) beschreef de hypocriet (moenaafiq) ook als iemand die het moeilijk vind om het ‘ishaa-e en fadjr gebed te verrichten (hij mist regelmatig het fadjr gebed of verricht het ‘ishaa-e gebed te vroeg om eerder naar huis te gaan om te slapen.

In tijden van gemak tonen zij Islaam en imaan, maar vervloeken het en maken het belachelijk wanneer zij te maken krijgen met enige vorm van moeilijkheid of tegenslag. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En onder de mensen zijn er die Allah aanbidden alsof zij zich op een rand bevinden [in twijfel (#24)]. Als hem iets goeds overkomt, voelt hij zich op zijn gemak daardoor. En als hem een beproeving overkomt, keert hij terug (naar zijn vroegere toestand van ongeloof). Hij verliest het wereldse leven en het Hiernamaals, dat is het duidelijke verlies.” [Soerat al-H’adj (22), aayah 11.]

<<<(#24) Noot van uwkeuze.net: oftewel twijfelend aan zijn religie, zonder standvastigheid en rust, zoals degene die wankelend op de rand van een berg staat. Hij staat zwak, in tegenstelling tot de gelovige, omdat hij Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) aanbidt volgens zekerheid en een duidelijk inzicht. (Zoebdet at-Tafaasier.) Als hij een ware gelovige was, zou hij weten dat dit in werkelijkheid niet iets slechts is, maar een reiniging van zijn zonden of een verhoging van zijn rang in het Hiernamaals. Zie het artikel De voorwaarden van as-shahaadah.>>>

De hypocrieten zijn blij met je wanneer alles goed en voorspoedig verloopt, maar wanneer zij beproefd worden door Allah de Almachtige, verlaten zij Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah, de dien en al hun plichten geheel.

(Lees verder onder de afbeelding.)

Kennis g vs h

 

Conclusie

Het doel van het bestuderen van dit onderwerp is het bewust zijn van de tekenen van de hypocriet, opdat je er zelf niet één wordt. We dienen Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) vaak te vragen om ons te behoeden voor hypocrisie, koefr, shirk en bid’ah [innovatie (#25)], en om ons te laten sterven in een staat van imaan en tawh’ied. We dienen ook op de hoogte te zijn dat het altijd mogelijk is om kaafir te worden, en dienen dit te voorkomen door alle bevelen van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) op te volgen en onze verplichtingen na te komen.

<<<(#25) Noot van uwkeuze.net: toevoegingen (innovatie) in de religie zonder geldig bewijs worden bida’ (enkelvoud: bid’ah) genoemd en zijn niet toegestaan. Het toevoegen van nieuwe geloofsleerstellingen en/of rituelen in de Islaam, die noch de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem), noch zijn metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn) hebben voorgeschreven of gedaan, is verboden. Er bestaat ook geen zogenaamde “goede bid’ah”, want dan zeg je met andere woorden dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) vergeten is iets goeds mede te delen, en dat is onjuist omdat Allah de Verhevene met hem de religie voltooide en volmaakte. Allah de Meest Barmhartige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Deze dag heb Ik jullie religie vervolmaakt voor jullie, Mijn gunst op jullie volledig gemaakt…” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 3.] Zie het artikel Het verbod op innovaties (bid’ah).>>>

 

Relevante artikelen:

Nifaaq – hypocrisie

Introductie tot soerah 63: al-Moenaafiqoen (de Hypocrieten)

Vormen van koefr en shirk

De vallen van Iblies (satan)

De voorwaarden van as-shahaadah

De voorwaarden voor acceptabele ‘ibaadah (aanbidding)

Riyaa-e, te koop lopen met je daden

Liegen en 1 april

De zeven vernietigende zonden

De boetedoening voor zonden is berouw (tawbah)

Monotheïsme – tawh’ied (diverse artikelen over tawh’ied en shirk)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan